LINKS naar teksten van orthodoxe Kerkvaders e.a

Johannes Chrysostomos
Kleingelovige waarom heb je getwijfels ?

H. Athanasius (295-373)
“Een eenzame plaats om allee

Clemens van Alexandrë
“Zalig de armen van geest”

Ambrosius van MIlaan :
het zekerste soort getu

Athanasius :
een eenzame plaats om alleen te zij
n

Theodoros de studiet :
de rechtvaardigen zullen stralen als de zon

Gregorius van Nyssa
Alle dingen die in de Vader zij

Augustinus :
wie in mij gelooft zal leven

Isaak de syriër :
wie zich vernedert zal verheven worden

Silouan de Athoniet :
kennis van God

Serafim van Sarov
De spirituele weg van…..

Johannes Chrysostomos :
Heb goede moed mijn zoon.

.Cyrillus van Jeruzalem
“Uw almachtige Woord sprong vanaf de troon in de hemel” (Wijsh 18,15)

Basilius :
“Kun je de beker te drinken die Ik ga drinken?”

Johannes Chrysostomos
Houd u niet afstandelijk van de Kerk

Augustinus :
is hij niet de zoon van de timmerman

H. Basilius (ca 330-379)
“Hij ging alles verkopen wat hij bezat”

Joh.Chrysostomos :
U hebt het aan kleinen geopenbaard

Patrick van Ierland :
wie slechts een beker koud water te drinken geeft….

Chrysostomos:
Wie u opneemt, neemt mij op

Johannes Karpathios :
uw droefheid zal in vreugde verkeren

Athanasius :
Wie in Hem gelooft verkrijgt het eeuwig leven

Ireneus van Lyon :
De volmaakte wet

Een homilie toegekend aan de heilige Johannes Chrysostomos
Over de Hemelvaart, §16-17 ; PG 52, 789

Theodoros de studiet
Toon een moedige ziel

Gregorius van Narek
Hij waste zich en kon weer zien

Cyprianos
Omdat u niet van de wereld bent,,,

Johannes Chrysostomos
Christus is verrezen

Leo de Grote :
Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen

Augustinus :
ik ben de Weg….

Hilarius :
Dit is het werk van God…

Columbanus :
Mijn vlees is waarlijk vlees…

Myrondraagsters

Augustinus :
blijf bij ons

Maximilianus de Belijder :
Laten wij daarboven met Hem zijn….

Maximiliaan de belijder :
de kunst van het liefhebben

Maria bij het kruis
Chrysostomos, Basilios en Gregorios van Nazianza

Efraïm de Syriër
Een brug over de afgrond van de dood

Joh.Chrysostomos
Hij nam het brood…

Hesychius de Sinaiet :
Jezus verlicht de ruimte van het hart

Gregorius Palamas :
Ga naar mijn broeders en zusters

Hiëronymus :
Open mijn ogen…

Gregorius de Grote –
Homilie over de evangelieën

Leo de Grote :
Allen die Hem aanraakten werden gered

Augustinus
Tot aan Johannes hebben alle profeten en de Wet het voorzegd

Leo de Grote :
Gezegend zij de God en Vader van Jezus Christus

de doop van Jezus

Abba Isaias
Logos 18,10

Augustinus :
ze bleven die dag bij Hem

Petrus Chrysologus.
Op die dag, Heer hebben de onschuldigen uw glorie verkondigd,

H. Ireneus van Lyon
“Zijn tong ging los; hij sprak, en zegende God”

Beda de eerbiedwaardige :
homilie voor kerstmis

Leo de Grote :
Het woord is vlees geworden…

Augustinus
overweging over de psalmen

Gregorius de Grote
Johannes de Doper, voorloper van Christus

Origines (ca 185-253)
“Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden”

Hesychius de Sinaiet- soms gelijkgesteld aan de priester Hesychius van Jerusalem, monnik
Bidt zonder te versagen

Joh.Cassianus :
onze ware schat aan God aanbieden

Basilius van Seleucië (?-ca. 468)
Wees gelovig en wees mijn apostel

H. Efraïm (ca. 306-373)
Dan zult ge scherp genoeg zien

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604)
Dat de liefde ons aantrekt om Hem te volgen

Filotheus van de Sinaï :
Roep Jezus te hulp

johannes Karpatios,
ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars

Johannes von Karpathos (7e eeuw)
Vertrouw u aan de Heer toe

Ireneus van Lyon –
Tegen de ketterij

Joh.Chrysostomos :
Mattias, getuige van de Verrijzenis

Johannes van Damascus :
gebed

Augustinus :
‘de Honderdman…’

Origines :
Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien….

Origines :
Niemand sloeg de hand aan Hem

H. Efraïm (ca. 306-373)
De Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan

Efraim de Syrier
Het kruis : een brug over de afgrond van de dood

H. Clemens van Alexandrië:
”Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

Gregorius de Grote :
zoals door de ongehoorzaamheid van één mens…

Leo de Grote :
voor een rijke is het moeilijk het Rijk der hemelen binnen te gaan

Cyrillus van Jerusalem :
Voor de eerste keer begon hij hun te leren…..

H. Cyrillus van Jeruzalem:
Timoteüs en Titus verspreiden het geloof

H. Cyrillus van Alexandrië (380-444)
“Allen, die Hem aanraakten, werden genezen”

H Cyrillus van Jeruzalem:
“Was hij het niet die ons heeft vervolgd?” (Hand 9,21)

H. Efraïm (ca. 306-373)
“Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten”

Leo de Grote :
“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

Gregorius van Nazianze :
Het Lam van God volgen

Johannes Chrysostomos :
Ga je eerst met jouw naaste verzoenen

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350)
Dicht bij de plaats waar Hezus gekruisigd was

Nikolai Berdyaev :
het grootste mysterie van het leven …

isaak de syrier :
“Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?”

H. Cyprianus (ca. 200-258), bisschop van Carthago
Maar Ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht

Efrem de Syriër :
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld”

Isaak de Syriër :
“Toen verliet de duivel Hem”

Petrus chrysologus :
dan zullen ze vasten

Maximiliaan van Turijn :
Veertig dagen leiden ons naar de doop in de dood en opstanding van Christus

efrem de Syriër :
“Vele mensen… hadden gehoord wat Hij allemaal deed en ze kwamen naar Hem toe”

Ireneus van Lyon :
“Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij”

johannes Chrysostomos :
“Ik heb het gezien, en ik heb getuigd: Hij is de Zoon van God”

Isaak de Syriër :
“God, schep in mij een zuiver hart” (Ps 51,20
)

H. Efraïm (ca. 306-373),
Zuivere Maria, vervuld van een bijzondere genade
die komt van de verdiensten van haar zoon

Augustinus :
“Jezus kwam naar Johannes om gedoopt te worden… Johannes tegen Hem: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?” (Mt 3,13-14)

Cyprianus van Carthago :
Ons ware verblijf (over de dood)

Augustinus
Christus het Hoofd

Simeon de nieuwe theoloog:
hymne 2

Basilius de Grote :
een bruggenbouwer

Cyprianus van Carthago :
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

H. Leo de Grote :
“Hij die achterwaarts blikt, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods”

Athanasius :
Wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven

Gregorius de Grote :
“Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij”

Efraïm de Syriër :
“De Mensenzoon is gekomen…om zijn leven te geven”

Clemens van Alexandrië :
Meteen was de boot aan land

Caesarius van Arles :
Met heel je hart je broeder vergeven

H. Clemens van Alexandrië,
”Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed”

Leo de Grote :
wanneer u de mensenzoon omhoog geheven hebt..

Augustinus :
wilt u genezen worden ?

Ignatius van Antiochië :
”Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft”

Cyrillus van Alexandrië :
ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar om ze te vervolmaken

Andreas van kreta :
Zie de koning komt naar je toe

Zenon van Verona :
Hij had medelijden met hen

Ambrosius :
De parabel van de wijngaard

Augustinus :
Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen

Cyrillus van Alexandrië :
“Maar midden tussen hen door ging Hij zijns weegs”

Isaak de Syriër:
Heb de stilte lief

Cyprianos van Carthago :
jullie moeten zo bidden : Onze Vader

Gregorius de Grote :
je zult een schat in de hemel bezitten

Heilige Efraïm de Syriër :
Dan zal je scherp genoeg zie
n

Cyprianus van Carthago :
God dag en nacht dienen

Gregorius van Nazianze :
“U hebt de mens wonderbaarlijk geschapen, U hebt om nog wonderbaarlijker wijze zijn waardigheid hersteld” (Collecta)

Cyrillus van Alexandrië :
“Maar midden tussen hen door ging Hij zijns weegs”

Gregorius de Grote :
je zult een schat in de hemel bezitten

Heilige Efraïm de Syriër :
Dan zal je scherp genoeg zien

Cyprianus van Carthago :
God dag en nacht dienen

Anastasius van Antiochië :
Hij is toch geen God van doden, maar van levenden

Ireneus van Lyon :
ik zeg u : Elia is reeds gekomen

Basilios de Grote :
Ga uit naar wegen en akkers…om mensen binnen te laten komen; want mijn huis moet vol zijn

Basilius van Caesarea :
Dit is het ….eerste gebod. Het tweede is daarmee gelijkwaardig

Isaak de Syrier :
“Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aan­schouwd”

Gregorius de Grote :
Onze lampen gaan uit

H. Basilius –
God roept ons onvermoeibaar op tot bekering

Clemens van Alexandrië :
Wie dit kind ontvangt in mijn Naam, ontvangt Mij

Caesarius van Arles :
dat hij Mij volgt

Byzantijnse liturgie :
Troparion en kondakion van Johannes de Voorloper

Basilius van Seleusië :
Andreas bracht zijn broer bij Jezus

Gregorius de Grote :
Hebt u mijn zielsbeminde gezien ?

Cyrillus van Jeruzalem :
Vergroot ons geloof

H. Gregorius van Nazianze :
“Zie, mijn Dienaar, die Ik heb uitverkoren”

Gregorius van Nyssa :
Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zondar herde

Augustinus :
Jezus als de Weg

Cyrillus van Jeruzalem :
Ik ben het brood des levens

Augustinus :
Hij moet groter worden en ik kleiner (Joh 3,30)

Cyrillus van Jeruzalem :
Ik ben het brood des levens

Augustinus :
Jullie zullen altijd de armen bij jullie hebben. Mij echter niet altijd

Gregorius van Nazianze :
O GIJ, ALLES VOORBIJ

Efrem de Syriër :
Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word……

Epifanes van Salamin :
“Zie uw koning komt tot u, hij is nederig en rijdt op een ezel, een ezelinnenjong” (Za 9,9)

Leo de grote :
dan zullen zij vasten

Basilius van Caesaria :
De twee geboden van de liefde

Macarios van Egypte :
Het gemeenschapsleven: “U bent allen broeders”

Gregorius van Nyssa :
Leven volgens God

EfraIm de Syriër :
God dichtbij en veraf

Gregorius van Nazianze :
O Gij , alles voorbij

Clemens van Alexandrië :
De nieuwe wet staat in het hart van de mensen geschreven

Johannes Chrysostomos :
zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt

citaat van André Louf

H. Clemens van Alexandrië :
“De Wijsheid van God vindt haar rechtvaardigheid”: God roept ons op tot bekering

Augustinus :
over de barmhartigheid

Johannes Chrysostomos :
Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd

Augustinus :
vele profeten en koningen verlangden te zien wat u ziet

Isaak de Syriër :
zeg dan : wij zijn onnutte knechten

Augustinus :
Weer bekleed worden met het bruiloftskleed

Clemens van Alexandrië :
De tollenaars en zondaressen zullen eerder in het Rijk God binnengaan dan u

Johannes Chrysostomos :
De apostelen zijn getuigen van de verrezen Christus

Symeon de Nieuwe Theoloog :
Hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen

Johannes Chrysostomos :
Het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking

Gregorius Palamas :
Ga naar mijn broeders en zusters

Johannes Chrysostomos :
Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder

Macarius van Egypte :
Totdat het deeg in zijn geheel gegist was

Johannes Chrysostomos :
Heb geduld met mij

Ireneus van Lyon :
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven

Clemens van Rome :
“Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad”

Cyrillus van Jeruzalem :
“Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven”

Simeon de nieuwe Theoloog:
De heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, zal u alles leren”

Ireneus van Lyon :
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld”

Clemens van Alexandrië :
het Licht is in de wereld gekomen

heilige Efraïm :
Ik ben de Verrijzenis en het leven

Andreas van Kreta :
U probeert mij te doden

Chrysostomos :
“Spreek met niemand over wat jullie hebben aanschouwd, voordat de Mensen­zoon uit de doden is opgestaan”

Cyprianus :
het gebed van de kinderen van God

Johannes Chrysostomos :
Gist in deeg zijn

Heilige Justinus :
Het teken van Jona

Ireneus van Lyon :
Heilige Lucas, metgezel en medewerker van de apostelen

Paus Leo de grote :
De glorie van het kruis

Hilarius :
Iedere dag is geschapen door de Zoon, want de Vader doet alles in de Zoon

Simeon de Nieuwe Theoloog :
Wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen

Isaak de Syriër :
”God heeft de wereld zozeer liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”

Germanus van Constantinopel :
De troon van het kruis

Cyrillus van Alexandrië :
Voortaan zullen alle eeuwen mij gelukkig prijzen

Anastasius van Antiochië :
Uw zoon leeft

Cesarius van Arles :
”Toen Jezus aan land ging, zag Hij een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen”

Johannes van Damascus :
Uw hemelse Vader wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat

leo de grote :
”Allen die Hem aanraakten, werden gered”

Augustinus
Christus het Hoofd

Simeon de nieuwe theoloog:
hymne 2

Basilius de Grote :
een bruggenbouwer

Cyprianus van Carthago :
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

H. Leo de Grote :
“Hij die achterwaarts blikt, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods”

Athanasius :
Wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven

Gregorius de Grote :
“Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij”

Efraïm de Syriër :
“De Mensenzoon is gekomen…om zijn leven te geven”

Clemens van Alexandrië :
Meteen was de boot aan land

Caesarius van Arles :
Met heel je hart je broeder vergeven

H. Clemens van Alexandrië,
”Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed”

Leo de Grote :
wanneer u de mensenzoon omhoog geheven hebt.

.Augustinus :
wilt u genezen worden ?

Ignatius van Antiochië :
”Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft”

Cyrillus van Alexandrië :
ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar om ze te vervolmaken

Andreas van kreta :
Zie de koning komt naar je toe

Zenon van Verona :
Hij had medelijden met hen

Ambrosius :
De parabel van de wijngaard

Augustinus :
Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen

Isaak de Syriër:
Heb de stilte lief

Cyprianos van Carthago :
jullie moeten zo bidden : Onze Vader

Gregorius de Grote :
je zult een schat in de hemel bezitten

Heilige Efraïm de Syriër :
Dan zal je scherp genoeg zien

Hilarius :
Iedere dag is geschapen door de Zoon, want de Vader doet alles in de Zoon

Simeon de Nieuwe Theoloog :
Wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen

Isaak de Syriër :
”God heeft de wereld zozeer liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”

Germanus van Constantinopel :
De troon van het kruis

Cyrillus van Alexandrië :
Voortaan zullen alle eeuwen mij gelukkig prijzen

Griekse liturgie :
De bewaker van de mysteriën van God (1 Kor 4,1)

Anastasius van Antiochië :
Uw zoon leeft

Cesarius van Arles :
”Toen Jezus aan land ging, zag Hij een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen

Johannes van Damascus :
Uw hemelse Vader wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat

leo de grote :
”Allen die Hem aanraakten, werden gered”

Johannes Chrysostomos :
de vermenigvuldiging van het brood

Petrus Chrysologus :
De nieuwe wijn van de bruiloft van de zoon

Johannes Chrysostomos :
de Heilige Geest daalde in lichamelijke gedaante als een duif, over Jezus neer

Johannes van damascus :
“Hij zal vervuld worden met de heilige Geest …; hij gaat voor de Heer uit met de kracht van Elia (Lc 1,17

Gregorius van Nazianze :
“Waarom staat u hier de hele dag werkeloos?”

Isaak de Syrier :
“Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te brengen”

Gregorius van Nazianze :
nodig de armen uit

Isaak de Syrier :
Herodes probeerde Jezus te zien

Clemens van Alexandrië :
Maak vrienden

Efraim de Syrier : Het kruis :
een brug over de afgrond van de dood

Macarios :
De ontvangst van de farizeër en de ontvangst van de zondares

Augustinus :
over de hoogmoed

Gregorius van Nazianze :
Waarom staat u hier de hele dag werkloos

Heilige Macarius :
Wij zijn Zijn huis

Joh.Chrysostomos :
”Alleen God kan immers zonden vergeven” (Mc 2,7)

Cyprianus :
Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht

Gregorius de Grote :
Mijn beker zult u wel drinken

Johannes Chrysostomos :
De ontvangen gaven vrucht laten dragen

Hilarius van Poitiers :
Vraagt en men zal u geven; zoekt en u zult vinden

Johannes Chrysostomos :
Mattias, getuige van de Verrijzenis, door God gekozen

Johannes Chrysostomos :
Hij heeft door beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, de vijandschap gedood

Beda de eerbiedwaardige :
Johannes de Doper, martelaar voor de waarheid

Augustinus :
Het leven toonde zich in het vlees

Origines :
De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht

Romanus melodicus :
“Ze brachten alle zieken bij Hem”

Ambrosius van Milaan :
”Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn klederenwerden blinkend en wit”

H. Hilarius :
”Waarom eist dit geslacht een teken?”

Efraim de Syrier :
“Ze loofden God, en zongen Hem lof, om al wat ze hadden gehoord en gezien”

Johannes Chrysostomos :
“Wat moet ik doen, om het eeuwige leven te verkrijgen?”

Clemens van Alexandrië :
Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij

Johannes Chrysostomos :
Christus ontvangen

Simeon de Nieuwe Theoloog:
Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u tot de volle waarheid geleiden

Efraim de Syriër :
Ze loofden God, en zongen Hem lof, om al wat ze hadden gehoord en gezien

Petrus chrysologus :
Raak Me aan en zie

Simeon de nieuwe theoloog :
De Vader en Ik zijn één

Gebed van de heilige Basilios de Grote

Nerses Snorhall :
Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel

Chrysologus :
Raak mij aan en zie

Epifanius van Salamis :
“Zie daar is de Bruidegom, komt gaat Hem tegemoet” (Mt25,6)

Johannes Chrysostomos :
Christus ontvangen

Isaak de Syriër :
Hij had medelijden met hen

Johannes Chrysostomos :
vraagt en men zal u geven

Anastasius van Sinaï :
“Ze vroegen zich onder elkander af, wat het beduidde: op te staanvan de doden”

Cyrillus van Jeruzalem :
“Hij stond op, liet alles achter, en volgde Hem”

Joh.Chrysostomos :
“De hondjes onder de tafel eten toch ook van de kruimels van de kinderen

“Een nieuwe leer”
Hiëronimus

Clemens van Alexandrië (150-ca 215)
“Aan allen, die Hem ontvingen, aan allen, die in zijn Naam geloven,gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden”

Isaak de Syriër :
Bid altijd zonder ophouden

Drieëenheidstroparia

Johannes van damascus :
“Hij zal vervuld worden met de heilige Geest …; hij gaat voor de Heer uit met de kracht van Elia (Lc 1,17

Theodoros de studiet
Wees waakzaam

Joh.Chrysostomos :
de twee komsten van Christu
s

Clemens van Alexandrië
“Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij

Ireneus van Lyon :
We hebben vandaag wonderbare dingen gezien

Ambrosius :
Bent U de Komende

Johannes Chrysostomos
De vermenigvuldiging van het brood

Maximiliaan van Turijn :
Hij zal u dopen met de heilige Geest

Meliton van Sardes :
Homilie voor Pasen

Gregorius de Grote :
Allen die Hem aanraakten waren gered

Ireneus van Lyon :
het teken van Jonas

Augustinus
De weduwe te Sarepta

Caesarius van Arles :
bemin uw vijanden

H. Theodorus de Studiet (759-826 :
Er zullen dagen komen… waarop ze zullen vasten

Efraïm de Syriër : over het berouw

Leo de Grote :
Het was om de verstrooide kinderen samen te brengen

Chromatius Aquilensis : Het huis was vol met balsemgeur

Petrus Chrysologus : Petrus …sleepte het net aan land..

Nerses Snorhali : Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel

Gregorius van Nyssa : Heilige Vader, bewaar hen…

Theodorus de Studiet : de deur is open.

silouan de Athoniet : Berouw

Berdiaev : Kwaad en vrijheid bij Dostojevsky

VADER LEV GILLET De gave van de vreugde

Johannes Chrysostomos : Alleen God kan zonden vergeven…

Origines : Volg Mij !

Dostoevsky : Een man die tegen zichzelf liegt en zijn eigen leugens gelooft….

Johannes Chrysostomos : Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten op te heffen ….

Origines : Ik was nog in de schoot van mijn moeder, toen de Heer mij riep..

St.Sophrony : Gebed bij de dageraad

Serafim van Sarov : aforismen

Sohrony : Aforismen