Johannes Chrysostomos – een korte commentaar

Boutons_upimage

Van de bisschop van Mesaoria, Gregory
Nagedachtenis van de heilige Johannes Chrysostomos
aartsbisschop van Constantinopel

De heilige Johannes Chrysostomus wordt beschouwd als een groot prediker van de drie-eenheid van de Godheid. Hij is een van de drie grote Hiërarchen, leraar van het universum en beschermer van de Griekse Letters. Hij werd geboren in 347 na Christus in Antiochië uit vrome christelijke ouders, Secundus en Anthousa. Intelligent als hij was, blonk hij uit in de wetenschappen. Hij studeerde grondig Griekse letters en studeerde in Syrië bij de beroemde redenaar Libanios. Hij was in het bijzonder ondergedompeld in de studie van de Schriften en verwierf een diepe theologische opleiding . Toen hij klaar was met zijn studie wijdde hij zich aan een eenzaam leven.Zijn ijver leidde hem naar de woestijn, waar hij zich overgaf aan oefening en gebed. Toen hij terugkeerde naar Antiochië, werd hij tot lezer aangesteld dat wil zeggen een uitlegger van de Schrift, en werd later tot diaken gewijd door patriarch Meletius. Zes jaar later werd hij tot aartsbisschop van Constantinopel gekroond.

Lees verder Johannes Chrysostomos – een korte commentaar

Clemens van Rome : Het oudste historisch getuigenis van het martelaarschap van Petrus en Paulus

borders100 (4)

H. Clemens van Rome
paus van 90 tot ongeveer 100
Brief aan de Korintiërs, 5-7 

clemens of Rome

Clemens van Rome

Het oudste historische getuigenis van het martelaarschap van Petrus en Paulus

Laten we deze voorbeelden (over de vervolgingen in het Oude Testament) liggen en ons wenden tot de atleten die het dichtst bij ons staan; laten we voorbeelden uit onze generatie aanvoeren. De jaloezie en nijd hebben vervolgingen ontketend tegen de pilaren van de hoogste en rechtvaardigste Kerk, die hebben gestreden tot aan de dood. Kijken we naar de heilige apostelen: Petrus heeft door een onrechtvaardige jaloezie, niet een of twee keer, maar vele malen lijden moeten ondergaan. Na getuigenis te hebben gegeven, is hij naar het verblijf van de glorie, dat hij had verdiend, overgegaan. De jaloezie en de onenigheid hebben Paulus de gelegenheid gegeven om te laten zien hoe men de prijs voor volharding verkrijgt. Zeven keer gevangen gezet, verbannen,

Lees verder Clemens van Rome : Het oudste historisch getuigenis van het martelaarschap van Petrus en Paulus

Archim.Zacharias Zacharou:Het mysterie van het hart van de mens

border TYfd

Het mysterie van het hart van de mens
Archim. Zacharias Zacharou

zacharias

Archimandriet Zacharias van Essex

Alle verordeningen van de Kerk worden aan de wereld aangeboden met als enig doel het ‘diepe hart’ [1] te ontdekken, het centrum van de hypostase van de mens. Volgens de Heilige Schrift heeft God elk hart op een speciale manier gevormd, en elk hart heeft Zijn doel, een plaats waar Hij wenst te verblijven om Zichzelf te manifesteren.
Aangezien het koninkrijk van God in ons is, [2] is het hart het slagveld van onze redding, en alle ascetische inspanningen zijn erop gericht het te reinigen van alle vuiligheid en het rein te bewaren voor het aangezicht van de Heer. ‘Bewaar uw hart met alle ijver; want daaruit zijn de levensstromen’, spoort Salomo, de wijze koning van Israël, aan. [3] Deze levenspaden gaan door het hart van de mens, en daarom is het onuitblusbare verlangen van allen die onophoudelijk het Aangezicht van de levende God zoeken, dat hun hart, eens verdoofd door de zonde, door Zijn genade opnieuw kan worden aangewakkerd.
Het hart is de ware ‘tempel’ van de ontmoeting van de mens met de Heer. Het hart van de mens ‘zoekt kennis’ [4] zowel intellectueel als goddelijk, en kent geen rust totdat de Heer der heerlijkheid komt en daarin blijft. Van Zijn kant zal God, Die ‘een jaloerse God’ is, [5] niet genoegen nemen met slechts een deel van het hart. In het Oude Testament horen we Zijn stem roepen: ‘Mijn zoon, geef Mij uw hart’;[ 6] en in het Nieuwe Testament beveelt Hij: ‘Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel , en met heel uw verstand, en met al uw kracht.’ [7] Hij is degene die het hart van ieder mens op een unieke en onherhaalbare manier heeft gevormd, hoewel geen hart Hem volledig kan bevatten omdat ‘God groter is dan ons hart’. [8] Niettemin, wanneer de mens erin slaagt zijn hele hart tot God te keren, dan verwekt God Zelf het door het onvergankelijke zaad van Zijn woord, verzegelt het met Zijn wonderbaarlijke Naam en laat het schijnen met Zijn eeuwige en charismatische aanwezigheid. Hij maakt er een tempel van Zijn Goddelijkheid van, een tempel die niet door handen is gemaakt, die Zijn ‘vorm’ kan weerspiegelen en naar Zijn ‘stem’ kan luisteren en Zijn Naam kan ‘dragen’. [9] Kortom, de mens vervult dan het doel van zijn leven, de reden waarom hij in het vergankelijke bestaan ​​van deze wereld is gekomen.

Lees verder Archim.Zacharias Zacharou:Het mysterie van het hart van de mens

Heilige Sophrony : Over de realiteit van het zien van God

Hoe zullen die zuivere harten God zien? Zoals Hij is of zoals Hij niet is? De geest van de geleerde neigt ‘zeker’ tot de gedachte “zoals Hij niet is?”

In deze zeldzame audio-opname vertelt hij over de realiteit van het zien van God en ook over de manier om daar te komen.

Vader Sophrony: (vertaling van de tekst ):

De Heer zegt: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien” (Matteüs 5:8).
Wat de woorden van Christus betreft, hebben we terecht het recht om te vragen: „Hoe zullen zij die rein van hart zijn, God zien? Zoals Hij is of zoals Hij niet is?”
De geest van de geleerde neigt “zeker” naar de gedachte “zoals Hij niet is”.
Maar Christus denkt daar anders over en wij streven ernaar Christus te volgen.
Wat is de betekenis van mijn woorden?
We moeten ons met alle aandacht maar op één ding concentreren: NOOIT VERKEERD DOEN tegen God, noch voor de mens, noch tegen de dingen.
En uit dit eenvoudige leven, maar geconcentreerd op dat gebod, ontstaat de menselijke conditie waarin de mens vanaf nu existentieel in God leeft.

Sophrony : Video : Beeld en gelijkenis van God…

Heilige Sophrony van Essex – Beeld en gelijkenis van God

Heilige Sophrony van Essex – Beeld en gelijkenis van God – ,was vooral bekend als de discipel en biograaf van St Silouan de Athonite en samensteller van de werken van St Silouan, en als de stichter van het Patriarchale Stavropegic klooster van St. Johannes de Doper in Tolleshunt Knights, Maldon, Essex, Engeland.

Nederlandse vertaling :

Wie naar het beeld van God gemaakt is, is gemaakt voor het leven naar Zijn gelijkenis; ook de mens die in God zijn heil gevonden heeft, ontvangt het leven naar de gelijkenis van Gods eigen leven. God is alomtegenwoordig en alwetend en de heiligen in de heilige Geest worden licht. God is Liefde en omvat al wat bestaat, en de heiligen in de heilige Geest omhelzen het heelal in hun liefde. God is al-heilig en de heiligen in de heilige Geest zijn heilig.
Heiligheid is geen ethisch maar een ontologisch concept. Een mens is niet heilig omdat zijn zeden goed zijn, of zelfs omdat hij een rechtvaardig leven leidt in de zin van zich wijden aan geestelijke inspanning en gebed – inderdaad, de Pariseeërs hielden het vasten en deden “lange” gebeden. Maar heilig is de mens die de heilige Geest in zich draagt.
De Ene God is Waarheid en leven, en zij die in de Heilige Geest communiceren worden waar en hebben leven; terwijl zij die van God afvallen de geestelijke dood ondergaan en naar de “buitenste duisternis” vertrekken

Alexander Schmemann : Het kind heeft noch gezag noch macht….

295f7b028f7c689a75dc66759a41856d (1)

Het kind heeft noch gezag noch macht, maar de afwezigheid van gezag onthult hem als een koning; zijn weerloosheid en kwetsbaarheid zijn precies de bron van zijn diepe macht. Het kind in die verre grot van Bethlehem heeft geen verlangen dat wij hem vrezen; Hij komt ons hart binnen, niet door ons bang te maken, door zijn kracht en autoriteit te bewijzen, maar door liefde alleen. Hij wordt ons als kind gegeven, en alleen als kinderen kunnen we op onze beurt van hem houden en onszelf aan hem geven. De wereld wordt geregeerd door gezag en macht, door angst en overheersing. Het kind God bevrijdt ons daarvan. Alles wat Hij van ons verlangt is onze liefde, vrij gegeven en vreugdevol; Alles wat Hij verlangt is dat we hem ons hart geven. En we geven het aan een weerloos, eindeloos vertrouwend kind.

-Alexander Schmemann

Johannes Chrysostomos : Alleen God kan zonden vergeven…

Chrysostomos 47

Johannes Chrysostomos

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)
priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
Homilie over het evangelie van Mattheus, nr. 29,

“Alleen God kan immers zonden vergeven” (Mc 2,7)

“Men bracht Hem een lamme.” Mattheus vertelt eenvoudig dat deze verlamde naar Jezus werd gebracht. De andere evangelisten vertellen dat hij door een opening in het dak naar beneden werd gelaten, en zo voor de Verlosser werd gelegd zonder ook maar iets te vragen, ze lieten Hem zelf een oordeel vellen over zijn genezing…
Het Evangelie zegt “toen Jezus hun geloof zag”, dat wil zeggen van hen die de verlamde naar Jezus hadden gebracht. Zie hoe Christus soms geen enkele zaak maakt van het geloof van deze zieke: misschien is hij er niet toe in staat, of onwetend of bezeten door een kwade geest. Hier had de verlamde toch een groot geloof in Jezus; zou hij het anders toegestaan hebben dat men hem voor Hem neer zou leggen? Christus antwoordt op dat vertrouwen met een bijzonder wonder. Met de macht van God zelf vergeeft Hij de zonden van deze man. Hij toont op deze wijze dat Hij aan de Vader gelijk is, een waarheid die Hij al eerder had getoond, toen Hij tegen de lamme zei: “Ik wil het, wordt rein” (Mt 8,3)… en toen Hij met één woord de woeste zee had gekalmeerd (Mt 8,26), of toen Hij, in de hoedanigheid van God demonen had uitgedreven, die in Hem hun vorst en hun rechter zagen (Mt 8,32). Welnu, hier toont Hij zich aan zijn tegenstanders, tot hun grote verbazing, dat Hij gelijk aan de Vader is.

Lees verder Johannes Chrysostomos : Alleen God kan zonden vergeven…

Dumitru Staniloae : Nederigheid is het allerhoogste bewustzijn van het leven…

b568f3c8d1d274873e7d6db5967785f2

Nederigheid is het allerhoogste bewustzijn van het leven, van zowel de goddelijke oneindigheid als onze eigen kleinheid. Het is tegelijkertijd het bewustzijn dat de goddelijke oneindigheid alles en iedereen om ons heen doorboort… Zolang er een spoor van trots in ons is, missen we de sensatie van contact met God; we missen het diepe bewustzijn van een diepere relatie met God, en we laten het ook niet voelen door anderen… Alleen de nederigen leven in de onmetelijke diepten, vol mysterie, in God…. De nederige persoon, verre van arm te worden, omarmt het oneindige meer dan wie dan ook en biedt het aan anderen aan.

Dumitru Staniloae (Roemeens theoloog)

Antonius de Grote : Wanneer hij bad in zijn cel…

border 43Df

ANTONIUS DE GROTE wanneer iki in mijn cel bad

Wanneer de gezegende Antonius in zijn cel bad, sprak een stem tot hem en zei: “Antonius, je bent nog niet op de maat gekomen van de leerlooier die in Alexandrië is.” Toen hij dit hoorde, kwam de oude man op en pakte zijn stok en haastte zich de stad in. Toen hij de leerlooier had gevonden.zei hij tegen hem: “Vertel me over je werk, want vandaag heb ik de woestijn verlaten en kom ik hier om je te zien.” Hij zei: “Ik ben me er niet van bewust dat ik iets goeds heb gedaan. Als ik ’s morgens opkom, voordat ik ga zitten om te werken, zeg ik dat de hele stad, klein en groot, naar het Koninkrijk van God zal gaan vanwege hun goede daden, terwijl ik alleen in eeuwige straf zal gaan vanwege mijn slechte daden. Elke avond spreek ik dezelfde woorden en geloof ze in mijn hart.” Toen de gezegende Antonius dit hoorde, zei hij: “Mijn zoon, je zit in je eigen huis en werkt goed, en je hebt de vrede van het Koninkrijk van God; maar ik breng al mijn tijd door in eenzaamheid zonder afleiding, en ik ben niet in de buurt gekomen van de maat van zulke woorden.’

Antonius de Grote

Nikolai Velimirovich : Met vasten heb ik mijn hoop in U….

border 66FF

160949939_1612551528945646_5016398442054139758_n

Met vasten heb ik mijn hoop in U, mijn Heer, die weer zal komen, blij. Vasten versnelt mijn voorbereiding op Uw komst, de enige verwachting van mijn dagen en nachten. Vasten maakt mijn lichaam dunner, zodat wat overblijft makkelijker kan glanzen met de geest. Terwijl ik op U wacht, wil ik mezelf niet voeden met bloed of leven nemen – zodat de dieren de Vreugde van mijn verwachting kunnen voelen. Maar echt, onthouden van voedsel zal me niet redden. Zelfs als ik alleen het zand uit het meer zou eten, zou je niet naar mij toe komen, tenzij het vasten dieper in mijn ziel doordrong.

Heilige Nikolai Velimirovich

Heiligenleven – De heilige Gregorios Palamas

border 543

 

HEILIGENLEVEN

De heilige Gregorios Palamas

35051c85d68b2266b6c760d8f80e2eac

De heilige Gregorius Palamas, aartsbisschop van Thessalonika. Hij was geboren in Constantinopel in 1296. Zijn vader was senator en het gezin had 7 kinderen, van wie Gregorios de oudste was. Hij deed met groot succes zijn studies in filosofie, en men sprak reeds van een nieuwe Aristoteles. Maar de ernstige Gregorios zocht veel meer naar een geestelijk leven. Reeds tijdens zijn studietijd stelde hij zich onder de leiding van een bekende monnik, Theoleptos van Filadelfia, die hem de begindselen van het innerlijk gebed leerde.
Toen hij 20 jaar oud was, besloot Gregorios de wereldse zorgen te verlaten. Reeds toen bleek de macht van zijn persoonlijkheid, want twee broers, twee zusters, zijn moeder en een aantal bedienden kozen het monastieke leven. Gregorios en zijn broers trokken te voet naar de Athos en vonden onderdak in de omgeving van Watopedi.

Lees verder Heiligenleven – De heilige Gregorios Palamas

Patriarch Bartholomeüs

Oecumenisch patriarch Bartholomeüs vraagt te bidden tegen corona
GEPUBLICEERD OP MAANDAG 15 MAART 2021 – 10:29


Bartholomeus

Volgens Bartholomeüs, de oecumenische patriarch van Constantinopel, kan de coronacrisis in de veertigdagentijd bijdragen tot innerlijke verdieping.
Bartholomeüs, de oecumenische patriarch van Constantinopel, heeft in zijn vastenboodschap opgeroepen te bidden voor steun en kracht tijdens de coronapandemie en opdat er snel een einde zou komen aan de sociale en economische gevolgen ervan. Hij vroeg ook te bidden voor een spoedige heropening van het orthodoxe seminarie van Halki, het belangrijkste academische opleidingscentrum van het patriarchaat dat sinds 1971 op bevel van de Turkse overheid is gesloten.
Patriarch Bartholomeüs schrijft dat de gezondheidsmaatregelen vervelend, maar onvermijdelijk zijn. Zij kunnen ons helpen om ons in de voorbereidingstijd op Pasen te bevrijden van allerlei overbodige wereldse zaken. Tegelijk wijst hij een gesloten spiritualiteit, waarbij wij de ander en de wereld zouden afwijzen, van de hand. Het ware spirituele leven is een pad van innerlijke wedergeboorte, met een liefdevolle toewending naar de naaste en de bereidheid tot verzoening.

Bron : Kerknet

De Grote Vasten – A.Schmemann

deel 1 – Het vastengebed van Efraïm de Syriër

9fffd2cbc72f6aff9849184d856d1527 (1)

“Waarom neemt dit korte en eenvoudig gebed
zo’n belangrijke plaats in onder de liturgische gebeden
van de gehele vastentijd ?
Omdat hetop een unieke manier alle negatieve
en positieve elementen van berouw en in zekere zin
een “geheugensteun” is voor onze persoonlijke inspanning gedurende de Vasten. Deze inspanning is ten eerste gericht op onze
bevrijding van enkele fundamentele geestelijke
ziekten die vorm geven aan ons leven en maken het
vrijwel onmogelijk voor ons zelfs maar te beginnen
om ons tot God te wenden.”

uit de Grote Vasten
door Vader Alexander
Schmemann

Vastengebed van Efraïm de Syriër

border 1998

b77e82d520119f6fbd69ba1a67999746

51688-dyn008_original_597_100_pjpeg_2577949_2d81ba6c024af91fe370c40ddc4c7cbb

8cba4-dyn008_original_158_100_pjpeg_2577949_6becafacb43b533a34ab4769e7a5f8b8

51019-dyn008_original_574_119_pjpeg_2577949_7e559ec8c7144a5013f85e13d41f9e53


c1ee8-dyn008_original_557_700_pjpeg_2577949_9e5d1959702691d2f6310a4bb5a0e0e5

Heer en Meester van mijn leven,

Bewaar mij voor de geest van traagheid,

Moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat.

967a9-dyn008_original_258_58_gif_2577949_2e5272b57725d77844ac41aaa83cc242

Maar schenk mij; uw dienaar,

Een geest van ingetogenheid,

Nederigheid, geduld en liefde.

 

967a9-dyn008_original_258_58_gif_2577949_2e5272b57725d77844ac41aaa83cc242

Ja, Heer en Koning,

Doe mij mijn eigen fouten zien

En niet mijn broeder veroordelen,

Want Gij zijt gezegend

In de eeuwen der eeuwen

Amen.

 

967a9-dyn008_original_258_58_gif_2577949_2e5272b57725d77844ac41aaa83cc242

Heer, reinig mij van mijn zonden.

Heer en Meester van mijn leven

f9bb98e4e6000a9b4dfb09de4b817e33

Het visioen van onze heilige Vader Johannes, wonderwerker van Krohnstadt

“De heilige mannen van God zouden het geloof niet verraden, zelfs niet met één woord.”
St. Johannes van Kronstadt.

Johannes van Kronstadt werd geboren in het dorp Soura in Noord Rusland in 1829. Hij was geliefd bij arm en rijk, bij edelen en bedelaars. Wanneer hij de Goddelijke Liturgie vierde, stroomden duizenden naar de kathedraal in Arkhangelsk.
Gedurende de laatste jaren van zijn leven,
voorspelde Johannes constant
van verschrikkelijke gebeurtenissen in Rusland.
Hij stierf op 18 december. 1908.
Meer dan zestigduizend mensen woonden
zijn begrafenis bij.

De Heilige en Rechtvaardige Johannes van Kronstadt herinnerde zich dit visioen dat hij had in januari 1901
Na het avondgebed legde ik mij neer om wat te rusten in mijn zwak verlichte cel, daar ik vermoeid was. Voor de icoon van de Moeder Gods hing mijn brandende lamp. Er was nog geen half uur voorbij of ik hoorde een zacht geritsel. Iemand raakte mijn linkerschouder aan en zei met een tedere stem tegen mij: “Sta op, dienaar van God, Johannes, en volg de wil van God!”
Ik stond op en zag bij het raam een glorieuze starets (ouderling) met ijzig grijs haar, die een zwarte mantia droeg, en een staf in zijn hand hield. Hij keek mij teder aan en ik kon nauwelijks voorkomen dat ik viel door mijn grote angst. Mijn handen en voeten beefden en ik wilde spreken, maar mijn tong wilde mij niet gehoorzamen. De starets maakten het kruisteken over mij, en weldra kwam er rust en vreugde over mij. Toen maakte ik zelf het kruisteken.
Toen wees hij met zijn staf naar de westelijke muur van mijn cel, opdat ik een bepaalde plek zou opmerken. De sterretjes hadden de volgende nummers op de muur gegraveerd: 1913, 1914, 1917, 1922, 1924, en 1934. Plotseling verdween de muur en ik liep met de starets in de richting van een groen veld en zag een massa kruisen staan, duizenden als grafmarkeringen.

Lees verder

Amma Theodora : Laten we er naar streven…

Amma Theodora

Laten we ernaar streven om binnen te komen door de smalle poort.
Net zoals de bomen, als ze niet  voor de winterstormen hebben gestaan,
 geen vrucht kunnen dragen, zo is het ook met ons; dit huidige tijdperk is een storm en het is alleen door vele beproevingen en verleidingen dat we een erfenis in het koninkrijk des hemels kunnen verkrijgen .

Amma Theodora (woestijnmoeder)