De Farizeeër en de Tollenaar

 

Eerste zondag van de Voorvasten

Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër

 

Farizeeer an de tollenaar

Lezingen :
2 Tim.3,10-15

De taak van Timoteüs
[10] U echter bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn manier van leven en mijn streven, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding, [11] in de vervolgingen en in het lijden dat mij getroffen heeft in Antiochië, Ikonium en Lystra. Wat heb ik al niet moeten verduren! Maar de Heer heeft mij uit al die vervolgingen gered. [12] Trouwens, allen die in Christus Jezus vroom willen leven, zullen vervolgd worden, [13] terwijl booswichten en zwendelaars van kwaad tot erger vervallen: het zijn bedriegers die bedrogen worden. [14] Houd u dus aan de leer die u gelovig hebt aanvaard. U weet wie u onderricht hebben. [15] Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften waaruit u de wijsheid kunt putten die u brengt tot de redding, door het geloof in Christus Jezus.

Lees verder De Farizeeër en de Tollenaar

icoon van Jezus’doopsel

De icoon van het doopsel van de Heer (Epiphanie)

doop van jezus587.jpg

 

Tot aan de 4e eeuw, werden het feest van de Geboorte en het Doopsel van de Heer gevierd op éénzelfde dag (het is in 326 dat de feesten zich scheidden).Hun eenheid is nog zichtbaar in de gelijke structuren van de diensten van deze twee feesten en zij toont een zekere voltooiing van de Geboorte in dat van het Doopsel.”In zijn Geboorte, zegt Jeronimus, komt de Zoon van God op de wereld op een verborgen wijze, in zijn doopsel, verschijnt hij op manifeste wijze”. Zo zegt het ook Johannes Chrysostomos : “De Epiphanie is niet het feest van de Geboorte, maar dit van het Doopsel. Daarvoor was Hij ongekend bij het volk, door het Doopsel, openbaart Hij zich aan allen”(Hom37over het Doopsel)”.

Lees verder icoon van Jezus’doopsel

Beda de eerbiedwaardige : homilie voor kerstmis

H. Beda de Eerbiedwaardige (ca 673-735)
monnik, kerkleraar CCL 122, 32-36 (vert. © Evangelizo.org)CCL 122, 32-36

Homilie voor het Vigilie van Kerstmis, 5

Beda

“U zult Hem Jezus noemen”; dat is vertaald: de Heer redt.”

 

“De Heer zal u zelf een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen” (Jes 7,14). De naam van de Redder “God met ons”, die gegeven werd door de profeet, betekent de twee naturen van zijn unieke persoon. Hij die immers God is, geboren uit de Vader voor alle tijden, is zelf Immanuel op het einde der tijden, dat wil zeggen God met ons. Hij is het geworden in de schoot van zijn moeder, omdat Hij het gewaagd heeft om de kwetsbaarheid van onze natuur te aanvaarden in de eenheid van zijn persoon, want “het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond” (Joh 1,14). Dat wil zeggen dat Hij op een bewonderenswaardige wijze is begonnen om te zijn wat wij zijn, zonder op te houden te zijn wat Hij was, door onze natuur op te nemen op een wijze waarop Hij wat Hij was niet verloor…
De naam Christus is een titel van koninklijke en priesterlijke waardigheid. Want de priesters en de koningen, onder de oude Wet, werden christussen genoemd door het chrisma. Deze zalf van heilige olie verbeeldde Hem die in de wereld kwam als ware koning en priester, “met vreugdeolie gezalfd, als geen van uw gelijken” (Ps 45,8). Door deze zalving of chrisma, worden Christus in eigen persoon en zij die deelnemen aan dezelfde zalving, dat wil zeggen de geestelijke genade, ‘christenen’ genoemd. Door het feit dat Hij de Verlosser is, kan Christus ons verlossen van de zonden; door het feit dat Hij priester is, kan Hij ons verzoenen met God de Vader; door het feit dat Hij koning is, waagt Hij het om ons het eeuwige Rijk van zijn Vader te geven.

Kerstmis Homilieën

Kerstmis
Homilieën

kerstmis145

Genealogie van Jezus Christus : zo begint het Evangelie. Maar wat betekent deze lange lijst van hebreeuwse namen ? Voor de Joden is het de noodzaak om de afkomst van de Messias van Koning David te onderlijnen. Een andere betekenis : in deze lijst staan moordenaars, echtbrekers, bloedschenners. Indien Jezus wordt geboren in mijn ziel, dan wordt Hij geboren ondanks en doorheen de opeenstapeling van mijn zonden. Jezus doordringt, vindt zijn weg doorheen mijn fouten, Hij overstijgt ze de één na de ander. Dit is zijn genealogie in mij. In deze doordringing schittert zijn barmhartigheid, zijn minzaamheid, ook zijn kracht. Maria, die het kind draagt in haar schoot, en Jozef laten zich inschrijven in Bethlehem. Het is niet te Rome, noch te Athene, noch te Jerusalem dat Jezus wilde geboren worden. Zo ook is voor ons het mysterie van de Geboorte slechts toegankelijk in het arme dorpje van Judea. Opgaan naar Bethlehem, burger worden van Bethlehem, de nederige geest van Bethlehem verwerven, niet bezitten.De engelen zeggen niet eenvoudigweg dat de Redder is geboren. Zij zeggen : “Een Redder is U geboren”, Jezus wordt geboren voor elke herder. Zijn geboorte blijft voor elk van ons een zeer persoonlijke gebeurtenis; Jezus is een gave aan elke mens.
Er is geen plaats in de herberg, noch voor Maria die Jezus draagt, noch voor Jozef. Er is geen plaats in de herberg van de wereld voor de leerling van Jezus. Indien ik er in slaag om mij een plaats te bereiden, welke moeilijke gelegenheid! Wat is er gemeenschappelijk tussen de herberg en de kribbe ?
(Un moine de l’Eglise d’Orient “Jesus”

Lees verder Kerstmis Homilieën