Jezus’optreden in Galilea

33e zondag na Pinksteren
Begin van Jezus’optreden in Galilea

 

optreden van jezus in galilea6

Lezingen:
Eerste lezing :

Efesiërs 4,7-13 :

7Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. 8Daarom zegt de Schrift: Hij is opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. 9Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. 10Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. 11Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, 12om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Lees verder Jezus’optreden in Galilea

Theofanie

Groot feest van de heilige Theofanie van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus

“de doop van Jezus”

doop van jezus2222

LEZINGEN :

Lezing : Titus,2,11-14;3,4-7

Want de genade van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen, die ons leert af te zien van goddeloosheid en wereldse begeerten, en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze wereld, in afwachting van het geluk waarop we hopen, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen, ons te reinigen en ons tot zijn eigen volk te maken, vol ijver voor goede werken.

Lees verder Theofanie

Zondag na Kerstmis

zondag na Kerstmis

Gedachtenis van de H. Jozef , de Profeet David, en de Apostel Jacobus

Jozef man van Maria en kind                                                               Heilige Jozef

David profeet                                                                   Profeet David
jacobus apostel zoon van zebedeus                                                                Apostel Jacobus

Feest ook van de 20.000 martelaren van Nicomedia.(De 20.000 Martelaren van Nicomedia stierven gedurende het bewind vanKeizer Diocletianus en Maximilianus omwillen van het geloof de Marteldood. Dit gebeurde in het begin van de vierde eeuw na Christus. Velen stierven door het zwaard of ophanging, anderen werden verbrand (geen icoon voorhanden)

LEZINGEN :
Galaten 1,11-19

11 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12 – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. 13 U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. 14 Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. 15 Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, 16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd 17 en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus. 18 Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. 19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.

Lees verder Zondag na Kerstmis

KERSTMIS

Kerstmis14

H. Leo de Grote (? – ca 461), paus en Kerkleraar
Eerste sermon voor Kerstmis; PL 59,190

“Het Woord is vlees geworden! Hij heeft onder ons gewoond”

Onze Redder is vandaag geboren, dierbare broeders en zusters: laten we ons verheugen! Droefheid is niet gepast op de dag waarop het Leven geboren wordt. Deze dag vernietigt de vrees voor de dood en vervult ons met vreugde door de belofte van de eeuwigheid. Niemand wordt uitgesloten van deze blijdschap; één en hetzelfde motief van vreugde is voor allen gelijk. Want onze Heer, die de zonde en de dood kwam vernietigen…, is gekomen om alle mensen te bevrijden. Dat de heilige jubelt, want hij nadert de overwinning. Dat de zondaar zich verheugt, want hij is uitgenodigd voor vergeving. Dat de heiden moed mag krijgen, want hij is tot het leven geroepen. Wanneer immers de volheid van de tijd is gekomen, welke vastgesteld is door de onpeilbare diepte van het goddelijk plan, heeft de Zoon van God onze menselijke natuur aangenomen om deze te verzoenen met zijn Schepper…
Het Woord van God, is God, Zoon van God, “die bij God was in den beginne, door wie alles geschapen is en zonder wie niets geschapen is”, is mens geworden om de mens van de eeuwige dood te bevrijden. Hij heeft zich vernederd door onze nederige positie aan te nemen, zonder dat zijn majesteit erdoor verminderd werd. Hij bleef wie Hij was en nam aan wat Hij niet was, daarmee heeft Hij ons slavenbestaan verenigd met zijn bestaan dat gelijk is aan God de Vader… De majesteit bekleedt zich met nederigheid, kracht met zwakheid, eeuwigheid met sterfelijkheid: ware God en waarlijk mens, in de eenheid van één Heer, “enige middelaar tussen God en de mensen” (Tm 2,5)…

bron : dagelijks evangelie.org

banner KERSTMIS

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

Lezingen
Galaten 4, 4-7

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet stonden vrij te kopen, opdat wij de rang van zonen zouden krijgen. En dit is het bewijs dat u zonen bent: God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader! U bent dus geen slaaf meer, maar zoon; en als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God.

Evangelie :
Matth.2,1-12 :

Van Betlehem naar Nazaret Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’ Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias* geboren zou worden. Ze zeiden hem: ‘In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet: Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.’ Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: ‘Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.’ Toen ze de koning aan hoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

Kerstmis 159

HOMELIE voor KERSTMIS

Ter gelegenheid van de geboorte van Onze Heer Jezus Christus

‘Wij verheerlijken U, o Christus, bron van leven, die op deze dag voor ons
in reinheid mens geworden zijt uit de heilige Maagd Maria’
(Mégalynaire van Kerstmis)

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.Amen.
Vandaag vieren wij de Geboorte van onze God, vandaag vieren wij het nieuw-geboren kind ‘Vandaag is ons heil aangebroken’.De mens die gebukt ging onder het gewicht van Adam’s zonde kan weer tot bloei komen door Gods genade, zich oprichten in het aanschijn van het ongeschapen Licht en de volheid van de Liefde ontvangen, omwille van onze God die zich in Zijn volheid geeft in de liefde.
De mens was verwijderd van God, hij had zich naar zichzelf toe gekeerd, maar God had hem niet in de steek gelaten : Hij heeft hem zijn Zoon gezonden en dit vieren wij vandaag. Indien de mens zich staande kan houden in het licht van God, dan is het omdat dit goddelijk Licht tot ons is gekomen, dat het geïncarneerd is en omdat de Zoon van God een klein kind geworden is. Het is door Gods nederigheid dat de hoogmoed van de mens gebroken is, verbrijzeld, en dat uiteindelijk God is kunnen komen om onze wonden van hoogmoed te genezen met de zalf van Zijn liefde. De Heer is onder ons gekomen onder de gedaante van een klein kind : wat is er moeilijker voor een kind dan op deze wereld te komen , wat is er brozer dan een pasgeborene ? Het is nochtans in deze gestalte dat de Heer onder ons is willen komen. Zo heeft Hij ons getoond dat alleen Zijn nederigheid de hoogmoedige mens kan genezen. Hoe moeten wij dank zeggen voor zo een God !.Hoe groot is de liefde van iemand voor ons, die zijn Zoon heeft gezonden om ons te zeggen :’Gij zijt gered ! Heb geen vrees, uw zonde is vergeven, ik ben midden onder u !’.
Brengen wij dank aan God met al onze kracht, met al onze energie, met geheel ons hart en ons leven lang : Zo een God hebben wij, mensen, in ons midden ! En denk eraan : Hij is er voor altijd, onze God van liefde, Hij is er zonder ophouden….Dit weten wij zeker : indien het heil eenmaal aan de wereld gegeven is voor allen, moeten wij omwille van onze zwakheid zonder ophouden deze liefde aanvaarden, en dit kan niet zonder nederigheid van onze kant. Zolang de mens ingenomen is met zichzelf, kan hij niets van God ontvangen. Maar de dag waarop we inzien dat we niets kunnen uit onszelf, dat wij niets zijn en dat God Alles is en in alles – de Volmaakte-Liefde -, kunnen wij door deze liefde ook deelgenoot worden aan zijn goddelijkheid : omdat God mens geworden is, kan de mens God worden !. Dit voltrekt zich door deze daad van goddelijke nederigheid die zich zonder ophouden hernieuwt; want telkens als wij zondigen, elke keer als wij gedeeltelijk de genade van ons doopsel verliezen, is de Heer daar en zegt Hij tot ons :’Heb geen schrik, uw hoogmoed is gebroken, ik neem u bij de hand; je kan opnieuw beginnen’.
Houden wij deze nederigheid van onze God voor ogen, deze tastbare liefde die ons hart beroert, ons hart, zo dikwijls gekwetst door de zonde. Breng Hem altijd in uw herinnering en heb geen schrik om Hem te vragen u Zijn genade te schenken. En wanneer we op een dieptepunt gekomen zijn, wanneer wij het niet meer zouden zien zitten en we zouden zeggen :’Ik ben verloren !, dan is het moment aangebroken om onze God in ons leven toe te laten, de liefde van onze God. In ons leven is het, op een of ander moment, soms noodzakelijk dat ons hart gebroken wordt en wij ons tot de Heer zouden richten met de woorden : ‘Ik ben verloren !’. Herinner u hoe de apostelen tot de Heer riepen :’Wij vergaan’ De Heer heeft hen gered, Hij was daar, Zijn liefde had hen vervuld, Zijn liefde had hen opnieuw kracht en energie gegeven.
Op het moment dat ook wij ons zullen bewust worden van de grote zwakheid in ons hart, op het moment dat wij de gebrokenheid van ons hart zullen aanvaarden, moeten wij voor de geest houden dat de Heer zal komen en dat Hij, door zijn nederigheid en liefde, de wonden van ons vermorzeld hart zal helen. Dan zullen we vrede en vreugde ondervinden !
Amen
Hiëromonnik SYMEON
Higoumen van het monasterie van
St.Silouan
(Vertaling : Kris Biesbroeck)

Genealogie van Christus

30e zondag na Pinksteren

“Zondag van de Vaders of van de Genealogie”

genealogie van christus
Eerste Lezing :
Hebr.11,9-10;32-40

[9] Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden; [10] want hij zag uit naar de stad* met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is.
[12] Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. [13] In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd. [14] Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. [15]

Lees verder Genealogie van Christus

Voorouders van Christus

29e zondag na Pinksteren
“Zondag van de voorouders van Christus”

voorouders6

Lezingen :
Kollocenzen : 3,4-11 :

Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen.
Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd.
Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal!
En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Lees verder Voorouders van Christus

Genezing van de blinde

27e zondag na Pinksteren

“Genezing van de blinde van Jericho”

Genezing van de blinde koptisch

Lezingen :
Eerste lezing : Efesiërs6,10-17

10 Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. 11Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. 12Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, 13Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde. 14Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, 15de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. 16Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. 17Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord Gods. 18

Lees verder Genezing van de blinde