Leontius van Jerusalem

Heiligenleven

Leontius van Jeruzalem (6e eeuw)

Leontius van JerusalemLeontius van Jerusalem

Leven en werken
In navolging van F. Loofs werden de werken Tegen de nestorianen en Tegen de monofysieten (de titels zijn van later datum) lange tijd aan Leontius van Byzantium toegeschreven. Aangezien men meer aandacht schonk aan de andere werken van de Byzantijnse theoloog, bleven deze twee geschriften onder­ belicht. In 1944 publiceerde M. Richard echter een invloedrijk artikel, waarin hij betoogt dat de christologie en de antropologie in deze twee werken dusdanig verschilt van die van Leontius van Byzantium, dat ze door een andere persoon geschreven moeten zijn. In de handschrifttraditie wordt gesproken over ‘de monnik Leontius van Jeruzalem’. Sinds het artikel van Richard wordt de auteur van beide werken met die naam aangeduid. Overigens zijn er ook nu nog onderzoekers die beide auteurs identificeren.

Lees verder Leontius van Jerusalem

Pafnutios van Borofsk

Heiligenleven

De heilige Pafnutios van Borofsk

1_may_paphnutius_abbot_of_borov

De heilige hegoumen Pafnutios van Borovsk. Zijn voorvader was een van de Tataren die zich op hun sterfbed hadden laten dopen om zich voor de eeuwigheid veilig te stellen. Reeds als kind was Pafnutios, die toen nog Parfenios heette, opgevallen door het begrip waarmee hij de Bijbel las, en door zijn ernstig gedrag. Toen hij 20 jaar was, werd hij monnik, en hij deed in 1414 de gelofte. Zijn geestelijke vader, Niketas‚ was een leerling van de heilige Sergios van Radonesj. Zeven jaar later werd Niketas teruggeroepen naar het klooster waar hij abt was geweest Hij wilde Pafnutios meenemen, maar de abt stond het niet toen ook Pafnutios zelf wilde liever in zijn klooster blijven omdat hij nog zo jong was.

Lees verder Pafnutios van Borofsk

Gregorius van Tours

Heiligenleven

Gregorius van Tours (ca. 538 – 593/94)

Gregorius van Tours 1

Zijn leven
Geboren in Clermont (ca. 538) in een aristocratische familie die ook vele bisschoppen telde, verloor Gregorius als kind al zijn vader en werd hij door zijn moeder ter opvoeding in het huishouden van zijn oom Gallus, bisschop van Clermont, geplaatst. Daar leidde de aartsdiaken Avitus, die later zelf bisschop van de stad werd, hem op – niet met de Romeinse klassieken, zoals gebruikelijk voor zijn klasse, maar uitsluitend met de bijbel en kerkelijke geschriften. Ofschoon Gregorius dit later zelf aanvulde door – excerpten van? – klassieke schrijvers te lezen, bleef zijn schrijf- en denkstijl daardoor toch duidelijk verschillen van die van zijn stand- en tijdgenoten. Hij ervaarde dit zelf aanvankelijk als een belemmering voor zijn schrijverschap maar begreep later dat zijn uitdrukkingswijze, die dichter bij de gesproken taal stond dan de bloemrijke, vaak ingewikkelde, stijl van zijn geleerde tijdgenoten, zijn verhalen begrijpelijker maakten voor het gemengde publiek dat hij beoogde. Heel belangrijk voor zijn latere literaire productie was ook het feit dat Avitus hem vaak meenam naar de heilige kluizenaren in het gebied om hun levensstijl te leren kennen, en ook naar kerken gewijd aan overleden heiligen om de verhalen over de daar gebeurde wonderen te vernemen, misschien alvast op te tekenen.

Lees verder Gregorius van Tours

pilaarheiligen

De Pilaarheiligen

simeon de stylietSimeon der Styliet

Het leven op een hoge pilaar, met minder dan vier vierkante meter om op te staan, is een zeer trefzekere manier van anachorese (het zich terugtrekken uit de wereld), en het verschijnsel was nieuw in het vroege christendom toen Simeon de Styliet ergens rond het jaar 430 het besluit nam, de rest van zijn leven staande op een een pilaar door te brengen bij het dorpje Telanissos in het noordwesten van Syrië. De aanduiding Styliet voor pilaarheiligen is afgeleid van het Griekse stulos, ‘zuil’.

Lees verder pilaarheiligen

Stefanus bisschop van Rome

De heilige Stefanus bisschop van Rome

 

Stephen_I

De heilige Stephanus, bisschop van Rome van 253 tot 257. Hij was aartsdiaken geweest onder de heilige bisschoppen Cornelius en Lukas. Toen deze laatste naar het executieveld werd gebracht, beval hij Stephanus aan als zijn opvolger, en overeenkomstig dit advies werd hij gekozen tot bisschop van Rome op 13 mei van het jaar 253.

Lees verder Stefanus bisschop van Rome

Ethelwold

HEILIGE ETHELWOLD

Ethelwold3Heilige Ethelwold

De heilige Ethelwold, bisschop van Winchester, zijn geboortestad. Daar is hij uit een vooraanstaande familie geboren in het begin van de 10e eeuw. Hij diende als page aan het hof, en de intelligente knaap was geliefd bij koning Athelstan en bij de schaar der geleerden waarmee deze zich omringde. Hij werd priester gewijd en in 943 werd hij monnik in de abdij van Glastonbury, onder leiding van de heilige Dunstan. Daar maakte hij naam als geleerde en als dichter. Ook was hij technisch begaafd en de abdij van Abingdon bezat twee klokken die door hem gegoten en afgewerkt waren.

Lees verder Ethelwold

Nikeforos de Belijder

Nikeforos de Belijder

www.heiligen-3s.nl/heiligen/04/05/04-05-0828-niceforus.php +++ 1999(?), icoon.

De heilige Nikeforos de Belijder, patriarch van Konstantinopel, vroeger, evenals zijn vader, secretaris aan het hof van keizerin lrene‚ en als leek een vurige verdediger van de Ikonen op het 7e Oecumenisch Concilie, waar hij grote invloed had door zijn grondige kennis van de Heilige Schrift. Steeds meer werd hij echter neergedrukt door de zinledigheid van het wereldse leven; daarom bouwde hij een klooster aan de oever van de Bosporus. Er was een goede overste en het klooster raakte snel gevuld met monniken. Nikeforos wilde echter niet intreden omdat hij zichzelf onwaardig vond.

Lees verder Nikeforos de Belijder