Heilige Dionysios de Aeropagiet

Heiligenleven

De heilige Dionysios de Areopagiet

dionysios heiligeDe heilige Dionysios de Areopagiet, bisschop en martelaar. (zie ook 3 oktober.) Onder deze naam worden in het westen drie heiligen tot één persoon verenigd: 1. De bekeerling, vriend en metgezel van de heilige Paulos. 2. De apostel en patroonheilige van Frankrijk; 3. De schrijver van de beroemde mystieke werken op deze naam.
De samenvoeging van de beide eersten is pas in de 9e eeuw tot stand gekomen. De heilige Gregorios van Tours (570) zegt nadrukkelijk dat Dionysios, de apostel van Frankrijk, daarheen gezonden was in de tijd van Decius, rond 253.
Volgens Eusebios was de eerste Dionysios bisschop van Athene. Verder is er niets van hem bekend. De geschriften van de derde Dionysios worden door geen enkele van de oudere kerkvaders genoemd. Ze worden voor het eerst aangehaald in het begin van de 6e eeuw en daarom wordt verondersteld dat ze dateren uit het einde van de 5e eeuw. Over de schrijver is verder niets bekend.
Deze boeken hebben een geweldige invloed uitgeoefend in de gehele Kerk van Oost en West, en ze werden verder altijd toegeschreven aan de Areopagiet, wat ze een bijzonder prestige verschaften. Maar ze bevatten inderdaad een zeer veel omvattende en waardevolle mystieke theologie.
De titels van de nog bestaande werken zijn:
1. De hemelse hiërarchie.
2. De kerkelijke hiërarchie.
3. De goddelijke namen.
4. Mystieke theologie.
Daarnaast zijn nog een tiental brieven bewaard gebleven.

Heiligenlevens voor elke dag .uitg.orthodox klooster Den Haag

Heilige Theodoros Gavra

De heilige Grootmartelaar Theodoros Gavra.

theodoros Gavra

 

Theodoros de zoon van de bestuurder van Atran in Chaldea (Pontus), – een streek die in de elfde eeuw voortdurend bedreigd werd door invallende Arabieren – toonde als legeraanvoerder bijzondere moed in deze gevechten maar toen de invallende troepen zich met elkander hadden verbonden, viel hij in hun handen en werd gevangen genomen. De sjeik bewonderde hem om zijn moed en beloofde hem een erepost wanneer hij tot de islam zou overgaan. Theodoros riep toen uit dat niets zou kunnen scheiden van de liefde van Christus en dat lijden voor Diens Naam de grootste eer was die hem ten deel zou kunnen vallen. Hij werd toen aan steeds wredere martelingen onderworpen en ten slotte, nog levend, verbrand waarbij hij de lofzang der Drie Jongelingen zong. Om die ontembare moed te eren liet de Arabische generaal de schedel vatten in een gouden schrijn, die later naar Trapezunt is gebracht en daar vele wonderen tot stand bracht.

Heiligen voor elke dag : orth. klooster Den Haag

heilige Remigius

Heiligenleven

Heilige Remigius, bisschop van Reims

Remigius

 

De heilige Remigius, bisschop van Reims, stamde uit een adellijke familie te Laon. Zijn moeder was de heilige Cilinia en zijn broer was de heilige Principius, de vader van de heilige Lupus. Hij werd geboren rond 435, midden in de roerige tijden van de volksverhuizingen. Na een alzijdig wetenschappelijke opleiding trok hij zich terug in een kluis in de buurt van Laon. Zijn heilig leven trok zozeer de bewondering dat hij reeds op 22-jarige leeftijd tot aartsbisschop gekozen werd van Reims, toen in de donkere kathedraal een zonnebundel tijdens de verkiezing juist op zijn hoofd viel en het met een stralen-nimbus omgaf. Hij werd later vooral geroemd om het hoge geestelijk en wetenschappelijk gehalte en de meeslepende kracht van zijn prediking. Zijn preken werden uitgeschreven en geestdriftig gekopieerd zodat ze door heel Frankrijk verspreid raakten. Ook werden veel wonderen verhaald die op zijn gebed waren geschied.

Lees verder heilige Remigius

Heilige Johannes Kukuzelis

Heiligenleven

De heilige Johannes Kukuzelis

kukuzelis-johanneskapelle11Heilige Johannes Kukuzelis

De heilige Johannes met de bijnaam Kukuzelis, omdat hij uitsluitend van rauwe bonen leefde. Hij was afkomstig uit Bulgarije maar nadat zijn vader gestorven was, werd hij opgevoed in Konstantinopel. Daar werd hij om zijn muzikale begaafdheid dirigent van het koor van het keizerlijk paleis doch hij weigerde het voordelige huwelijk te sluiten dat de keizer voor hem had gearrangeerd, omdat zijn verlangen uitging naar het monnikschap.

Lees verder Heilige Johannes Kukuzelis

Heiligenleven : de heilige Leodegar

Heiligenleven

De heilige Leodegar van Autun

Leodegar 2

De heilige Leodegar (Leger), 616 – 679, en zijn broeder Gerinus, die door de wraakzucht van Ebroin eveneens ter dood was gebracht en daarom in Frankrijk als martelaar wordt vereerd. Leodegar, van vorstelijke afkomst, was van jongsaf bestemd voor een kerkelijke loopbaan. Op 20-jarige leeftijd was hij diaken bij zijn oom, de bisschop van Poitiers, en toen hij 35 jaar oud was, werd hij aangesteld tot abt van het klooster van de heilige Maxentius aldaar. Hij was een bekend geleerde, vooral op juridisch gebied, en docent van canoniek recht. Ook het klooster bestuurde hij op strikte en tegelijk verstandige wijze.

Lees verder Heiligenleven : de heilige Leodegar

Leontius van Jerusalem

Heiligenleven

Leontius van Jeruzalem (6e eeuw)

Leontius van JerusalemLeontius van Jerusalem

Leven en werken
In navolging van F. Loofs werden de werken Tegen de nestorianen en Tegen de monofysieten (de titels zijn van later datum) lange tijd aan Leontius van Byzantium toegeschreven. Aangezien men meer aandacht schonk aan de andere werken van de Byzantijnse theoloog, bleven deze twee geschriften onder­ belicht. In 1944 publiceerde M. Richard echter een invloedrijk artikel, waarin hij betoogt dat de christologie en de antropologie in deze twee werken dusdanig verschilt van die van Leontius van Byzantium, dat ze door een andere persoon geschreven moeten zijn. In de handschrifttraditie wordt gesproken over ‘de monnik Leontius van Jeruzalem’. Sinds het artikel van Richard wordt de auteur van beide werken met die naam aangeduid. Overigens zijn er ook nu nog onderzoekers die beide auteurs identificeren.

Lees verder Leontius van Jerusalem

Pafnutios van Borofsk

Heiligenleven

De heilige Pafnutios van Borofsk

1_may_paphnutius_abbot_of_borov

De heilige hegoumen Pafnutios van Borovsk. Zijn voorvader was een van de Tataren die zich op hun sterfbed hadden laten dopen om zich voor de eeuwigheid veilig te stellen. Reeds als kind was Pafnutios, die toen nog Parfenios heette, opgevallen door het begrip waarmee hij de Bijbel las, en door zijn ernstig gedrag. Toen hij 20 jaar was, werd hij monnik, en hij deed in 1414 de gelofte. Zijn geestelijke vader, Niketas‚ was een leerling van de heilige Sergios van Radonesj. Zeven jaar later werd Niketas teruggeroepen naar het klooster waar hij abt was geweest Hij wilde Pafnutios meenemen, maar de abt stond het niet toen ook Pafnutios zelf wilde liever in zijn klooster blijven omdat hij nog zo jong was.

Lees verder Pafnutios van Borofsk