OVERWEGING VAN DE WEEK : GELOVEN (Kierkegaard)

GELOVEN….

 

Is eigenlijk voortgaan langs de weg, waar alle menselijke wegwijzers wijzen : terug,terug,terug.

De weg is bovendien nog smal (….) en duister, ja hij is niet alleen duister, aardeduister, maar hij is als een donkere weg, waar een verwarrende lichtschijn de duisternis nog groter maakt – de verwarrende lichtschijn bestaat juist hierin dat alle menselijke wegwijzers het tegenovergestelde aanwijzen.

 

GELOOF…..

 

Is in het Nieuwe Testament geen bepaling, die ligt in de sfeer van het intellectuele, maar is een ethische bepaling, het betekent de persoonlijke verhouding tussen God en mens. Er wordt daarom van het geloof gevraagd (als uitdrukking van overgave), om te geloven tegen het verstand in, om te geloven ofschoon men niet kan zien (allemaal persoonlijke bepalingen, ethisch). De apostel spreekt van een gehoorzaamheid des geloofs. Het geloof wordt op de proef gesteld, wordt beproefd enzovoort…

De verwarring in het geloofsbegrip komt vooral van de alexandrijnen. Zo heeft Augustinus het verward door zijn begrip ‘geloof’ precies eender als Plato (in ‘de staat’) op te vatten.

 

HET GELOOF – ‘DE GRONDEN’…

 

Als stelling moet men voorop zetten : ‘het geloof’ kan niet begrepen worden, hoogstens kan men begrijpen, dat het niet begrepen kan worden’ – zo ook : ‘voor iets, dat onvoorwaardelijk is kunnen geen gronden worden aangehaald, hoogstens kan men gronden aangeven, waarom er geen gronden kunnen wotrden aangehaald’

 

 

S. KIERKEGAARD  (Kierkegaard : een keuze uit zijn dagboeken,

1957, Het Spectrum, pp.137,141vv)

 Grote Vrijdag

GROTE   VRIJDAG

 

Zalig hij die zorg draagt voor de hehoeftigen en de armen :

ten dage van onheil zal de Heer hem bevrijden.

 

Mijn vijanden spreken kwaad over Mij : wanneer zal Hij sterven

en zal Zijn Naam vergeten zijn ?

 

Zelfs Mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die Mijn Brood met Mij at

Heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.

 

Zoon van God, neem mij heden aan als deelgenoot van Uw mystiek Avondmaal.

Uw Mysterie zal ik niet verraden aan Uw vijanden.

Ik zal U geen kus geven  zoals Judas,

Maar evenals de rover belijd ik mijn geloof : gedenk

Mijner o Heer, in Uw Koninkrijk.

phn02

 

 

zesde week in de grote vasten

ZATERDAG  31 MAART

 

 

Lazaroszaterdag

 

O Heer, die ons vandaag deed vooruitzien

naar de lijdensweek,

tevoren met licht omstraald

Door de opwekking van Lazaros,

Help ons de reis van de Vasten te volbrengen.

 

 

lazarus_sm

 

 

 

PALMZONDAG 1 APRIL

 

Nu wij met volharding

De zesde week van de Vasten beginnen

Zingen we de Heer de hymnen toe die dit feest van de palmen verkondigen.

Toezingend Hem die naar Jeruzalem komt

In de heerlijkheid en de macht zijner godheid

Om door zijn dood de dood te vertreden….

 

 

entrance_into_jerusalem_small

 

 

 

Voor de goddelijke diensten in de goede week :

5e zondag in de grote vasten

5e zondag in de Grote Vasten

 

Heilige Maria van Egypte

 

Maria van Egypte

 

 
 
 

 

 

 

 Het feest van de 5e zondag in de vasten wordt     verdrongen door één van de 12 grootste feesten van het Kerkelijk jaar :

 

 

DE BLIJDE BOODSCHAP H.MOEDER GODS

annunciatie

 

Boodschap aan de Heilige Moeder Gods

 


 

 


3e zondag van de grote vasten

3e ZONDAG IN DE VASTEN

 

H.Kruisverering

 

‘Bij de Vigilie van zondag, wordt na de Grote Doxologie, het kruis in plechtige processie naar het midden van de kerk gedragen en blijft daar een ganse week – met een speciale vereringsrite na elke dienst. Wat opvalt is, dat het thema van  het kruis, dat in de hymnen van zondag overheerst, zich niet uitdrukt in termen van lijden maar van overwinning en vreugde’ (De Grote Vasten : A.Schmemann,p107).

 

 

‘Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn Kruis op en volge Mij’ (Mc.8,34)

02889_elevation_of_the_cross_george_mitrevski_238x328