Leo de Grote :“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

H. Leo de Grote (? – ca 461)
paus en Kerkleraar
Derde sermon voor Epifanie, §5 ; SC 22 bis

“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

 

 

Leo de grote paus

Dierbaren, laten wij die onderwezen zijn in het mysterie van de goddelijke genade, onze eerste dag en de eerste oproep aan alle naties tot het geloof in geestelijke vreugde vieren. Laten we de barmhartige God danken die, volgens de woorden van de apostel Paulus, “u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon” (Kol 1,12-13). Had de profeet Jesaja het al niet aangekondigd? “Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.” (Jes 9,1)…

Lees verder Leo de Grote :“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

Gregorius van Nazianze : Het Lam van God volgen

H. Gregorius van Nazianze (330-390)
bisschop en kerkleraar
Theologische overweging 4

Het Lam van God volgen

Jezus is de Mensenzoon, door Adam en door de Maagd, van wie Hij afstamt… Hij is Christus, de Gezalfde, de Messias, door zijn goddelijkheid. Deze goddelijkheid is de zalving van zijn mensheid…, totale aanwezigheid van Degene die Hem zo zegent… Hij is de Weg, omdat Hij ons zelf leidt. Hij is de Deur, omdat Hij ons in zijn Koninkrijk brengt. Hij is de Herder, ogregorius van nazianze2mdat Hij zijn kudde leidt naar de groene weiden en het verfrissende water laat drinken. Hij wijst de weg die gevolgd moet worden en verdedigt het tegen wilde dieren. Hij vindt het verdwaalde schaap en brengt het terug. Hij verzorgt het gewonde schaap, bewaakt de schapen die in goede gezondheid zijn en dankzij zijn inspirerende woorden van zijn kennis als herder, verzamelt Hij ze in de stal van hierboven.
Hij is ook het Schaap, omdat Hij slachtoffer is. Hij is het Lam, omdat Hij zonder zonden is. Hij is Hogepriester, omdat Hij het offer opdraagt. Hij is Priester volgens Melchizedek, omdat Hij zonder moeder in de hemel is, en zonder vader hierbeneden, zonder stamboom daarboven, want, zegt de Schrift: “Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven?” Hij is ook Melchizedek, omdat Hij de Koning van Salem is, de Vredevorst, de Koning van Gerechtigheid… Dat zijn de namen van de Zoon, Jezus Christus, die “dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”, lichamelijk en geestelijk, “en Hij zal het voor eeuwig zijn”. Amen.
(Bijbelse referenties: Mt 24,27 ; Mt 1,16 ; Joh 14,6 ; Joh 10,9 ; Joh 11 ; Ps 23 ; Jes 53,7 ; Joh 1,29 ; He 6,20 ; He 6,20 ; He 7,3 ; Jes 53,8 ; He 7,2 ; He 13,8)

Dagelijks evangelie org.

Chrysostomos : het teken van Jonas

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)
priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
4e Homilie over 1 Korintiers

Chrysostomos Johannes

Het teken van Jonas

Laten we wenen om de ongelovigen die de redding die God ons kan geven, niet begrijpen (vgl. Lc 23,28)…. Ja, meer dan een man zijn vrouw kan liefhebben, moeten wij alle mensen liefhebben en alle mensen naar de redding willen brengen. Laten we wenen en zuchten om deze ongelovigen, omdat voor hen “de taal van het kruis een dwaasheid is”, terwijl deze leer immers “de macht en de wijsheid van God is” (1Kor 1,18.24)…
Kijk, o mens! Voor jou heeft Jezus Christus de vorm van een slaaf aangenomen (Fil 2,7), voor jou is Hij op het kruis gestorven, voor jou is Hij verrezen. En je zegt dat het onmogelijk is om in zo’n liefde te geloven, om zo’n God te aanbidden, terwijl deze Koning voor jou, zijn tegenstander, alles gedaan heeft, wat noch een vader, noch een zoon of een vriend voor jou gedaan heeft?…

Lees verder Chrysostomos : het teken van Jonas

Basilios :”Aan allen, die Hem ontvingen, gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden

H. Basilius (ca 330-379)
monnik en bisschop van Caesarea in Cappadocië, kerkleraar
Homilie over de heilige generatie van Christus, 2.6 ; PG 31, 1459v

Basilios de Grote 5555

“Aan allen, die Hem ontvingen, gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden”

God op aarde, God onder de mensen! Deze keer verkondigt Hij niet met bliksem, bij trompetgeschal, op een rokende berg, of in de duisternis van een verschrikkelijke storm (Ex 19,16v), maar Hij toont zich op een zachtaardige en vredige wijze in een menselijk lichaam, aan de mensheid, God in het lichaam!… Hoe kan de Godheid in het menselijk lichaam wonen? Zoals het vuur in het ijzer woont, niet door de plaats waar het brandt te verlaten, maar door in contact te blijven. Het vuur werpt zich immers niet op het ijzer, maar blijft op haar plaats, zij deelt haar kracht met het ijzer. Daarin wordt zij niet verminderd, maar zij vult het hele ijzer met wie zij in contact staat. Zo gaat ook God, het Woord, die “onder ons woont”, niet uit zichzelf. “Het Woord dat is vlees geworden” ondergaat geen verandering: de hemel is niet ontledigd, en toch heeft de aarde in haar schoot Degene ontvangen, die in de hemel is.

Lees verder Basilios :”Aan allen, die Hem ontvingen, gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden

Kerstmis Homilieën

Kerstmis
Homilieën

kerstmis145 (2)

Genealogie van Jezus Christus : zo begint het Evangelie. Maar wat betekent deze lange lijst van hebreeuwse namen ? Voor de Joden is het de noodzaak om de afkomst van de Messias van Koning David te onderlijnen. Een andere betekenis : in deze lijst staan moordenaars, echtbrekers, bloedschenners. Indien Jezus wordt geboren in mijn ziel, dan wordt Hij geboren ondanks en doorheen de opeenstapeling van mijn zonden. Jezus doordringt, vindt zijn weg doorheen mijn fouten, Hij overstijgt ze de één na de ander. Dit is zijn genealogie in mij. In deze doordringing schittert zijn barmhartigheid, zijn minzaamheid, ook zijn kracht. Maria, die het kind draagt in haar schoot, en Jozef laten zich inschrijven in Bethlehem. Het is niet te Rome, noch te Athene, noch te Jerusalem dat Jezus wilde geboren worden. Zo ook is voor ons het mysterie van de Geboorte slechts toegankelijk in het arme dorpje van Judea. Opgaan naar Bethlehem, burger worden van Bethlehem, de nederige geest van Bethlehem verwerven, niet bezitten.De engelen zeggen niet eenvoudigweg dat de Redder is geboren. Zij zeggen : “Een Redder is U geboren”, Jezus wordt geboren voor elke herder. Zijn geboorte blijft voor elk van ons een zeer persoonlijke gebeurtenis; Jezus is een gave aan elke mens.

Lees verder Kerstmis Homilieën

Origines :Het ware geweld dat het Rijk der hemelen verovert

origines1Origines

Het ware geweld dat het Rijk der hemelen verovert

Overweging over Jozua nr 5

Jozua is de Jordaan overgestoken om de stad Jericho aan te vallen. Maar Paulus leert ons: “Laten we niet tegen mensen strijden, maar tegen onzichtbare machten, de machten van duisternis die de wereld overheersen, de boze geesten die boven ons zijn” (Ef 6,12). De dingen die beschreven zijn, zijn beelden en symbolen. Want Paulus zegt elders: “De gebeurtenissen dienen als voorbeeld; ze zijn geschreven om ons te waarschuwen, voor die, op de het einde der tijden, op ons afkomen” (1Kor 10,11). Als dus die dingen beschreven staan om ons te waarschuwen, welnu, waarom aarzel je dan nog? Laten we ten strijde trekken zoals Jozua en laten we de stevigste stad van deze wereld bestormen, dat wil zeggen, het kwaad, en laten we de trotse muren van de zonde vernietigen.
Zou je nog om je heen kijken welke weg je moet nemen, welke strijd je moet kiezen? Je zult mijn woorden ongetwijfeld verbazingwekkend vinden, maar ze zijn toch waar: Beperk je onderzoek tot jezelf alleen. In jou is de strijd die je moet leveren, in jou bevindt zich het gebouw van het kwaad dat je moet neerslaan; je vijand komt voort uit het diepst van je hart. Niet ik zeg dat, maar Christus; luister naar Hem: “Uit het hart komen de slechte gedachten, moorden, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en godslastering voort” (Mat 15,19). Realiseer je je de kracht van dat vijandig leger wel, dat tegen jou optrekt in het diepst van je hart? Daar bevinden zich onze ware vijanden.

Dagelijks evangelie,org

Cyrillus van Jerusalem :de twee komsten van Christus

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese 15, 1-3 ; PG 33, 870-871

Cyril_of_JerusalemCyrillus van Jerusalem (links

De twee komsten van Christus

Wij verkondigen de komst van Christus: niet alleen zijn eerste komst, maar ook zijn tweede komst, die veel schitterender is. De eerste immers werd gekenmerkt door een teken van geduld, terwijl de andere de diadeem van het goddelijke koningschap zal dragen… Bij de eerste komst werd Hij in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd; bij de tweede, zal Hij “bekleed zijn met een mantel van licht” (Ps 104,2). Bij de eerste onderging Hij het kruis en minachtte Hij de schaamte; bij de tweede, zal Hij voortgaan in de heerlijkheid geëscorteerd door een leger engelen.
Het is voor ons niet voldoende om ons op de eerste komst toe te leggen; wij verwachten nog een tweede. En na bij de eerste gezegd te hebben: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer” (Mt 21,9), zullen wij dit opnieuw zeggen op het moment van de tweede komst, als wij met de engelen de Heer tegemoet gaan om Hem te aanbidden. De Verlosser zal niet komen om opnieuw veroordeeld te worden, maar om hen te veroordelen die veroordeelden… Hij was toen gekomen om het heil te volbrengen en de mensen door zijn overtuigingskracht te onderrichtten, maar op die dag zal Hij alles aan zijn koningschap onderwerpen.

dagelijks evangelie org