Origines : Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien….

Origines (ca 185-253)
priester en theoloog
Homilie over Genesis, VIII, 6, 8, 9 : PG 12, 206-209 (vert. Evangelizo)

origines1

“Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien, en toen hij die zag was hij vol vreugde “

“Abraham liet zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham: ‘Vader.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik, mijn zoon.’ Isaak zei: ‘Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?’ Abraham antwoordde: ‘God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon.” (Gn 22,6-8). Dit antwoord van Abraham dat tegelijk exact en voorzichtig is, treft me. Ik weet niet wat hij in de geest zag, want het gaat niet over het nu, maar over de toekomst als hij zegt: “God zelf zal wel voor het offerdier zorgen”. Hij spreekt in de toekomst tegen zijn zoon die hem over het nu vragen stelt. Dat komt omdat de Heer zelf in een lam moest voorzien in de persoon van Christus…

Lees verder Origines : Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien….

Origines : Niemand sloeg de hand aan Hem

Origines (ca 185-253)
priester en theoloog
Overdenking van uitgangspunten, boek 2, hoofdst. 6,2 : PG 11, 210-211 (vert. Evangelizo)

origines1

“Niemand sloeg de hand aan Hem”

Wij komen in Christus trekjes tegen die zo menselijk zijn, dat ze in niets verschillen van onze gemeenschappelijke zwakheid als stervelingen, en tegelijkertijd heeft Hij goddelijke kenmerken die slechts kunnen behoren aan de almachtige en onvergankelijke goddelijke natuur. Daarmee vergeleken is de menselijke intelligentie veel te beperkt en raakt ze verwonderd zodat ze niet weet meer waaraan ze zich moet houden noch welke richting zal nemen. Ze voelt God in Christus, toch ze ziet Hem sterven. Ze ziet Hem aan voor een mens, en zie Hij keert met zijn overwinningsbuit terug uit het dodenrijk na het rijk van de dood te hebben vernietigd. Zo moeten we inoefenen om met veel ontzag en vrees te schouwen zodat we in dezelfde Jezus de waarheid van de twee naturen zien, en vermijden om aan de onvergankelijke goddelijke essentie dingen toe te kennen die haar onwaardig zijn of die niet bij haar passen, maar ook vermijden om de historische gebeurtenissen slechts als illusoire verschijningen te zien.
Waarlijk, zoiets aan menselijke oren te laten horen, en om te proberen om het met woorden uit te drukken, gaat onze krachten, talenten en taal ver te boven. Ik denk zelfs dat het de maat van de apostelen te boven gaat. Meer nog, het uitleggen van dat mysterie overschrijdt mogelijkerwijze alle rangordes van de engelenmachten.

Dagelijks evangelie.org

H. Efraïm (ca. 306-373)
diaken in Syrië, kerkleraar
Homilie over de Moeder Gods 2, 93-145 ; CSCO 363 et 364, 52-53 (vert. Evangelizo)

Efrem de Syriër47

“De Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan” (Lc 1,49)

Mijn geliefden, aanschouw Maria, en zie hoe de engel Gabriël bij haar binnenkwam en haar vraag: “Hoe zal dat gebeuren?” De dienaar van de Heilige Geest antwoordde haar: “Dat is eenvoudig voor God; voor Hem is alles eenvoudig”. Schouw hoe ze het gehoorde woord geloofde en zei: “Zie de dienstmaagd des Heren”. Op dat moment is de Heer nedergedaald op een wijze die Hij alleen kent. Hij heeft zich in beweging gezet en is gekomen zoals Hij wilde. Hij is bij haar gekomen zonder dat zij dat voelde en ze heeft Hem ontvangen zonder lijden te ondervinden. Ze droeg Degene, waarvan de wereld vervuld was, in haar als een kind. Hij is nedergedaald om het voorbeeld te zijn, dat het oude beeld van Adam vernieuwde.

Lees verder

Het kruis :een brug over de afgrond van de dood

Efraim de Syrier : Het kruis : een brug over de afgrond van de dood
Sint Efraïm (ca. 306 – 373), diaken in Syrië, Kerkleraar
Homelie over onze Heer (vertaling brevier ev.)

Efraïm de Syrier Het kruis: een brug over de afgrond van de dood

voornaamste gebod

Onze Heer werd met de dood vertreden, maar Hij baande een weg over de dood heen. Hij onderwierp zich aan de dood en onderging haar vrijwillig om de dood, tegen haar wil in, ten val te brengen. Want de Heer droeg zijn kruis toen Hij de stad uittrok, zoals de dood het wilde, en toen Hij een kreet slaakte op het kruis, liet Hij de doden wegtrekken uit het dodenrijk…
Dit is de zoon van een kundig timmerman (Mt 13,55) die zijn kruis vervaardigde en het boven het allesverslindende dodenrijk plaatste en zo de mensheid naar de overkant leidde, naar het rijk van leven (Kol 1,13). Omdat door het hout de mensheid is gevallen tot in het dodenrijk, is zij over het kruishout naar het rijk van leven gegaan. Op het hout waarop bitterheid was geënt, werd zoetheid geënt, opdat wij Hem zouden leren kennen tegen wie geen der schepselen is opgewassen.

Lees verder Het kruis :een brug over de afgrond van de dood

H. Clemens van Alexandrië:”Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215)
theoloog
De Pedagoog, I, 12, 17: SC 70 (vert. Evangelizo)

6b924-1218812912

“Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

 

De rol van Christus, onze Pedagoog, is er zoals zijn naam aangeeft, om kinderen te leiden. Er moet gekeken worden over welke kinderen het Evangelie wil spreken, om vervolgens aan hen hun Pedagoog te geven. Wij zijn die kinderen. De Schrift draagt ons vele manieren aan; zij bedient zich van verschillende beelden om het ons te duiden en op duizenden tonen van de eenvoud van het geloof. In het Evangelie wordt gezegd: “Jezus stond aan de oever en richtte zich tot de leerlingen: “Kinderen, hebben jullie iets te eten?” (Joh 21, 4-5). Hij noemde zijn leerlingen kinderen. “De mensen brachten kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen op zouden leggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen wegduwden, zei Jezus: “Laat de kinderen met rust, belet ze niet om bij Me te komen, want het Koninkrijk der hemelen behoort toe aan wie is zoals zij”. De Heer zelf verklaart de betekenis van dat woord, door te zeggen: “Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan” (Mt 18,3). Dat wijst niet op herstel, maar stelt ons de navolging van de eenvoud van kinderen voor…

Lees verder H. Clemens van Alexandrië:”Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

Gregorius de Grote :zoals door de ongehoorzaamheid van één mens…

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604)
paus en kerkleraar .Homilie over het Evangelie, nr 16 (vert. Evangelizo)

Gregorius de Grote258Gregorius de Grote

 

En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid van Eén allen worden gerechtvaardigd” (Rom 5,19)

De duivel heeft de eerste mens, onze ouder, aangevallen met een drievoudige verleiding: hij heeft hem verleid met gulzigheid, met ijdelheid en met begeerte. Zijn poging om te verleiden slaagde doordat de mens zich, door in te stemmen, onderwierp aan de duivel. Hij verleidde hem met gulzigheid, door hem de verboden vrucht aan de boom te tonen en hem ertoe te brengen om ervan te eten. Hij verleidde hem met ijdelheid door tegen hem te zeggen: “U zult gelijk worden aan God”. Hij verleidde hem met gierigheid door tegen hem te zeggen: “U zult kennis van goed en kwaad hebben” (Gen 3,5). Want gierig zijn gaat niet alleen om het verlangen naar geld, maar ook naar gunstige situaties, om een bovenmatig verlangen naar een hoge positie…

Lees verder Gregorius de Grote :zoals door de ongehoorzaamheid van één mens…

Leo de Grote : Vergeef ons onze schulden….

H. Leo de Grote (? – ca 461)
paus en Kerkleraar
Sermon 48, 4: PL 54, 299-300 (vert. F. Vromen osb, abdij Bethlehem)

 

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”

Leo de grote paus

 

Zo kunnen zij, die het Pasen van de Heer, geheiligd naar ziel en lichaam, verlangen te vieren vooral trachten deze genade te verkrijgen die de som van alle deugden bevat en een menigte van zonden bedekt (1P 4,8). Laten we dan, nu we dit allesovertreffend geheim gaan vieren, waarin het bloed van Jezus Christus onze ongerechtigheden heeft uitgewist, op de eerste plaats offers van barmhartigheid voorbereiden.

Lees verder Leo de Grote : Vergeef ons onze schulden….