Cyrillus van Jerusalem … Laten wij ons daarom niet schamen …..

cyrillus van Jerusalem 23

Laten we ons  niet schamen om de Gekruisigde te belijden.

WEES HET KRUIS ONS ZEGEL.

Laten we ons dan niet schamen
om de Gekruisigde te belijden.
WEES HET KRUIS ONS ZEGEL.

gemaakt met vrijmoedigheid
door onze vingers,
op ons voorhoofd
en in alles.

over het brood dat we eten
en de bekers die we drinken,
in ons binnenkomen
en uitgaan.
voor onze slaap.

als we gaan liggen
en wanneer we wakker worden
als we op weg zijn
en wanneer we stil zijn.
Groot is dat bewaarmiddel,

het is zonder prijs,
omwille van de armen
zonder inspanning,
voor de zieken,
omdat ook hun genade van God is.

Het is het teken van de gelovigen
en de vrees voor het kwade –
want Hij heeft daarin over hen getriomfeerd
nadat Hij hen openlijk heeft laten zien

Want als ze het kruis zien,
worden ze herinnerd aan de Gekruisigde;
ze zijn bang voor Hem,
die de koppen
 van de draak heeft gekneusd.

Veracht het zegel niet
omwille van de vrijgevigheid van de Gift,
maar voor dit,
want van de Kerk
eert liever uw Barmhartige!

Nectarios van Aegina : aanvaard geduldig je vapartijen…

border q5q7s8

,nektarios

Aanvaard geduldig je valpartijen en  nadat je bent opgestaan , ga  onmiddellijk naar God toe en blijf niet op de plaats waar je gevallen bent. Wanhoop niet als je in je oude zonden blijft vallen…Laat niets je de hoop ontnemen.

St. Nektarios van  Aegina

Heilige Sophrony van Essex

border orthodox5457

e26ef224d420d2678d0dc661e6f15337 (1)

Veel mensen nemen Gods stilzwijgen om zeggen dat Hij niet bestaat of dat Hij dood is. Maar als we zouden nadenken over de positie waarin we God met onze passies plaatsen, zouden we ons realiseren dat Hij geen andere keuze heeft dan te zwijgen. We vragen om Zijn steun in ons wangedrag. Hij laat ons zich niet schuldig voelen. Hij stelt ons in staat om op onze slechte manieren door te gaan en de vruchten van onze persoonlijke zonden te plukken. Maar als wij ons tot Hem wenden in berouw komt Hij snel, sneller dan wij hadden verwacht. Als hij onze behoeften kent, komt hij vaak voor ons. Zodra we onze verzoeken in gebed uitdrukken, die gerechtvaardigd zijn door de realiteit van ons leven op deze aarde, heeft Hij ze al vervuld. Dus Gods stilte is het meest welsprekende, het vriendelijkste antwoord op ons wangedrag.

Heilige Sophrony

Seraphim van Sarov :

9d2c48e13692a56209cde628b26c56bd

blob

We moeten niets overdrijven, maar
onze vriend het lichaam toestaan
trouw te blijven en bij te dragen aan de
ontwikkeling van de deugden. Demiddenweg is de beste. Aan de geest
moeten we geven wat geestelijk is – aan hetlichaam wat nodig is. Evenmin mogen we hetsociale leven ontzeggen wathet legitiem van
ons eist . <Geef aan Cesar terug wat van
Cesar is, en aan God wat
van God is> (Mt. 22.21)

Christos Yannaras : radicale bekering…

e99a88c09e1fe77240c57a8ea95c942c

… radicale bekering die tot verlossing leidt, vereist tegelijkertijd een pijnlijk verlies: Christus bevestigt dat je het moet verliezen om je ziel te redden (Mt 16:25). Dit betekent dat je de diepgewortelde identificatie van jezelf met je individuele natuur en met de biologische en psychologische verdediging van het ego moet afwijzen. Het betekent afstand doen van alle afhankelijkheid van menselijke kracht, goedheid, actie of effectiviteit. Wie ooit wil leven, moet zijn leven verliezen- de illusie van het leven die ‘individual survival’ en zelfvoorziening- is om zijn leven te redden als persoonlijk onderscheidend vermogen en vrijheid: “laat hem zichzelf ontkennen en zijn kruis opnemen.” Aanvaarding van het kruis en de vrijwillige dood van alle menselijke zelfzekerheid geeft leven in zijn krachtigste en meest effectieve vorm. Maar bovenal betekent het verliezen van je leven het afzien van individuele verworvenheden, objectieve erkenning van deugd en het gevoel van verdienste, die de steunpilaren zijn van ons verzet tegen de noodzaak van gemeenschap met God en vertrouwen op Hem.

Christos Yannaras

Lees verder Christos Yannaras : radicale bekering…

Sophrony : ochtendgebed

Het ochtendgebed van de heilige Sophrony van Essex

e234cdc8d6645d2e452be679ac7bbb76 (2)

 Ochtengebed van de heilige Spphrony

Eeuwige God en Maker van alle dingen,
Die in Uw onfeilbare goedheid
 mij uit mijn onschuld in dit leven geroepen hebt,
Die mij de genade van het doopsel en de nieuwe geboorte van boven heeft gegeven, die het zegel van de Heilige Geest op het merg van mijn lichaam heeft gezet in het Sacrament van de Zalving en die mij het verlangen gaf U te zoeken,
U, de enige ware God, verhoor mijn gebed.

Ik heb geen leven, licht, vreugde, wijsheid of kracht
behalve in U, o God.
Ik durf mijn ogen niet op te heffen naar U omwille van
mijn ongerechtigheden. Maar U vertelde Uw discipelen:”Alles wat gij biddend in geloof zult vragen, zult gij ontvangen,” en toch:
“Wat je ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen”,
daarom durf ik U aan te roepen.
Reinig mij van alle intenties van lichaam en ziel
en leer mij tot U te bidden.

Clemens van Rome : Het oudste historisch getuigenis van het martelaarschap van Petrus en Paulus

borders100 (4)

H. Clemens van Rome
paus van 90 tot ongeveer 100
Brief aan de Korintiërs, 5-7 

clemens of Rome

Clemens van Rome

Het oudste historische getuigenis van het martelaarschap van Petrus en Paulus

Laten we deze voorbeelden (over de vervolgingen in het Oude Testament) liggen en ons wenden tot de atleten die het dichtst bij ons staan; laten we voorbeelden uit onze generatie aanvoeren. De jaloezie en nijd hebben vervolgingen ontketend tegen de pilaren van de hoogste en rechtvaardigste Kerk, die hebben gestreden tot aan de dood. Kijken we naar de heilige apostelen: Petrus heeft door een onrechtvaardige jaloezie, niet een of twee keer, maar vele malen lijden moeten ondergaan. Na getuigenis te hebben gegeven, is hij naar het verblijf van de glorie, dat hij had verdiend, overgegaan. De jaloezie en de onenigheid hebben Paulus de gelegenheid gegeven om te laten zien hoe men de prijs voor volharding verkrijgt. Zeven keer gevangen gezet, verbannen,

Lees verder Clemens van Rome : Het oudste historisch getuigenis van het martelaarschap van Petrus en Paulus

Polycarpus : Ze nagelden Policarpus niet vast…..

border00006

Brief van de Kerk van Smyrna over de martelaren door de H. Polycarpus (69-155) bisschop.  Over de marteldood van de heilige Polycarpus (69-155), bisschop

cf33222f9d768c8fc6b1847be2f91771

“Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel”

Zij nagelden Polycarpus niet vast, maar bonden hem vast. Toen zijn handen achterwaarts gebogen waren en vastgebonden als een voortreffelijk offerram uit een grote kudde, toebereid tot een welgevallig offer voor God.
Hij zag op naar de hemel en sprak: “Heer, almachtige God, Vader van uw beminde en gezegende Zoon Jezus Christus, door wie wij de kennis over U verkregen hebben, God van de engelen en de krachten en van de gehele schepping en van heel het geslacht van de rechtvaardigen die voor uw aanschijn leven, ik prijs U. Ik zegen U, dat U mij op deze dag en dit uur hebt waardig gekeurd, om onder het getal van de martelaren mijn deel te ontvangen van de kelk van uw Christus, tot opstanding ten eeuwige leven van ziel en lichaam, in de onvergankelijkheid van de heilige Geest. Moge ik heden voor uw aanschijn onder hen worden opgenomen als een rijke en welgevallige offergave, zoals U hebt bereid en mij vooraf hebt getoond en nu tot vervulling hebt gebracht, o God, waarachtig en zonder bedrog. Daarom prijs ik U om alles, ik zegen U, ik verheerlijk U door de eeuwige en hemelse hogepriester Jezus Christus, uw geliefde Zoon, door wie aan U en met Hem en de heilige Geest de eer is, nu en in de komende eeuwen. Amen.”

evangelizo.org

Basilios de Grote : De aarde is van de Heer ……

e7f2c423c860fe128d7c851902db07ab

De aarde is van de Heer en de volheid ervan. God, vergroot in ons het gevoel van gemeenschap met alle levende wezens, onze kleine broeders, aan wie Gij deze aarde als hun thuis hebt gegeven, gemeenschappelijk met ons. Laat ons beseffen dat ze niet alleen voor ons leven, maar voor zichzelf en voor U, en dat ze net als wij van de zoetheid van het leven houden en dat ze U beter dienen in hun plaats dan in de onze.

Basilios de Grote

Arch.Sophrony : Het is in deze wereld onmogelijk om aan verdrukking te ontkomen…

border a en o

 

SOFRONY

Het is onmogelijk
om in deze wereld aan verdrukking te ontkomen,
maar de man die is zich overgeeft
aan de wil van God verdraagt ​​​​gemakkelijk
verdrukking, hij ziet het maar stelt zijn vertrouwen
in de Heer, en zo gaan zijn beproevingen voorbij.

Archimandriet Sophrony

Anthony Bloom : Het evangelie is een hard document

borders (4)

14 (1)

Het Evangelie is een hard document; het Evangelie is meedogenloos en specifiek in wat er staat; het evangelie is niet bedoeld om opnieuw geformuleerd, verwaterd en op het niveau van ons begrip of onze smaak gebracht te worden. Het Evangelie verkondigt iets dat ons te boven gaat en dat er is om onze geest te strekken, om ons hart soms verder te verbreden dan het draaglijke, om ons hele leven te herstellen, om ons een wereldbeeld te geven dat gewoon de wereld op zijn kop staat en die we niet graag willen accepteren.

-Anthony Bloom

Fjodor Dostoevsky : Hou van dieren….

a0b51a25ed60f4d92ce699c4e103edee

“Hou van dieren: God heeft ze de
beginselen van denken en vreugde gegeven.
Stoor hun vreugde
niet, kwel ze niet, beroof ze niet
van hun geluk, werk niet
tegen Gods bedoeling. Mens, trotseer
jezelf niet op superioriteit voor dieren;
ze zijn zonder zonde, en jij, met
je grootsheid, verontreinigt de aarde door
je uiterlijk erop, en laat de
sporen van je vuilheid achter je – helaas,
het geldt voor bijna ieder van ons! “

Fjodor Dostoevsky

Dostoevsky :Een man die tegen zichzelf liegt en zijn eigen leugens gelooft….

Bijbeltekst-Bemoediging-Jakobus-1-637b62ab2a5c34dadfb46f969162879b9 (1)

Een man die tegen zichzelf liegt en zijn eigen leugens gelooft, is niet in staat om de waarheid te herkennen, noch in zichzelf, noch in iemand anders, en hij verliest uiteindelijk het respect voor zichzelf en voor anderen. Wanneer hij voor niemand respect heeft, kan hij niet langer liefhebben, en om zichzelf af te leiden, zonder liefde in hem, geeft hij toe aan zijn impulsen, geniet hij van de laagste vormen van plezier en gedraagt hij zich uiteindelijk als een dier. En het komt allemaal voort uit liegen tegen anderen en tegen jezelf.

Fjodor Dostoevski

____________________________________

Johannes Chrysostomos : Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten op te heffen ….

borders (3)

xrysostome58

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)
priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraa

Homilie over het evangelie van Matteus, nr 16 

“Ik ben niet gekomen om de Wet en de profeten op te heffen, maar om de vervulling te brengen”

Weet u waarom Jezus, in plaats van de Wet en de profeten te vernietigen, er de voorkeur aan gaf om ze te bekrachtigen en ze te vervullen? Wat de profeten betreft, gebeurt dit ten eerste door met zijn eigen werken te bevestigen wat zij hadden verkondigd. Daar komt de uitdrukking vandaan die voortdurend bij Mattheus terugkomt: “Opdat dit woord van de profeet vervuld zou worden”.
De Wet heeft Hij op drie manieren vervuld. Ten eerste door geen enkel legaal voorschrift weg te laten. Hij verklaart tegen Johannes de Doper: “Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen” (Mt 3,15); tegen de Joden zei Hij: “Kan één van u Mij van zonde beschuldigen?” (Joh 8, 46)…

Lees verder Johannes Chrysostomos : Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten op te heffen ….

Origines : Ik was nog in de schoot van mijn moeder, toen de Heer mij riep..

borders

Origen

Origines (ca 185-253)
priester en theoloog
Homilieën over Lucas, nr 4, 4-6

“Ik was nog in de schoot van mijn moeder, toen de Heer mij riep” (Jes. 49,1)

De geboorte van Johannes de Doper is vol van mysteriën. Een aartsengel had de komst van onze Heer en Verlosser Jezus aangekondigd; eveneens was het een aartsengel die de geboorte van Johannes heeft aangekondigd (Lc 1,13) en die zei: “Hij zal vanaf de schoot van zijn moeder vervuld zijn met Heilige Geest”. Het Joodse volk zag niet dat onze Heer “wonderen” verrichtte en hun zieken genas, maar Johannes springt op van vreugde als hij zich nog in de moederschoot bevindt. Men kan hem niet tegenhouden en bij de komst van de moeder van Jezus, probeert het kind al uit de schoot van Elizabeth te komen. “Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot” (Lc 1,44). Nog in de schoot van zijn moeder had Johannes de Heilige Geest al ontvangen. (…)
De Schrift zegt vervolgens dat “hij velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, zal brengen” (Lc 1,16). Johannes heeft er “een groot aantal” teruggebracht; de Heer, niet een groot aantal, maar allen. Het is immers zijn werk om alle mensen terug te brengen naar God de Vader. (…)

Lees verder Origines : Ik was nog in de schoot van mijn moeder, toen de Heer mij riep..

St.Sophrony : Gebed bij de dageraad

border25r

Gebed bij de dageraad van ouderling

Sophrony

O Heer, eeuwige en Schepper van alle dingen,
die mij met Uw onovertroffen
goedheid
tot dit leven riep,
die mij de genade van het doopsel
en het zegel van de Heilige Geest schonk ,
die mij begiftigde met het verlangen
om U,
de enige ware God te zoeken ,
hoor mijn gebed.
Ik heb geen leven, geen licht, geen vreugde, geen wijsheid,
geen kracht zonder jou, o God.
Vanwege mijn zonden durf ik
mijn ogen niet naar U op te slaan.
Maar U zei tegen Uw discipelen:
“Wat u ook vraagt ​​in uw gebed in geloof,
u zult het ontvangen” en
“alles wat u in mijn naam vraagt, zal worden gedaan.”
Daarom durf ik U aan te roepen:
Reinig mij van alle lichamelijke en geestelijke vervuiling.
Leer mij correct bidden.
Zegen deze dag die u mij hebt gegeven,
uw onwaardige dienaar;
Met de kracht van Uw zegen, maak me in staat om te
blijven spreken en werken voor Uw glorie,
Met zuivere geest, nederigheid, geduld, liefde,
vriendelijkheid, vrede, moed en wijsheid,
Moge ik altijd Uw aanwezigheid voelen;
Met Uw oneindige goedheid, o Heer God,
toon mij de weg van Uw wil,
en geef zodat ik
zonder zonde voor U kan wandelen .
O Heer, in U zijn alle harten open.
Jij weet alles wat ik nodig heb.
Je kent mijn blindheid en onwetendheid.
Je kent de instabiliteit en corruptie van mijn ziel.
Maar noch mijn pijn, noch mijn angst zijn voor U verborgen.
Aanvaard alstublieft mijn gebed
en leer mij met Uw Heilige Geest de weg die
ik moet gaan.
En wanneer mijn perverse wil me naar andere paden leidt,
laat me dan niet verdwalen,
maar laat me terugkeren naar U.
Geef me met de kracht van Uw liefde om vast te houden aan het goede;
Houd me weg van elk woord of elke daad die de ziel kan vernietigen,
van elk verlangen dat
mijn broer kan mishagen en schade kan berokkenen.
Leer me hoe ik moet en wat ik moet zeggen.
Als het Uw wil is om niet te antwoorden,
geef me dan een geest van vredige stilte
die mijn broer geen verdriet of pijn bezorgt.
Ondersteun mij op de weg van Uw bevelen en
laat mij tot mijn laatste ademtocht niet afdwalen van het licht van Uw bevelen;
Laat Uw geboden de enige wet in mijn leven worden
Op aarde en in de eeuwigheid.
O God, heb alstublieft medelijden met mij.
Verlos mij van mijn verdriet en ellende
en verberg de weg van redding niet voor mij.
In mijn schoot, mijn God, heb ik U om
vele en grote dingen gevraagd . Ik herinner me mijn grofheid, mijn slechtheid
en mijn zwakheid en ik roep: heb medelijden met mij.
Haal me niet weg van Uw Gezicht, want mijn arogantie is groot.
Geef en vermeerder mijn kracht
om U lief te hebben volgens Uw bevelen,
ik ben de slechtste van alle mensen,
met heel mijn hart,
met heel mijn ziel,
met heel mijn intellect,
met al mijn kracht
en met heel mijn bestaan.
Ja, o God, met Uw heilige Geest,
onderwijs met rechtvaardig oordeel en kennis.
Geef mij de kennis van Uw waarheid
voordat mijn einde komt.
Houd mijn leven in deze wereld
totdat ik u een waardig berouw kan aanbieden.
Leid me niet naar de dood in het midden van mijn dagen,
noch terwijl mijn geest blind is.
Maar als je mijn leven wilt beëindigen,
laat het mij eerst zien om mijn ziel
voor te bereiden voordat het aan U wordt gepresenteerd;
Wees bij mij in deze verschrikkelijke tijd
en schenk mij de vreugde van het heil.
Reinig mij van mijn verborgen zonden
en van alle ondankbaarheid die ik in mij heb
en bied mij een goede verontschuldiging aan
voor de troon van Uw oordeel.
Ja, o God, met Uw grote genade
en Uw ontelbare liefde
voor het menselijk ras,
Hoor mijn gebed

(ouderling Sophronius Essex)

Heilige Sophrony : Wanneer het leven vol problemen zit….

border210

SOFRONY Wanner hetb leven vol..

“Wanneer het leven vol problemen zit, krijgen mensen het gevoel dat de vloek en woede van God over hen is gekomen. Maar als deze beproevingen voorbij zijn, zullen ze zien dat Gods prachtige voorzienigheid hen minutieus beschermde in alle facetten van hun bestaan. Duizenden jaren ervaring, doorgegeven van generatie op generatie, vertelt ons dat wanneer God geloof ziet in de ziel van mensen die voor Zijn bestwil streven, zoals Hij deed in het geval van Job, Hij hen naar diepten en hoogten leidt die ontoegankelijk zijn voor anderen. Hoe completer en machtiger de liefde en het vertrouwen van mensen in God zijn, hoe groter de mate van hun beproeving en de volheid van hun ervaring, die zeer grote hoogten kan bereiken.” –

Ouderling Sophrony van Essex –