6e zondag na Pinksteren : genezing lamme

border orthodox5bgfd

6e zondag na Pinksteren
‘Genezing van een lamme’

 

genezing lamme

Lezingen
Romeinen,12,6-14

6De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Hebt gij de gave van de profetie ontvangen, gebruik die in overeenstemming met het geloof. 7Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen, legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht. 8Wie een opwekkend woord heeft, moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenke het weg met mildheid. Als ge leiding geeft, doet het met ijver, als ge barmhartigheid bewijst, doe het met blijmoedigheid. 9Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, houdt vast wat goed is. 10Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. 11Laat uw ijver niet verflauwen, weest vurig van geest, dient de Heer. 12Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de verdrukking, volhardt in het gebed. 13Draagt bij voor de noden van de heiligen, beoefent de gastvrijheid. 14Zegent hen die u vervolgen; ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken.

 

Lees verder 6e zondag na Pinksteren : genezing lamme

Joh.Chrysostomos :U hebt het aan kleinen geopenbaard

border tekst

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407) priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
Sermon over het Evangelie van Mattheus, nr 38, 1 

 

Chrysostomos 24

Johannes Chrysostomos

“U hebt het aan kleinen geopenbaard”

Jezus zei: “Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld”. Wat! Zich verheugen in het verlies van hen die niet in Hem geloven? Helemaal niet: wat zijn de plannen van God voor ons heil bewonderenswaardig! Als ze zich tegen de waarheid verzetten, weigeren om deze te ontvangen, dan zal God ze nooit dwingen, Hij laat ze maar doen. Hun dwaling zal ze dwingen om de weg te vinden; als ze in zichzelf keren dan zoeken ze met spoed de genade van de geloofsoproep, die ze eerst hadden geminacht. Wat hen die trouw bleven betreft, hun vuur zal zich nog sterker tonen. Christus verheugt zich dus over deze zaken die aan sommigen zijn geopenbaard, maar vindt het spijtig dat ze voor anderen verborgen blijven; dat kun je zien als Hij om de stad weent (Lc 19,41). In diezelfde geest schrijft Paulus: “God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd” (Rm 6,17)…

Lees verder Joh.Chrysostomos :U hebt het aan kleinen geopenbaard

Jakobos Borovitsji

border17

 

HEILIGENLEVEN

De heilige Jakob, de wonderdoener van Borovitsji

 

Jacobos Borovichi

Op 13 oktober herdenken wij de heilige Jakob, de Wonderdoener van Borovitsji‚ die daar sinds 1657 wordt vereerd. Dit is de dag van de overdraging van zijn relieken; Amon, bisschop van Toul, rond 400; Edistus, bisschop van Vienne, 7e eeuw; Verus, bisschop van Salerno; Herlfrid, bisschop van Auxerre‚ 909; Leothadius, bisschop van Auch, rond 700; de priester Domitius, in de streek van Amiens‚ 8e eeuw; Syra, abdis, 7e eeuw; de abt Leothadius; en Benedictus, monnik in de streek van Poitiers.

Heiligenlevens voor elke dag. Orth.klooster Den Haag

Patrick van Ierland :wie slechts een beker koud water te drinken geeft….

border GR

H. Patrick
(ca. 385-ca. 461), monnik, missionaris, bisschop
Getuigenis, 56-62, conclusie

Patrick van Ierland

 

“Wie slechts een beker koud water te drinken geeft aan een van deze kleinen, omdat hij een leerling is,…hem zal zijn beloning niet ontgaan”

“Ik vertrouw mijn leven toe aan de trouwe God” (1P 4,19) tot Wie “ik vrijmoedig spreek” (Ef 6,20) ondanks mijn laagheid, want Hij heeft me zonder aanziens des persoons gekozen voor deze dienst, opdat ik zijn dienaar ben, “een van zijn minste broeders” (Mt 25,40). “Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan?” (Ps 116,12). Maar wat kan ik tegen mijn Heer zeggen of Hem beloven, aangezien ik geen andere vermogens heb dan die Hij me heeft gegeven? (…)

Lees verder Patrick van Ierland :wie slechts een beker koud water te drinken geeft….

5e zondag na Pinksteren

border66

5e Zondag na Pinksteren

“Uitdrijving van duivels”

varkens
LEZINGEN :

Romeinen, 10,1-10

U ons hier voortijdig komen kwellen?’ [30] Een eind verderop weidde een grote troep varkens. [31] De demonen smeekten Hem: ‘Als U ons uitdrijft, stuur ons dan 32] Hij zei tegen hen: ‘Ga maar.’ Ze kwamen eruit en gingen de varkens in. Heel de troep stoof de helling af het meer in, en ze kwamen om in het water. [33] De varkenshoeders gingen ervandoor. Ze gingen naar de stad en vertelden alles, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. [34] Nu ging heel de stad Jezus tegemoet, en toen ze Hem zagen, vroegen ze Hem om uit hun gebied te vertrekken.

Lees verder 5e zondag na Pinksteren

Hilarion van Gaza

border hstyy

HEILIGENLEVEN

De heilige Hilarion van Gaza

Woestijnvader

Hilarion-van-Gaza

De heilige woestijnvader Hilarion, volgens de levensbeschrijving door de heilige Hiëronymos. Hilarion was geboren in het jaar 291 in het dorp Thabatha in Palestina, nog geen 10 km ten zuiden van Gaza, tegen de grens van Egypte. Zijn ouders waren heidenen en zonden hem naar Alexandrië voor zijn studie. Hij was bijzonder begaafd en blonk uit in welsprekendheid. Maar hij won aller harten door zijn beminnelijke persoonlijkheid. Hij was in aanraking gekomen met het christendom en werd daar onweerstaanbaar door aangetrokken, zodat hij zelf ook christen werd.
Toen hij hoorde spreken over de in heel Egypte beroemde Antonios, trok hij de woestijn in om hem op te zoeken. Hij bleef daar verschillende maanden en nam in zich op hoe Antonios bad en leefde en met welk een nederigheid hij omging met de broeders. Maar op den duur werd hij afgestoten door de menigten die zich rond Antonios verzamelden, om van hun ziekten genezen of van de duivel bevrijd te worden. Hij vond dat hij niet naar de woestijn was gegaan om daar hetzelfde gedrang te beleven als midden in een stad. Antonios was een volleerde strijder, maar hijzelf stond nog maar aan het begin, en dan wilde hij ook alleen beginnen, zoals Antonios begonnen was. Antonios zelf trok dieper de Egyptische woestijn in; aan de 15-jarige Hilarion schonk hij zijn haren tuniek en zijn mantia van dierenhuid en hij zond hem naar de woestijn bij Majuma.

Lees verder Hilarion van Gaza

Maximiliaan de Belijder : interpretatie van het Onze Vader

border Moeder Gods met kind

H. Maximilianus de Belijdenaar (ca 580-662)
monnik en theoloog
Interpretatie van het Onze Vader (Filokalia van de neptische vaderen)

maximus the confessor

Maximos confessor

De afdruk van Gods Koninkrijk worden

Er is gezegd: “Op wie rusten mijn ogen als niet op die mens die zachtmoedig en nederig van hart is en die beeft voor mijn woord?” (Jes 66,2 LXX) Hieruit blijkt duidelijk dat het Koninkrijk van God de Vader aan hen toebehoort die nederig van hart en zachtmoedig zijn. Er wordt immers gezegd: Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten” (Mat 5,5) …

Lees verder Maximiliaan de Belijder : interpretatie van het Onze Vader