Maximilianus van Turijn : als de graankorrel niet in de aarde valt….

H. Maximilianus van Turijn (?-ca. 420)
bisschop
CC Sermon 25 ; PL 57, 509v

Maximilianus van Turijn

“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort” (Joh 12,24)

“Het gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand in zijn tuin zaaide, het groeide en werd een grote boom en de vogels uit de lucht nestelde in zijn takken” (Luc 13,19). Laten we op zoek gaan naar wat dit betekent… Ik denk dat de vergelijking precies past op Christus, onze Heer, die geboren werd in de nederigheid van het mens-zijn, en, zoals een zaadje, uiteindelijk als een boom naar de hemel uit zou groeien. Gebroken in zijn lijden is Hij, Christus, het zaadje; een boom wordt Hij in zijn verrijzenis. Ja, een zaadje is Hij, wanneer Hij hongerig lijdt aan een gebrek aan voedsel; een boom wanneer Hij met vijf broden, vijfduizend mensen voedt (Mat 14,13 e.v.). Als de ene ondergaat Hij de naaktheid van het mens-zijn; als de ander verspreidt Hij overvloed door de kracht van zijn goddelijkheid.
Ik zou zeggen dat de Heer het zaadje is als Hij geslagen, veracht, beledigd wordt; Hij is de boom als Hij aan de blinden het zicht teruggeeft, als Hij doden laat verrijzen en de zondaars vergeeft. Ja, Hijzelf erkent dat Hij het zaadje is: “Als de graankorrel niet op aarde valt en sterft…” (Joh 12,24).

Dagelijks evangelie.org

 

 

Rijkdom en dwaasheid

25e zondag na Pinksteren

“Rijkdom en dwaasheid”

Rijke en arme.jpg

 

LEZINGEN:

Efesiërs 4,1-7:

Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, 2in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. 3Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: 4een lichaam en een Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. 5Een Heer, een geloof, een doop. 6Een God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. 7Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave.

Lees verder Rijkdom en dwaasheid

Wat betekent het Christen te zijn volgens st.Paulus

Wat het betekent een christen te zijn volgens de heilige Paulus

Een toespraak van Metropoliet Anthony van Sourozh bij de ontvangst van de graad van Doctor in de Theologie ‘Honoris Causa’ aan de Theologische Academie van Moskou op 3 februari 1983

Nadat ik het Evangelie las op jeugdige leeftijd – ik was een jongen van 14 jaar – voelde ik dat er voor mij geen andere taak in het leven kon zijn dan met anderen de vreugde te delen die het leven vernieuwt en die mij geopend was in de kennis van God en Christus. Het was toen, in mijn opgroeiende jaren, dat ik, op gunstige en niet gunstige momenten – op school, in de metro, in jeugdkampen – over Christus begon te spreken, hoe ik Hem ervaarde: als leven, als vreugde, als zin, als iets dat zo nieuw was dat het alles vernieuwde. Als het passend zou zijn mijzelf te beschrijven in de woorden van de Heilige Schrift, zou ik met de heilige Paulus willen zeggen: “Want wee mij, als ik niet het Evangelie predik! (l Kor. 9:16).” ‘Wee’, omdat het niet delen van dit wonder een misdaad zou zijn tegen God, Die dit wonder bewerkte, en voor de mensen, die ook vandaag overal ter wereld dorsten naar het levende woord van God.

Lees verder Wat betekent het Christen te zijn volgens st.Paulus

Heilige Dionysios de Aeropagiet

Heiligenleven

De heilige Dionysios de Areopagiet

dionysios heiligeDe heilige Dionysios de Areopagiet, bisschop en martelaar. (zie ook 3 oktober.) Onder deze naam worden in het westen drie heiligen tot één persoon verenigd: 1. De bekeerling, vriend en metgezel van de heilige Paulos. 2. De apostel en patroonheilige van Frankrijk; 3. De schrijver van de beroemde mystieke werken op deze naam.
De samenvoeging van de beide eersten is pas in de 9e eeuw tot stand gekomen. De heilige Gregorios van Tours (570) zegt nadrukkelijk dat Dionysios, de apostel van Frankrijk, daarheen gezonden was in de tijd van Decius, rond 253.
Volgens Eusebios was de eerste Dionysios bisschop van Athene. Verder is er niets van hem bekend. De geschriften van de derde Dionysios worden door geen enkele van de oudere kerkvaders genoemd. Ze worden voor het eerst aangehaald in het begin van de 6e eeuw en daarom wordt verondersteld dat ze dateren uit het einde van de 5e eeuw. Over de schrijver is verder niets bekend.
Deze boeken hebben een geweldige invloed uitgeoefend in de gehele Kerk van Oost en West, en ze werden verder altijd toegeschreven aan de Areopagiet, wat ze een bijzonder prestige verschaften. Maar ze bevatten inderdaad een zeer veel omvattende en waardevolle mystieke theologie.
De titels van de nog bestaande werken zijn:
1. De hemelse hiërarchie.
2. De kerkelijke hiërarchie.
3. De goddelijke namen.
4. Mystieke theologie.
Daarnaast zijn nog een tiental brieven bewaard gebleven.

Heiligenlevens voor elke dag .uitg.orthodox klooster Den Haag

Leo de Grote : ze zullen komen uit het oosten en het westen…….

H. Leo de Grote (? – ca 461)
paus en Kerkleraar
3e Homilie voor Epifanie

Leo de Grote 25.jpgLeo de Grote

“Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, en aanzitten in het Koninkrijk Gods”

“Op het einde der tijden” (1Petr 1,20) wilde God, in zijn barmhartige goedheid, de wereld die verdorven was komen redden. Hij besloot dat de redding van alle volkeren zich zou voltrekken in Christus… Voor deze volkeren heeft Abraham ooit de belofte ontvangen van een talrijk nageslacht, dat niet door het zaad maar door het geloof verwekt zou worden. Dit nageslacht wordt ook vergeleken met de “vele sterren aan de hemel” (vgl. Gen 15,5), want van deze vader van alle volkeren moet men geen aards, maar een hemels nageslacht verwachten…

Lees verder Leo de Grote : ze zullen komen uit het oosten en het westen…….

Het voornaamste gebod

border (n(h.jpg

24e zondag na Pinksteren

“Het voornaamste gebod”

voornaamste gebod

LEZINGEN :

Eerste lezing :
2 Kor.4,6-15

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Het huidige leven en de toekomstige luister
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven. Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.

Lees verder Het voornaamste gebod