akathist van de heilige Moeder Gods

Akathist van de heilige Moeder Gods

Door Romanos de Merode

 

moeder Gods55KONTAKION 1, toon 8
Gij zijt de aanvoerdster die voor ons strijdt,
En die ons van alle boosheid hebt bevrijd :
Daarom zingen wij U vol dankbaarheid het zegelied.
Maar door uw onoverwinnelijke macht o Moeder Gods,
Red nu ook uit alle gevaren het bevrijde volk dat tot U zingt :
Verheug U, ongehuwde Bruid.
IKOS 1
De Vorst der Engelen wordt uit de hemel gezonden
Om de Moeder Gods toe te roepen : Verheug U.
Toen aanschouwde hij, Heer, hoe Gij uit haar een lichaam naamt,
En içn opperste verbazing riep hij tot haar met zijn onlichamelijke stem :
Verheug U, uit wie de blijdschap weer opstraalt.
Verheug U, door wie wordt beëindigd de vloek.
Verheug U, herstel van de zonde van Adam.
Verheug U, die van Eva de tranen weer droogt.
Verheug U, gij hoogte boven menselijk denken.
Verheug U, diepte door geen Engel doorgrond.
Verheug U, troon van de hemelse Koning.
Verheug U, die draagt de Drager van het heelal.
Verheug U, ster die de Zon doet schijnen.
Verheug U, schoot van de menswording Gods.
Verheug U, door wie de schepping hernieuwd word.
Verheug U, door wie de Schepper wordt tot een Kind.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 2
De heilige, zich bewust van haar reinheid,
sprak vrijmoedig tot Gabriël :
wonderbaar zijn uw woorden, voor mijn ziel ongelooflijk,
hoe kunt gij spreken over Vrucht zonder zaad,
terwijl gij roept : Alleluia
ALLELUIA, Alleluia,Alleluia !
IKOS 2
De kennis zoekend van het onkenbare
zeide de Maagd tot de Liturg van de Heer :
Verklaar mij hoe mijn schoot die nog rein is
het leven zal schenken aan een Zoon ?
Vol eerbied antwoordde hij en riep deze woorden :
Verheug U,ingewijde in onzegbaar Mysterie,
Verheug U, geloof van wie bidden in rust.
Verheug U, aanvang der wonderen Christi.
Verheug U, die belichaamt de kern van Zijn leer.
Verheug U, hemelse ladder waarlangs God tot ons afdaalt.
Verheug U, brug die de aardbewoners tot de hemel geleidt.
Verheug U, bron van verbazing der Engelen.
Verheug U, tranenbrengende wonde der hel.
Verheug U, die het licht baart op onzegbare wijze.
Verheug U, die niemand dit moment hebt doen zien.
Verheug U, die ontstijgt aan de kennis der wijzen.
Verheug U, die de kennis verlicht van het eenvoudig geloof.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 3
De kracht des Allerhoogsten heeft U overschaduwd en doen
ontvangen hoewel ,gij geen huwelijk kent.
Hij maakt haar vruchtbare schoot tot een lieflijke akker,
die voor allen draagt de oogst van het Heil,
terwijl zij zingen : Alleluia.
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 3
Nadat haar moederschoot God had ontvangen
spoedde de Maagd zich naar Elisabeth,
wier ongeboren kind aanstonds haar begroeting herkende,
want vol vreugde sprong het op in haar schoot
alsof het zelf Gods Moeder begroette :
Verheug U, wortel van de onverwelkbare Wijnstok.
Verheug U, oogst van onbederflijke Vrucht.
Verheug U, akker die voortbrengt de mensenbeminnende landman.
Verheug U, die de verwekker van ons leven verwekt.
Verheug U, land waarop bloeit de Vrucht van erbarmen.
Verheug U, tafel die de rijkdommen der genade draagt.
Verheug U, die groen maakt de weiden der vreugde.
Verheug U, die een haven bereidt voor de ziel.
Verheug U, aangename wierook der voorspraak.
Verheug U, die heel de wereld verzoent.
Verheug U, Gods welbehagen voor wie moeten sterven.
Verheug U, die stervelingen moed geeft bij God.
verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 4
Vloedgolven van twijfel overstroomden de wijze Jozef,
toen hij uw ongehuwde zwangerschap zag
en uw onschuld van bedrog moest verdenken
totdat hij uw ontvangen vernam uit heilige Geest,
en toen uitriep : Alleluia
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 4
Daar hoorden de herders hoe Engelen zongen
over Christus’komst in het vlees.
Zij snelden heen naar hun opperste Herder,
het vlekkeloos Lam, weidend op Maria’s schoot.
Toen zongen zij lof met de woorden :
Verheug U, Moeder van lam en van Herder.
Verheug U, van geestelijke schapen de stal.
Verheug U, vesting tegen de onzichtbare vijand.
Verheug U, die opent de poort van het Paradijs.
Verheug U, want Hemelingen juichen over de aarde.
Verheug U, want aardsen begeleiden die hemelse lof.
Verheug U, nimmer zwijgende mond der Apostelen.
Verheug U, onoverwinnelijke moed die de zegekrans wint.
Verheug U, vaste steun van geloof in de Christus.
Verheug U, stralend teken van genadegeschenk.
Verheug U, door wie de Hades beroofd is.
Verheug U, die ,ons met heerlijkheid tooit.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 5
Toen de Magiërs de tot God snellende ster aanschouwden,
volgen zij als een baken diens lichtende glans.
Zij zochten te komen tot een machtige Koning,
maar vol vreugde vonden zij Hem die ongenaakbaar is
en zij riepen Hem toe : Alleluia.
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 5
De chaldeeën zagen in maagdelijke handen
hem die de mens had geschapen met Zijn hand.
Zij herkenden hem als Heer, ook in Zijn slavengedaante
en door hun gaven bewezen zij Hem eer,
terwijl zij riepen tot de Gezegende :
Verheug U, Moeder van de Ster zonder avond.
Verheug U, dageraad van de mystieke Dag.
Verheug U, die uitdooft de vuuroven der dwaling.
Verheug U, die in ons het mysterie der Drieëenheid ontsteekt.
Verheug U, die de onmenselijke tyran doet onttronen.
Verheug U, brengster van Christus, de menslievende Heer.
Verheug U, die ons bevrijdt van de afgoderij der barbaren.
Verheug U, die ons redt uit het werk van verderf.
Verheug U, die de vuuraanbidding beëindigt.
Verheug U, die ,ons vrijmaakt van brandende lust.
Verheug U, gids der gelovige zelfzucht.
Verheug U, vreugd van heel het mensengeslacht.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 6
De Magiërs worden Godsherauten,
door Uw Godsspraak teruggevoerd naar Babylon,
om U aan allen te verkondigen als de Christus,
terwijl zij herodes achterlieten als een dwaas
die niet wist te zingen : Alleluia.
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia.
IKOS 6
Toen straalde in Egypte de luister der waarheid
die het duister van de leugen verdrijft.
Hun afgoden vielen die Uw kracht niet verdroegen,
Zo hebt Gij als Kind reeds verlossing gebracht.
De bevrijden riepen toen tot Uw heilige Moeder :
Verheug U, gij die de mensheid weer opricht.
Verheug U, die ten val brengt het demonische rijk.
Verheug U, die de waan van het bedrog hebt vertreden.
Verheug U, die de afgodische leugens weerlegt.
Verheugt U, zee die de geestelijke Farao de dood brengt.
Verheug U, rots die met Leven de dorstigen laaft.
Verheug U, vuurzuil en gids voor wie zijn in het duister.
Verheug U, die heel de wereld bedekt als een wolk.
Verheug U, voedsel waaraan het manna voorafging.
Verheug U, dienstmaagd van de heilige Dis.
Verheug U, die zelf zijt het land van Belofte.
Verheug U, die voortbrengt Honing en melk.
Verheug U, ongehuwde bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID
Kontakion 7
Voor Simeon overging uit deze aeoon van de leugen naar de eeuwigheid, laagt Gij in zijn hand als een Kind.
Maar hij er’kende U als de God der volmaaktheid, vol bewondering over de wijsheid van Uw heilseconomie,
terwijl hij uitriep : Alleluia
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 7
Een geheel nieuwe schepping toont ons de schepper
Hij verschijnt ons die door Hem zijn gemaakt.
Hij bloeit op uit de maagdelijke schoot van Zijn Moeder,
die Hij in haar voorafgaande staat ongerept heeft bewaard,
opdat wij om dit wonder tot haar zouden zingen :
Verheug U, bloem die geen enkel bederf kent,
Verheug U, door reinheid getooid met een krans.
Verheug U, der Opstanding stralend voorbeeld.
Verheug U, die ons het leven der Engelen toont.
Verheug U, vruchtboom die de gelovigen spijzigt.
Verheug U, lommerrijk hout dat zovelen beschut.
Verheug U, die in u draagt de Gids der verdwaalden.
Verheug U, die Hem baart die de geboeiden bevrijd.
Verheug U, verbidding des allerrechtvaardigsten Rechters.
Verheug U, om wie Hij zovele zonden vergeeft.
Verheug U, kleed voor wie van vertrouwen ontbloot zijn.
Verheug U, tederheid die de lust overwint.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 8
Deze wonderbare Geboorte maakt ons los van de wereld,
doordat Hij onze geest tot in de hemel verheft.
De verheven God daalt neer tot het diepste der aarde
daar Hij ons omhoog wil voeren tot Hem,
om tot Hem te roepen : Alleluia.
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 8
Met heel Zijn Wezen is Hij bij ons beneden,
tegelijk geheel boven als het Goddelijk Woord.
God daalt omlaag, maar zonder verplaatsing;
wordt Kind uit een Maagd die Vrucht draagt door God
toen zij hoorde hoe tot haar gezegd werd :
Verheug U, ruimte die de bovenruimtelijke God omvat houdt.
Verheug U, die voor het eerbiedwaardig Mysterie wordt tot een poort.
Verheug U, door ongelovigen gezien als een fabel.
Verheug U, der gelovigen allerzekerste roem.
Verheug U, heilig voertuig van Die op de Cherubim zetelt.
Verheug U, heerlijk verblijf van Die boven de Serafim troont.
Verheug U, die de tegendelen tot eenheid terugbrengt.
Verheug U, die maagdelijkheid aan moederschap paart.
Verheug U, door wie de oude zonde gedelgd is.
Verheug U, door wie het Paradijs weer wordt opengesteld.
Verheug U, sleutel tot het Rijk van de Christus.
Verheug U, verwachting van het eeuwige goed.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 9
Vol verbazing aanschouwden de Engelen het
heerlijke werk toen Gij mens werd,
want zij zagen hoe de ontoegankelijke God
als Mens toegankelijk werd voor ons allen,
terwijl Hij temidden van ons heeft geleefd
en ons allen hoort roepen : Alleluia.
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 9
Rhetoren heeft Uw luister met stomheid geslagen,
onmachtig te zeggen hoe gij als een Maagd,
ongeschonden blijvend een Zoon hebt geboren
en geworden zijt tot de Moeder van God.
Wij bewonderen het Mysterie en roepen gelovig :
Verheug U, vat van Gods oneindige wijsheid.
verheug U, die de Voorzienigheid omsluit als een schat.
Verheug U, die het onbegrip der wijzen aantoont.
Verheug U, die de dwaasheid der geleerden beschaamt.
Verheug U, die woordrijke twisters tot dwaas maakt.
Verheug U, die de makers van mythen verslaat.
Verheug U, die het listweefsel der Etheners uiteenscheurt.
Verheug U, die de netten der vissers vult.
Verheug U, die ons optrekt uit de zee van niet-weten.
Verheug U, die zovelen met kennis verlicht.
Verheug U, schip voor wie zoeken naar redding.
Verheug U, haven waar het Leven ons wacht.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 10
Hij, die de chaos tot kosmos gesmeed heeft,
daalde neer in deze wereld uit eigen wil.
Als God en Herder is Hij om ons als mens verschenen,
omons tot Zich te roepen in onze eigen natuur,
terwijl Hij als God hoort : Alleluia.
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 10
Moeder Gods en Maagd, gij ringmuur der maagden
evenals van allen die hun toevlucht nemen tot U.
Want gij zijt overschaduwd, Alreine, door de Schepper van hemel en aarde,
en Hij heeft zich een woning bereid in uw schoot,
waar Hij allen leert om tot U te roepen :
Verheug U, zuil van maagdelijk leven.
Verheug U, poort van het christelijk heil.
Verheug U, grondslag waarop alles hersteld wordt.
Verheug U, schenkster van het goddelijk goed.
Verheug U, want de in zonden ontvangenen hebt gij herboren.
Verheug U, die onwijzen tot verstandigen maakt.
Verheug U, die de bedervers der harten ontkracht hebt.
Verheug U, die de Zaaier der reinheid baart.
Verheug U, bruidsvertrek van maagdelijk huwelijk.
Verheug U, die de gelovigen paart aan de Heer.
Verheug U, schone verzorgster der maagden.
Verheug U, bruidleidster der zielen naar God.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KOTAKION 11
Geen lofzang kan maathouden met Uw
ontfermingen, heilige Koning,
al zongen wij hymnen zo talrijk als zand.
Niets kunnen wij volbrengen dat waardig genoeg is
voor het oneindig vele dat Gij schenkt aan ons,
die U mogen roepen : Alleluia
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia !
IKOS 11
Als lichtend baken dat straalt in het donker
aanschouwen wij de Maagd die ontsteekt het onstoffelijk Licht,
dat ons allen leidt tot de goddelijke kennis,
en met dit schijnsel verlicht zij onze geest,
die haar prijst met deze gezangen :
Verheug U, die de straal van de geestelijkie Zon zijt.
Verheug U, pijl van het avondloos Licht.
Verheug U, bliksem die licht door de zielen.
Verheug U, donder die de vijand verschrikt.
Verheug U, opgang van stralende Luister.
Verheug U, waaruit opwelt de alom vloeiende stroom.
Verheug U, levende Ikoon van het bad van het Doopsel.
Verheug U, die wegneemt de zondige smet.
Verheug U, die ons geweten weer schoonwast.
Verheug U, kelk die onze vreugde mengt.
Verheug U, geur der zoetheid van Christus.
Verheug U, van het leven de mystieke dis.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID.
KONTAKION 12
Toen Hij, die de boete der mensen uitdelgt,
genade kwam brengen voor de oeroude schuld,
wilde Hij wonen bij die ver van Hem vielen.
En nu Hij aan het Kruis de schuldbrief verscheurt
hoort Hij hoe allen Hem zingen : Alleluia
ALLELUIA, Alleluia, Alleluia.
IKOS 12
Wij bezingen uw Kind en prijzen u als Zijn levende Tempel,
want in uw schoot woonde de Heer o Moeder van God,
Die het heelal in Zijn hand omvat houdt;
Hij heeft u geheiligd en verheerlijkte U
en leerde ons tot u te roepen :
Verheug U, tabernakel van God en de Logos.
Verheug U, heilige die alle heiligen overtreft.
Verheug U, ark die door Gods geest verguld zijt.
Verheug U, ’s Levens onuitputtelijke schat.
Verheug U, kostelijkie diadeem van vrome vorsten.
Verheug U, van Gods priesters de heerlijke roem.
Verheug U, die het onwrikbare bolwerk der Kerk zijt.
Verheug U, oninneembare muur van Gods rijk.
Verheug U, die de vijand onhoudbaar verslaat.
Verheug U, genezing van mijn gewond lichaam.
Verheug U, redding van mijn verslagen ziel.
Verheug U, ongehuwde Bruid.
VERHEUG U, ONGEHUWDE BRUID
SLOTKONTAKION (3x)
Albezongen Moeder die ongeschonden gebaard hebt
het boven alle heiligen allerheiligste Woord,
aanvaard welwillend onze liefdevolle gave,
bevrijd ons van alle toekomstige onheil en straf,
nu wij U mogen roepen : Alleluia.
ALLELUIA, Alleluia,Alleluia !
(herhalen : 1e Kontakion)
KONTAKION 1, toon 8
Gij zijt de aanvoerster die voor ons strijdt,
en die ons van alle boosheid hebt bevrijd :
daarom zingen wij U vol dankbaarheid het zegelied.
Maar door uw onoverwinnelijke macht o Moeder Gods,
red nu ook uit alle gevaren het bevrijde volk dat tot U zingt :
Verheug U, ongehuwde bruid.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s