Heilige Ulrich

Heiligenleven

De heilige Ulrich, bisschop van Augsburg

Ulrich

De heilige Ulrich, bisschop van Augsburg, stamde uit een oud adellijk geslacht van de Alemannen, en werd geboren in 890. De geboorte was moeilijk verlopen en het leek of de zwakke baby niet lang zou blijven leven. Maar na enige tijd trad herstel in en het knaapje werd een stevige jongen. Hij werd bestemd voor de geestelijke stand en opgevoed op de beroemde kloosterschool van Sankt Gallen, waar hij aller harten won door zijn levendig temperament, zijn onschuld, zijn zachtmoedigheid en oprechte vroomheid. Daarna werd hij hofkapelaan bij zijn oom, de bisschop van Augsburg, ofschoon hij pas zestien jaar oud was.
Misschien ter voltooiing van zijn opvoeding ging hij drie jaar later op pelgrimstocht naar Rome, naar de graven van de apostelen. Daar kwam het nieuws binnen dat zijn oom gestorven was, en de paus wilde hem meteen tot diens opvolger wijden. Maar Ulrich vond zichzelf te jong om zulk een verantwoordelijkheid te dragen en weigerde hardnekkig.

Lees verder Heilige Ulrich

H. Clemens van Alexandrië:”Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215)
theoloog
De Pedagoog, I, 12, 17: SC 70 (vert. Evangelizo)

6b924-1218812912

“Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

 

De rol van Christus, onze Pedagoog, is er zoals zijn naam aangeeft, om kinderen te leiden. Er moet gekeken worden over welke kinderen het Evangelie wil spreken, om vervolgens aan hen hun Pedagoog te geven. Wij zijn die kinderen. De Schrift draagt ons vele manieren aan; zij bedient zich van verschillende beelden om het ons te duiden en op duizenden tonen van de eenvoud van het geloof. In het Evangelie wordt gezegd: “Jezus stond aan de oever en richtte zich tot de leerlingen: “Kinderen, hebben jullie iets te eten?” (Joh 21, 4-5). Hij noemde zijn leerlingen kinderen. “De mensen brachten kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen op zouden leggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen wegduwden, zei Jezus: “Laat de kinderen met rust, belet ze niet om bij Me te komen, want het Koninkrijk der hemelen behoort toe aan wie is zoals zij”. De Heer zelf verklaart de betekenis van dat woord, door te zeggen: “Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan” (Mt 18,3). Dat wijst niet op herstel, maar stelt ons de navolging van de eenvoud van kinderen voor…

Lees verder H. Clemens van Alexandrië:”Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

Zondag van de orthodoxie

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE
Eerste zondag van de grote Vasten

H. Basiliosliturgie

zondag van de orthodoxie

In de meeste plaatselijke kerken geen liturgie !
Gezamelijke liturgie in de orthodoxe kathedraal te Brussel – Stalingradlaan,34 (Nabij Zuidstation) voorgegaan door onze Metropoliet Athenagoras , omringd door priesters en diakens van alle jurisdicties. Ook ZM de koning zal hierbij tegenwoordig zijn.

Het iconoclasme en het einde ervan

De strijd die in de achtste en negende eeuw in Byzantium onder leiding van de keizers woedde tegen de verering van de iconen.
De achtergrond van deze strijd was drieledig. Ten eerste cultureel: een semitische huivering met betrekking tot beeld en afbeelding, die haaks stond op de Hellenistische achtergrond van veel christenen in Byzantium. Ten tweede politiek: het bevestigen van keizerlijke macht tegenover aanspraken van de kerk, patriarch en monniken. Ten derde theologisch: het oud-testamentisch verbod op het afbeelden van God en de verzetting tegen de ontaarding van de iconenverering die in bepaalde monastieke tradities verworden was tot beeldenaanbidding. Het iconoclasme is veroordeeld op het concilie van Nicea
In de orthodoxe Kerk wordt het terug toestaan van de iconenverering gevierd op de 1e zondag van de vasten.
Op deze dag wordt er in Brussel om 10.00 u.een Pontificale celebratie gehouden met allen orthodoxe bisschoppen in België (van gelijk welk patriarchaat. Op het einde worden de iconen plechtig in processie de kerk rond gedragen.

Lees verder Zondag van de orthodoxie

Gregorius de Grote :zoals door de ongehoorzaamheid van één mens…

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604)
paus en kerkleraar .Homilie over het Evangelie, nr 16 (vert. Evangelizo)

Gregorius de Grote258Gregorius de Grote

 

En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid van Eén allen worden gerechtvaardigd” (Rom 5,19)

De duivel heeft de eerste mens, onze ouder, aangevallen met een drievoudige verleiding: hij heeft hem verleid met gulzigheid, met ijdelheid en met begeerte. Zijn poging om te verleiden slaagde doordat de mens zich, door in te stemmen, onderwierp aan de duivel. Hij verleidde hem met gulzigheid, door hem de verboden vrucht aan de boom te tonen en hem ertoe te brengen om ervan te eten. Hij verleidde hem met ijdelheid door tegen hem te zeggen: “U zult gelijk worden aan God”. Hij verleidde hem met gierigheid door tegen hem te zeggen: “U zult kennis van goed en kwaad hebben” (Gen 3,5). Want gierig zijn gaat niet alleen om het verlangen naar geld, maar ook naar gunstige situaties, om een bovenmatig verlangen naar een hoge positie…

Lees verder Gregorius de Grote :zoals door de ongehoorzaamheid van één mens…

heilige Carileff

Heiligenleven

De Heilige Carileff

Carileff

De heilige Carileff was een monnik in Menat, een klooster in het diocees Clermont. Daar trad ook de heilige Avitus in, maar deze voelde zich niet thuis in de bedrijvigheid van zo’n groot klooster en trok weg. De gelijkgezinde Carileff ging met hem mee. Ze gingen naar de befaamde bisschop van Miscy bij Orleans, de heilige Maximus. Deze wijdde Carileff tot priester, maar het vriendenpaar zocht naar een meer teruggetrokken leven en trok naar een van de grote wouden die Frankrijk overdekten na de verwoesting van het boerenland door de volksverhuizing. De oude landerijen waren met ondoordringbaar gewas van doornstruiken overdekt, en zo ontstonden uitgestrekte woestijnen, die in de loop der eeuwen door geduldig monnikenwerk weer in vruchtbaar land werden veranderd.

Lees verder heilige Carileff

Heikki Huttunen:Leden van de Kerk : getuigen en dienaars

Leden van de Kerk : getuigen en dienaars

Door Vader Heikki Huttunen

Priester van de orthodoxe Kerk van Finland

(…) Een geschiedenis genomen uit de Apophtegmata van de woestijnvaders geeft aan de orthodoxen een voorbeeld van de manier waarop men zich moet gedragen tegenover de andere christenen. Op een dag werd een ouderling, gekend voor zijn gebedsleven en zijn aanhankelijkheid aan het orthodoxe geloof, aangesproken door een ketter. Het was een manicheïsch priester, die nood had aan een beetje water en een onderdak voor de nacht. De ouderling ontving hem gastvrij en met een grote openheid van geest : hij nodigde hem uit samen een maaltijd te gebruiken en gaf hem een hoek om in te slapen. De jongere monniken van het klooster bekritiseerden de ouderling voor deze gastvrijheid ten overstaan van een ketter, maar de ouderling antwoordde hen dat het zijn verantwoordelijkheid was om open en welwillend te zijn ten overstaan van elke persoon, zonder onderscheid. De apothegma, voegde er aan toe dat de manicheër vervolgens de weg terugvond die hem tot het orthodoxe geloof van de Kerk bracht (…)
Het orthodoxe geloof als uitnodiging

Lees verder Heikki Huttunen:Leden van de Kerk : getuigen en dienaars

Leo de Grote : Vergeef ons onze schulden….

H. Leo de Grote (? – ca 461)
paus en Kerkleraar
Sermon 48, 4: PL 54, 299-300 (vert. F. Vromen osb, abdij Bethlehem)

 

“Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”

Leo de grote paus

 

Zo kunnen zij, die het Pasen van de Heer, geheiligd naar ziel en lichaam, verlangen te vieren vooral trachten deze genade te verkrijgen die de som van alle deugden bevat en een menigte van zonden bedekt (1P 4,8). Laten we dan, nu we dit allesovertreffend geheim gaan vieren, waarin het bloed van Jezus Christus onze ongerechtigheden heeft uitgewist, op de eerste plaats offers van barmhartigheid voorbereiden.

Lees verder Leo de Grote : Vergeef ons onze schulden….