H. Cyrillus van Jeruzalem:Was hij het niet die ons heeft vervolgd ?

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese 10 (vert. Evangelizo)

cyril of jerusalem
cyril of jerusalem

“Was hij het niet die ons heeft vervolgd?” (Hand 9,21)

“Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn” (2Kor 4,5). Wie is deze getuige die Christus verkondigt? Degene die Hem tevoren vervolgde. Wat een groot wonder! De vervolger van kortgeleden, verkondigt Christus. Waarom? Zou hij omgekocht zijn? Maar niemand zou hem op die wijze hebben kunnen overtuigen. Had het zien van Christus op deze aarde hem verblind? Jezus was reeds in de hemel opgenomen. Saulus was uit Jeruzalem vertrokken om de Kerk van Christus te vervolgen, en drie dagen later in Damascus werd de vervolger omgevormd tot prediker. Waar kwam dat door? De anderen spreken als getuige ten gunste van hun vrienden van de mensen van hun partij. Ik daarentegen heb een oude vijand tot getuige voor je gemaakt.

Lees verder H. Cyrillus van Jeruzalem:Was hij het niet die ons heeft vervolgd ?

Zacheüs

36e zondag na Pinksteren

‘Zacheüs

zacheus58.jpg

LEZINGEN :
Eerste lezing : 1 Tim.4,9-15

Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming! Dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een redder is voor alle mensen, in het bijzonder voor de gelovigen. Dit moet u hun bijbrengen en hierin moet u hen onderrichten. Niemand mag u verachten om uw jeugd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet u zich wijden aan de voorlezing van de Schrift, de vermaning en het onderricht. Verwaarloos niet de genadegave die in u is en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken, onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Neem dit alles ter harte, ga er geheel in op, dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn

Lees verder Zacheüs