Geneviève van Parijs

Heiligenleven

De heilige Geneviève van Parijs

Genevieve van Parijs44

De heilige Geneviève, (Genoveva) de patroonheilige van Parijs, is in 422 te Nanterre geboren als kind van arme boeren. In haar jeugd was zij dus herderin. Toen Germanos‚ de bisschop van Parijs, daar kwam om te prediken, vertelde zij hem, als parmantig meisje van negen jaar, dat zij een aan God toegewijd leven wilde leiden.

Lees verder Geneviève van Parijs

Cyrillus van Jerusalem : Voor de eerste keer begon hij hun te leren…..

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese, nr 13, 3-4 ; PG 33, 771-778 (vert. Evangelizo)

cyril of jerusalem
cyril of jerusalem

“Voor de eerste keer begon Hij hun te leren, dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden”

Laten we ons niet schamen voor het kruis van Christus; laten we er eerder trots op zijn. Het kruis roept “schande bij de Joden en dwaasheid bij de heidenen” op. Voor hen die verloren gaan is dat ook werkelijk een dwaasheid, maar voor ons die gered zullen worden, is het “Gods kracht” (1Kor1,23-24). Want niet alleen een mens sterft voor ons, maar de Zoon van God, God die mens geworden is. Bovendien heeft ten tijde van Mozes het paaslam de uitroeier verjaagd (Ex 12,23), en “Het Lam van God, die de zonden van de wereld wegneemt” (Joh 1,29), heeft Hij ons niet nog beter bevrijd van onze fouten?

Lees verder Cyrillus van Jerusalem : Voor de eerste keer begon hij hun te leren…..

Olivier Clément : De Orthodoxe Kerk

Olivier Clément : 
DE ORTHODOXE KERK

Inleiding

Met het Rooms Katholicime en de Kerken voortgekomen uit de Hervorming, is de orthodoxe Kerk één van de drie grootste uitderukkingsvormen van het historisch christendom. Zij telt ongeveer 200 miljoen gedoopten. In oost Europa moest zij lange tijd gebukt gaan onder de barbaarse omstandigheden van een totalitair regime. Sedert de grote politieke of economische emigraties van onze tijd is zij ook in het Westen aanwezig. Zij is er nochtans minder goed bekend.
Daarom hebben wij getracht, zonder het vuur en de zwakheden uit de geschiedenis te vergeten, om te gaan naar het essentiële. Dit doen we door te vertrekken vanuit het binnenste zelf. Om de levendige éénheid van de Orthodoxie naar waarde te schatten, zijn we kort gebleven in wat betreft de theologische fundering die haar eigen is, om vervolgens aan te tonen hoe deze zelfde realiteit de kerk structureert en haar plaats bepaalt in de heiligheid. Wat zou, op het spiritueel domein, een kennis voor ons betekenen die ons niet het gevoel zou geven van een innerlike vooruitgang ? Dit is ten minste het doel van de korte bijdrage die wij hier willen geven.
Lees verder Olivier Clément : De Orthodoxe Kerk

Geloofsbelijdenis deel 4

Commentaar op de geloofsbelijdenis -deel 4
(artikel 8-12 -slot)

Door V.Lossky en Metropoliet Pierre L’Huillier

concilie van nicea22Het concilie van Nicea

ARTIKEL 8

Ik geloof in de Heilige Geest
Die Heer is en het leven geeft-
Die voortkomt uit de Vader.
Die met de Vader en de Zoon
Tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt.
Die gesproken heeft door de profeten.

Na het geloof in de persoon en het werk van Onze Heer Jezus Christus door de Kerk werd verkondigd, drukt de Kerk in dit artikel haar geloof uit in de derde Persoon van de Heilige Drieeenheid. De Vaders van het Ie Oecumenisch concilie hadden enkel het geloof van de Kerk in het bestaan van de Heilige Geest naar voor gebracht. Dit komt, omdat zij vooral hun aandacht wilden vestigen op de goddelijkheid van het Woord, een punt waarop er een aanvaring was tussen de Katholieke Orthodoxie en het arianisme. Nochtans konden de ontwikkelingen van deze controverse niet verzuimen om ook over de pneumatologie te praten, want het waren niet alleen de arianen die de goddelijkheid van de Heilige Geest ontkenden, maar ook sommige Christenen, die wel het dogma van arianen betreffende het Woord verwierpen,

Lees verder Geloofsbelijdenis deel 4

H. Cyrillus van Jeruzalem: Timoteüs en Titus verspreiden het geloof

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese, nr. 18, § 23-25 (vert. brevier)

Timoteüs en Titus verspreiden het geloof van de apostelen over de wereld.

Cyril_of_Jerusalem

De kerk wordt ‘katholiek’ genoemd, dit betekent: ‘algemeen’, omdat zij over de gehele wereld verspreid is, van het ene uiteinde tot aan het andere; verder omdat zij algemeen en onverkort alle leerpunten onderwijst die de mensen moeten kennen over zichtbare en onzichtbare, over hemelse en aardse zaken; omdat zij het hele mensengeslacht tot het ware geloof moet brengen, heersers en onderdanen, geleerden en ongeletterden; omdat zij in het algemeen alle soorten zonden die in de ziel of in het lichaam worden bedreven, verzorgt en geneest. Zij bezit iedere soort deugd, hoe die ook genoemd wordt, in woorden en daden en in velerlei geestelijke gaven.

Lees verder H. Cyrillus van Jeruzalem: Timoteüs en Titus verspreiden het geloof