H. Efraïm (ca. 306-373)
diaken in Syrië, kerkleraar
Hymnen over het geloof, 14

efrem de syrier

“Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten”

Heer, ik nodig U uit voor een bruiloft van liederen. In Kana was er een tekort aan wijn die onze lofzang uitdrukte; U, de genodigde, die de kruiken met goede wijn heeft gevuld en mijn mond heeft gevuld met uw lofzang.
De wijn uit Kana staat symbool voor onze lofzang, omdat zij die ervan gedronken hebben, erdoor in verrukking waren. Bij deze bruiloft die niet de Uwe was, U ware Rechtvaardige, hebt U zes kruiken gevuld met verrukkelijke wijn; bij het feestmaal waar ik U voor uitnodig, kunt U door uw zachtheid de oren van een menigte vullen.
U werd vroeger uitgenodigd op de bruiloften van anderen; zie nu is het uw feestmaal, het is zuiver en mooi. Wat geniet uw volk! Dat uw uitgenodigden zich tegoed doen aan de liederen; dat mijn citer uw lied begeleidt!
Uw verloofde is onze ziel; ons lichaam is uw bruidsvertrek; onze zintuigen en onze gedachten zijn de genodigden. Als er voor U slechts één persoon een bruiloft is, wat zal die heel uw Kerk dan groot zijn!

dagelijks evangelie Org.

De tien melaatsen

34e zondag na Pinksteren

“De tien melaatsen”

 

tien melaatsen 2

LEZINGEN :
Kol.3,4-11

[4] Wanneer Christus, die uw leven* is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
[5] Maak* de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
[6] Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen.
[7] Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd.
[8] Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal!
[9] En vertel elkaar geen leugens meer.
[9] Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, [10] bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. [11] Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus

Evangelie :
Lucas.17-12-19 :

Reiniging van tien melaatsen
[11] Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. [12] Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan [13] en riepen luidkeels: ‘Jezus, Meester, heb medelijden met ons.’ [14] Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Onderweg werden ze gereinigd. [15] Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem verheerlijkte hij God. [16] Hij wierp zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem. Dit was een Samaritaan. [17] Jezus zei daarop: ‘Er zijn er toch tien gereinigd! Waar blijven de negen anderen? [18] Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling?’ [19] En Hij zei tegen hem: ‘Sta op en ga weer; uw vertrouwen* is uw redding.

De parochie

De Parochie

De Parochie is de oudste institutie van de Kerk. Zij heeft beproevingen doorstaan en weerstand geboden voor het welzijn van de christenen, gedurende gans haar bestaansgeschiedenis. De parochie is geen ‘deeltje’ van de Kerk. Zij IS de kerk. Want niets ontbreekt aan de parochie opdat zij een Kerk zou zijn. De parochie is onze kerkelijke gemeenschap in een bepaald gebied. Overal waar het volk van God, het priesterschap en het heilig Altaar is, daar is de Kerk. Welnu, de Kerk bevat deze drie elementen : het zijn de christenen met hun priester, die in naam van de bisschop de Goddelijke Liturgie celebreren. Onze parochie is onze Kerk. Ieder christen, als lid van zijn parochie, behoort toe aan de Kerk. Iedereen in zijn parochie is verenigd met de Kerk en blijft ermee in

Lees verder De parochie

Leo de Grote :“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

H. Leo de Grote (? – ca 461)
paus en Kerkleraar
Derde sermon voor Epifanie, §5 ; SC 22 bis

“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

 

 

Leo de grote paus

Dierbaren, laten wij die onderwezen zijn in het mysterie van de goddelijke genade, onze eerste dag en de eerste oproep aan alle naties tot het geloof in geestelijke vreugde vieren. Laten we de barmhartige God danken die, volgens de woorden van de apostel Paulus, “u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon” (Kol 1,12-13). Had de profeet Jesaja het al niet aangekondigd? “Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.” (Jes 9,1)…

Lees verder Leo de Grote :“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

Heilige Simeon, dwaas om Christus

De heilige Simeon, de Dwaas om Christus

simeon dwaas in christus

De heilige Simeon, de Dwaas om Christus, was afkomstig uit Edessa. Hij was rijk, had een goede opvoeding genoten, en na afloop van zijn studie ging hij met zijn vriend Joannes op reis naar het Heilige Land. Zij namen deel aan het feest van Kruisverheffing in Jeruzalem, en op de terugweg bezochten zij uit nieuwsgierigheid de kloosters bij Jericho. Ze werden zo gegrepen door het vurige leven van de monniken daar, dat ze zelf intraden in het klooster van de heilige Gerasimos, onder de toenmalige abt, de heilige Nikon. Zij maakten zulke goede vorderingen in zelfbedwang en ijver in het gebed, dat zij al spoedig zegen kregen om zich als kluizenaar te vestigen in de woestijn achter de Dode Zee.
Negenentwintig jaar leefden zij daar in strenge askese, en met hulp van de Heer overwonnen zij de heftige aanvallen van de satan. Toen kwam bij Simeon de gedachte op dat dit leven toch wel erg op zichzelf was gericht en dat hij zou moeten werken aan de redding van anderen. Joannes bracht hem onder het oog dat hij door zijn leven van boete en gebed een belangrijke taak vervulde voor het heil van de wereld, maar in Simeon groeide steeds sterker de overtuiging dat God hem riep om zich meer rechtstreeks tot anderen te richten.

Lees verder Heilige Simeon, dwaas om Christus

Jezus’optreden in Galilea

33e zondag na Pinksteren
Begin van Jezus’optreden in Galilea

 

optreden van jezus in galilea6

Lezingen:
Eerste lezing :

Efesiërs 4,7-13 :

7Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. 8Daarom zegt de Schrift: Hij is opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. 9Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. 10Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. 11Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, 12om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Lees verder Jezus’optreden in Galilea

Gregorius van Nazianze : Het Lam van God volgen

H. Gregorius van Nazianze (330-390)
bisschop en kerkleraar
Theologische overweging 4

Het Lam van God volgen

Jezus is de Mensenzoon, door Adam en door de Maagd, van wie Hij afstamt… Hij is Christus, de Gezalfde, de Messias, door zijn goddelijkheid. Deze goddelijkheid is de zalving van zijn mensheid…, totale aanwezigheid van Degene die Hem zo zegent… Hij is de Weg, omdat Hij ons zelf leidt. Hij is de Deur, omdat Hij ons in zijn Koninkrijk brengt. Hij is de Herder, ogregorius van nazianze2mdat Hij zijn kudde leidt naar de groene weiden en het verfrissende water laat drinken. Hij wijst de weg die gevolgd moet worden en verdedigt het tegen wilde dieren. Hij vindt het verdwaalde schaap en brengt het terug. Hij verzorgt het gewonde schaap, bewaakt de schapen die in goede gezondheid zijn en dankzij zijn inspirerende woorden van zijn kennis als herder, verzamelt Hij ze in de stal van hierboven.
Hij is ook het Schaap, omdat Hij slachtoffer is. Hij is het Lam, omdat Hij zonder zonden is. Hij is Hogepriester, omdat Hij het offer opdraagt. Hij is Priester volgens Melchizedek, omdat Hij zonder moeder in de hemel is, en zonder vader hierbeneden, zonder stamboom daarboven, want, zegt de Schrift: “Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven?” Hij is ook Melchizedek, omdat Hij de Koning van Salem is, de Vredevorst, de Koning van Gerechtigheid… Dat zijn de namen van de Zoon, Jezus Christus, die “dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”, lichamelijk en geestelijk, “en Hij zal het voor eeuwig zijn”. Amen.
(Bijbelse referenties: Mt 24,27 ; Mt 1,16 ; Joh 14,6 ; Joh 10,9 ; Joh 11 ; Ps 23 ; Jes 53,7 ; Joh 1,29 ; He 6,20 ; He 6,20 ; He 7,3 ; Jes 53,8 ; He 7,2 ; He 13,8)

Dagelijks evangelie org.