Heilige Stephanus

Heiligenleven

De heilige Stephanus, Bisschop van Rome 253-257

steniging van Stephanus.jpg

Steniging van de heilige Stephanus

De heilige Stephanus, bisschop van Rome van 253 tot 257. Hij was aartsdiaken geweest onder de heilige bisschoppen Cornelius en Lukas. Toen deze laatste naar het executieveld werd gebracht, beval hij Stephanus aan als zijn opvolger, en overeenkomstig dit advies werd hij gekozen tot bisschop van Rome op 13 mei van het jaar 253.

Lees verder Heilige Stephanus

Cyrillus van Jerusalem : Was hij het niet die ons heeft vervolgd ?

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese 10 (vert. Evangelizo)

cyrillus van Jerusalem12.jpg

“Was hij het niet die ons heeft vervolgd?” (Hand 9,21)

“Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn” (2Kor 4,5). Wie is deze getuige die Christus verkondigt? Degene die Hem tevoren vervolgde. Wat een groot wonder! De vervolger van kortgeleden, verkondigt Christus. Waarom? Zou hij omgekocht zijn? Maar niemand zou hem op die wijze hebben kunnen overtuigen. Had het zien van Christus op deze aarde hem verblind? Jezus was reeds in de hemel opgenomen. Saulus was uit Jeruzalem vertrokken om de Kerk van Christus te vervolgen, en drie dagen later in Damascus werd de vervolger omgevormd tot prediker. Waar kwam dat door? De anderen spreken als getuige ten gunste van hun vrienden van de mensen van hun partij. Ik daarentegen heb een oude vijand tot getuige voor je gemaakt.

Lees verder Cyrillus van Jerusalem : Was hij het niet die ons heeft vervolgd ?

Genezing van de blinde

35e zondag na Pinksteren

“Genezing van de blinde van Jericho”

blinde genezing7

Lezingen

1 Timoteus 1, 15-17

Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig: “Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.” En de eerste van hen ben ik. 16Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen: Jezus Christus wilde aan mij als eerste heel zijn lankmoedigheid demonstreren, als een model voor allen die in de toekomst op Hem zouden vertrouwen en eeuwig leven winnen. 17Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Evangelie, Lucas : 18,35-43
Genezing van een blinde bij Jericho

[35] Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er een blinde langs de weg te bedelen. [36] Die hoorde veel mensen voorbijkomen en vroeg wat er aan de hand was. [37] ‘Jezus de Nazoreeër* komt hierlangs’, vertelden ze hem. [38] Toen riep hij: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ [39] Degenen die voorop liepen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ [40] Jezus bleef staan en gaf opdracht om de man bij Hem te brengen. Toen hij voor Hem stond, vroeg Hij : [41] ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Hij zei: ‘Dat ik weer zien kan, Heer.’ [42] ‘Kijk Me aan!’ zei Jezus, ‘uw vertrouwen* is uw redding.’ [43] Meteen kon hij weer zien; en hij volgde Hem terwijl hij God verheerlijkte. Heel het volk zag het en prees God.

Vader Païsios :

Van de aarde naar de Hemel : de terugkeer tot God
De kracht van de “gedachte”

De goede God heeft eerst engelen gemaakt, maar door hoogmoed werden sommige engelen demonenGod schiep dan de mens om hem in de plaats te stellen van de verscheurde engelenorde, en liet liet voor een bepaalde tijd de demonen vrij tot op een bepaald punt, opdat zij ons zouden helpen door hun boosaardigheid. Zo worden wij op aarde op de proef gesteld om een Hemls en eeuwig leven te bereiken, maar na de dood is er geen proef meer mogelijk ! Wij moeten dus strijden om de middelen te hebben en het paradijs te bereiken ! Amen

Lees verder

Aartsbisschop Joan (Maximowitsj)

Heiligenleven

Aartsbisschop Joan (Maximowitsj) van San Francisco

 
Maximovitsch of Shangai.jpg

 

Aartsbisschop Joan (Maximowitsj) van San Francisco leefde in de moderne wereld, maar was geheel bezield door de geest van de oude woestijnvaders.
Na een korte loopbaan aan de rechtbank, temidden van de russische revo- lutie, werd hij in 1925 monnik gewijd en het volgend jaar priester. Reeds in 1934, op de leeftijd van 38 jaar, werd hij tot bisschop gewijd voor Sjanghai, waar hij zich inzette voor het missiewerk onder de Chinezen, totdat dit onmogelijk gemaakt werd door het communistische bewind. Ook droeg hij bijzonder zorg voor de gevluchte Russen die in Sjanghai gestrand waren en dikwijls volkomen aan lager wal waren geraakt.
Hij moest China verlaten en met de kinderen van zijn weeshuis en een deel van zijn gelovigen werd hij overgebracht naar een eiland in de Stille Oceaan, dat schaars bewoond was omdat het in de gewone baan lag van de heftige wervelstormen welke die aardstreek onveilig maken. Maar zolang Wladyko Joan daar verbleef, deed zich geen enkele storm voor, tot kort na zijn vertrek, toen een orkaan weer bijna alle gebouwen van het eiland verwoestte.

Lees verder Aartsbisschop Joan (Maximowitsj)

H. Efraïm (ca. 306-373)
diaken in Syrië, kerkleraar
Hymnen over het geloof, 14

efrem de syrier

“Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten”

Heer, ik nodig U uit voor een bruiloft van liederen. In Kana was er een tekort aan wijn die onze lofzang uitdrukte; U, de genodigde, die de kruiken met goede wijn heeft gevuld en mijn mond heeft gevuld met uw lofzang.
De wijn uit Kana staat symbool voor onze lofzang, omdat zij die ervan gedronken hebben, erdoor in verrukking waren. Bij deze bruiloft die niet de Uwe was, U ware Rechtvaardige, hebt U zes kruiken gevuld met verrukkelijke wijn; bij het feestmaal waar ik U voor uitnodig, kunt U door uw zachtheid de oren van een menigte vullen.
U werd vroeger uitgenodigd op de bruiloften van anderen; zie nu is het uw feestmaal, het is zuiver en mooi. Wat geniet uw volk! Dat uw uitgenodigden zich tegoed doen aan de liederen; dat mijn citer uw lied begeleidt!
Uw verloofde is onze ziel; ons lichaam is uw bruidsvertrek; onze zintuigen en onze gedachten zijn de genodigden. Als er voor U slechts één persoon een bruiloft is, wat zal die heel uw Kerk dan groot zijn!

dagelijks evangelie Org.

De tien melaatsen

34e zondag na Pinksteren

“De tien melaatsen”

 

tien melaatsen 2

LEZINGEN :
Kol.3,4-11

[4] Wanneer Christus, die uw leven* is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
[5] Maak* de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
[6] Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen.
[7] Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd.
[8] Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal!
[9] En vertel elkaar geen leugens meer.
[9] Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, [10] bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper. [11] Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Maar alles in allen is Christus

Evangelie :
Lucas.17-12-19 :

Reiniging van tien melaatsen
[11] Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. [12] Toen Hij een dorp inging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet. Ze bleven op een afstand staan [13] en riepen luidkeels: ‘Jezus, Meester, heb medelijden met ons.’ [14] Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Onderweg werden ze gereinigd. [15] Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, en met luide stem verheerlijkte hij God. [16] Hij wierp zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem. Dit was een Samaritaan. [17] Jezus zei daarop: ‘Er zijn er toch tien gereinigd! Waar blijven de negen anderen? [18] Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling?’ [19] En Hij zei tegen hem: ‘Sta op en ga weer; uw vertrouwen* is uw redding.

Leo de Grote :“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

H. Leo de Grote (? – ca 461)
paus en Kerkleraar
Derde sermon voor Epifanie, §5 ; SC 22 bis

“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”

 

 

Leo de grote paus

Dierbaren, laten wij die onderwezen zijn in het mysterie van de goddelijke genade, onze eerste dag en de eerste oproep aan alle naties tot het geloof in geestelijke vreugde vieren. Laten we de barmhartige God danken die, volgens de woorden van de apostel Paulus, “u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon” (Kol 1,12-13). Had de profeet Jesaja het al niet aangekondigd? “Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.” (Jes 9,1)…

Lees verder Leo de Grote :“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”