Voorouders van Christus

29e zondag na Pinksteren
“Zondag van de voorouders van Christus”

voorouders6

Lezingen :
Kollocenzen : 3,4-11 :

Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
De oude en de nieuwe mens
Maak de aardse praktijken dood: ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die gelijk staat met afgoderij.
Deze dingen roepen Gods toorn af over de ongehoorzamen.
Ook u hebt u indertijd hieraan overgegeven en zo geleefd.
Maar nu moet ook u dit alles vaarwel zeggen: woede, drift, kwaadaardigheid, gevloek en vunzige taal!
En vertel elkaar geen leugens meer.
Trek de oude mens met zijn gedragingen uit,bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.Dan is er geen sprake meer van Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, Skyth, slaaf, vrije mens. Lees verder Voorouders van Christus

De heilige Gregorios, hegoumen van het Chandztelski- en Sjambert- klooster in Georgië;

De heilige Gregorios, hegoumen van het Chandztelski- en Sjambert- klooster in Georgië

GEEN ICOON BESCHIKBAAR

gestorven in 861. Hij was de zoon van een Georgische edelman en werd opgevoed door zijn vrome tante aan het prinselijk hof. Hij werd door haar geadopteerd toen zijn vader gestorven was, in de slag tegen de Hazaren in 764, toen Tbilisi (Tiflis) in hun handen viel; terwijl de vorst in Bagdad gedurende drie jaar de gevangene was van de Shah. De tijden waren moeilijk door de onderdrukking door de islam, en al wankelden sommigen onder de zware druk van armoede, hongersnood en verpletterende belastingdruk, de meerderheid van de bevolking bleef trouw aan Christus en aan hun land. Gregorios bleek reeds als kind bijzonder begaafd te zijn. Door het zingen in de kerk kende hij de psalmen reeds uit het hoofd voordat hij had leren lezen. En toen hij eenmaal kon lezen had de leergierige jongen alle geschriften van de kerkvaders‚ voor zover die in het Georgisch waren vertaald, in het hoofd. En spoedig beheerste hij zowel het Grieks als het Arabisch‚ dat in het Oosten en ook in West-Europa de rol vervulde van het Engels in de huidige wereld.

Lees verder De heilige Gregorios, hegoumen van het Chandztelski- en Sjambert- klooster in Georgië;

Cyrillus van Jerusalem :de twee komsten van Christus

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese 15, 1-3 ; PG 33, 870-871

Cyril_of_JerusalemCyrillus van Jerusalem (links

De twee komsten van Christus

Wij verkondigen de komst van Christus: niet alleen zijn eerste komst, maar ook zijn tweede komst, die veel schitterender is. De eerste immers werd gekenmerkt door een teken van geduld, terwijl de andere de diadeem van het goddelijke koningschap zal dragen… Bij de eerste komst werd Hij in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd; bij de tweede, zal Hij “bekleed zijn met een mantel van licht” (Ps 104,2). Bij de eerste onderging Hij het kruis en minachtte Hij de schaamte; bij de tweede, zal Hij voortgaan in de heerlijkheid geëscorteerd door een leger engelen.
Het is voor ons niet voldoende om ons op de eerste komst toe te leggen; wij verwachten nog een tweede. En na bij de eerste gezegd te hebben: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer” (Mt 21,9), zullen wij dit opnieuw zeggen op het moment van de tweede komst, als wij met de engelen de Heer tegemoet gaan om Hem te aanbidden. De Verlosser zal niet komen om opnieuw veroordeeld te worden, maar om hen te veroordelen die veroordeelden… Hij was toen gekomen om het heil te volbrengen en de mensen door zijn overtuigingskracht te onderrichtten, maar op die dag zal Hij alles aan zijn koningschap onderwerpen.

dagelijks evangelie org

Genezing van een vrouw op sabbath

28e zondag na pinksteren

“Genezing op sabbath van een vrouw”

 

genezing van een vrouw op sabbath

LEZINGEN :
Lezing : 4,22-27

Een voorafbeelding van de christelijke vrijheid
21 Zeg me, gij die zo graag onder de wet wilt, luistert ge wel naar de wet? 22Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen kreeg, een van de slavin en een van de vrije vrouw. 23Maar de zoon van de slavin werd geboren naar het vlees, die van de vrije vrouw uit kracht van de belofte. 24Deze dingen zijn allegorisch bedoeld. De twee vrouwen zijn twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort en dat is Hagar: 25(de Sinaï nu is een berg in Arabië) zij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij ligt. 26Maar het Jeruzalem van omhoog is vrij en dat is onze moeder. 27Want er staat geschreven: Verheug u, onvruchtbare, gij die niet baart, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die de man heeft.

Lees verder Genezing van een vrouw op sabbath

Thematische ikonen

THEMATISCHE IKONEN

Christus
Theologisch gezien is de ikoon van Christus de belangrijkste.Doordat Christus mens geworden is,werd hij zichtbaar en dus ook uitbeeldbaar. Maar hoe moest Christus afgebeeld worden? De oudste afbeeldingen
van Christus tonen een jongeman zonder baard.Op een fresco uit de 4e eeuw in de catacombe van Petrus en Marcellinus in Rome is Christus afgebeeld met halflang haar en korte baard.Deze afbeelding verschilt niet veel van wat later het prototype van een Christus-ikoon wordt.

Lees verder Thematische ikonen

Ambrosius : deze arme weduwe heeft meer gegeven dan anderen

H. Ambrosius (ca 340-397)
bisschop van Milaan en kerkleraar
Oproep aan de weduwen, §27v

Ambrosius van Milaan4

“Deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen”

In het evangelie van Lucas leert de Heer ons hoe je barmhartig en gul moet zijn naar de arme mensen, zonder je bezig te houden met gedachten over hun armoede; want gulheid laat zich niet berekenen naar de overvloed van vermogen, maar naar de beschikbaarheid om te geven. Daarom laat het woord van de Heer de voorkeur uitgaan naar deze weduwe, over wie Hij zegt: “Zij gaf meer dan anderen”. In de morele betekenis leert de Heer aan iedereen dat je je niet moet laten afhouden om goed te doen uit schaamte voor armoede, en dat de rijken zichzelf niet hoeven te verheerlijken omdat ze meer lijken te geven dan de armen. Een muntje genomen uit weinig overtreft de schat die uit overvloed is genomen; men berekent niet wat gegeven is, maar wat overblijft. Niemand heeft meer gegeven dan zij die niets voor zichzelf overhoudt…
Toch moet men de mystieke betekenis van deze vrouw, die twee muntjes in het offerblok doet, niet vergeten. Deze vrouw verdiende het zeer beslist om naar het oordeel van God de voorkeur boven allen te verkrijgen! Zou zij haar geloof niet geput hebben uit de twee Testamenten, om vandaaruit mensen te helpen? Niemand heeft meer gedaan en geen enkel mens heeft de grootte van haar gave kunnen evenaren, aangezien zij het geloof heeft verenigd met de barmhartigheid. U ook, wie u ook bent…, aarzel niet om de twee muntjes vol van geloof en genade naar het offerblok te brengen.

Dagelijks evangelie.org

Heilige Leodegar

Heiligenleven

De heilige Leodegar

Leodegarius-of-Autun-1.jpg

 

De heilige Leodegar (Leger), 616 – 679, en zijn broeder Gerinus, die door de wraakzucht van Ebroin eveneens ter dood was gebracht en daarom in Frankrijk als martelaar wordt vereerd. Leodegar, van vorstelijke afkomst, was van jongsaf bestemd voor een kerkelijke loopbaan. Op 20-jarige leeftijd was hij diaken bij zijn oom, de bisschop van Poitiers, en toen hij 35 jaar oud was, werd hij aangesteld tot abt van het klooster van de heilige Maxentius aldaar. Hij was een bekend geleerde, vooral op juridisch gebied, en docent van canoniek recht. Ook het klooster bestuurde hij op strikte en tegelijk verstandige wijze.

Lees verder Heilige Leodegar