De katholiciteit van de Kerk

“De katholiciteit van de Kerk als mystiek lichaam van Christus”
Door Jean Gueit.

 

De protestantse gemeenschap van de zusters van Pomeyrol, te Saint-Etienne-du-Grès (Bouches du Rhone) heeft van 1 tot 6 augustus laatstleden, orthodoxen , Katholieken en protestanten uitgenodigd voor de traditionele ontmoeting naar aanleiding van de Transfiguratie. Zoals elk jaar en dit reeds gedurende vijftig jaar waren de dagen gevuld met diensten van de gemeenschap en vervolgens door de liturgieën van de drie belijdenissen, alsook door drie uiteenzettingen gecentreerd rond het thema “vele ledematen, één enkel lichaam”

Lees verder De katholiciteit van de Kerk

Filotheos

Heiligenleven

De heilige monnik Filotheos

philotheos1

De heilige monnik Filotheos uit Chrysopolis in Macedonië (dicht bij het tegenwoordige Kavalla)‚ in de 14e eeuw. Zijn vader, afkomstig uit Klein-Azië, stierf toen hij nog een kind was, en met zijn broer bleef hij alleen met hun moeder. Bij een razzia werden zij door de Turken gevangen genomen toen dezen weer een groep Griekse kinderen roofden. Een groot deel verloochende het geloof en werd ingelijfd bij het Janitsaren-legioen. Filotheos en zijn broer bleven standvastig en dus in de gevangenis. Daar verscheen hun korte tijd later de heilige Moeder Gods die hen wonderdadig bevrijdde en de opdracht gaf monnik

Lees verder Filotheos

Hilarion van Gaza

Heiligenleven

De heilige woestijnvader Hilarion

Hilarion van Gaza

De heilige woestijnvader Hilarion, volgens de levensbeschrijving door de heilige Hiëronymos. Hilarion was geboren in het jaar 291 in het dorp Thabatha in Palestina, nog geen 10 km ten zuiden van Gaza, tegen de grens van Egypte. Zijn ouders waren heidenen en zonden hem naar Alexandrië voor zijn studie. Hij was bijzonder begaafd en blonk uit in welsprekendheid. Maar hij won aller harten door zijn beminnelijke persoonlijkheid. Hij was in aanraking gekomen met het christendom en werd daar onweerstaanbaar door aangetrokken, zodat hij zelf ook christen werd.

Lees verder Hilarion van Gaza

Chrysostomos : het teken van Jonas

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)
priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
4e Homilie over 1 Korintiers

Chrysostomos Johannes

Het teken van Jonas

Laten we wenen om de ongelovigen die de redding die God ons kan geven, niet begrijpen (vgl. Lc 23,28)…. Ja, meer dan een man zijn vrouw kan liefhebben, moeten wij alle mensen liefhebben en alle mensen naar de redding willen brengen. Laten we wenen en zuchten om deze ongelovigen, omdat voor hen “de taal van het kruis een dwaasheid is”, terwijl deze leer immers “de macht en de wijsheid van God is” (1Kor 1,18.24)…
Kijk, o mens! Voor jou heeft Jezus Christus de vorm van een slaaf aangenomen (Fil 2,7), voor jou is Hij op het kruis gestorven, voor jou is Hij verrezen. En je zegt dat het onmogelijk is om in zo’n liefde te geloven, om zo’n God te aanbidden, terwijl deze Koning voor jou, zijn tegenstander, alles gedaan heeft, wat noch een vader, noch een zoon of een vriend voor jou gedaan heeft?…

Lees verder Chrysostomos : het teken van Jonas

Zondag na Kerstmis

zondag na Kerstmis

Gedachtenis van de H. Jozef , de Profeet David, en de Apostel Jacobus

Jozef man van Maria en kind                                                               Heilige Jozef

David profeet                                                                   Profeet David
jacobus apostel zoon van zebedeus                                                                Apostel Jacobus

Feest ook van de 20.000 martelaren van Nicomedia.(De 20.000 Martelaren van Nicomedia stierven gedurende het bewind vanKeizer Diocletianus en Maximilianus omwillen van het geloof de Marteldood. Dit gebeurde in het begin van de vierde eeuw na Christus. Velen stierven door het zwaard of ophanging, anderen werden verbrand (geen icoon voorhanden)

LEZINGEN :
Galaten 1,11-19

11 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12 – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. 13 U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. 14 Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. 15 Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, 16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd 17 en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus. 18 Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. 19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.

Lees verder Zondag na Kerstmis

Basilios :”Aan allen, die Hem ontvingen, gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden

H. Basilius (ca 330-379)
monnik en bisschop van Caesarea in Cappadocië, kerkleraar
Homilie over de heilige generatie van Christus, 2.6 ; PG 31, 1459v

Basilios de Grote 5555

“Aan allen, die Hem ontvingen, gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden”

God op aarde, God onder de mensen! Deze keer verkondigt Hij niet met bliksem, bij trompetgeschal, op een rokende berg, of in de duisternis van een verschrikkelijke storm (Ex 19,16v), maar Hij toont zich op een zachtaardige en vredige wijze in een menselijk lichaam, aan de mensheid, God in het lichaam!… Hoe kan de Godheid in het menselijk lichaam wonen? Zoals het vuur in het ijzer woont, niet door de plaats waar het brandt te verlaten, maar door in contact te blijven. Het vuur werpt zich immers niet op het ijzer, maar blijft op haar plaats, zij deelt haar kracht met het ijzer. Daarin wordt zij niet verminderd, maar zij vult het hele ijzer met wie zij in contact staat. Zo gaat ook God, het Woord, die “onder ons woont”, niet uit zichzelf. “Het Woord dat is vlees geworden” ondergaat geen verandering: de hemel is niet ontledigd, en toch heeft de aarde in haar schoot Degene ontvangen, die in de hemel is.

Lees verder Basilios :”Aan allen, die Hem ontvingen, gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden

Heilige Maglorius

Heiligenleven

De heilige Maglorius

maglorius

De heilige Maglorius, bisschop van Dol. Hij was de zoon van een Bretonse vader en een moeder uit Wales, en kwam op school in het klooster van Llantwit, onder de heilige Iltut. Samson, de heilige bisschop van Dol, wijdde hem diaken en nam hem mee naar Dol als zijn assistent. Daar werd hij ook abt van de abdij van Dol, gedurende lange jaren. In 565 werd hij bisschop van Dol.
Hij bestuurde het diocees met grote nauwgezetheid, maar bleef leven als monnik te midden van zijn broeders. Wel trok hij steeds rond in zijn diocees om te prediken en te letten op de gang van zaken.
Toen Maglorius heel oud geworden was, kreeg hij van een engel verlof om zich terug te trekken in de eenzaamheid aan de kust. Maar vooreerst mislukte dit plan doordat een menigte volk erheen trok om hem met hun zorgen te belasten. Daarin kwam verandering toen hij door zijn gebed de graaf van melaatsheid genezen had. Deze schonk hem uit dankbaarheid het halve eiland Jersey. Toen bleek dat al het wild, het gevogelte en de vis zich verzamelde op de eilandhelft van de bisschop, vroeg de graaf hem hun bezittingen om te ruilen. Maar alle dieren verhuisden mee. Daarop gaf de graaf maar het gehele eiland aan de monniken.
Maglorius is gestorven in 585, een jaar na de grote hongersnood. Hij werd begraven in zijn klooster op Jersey, maar zijn gebeente is later overgebracht naar verschillende plaatsen.

bron:Heiligenlevens voor elke dag.Orth.klooster Den Haag