Bemint uw vijanden

18e zondag na Pinksteren

“Bemint uw vijanden

 
bemint uw vijanden5

Lezingen
2 Kor.6, 16-7,1

6, 16 Kan de tempel van God een verbond aangaan met de afgoden? Maar de tempel van de levende God, dat zijn wij. God heeft het zelf gezegd: Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17Daarom, gaat weg en verlaat hen, houdt u ver van hen, zegt de Heer, raakt niets aan wat onrein is. Dan zal Ik u genadig aannemen. 18Ik zal voor u een vader zijn en gij zult voor Mij zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Albeheerser.
7,1Geliefden, zulke beloften zijn ons gedaan; laten wij ons dan zuiveren van elke smet van vlees en geest, en vol ontzag voor God het werk van onze heiliging voltooien.
Lees verder Bemint uw vijanden

Wie één van zulke kinderen opneemt…

H. Leo de Grote (? – ca 461)
paus en Kerkleraar
6e sermon voor Kerstmis

Leo de Grote paus van Rome heiligeLeo de Grote

“Wie een van zulke kinderen opneemt in mijn Naam, hij neemt Mij op”

De verheven staat van de Zoon van God keek niet neer op de staat van het kind-zijn. Het kind groeide met de jaren tot het beeld van de volmaakte mens; daarna, toen Hij de triomf van zijn lijden en zijn opstanding had vervuld, werden alle handelingen van de nederige staat die Hij aangenomen had uit liefde voor ons, verleden tijd. Desalniettemin vernieuwt het feest van de geboorte voor ons de eerste ogenblikken van Jezus, geboren uit de Maagd Maria. En als we de geboorte van onze Verlosser vieren, dan vieren wij onze eigen oorsprong.

Lees verder Wie één van zulke kinderen opneemt…

Filioque

De Filioque-kwestie

Het Filioque is een formule die deel uitmaakt van het Credo, de plechtige verwoording van het rechtzinnige geloof in de Drie-eenheid: God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Het geloof in de Heilige Geest wordt als volgt beleden: ‘Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.’

Lees verder Filioque

Roeping eerste leerlingen

17e zondag na Pinksteren

“Roeping van de eerste leerlingen”

roeping eerste leerlingen8

LEZINGEN
2 Timoteüs 10-15 :
10 Gij echter zijt mij trouw gevolgd: in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen, in geloof, geduld, liefde en volharding, 11 ook in de vervolgingen en het lijden, zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Ikonium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren! Maar de Heer heeft mij uit alle gered. 12 Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, 13 terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen, anderen misleidend en zichzelf. 14 Blijf gij echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben 15 en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus.
Lees verder Roeping eerste leerlingen