heilige Makrina

De heilige Makrina (de jongere)

MakrinaDe heilige Makrina

De heilige Makrina was de oudste dochter in een familie van heiligen. Haar grootmoeder, Makrina de oudere, had met haar bloed voor Christus getuigd. Haar ouders waren omwille van het geloof verbannen, terwijl al hun bezittingen waren geconfisceerd. Toen onder keizer Constantijn de Kerk vrede genoot, hadden zij weer een deel van hun goederen terug ontvangen. ln die tijd werd ook Makrina geboren, in 327. Als meisje was zij verloofd met een jonge advokaat, maar deze stierf na korte tijd, voordat het tot een huwelijk was gekomen. Makrina zag hierin een teken dat zij maagd moest blijven. Omdat ook haar vader gestorven was, en de zorgen voor het gezin haar moeder boven het hoofd groeiden, werd de energieke Makrina al spoedig de spil waarom heel het familieleven draaide. Zij wijdde haar krachten in het bijzonder aan de opvoeding van haar jongere broers die dol op haar waren. Zij leerde hen lezen aan de hand van de Heilige Schrift, en door het intensief bestuderen van de Wijsheidsboeken ontwikkelden zij zowel hun verstand als hun geestelijk inzicht. De resultaten waren heel bijzonder: drie heiligen: Basilios de Grote, Gregorios van Nyssa en Petros van Sebaste.

Hun landgoed aan de Iris-rivier in Pontus werd een kloosterlijke gemeenschap, eigenlijk een van de vroegste kloosters. De dagorde werd bepaald door de kerkelijke Gebedsuren die gezamenlijk werden onderhouden. Verder had ieder een taak voor het gezamenlijk levensonderhoud. Makrina had de leiding en de moederlijke zorg voor allen.Als kenmerkend voorbeeld wordt in haar levensgeschiedenis verhaald hoe zij eigenhandig licht verteerbaar brood bakte voor haar moeder die het ruwe ‘kloostervoer’ moeilijk verdroeg.
Zijzelf was echter ook ziek en leed waarschijnlijk aan kanker. Zij had al haar eigendommen weggeschonken aan de armen en nu leefde het kloostertje zelf ook in grote armoede. Toen haar broer Gregorios haar tijdens haar laatste ziekte kwam opzoeken, vond hij haar liggend op de houten vloer, uitgeput door de koorts. Zij leefde op bij het zien van haar lievelingsbroer- Basilios was enkele jaren tevoren gestorven -en begon met hem een van die filosofische gesprekken die zij zo dikwijls in hun jeugd met hen gehouden had. Zij bemoedigde Gregorios, die neerslachtig was om de vervolging die hij had te verduren door keizer Valens, en bracht hem in herinnering hoe zijn naam in heel het gewest geroemd werd als de verdediger van het ware geloof, en hoe zijn invloed doorwerkte al was hij zelf ook verbannen.
AI sprekende werd haar stem steeds zwakker en terwijl zij haar handen ophief, gingen haar woorden over in een laatste gebed:
“Gij, Heer, hebt onze vrees voor de dood teniet gedaan;
Gij hebt het einde van dit leven hier beneden
gemaakt tot de aanvang van het ware leven;
Gij doet onze lichamen een korte tijd rusten in een slaap
en doet ze weer ontwaken bij de bazuin van de Laatste Dag;
Gij geeft als een pand aan de aarde onze aarde
die Gij met eigen hand hebt geboetseerd;
en wederom brengt Gij naar boven wat Gij haar gegeven hadt‚
nadat Gij datgene van ons dat sterflijk was en vormloos,
in onsterflijkheid en schoonheid hebt omgevormd;
Gij hebt ons ontrukt aan de doemvloek en aan de zonde;
want Gij zijt deze beide Zelf voor ons geworden;
Gij hebt de koppen vermorzeld van de draak
die met de opengesperde muil van zijn ongehoorzaamheid de mens vastgrijpt bij de keel;
Gij hebt ons de weg van de opstanding gebaand,
de poorten van het dodenrijk verbrijzeld,
hem die macht had over de de dood, ontkracht.
Aan wie U vrezen hebt Gij als zegel geschonken het merkteken van het heilige Kruis,
om de tegenstrever te vernietigen en ons leven te beschutten.
Gij, eeuwige God
aan Wie ik toevertrouwd ben vanaf de schoot van mijn moeder,
en Die mijn ziel liefheeft met al haar kracht,
aan Wie ik mijn vlees en mijn geest heb toegewijd vanaf mijn jeugd,
Gij, plaats aan mijn zijde de engel van het licht,
die mij bij de hand zal leiden naar de plaats van verfrissing
waar het water is van verkwikking in de schoot van de heilige vaderen.
Gij, Die het vlammende zwaard hebt vermorzeld
om in medelijden de met U gekruisigde terug te geven aan het paradijs,
gedenk ook mij in Uw Koninkrijk;
want ook ik was medegekruisigd met U,
mijn vlees had ik vastgenageld in vreze voor U,
in vrees voor Uw oordeel.
Laat niet de vreeswekkende kloof mij scheiden van Uw uitverkorenen,
noch de naijverige mij in de weg treden,
noch mijn zonde U onder ogen komen.
Wanneer ik, door de zwakheid van onze natuur misleid,
gezondigd heb door woord of werk of gedachte:
Gij Die op aarde macht hebt zonden te vergeven,
vergeef mij,
opdat ik verkwikking moge vinden
en, bij het afleggen van mijn lichaam,
voor Uw aanschijn bevonden moge worden zonder vlek op de gedaante van mijn ziel;
doch moge mijn ziel onberispelijk en onbesrnet in Uw handen worden aangenomen
als een reukoffer voor Uw aanschijn.”
Terwijl zij zo bad, tekende zij zich op haar mond, haar ogen en haar hart. Haar stem was nu onverstaanbaar geworden, zij sprak ook niet meer doch bewoog nog alleen de lippen in gebed. Toen hief zij haar hand op voor het slotkruisteken‚ bracht die bij haar gelaat, slaakte een zware zucht en beëindigde met het gebed haar leven. (uit het verslag dat haar broer over haar sterven heeft geschreven).
Op haar voorafgaand verzoek werd zij afgelegd door Gregorios, samen met een daar aanwezige diakones. Omdat er in huis geen onversleten kledingstuk meer aanwezig was, liet Gregorios zijn eigen doodshemd halen en daarmee werd Makrina begraven in december 379. Haar gedachtenis wordt echter gevierd op 19 juli.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s