Cyprianus : Ga u eerst met uw broeder verzoenen”

borders273 (3).jpg

H. Cyprianus (ca. 200-258)
bisschop van Carthago en martelaar
Het gebed van de Heer, 23

Cyprianos5.jpg

“Ga u eerst met uw broeder verzoenen”

God heeft bevolen dat de mensen in vrede en overeenstemming zouden leven, dat ze “unaniem in zijn huis” (Ps 67,7 Vulg) leven. Hij wil dat wij zullen volharden, nu we hersteld zijn door de doop, in de toestand waar we voor de tweede maal geboren zijn. Hij wil, aangezien wij kinderen van God zijn, dat we in de vrede van God zouden leven en aangezien wij dezelfde Geest ontvangen hebben, dat we zouden leven in eenheid van hart en gedachten.
God ontvangt het offer van de mens die in conflict leeft, niet. Hij beveelt dat men zich van het altaar verwijdert, om zich te gaan verzoenen met zijn broeder, zodat God de gebeden kan aanvaarden die in vrede aangeboden worden. Het grootste offer dat wij God aan kunnen bieden, is onze vrede, dat is de broederlijke overeenstemming, dat is het volk verzameld door de eenheid die bestaat tussen Vader, Zoon en Heilige Geest.

tekst Vergeven25.jpg

tekst 76er.jpg

Justinus Martelaar

border47kuhjy.jpg

Heiligenleven

De heilige Justinus Martelaar

Justinus_Martyr.jpg

Justinus

De heilige martelaar Justinus, de filosoof, bijgenaamd ‘De Gerechte’. Hij is vooral bekend als de eerste der grote Apologeten uit de kerkgeschie- denis, en in zijn geschriften voert hij een dialoog met heidense en joodse denkers.
Justinus was geboren rond 105, in Sichem, de hoofdstad van Samaria, het huidige Nabloes, uit een heidens-griekse familie. Zijn vader was als romeins kolonist hier gekomen. Van jongsaf was Justinus geheel vervuld van het zoeken naar waarheid, de echte werkelijkheid. Hij wierp zich daarom op de studie van de filosofie, de wijsheids-liefde, maar hij vond alleen maar elkaar bestrijdende meningen.

Lees verder Justinus Martelaar

Gregorius van Nyssa :Gered door het water

borders1458 (4).jpg

H. Gregorius van Nyssa (ca. 335-395)
monnik en bisschop
Het leven van Mozes, II, 121v; SC 1

Gregorius van Nyssa77.jpg

Gregorius van Nyssa

Gered door het water

Ieder mens die het verhaal van de doortocht door de Rode Zee hoort, begrijpt het mysterie van het water waar we in ondergaan met het hele leger van vijanden en waar we alleen uit oprijzen, het leger van vijanden, verzwolgen in de afgrond, achterlatend. Wie hier slechts een leger van Egyptenaren ontwaart…, zijn dat niet de verschillende hartstochten van de ziel waaraan de mens is overgeleverd: gevoelens van woede, allerlei prikkels van genot, droefheid of begeerte? Dit alles en al hetgeen hieraan ten grondslag ligt, stort zich, samen met de leider van deze hatelijke aanval, achter de Israëlieten aan in het water.

Lees verder Gregorius van Nyssa :Gered door het water

De heilige Gorgonia

border tftf.jpg

Heiligenleven

De heilige Gorgonia

Gorgonia heilige.jpg23.jpg

De heilige Gorgonia (rechts)

De heilige Gorgonia was een dochter van de godvrezende Nonna en Gregorios van Nazianze, en dus de zuster van Gregorios de Theoloog, de grote kerkvader. Haar vader was eerst nog heiden, maar onder invloed van Nonna was hij zulk een vurig christen geworden, dat hij tot bisschop van de stad werd gekozen.
Gorgonia groeide op tot een evenbeeld van haar moeder. Zij was eveneens gehuwd en maakte haar gezin tot een middelpunt van christelijk leven. Haar geliefkoosde lectuur was de Heilige Schrift, en vaste uren van de dag waren gewijd aan het gezamenlijk gebed. Vele armen en weeskinderen werden er rijkelijk onthaald, maar zelf leidde zij een sober leven in vasten en onthouding. Zo werd ook zij tot voorbeeld voor het christelijk gezin, hoewel zij vrij jong gestorven is, in 370. De grafrede, uitgesproken door haar beroemde broeder, is voor ons bewaard gebleven.

Uit heiligenlevens voor elke dag- orth klooster Den Haag

heilige Damianos van de Athos

bordr heiligen.jpg

Heiligenleven

De heilige Damianos van de Athos

Damianos.jpg

Heilige Damianos (in het midden)

De heilige Damianos van de Athos. Hij was geboren in Griekenland in het begin van de dertiende eeuw. Toen hij als jongen hoorde vertellen over de heilige monniken die zich gevestigd hadden in het woeste bergland van het Athos- schiereiland, werd hij daar zo door gegrepen, dat hij alles in het werk stelde om erbij te komen. Nauwelijks aan de puberteit ontgroeid, lukte het hem en hij kwam in het klooster Esfigmenou.
Door zijn volstrekte toewijding en vurige ijver gold hij al spoedig als een voorbeeld voor de andere monniken. Omdat hij smachtte naar het ononderbroken gebed, vroeg hij zegen om als kluizenaar te gaan wonen op een nabijgelegen berg die Samaria genoemd werd. Omdat hij nog vrij jong en, onervaren was, zocht hij aansluiting bij een oudere asceet als geestelijke vader, om door volkomen gehoorzaamheid te ontkomen aan de valstrikken van de eigen wil. Zo werd hij zelf een begenadigde monnik, in wie de Heilige Geest zichtbaar stralend aanwezig was. Hij was bijzonder bevriend met een andere toekomstige heilige, de monnik Kosmas uit het Zografos-klooster. Ook na zijn dood in 1280 werd Damianos door God verheerlijkt: veertig dagen lang geurde zijn graf naar welriekende myron.

met toestemming genomen uit ‘Heiligenlevens voor elke dag – orth.klooster Den Haag