Jezus optreden in Galilea

border THDS75.gif

32e zondag na Pinksteren

Begin van Jezus’optreden in Galilea

optreden van Jezus in Galilea2.jpg

Lezingen:

Eerste lezing : Efesiërs 4,7-13 :

7Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. 8Daarom zegt de Schrift: Hij is opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. 9Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. 10Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. 11Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, 12om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Evangelie :
Mattheus 4,12-17:

BEGIN VAN JEZUS’ OPTREDEN IN GALILEA

12Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea. 13Met voorbijgaan echter van Nazaret vestigde Hij zich in Kafarnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali, 14opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja: 15
Land van Zebulon, land van Naftali,
liggend aan de zee, Overjordanië:
Galilea van de heidenen!
16
Het volk dat in de duisternis zat,
heeft een groot licht aanschouwd;
en over hen die in het land van de schaduw van de dood gezeten waren,
over hen is een licht opgegaan.
17Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”

 

optreden van jezus 8.jpg

optreden van jezus5.jpg

optreden van Jezus4 (2).jpg

jezus optreden in Galilea3.jpg

  • Pieter van Edingen (16e eeuw)

jezus optreden.jpg

optreden van Jezus in Galilea.jpg

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie