nafeest Theofanie

 

 

Nafeest van de heilige Theofanie – Synaxis van de H. profeet,

voorloper en Doper Johannes

 

pin Christus Pantocrator6.jpg

 

burg_rule5.jpg

 

Johannes de Doper met taferelen uit zijn leven.jpg

Johannes de Doper met taferelen uit zijn leven

 

 

Eerste lezing :

Handelingen 19,1-8
1Terwijl Apollos in Korinte was, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Éfeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen, 2aan wie hij vroeg: “Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?” Zij antwoordden: “Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat.” 3Toen zei hij: “Hoe zijt ge dan gedoopt?” Ze antwoordden: “Met het doopsel van Johannes.” 4Paulus hernam: “Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering, maar zei aan het volk, dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.” 5Toen zij dit gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. 6Nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de heilige Geest over hen; ze spraken in talen en profeteerden. 7Bij elkaar waren het een man of twaalf. 8Hij ging naar de synagoge, waar hij gedurende drie maanden vrijmoedig optrad en hen door zijn uiteenzettingen over het Koninkrijk Gods trachtte te overtuigen.

Evangelie
Johannes 1,29-34
29De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. 30Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want Hij was eerder dan ik. 31Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” 32Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. 33Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. 34Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

 

tekst handelingen.jpg

onthoofding Johannes de doper.jpg

1-johannes-4-16.jpg

Johannes de doper333.jpg

Johannes de doper hoofd.jpg

psalmen-25-6-7.jpg

 

 

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie