eerste zondag van de voorvasten

border TT43.jpg

Eerste zondag van de voorvasten
De Farizeeër en de Tollenaar

Lezingen voor zondag 28 januari

Farizeeer en de zondaar.jpg

 

Eerste lezing : 2 Tim.3,10-15 :

U echter bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn manier van leven en mijn streven, in mijn geloof, geduld, liefde en volharding, in de vervolgingen en in het lijden dat mij getroffen heeft in Antiochië, Ikonium en Lystra. Wat heb ik al niet moeten verduren! Maar de Heer heeft mij uit al die vervolgingen gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus vroom willen leven, zullen vervolgd worden,terwijl booswichten en zwendelaars van kwaad tot erger vervallen: het zijn bedriegers die bedrogen worden. Houd u dus aan de leer die u gelovig hebt aanvaard. U weet wie u onderricht hebben. Van kindsbeen af kent u de heilige geschriften waaruit u de wijsheid kunt putten die u brengt tot de redding, door het geloof in Christus Jezus.

EVANGELIELEZING : Lucas 18,10-14 :

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeën, de ander een tollenaar. De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig, of zoals die tollenaar daar! Ik vast tweemaal per week en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: “O God, genade voor een arme zondaar!” Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging, en de ander niet. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’

border 201014.jpg

“De gezonden hebben geen geneesheer nodig, wel de zieken”

De apostel Paulus zei : “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens” (Kol 3,9-10)…Dit was het werk dat Jezus vervulde toen Hij Levi riep: Hij heeft hem omgevormd en van hem een nieuwe mens gemaakt. Ook is het krachtens het nieuwe schepsel dat de vroegere tollenaar Christus een maaltijd aanbiedt, omdat Christus graag bij hem is en omdat hij het verdient om deel te hebben aan het geluk met Christus… Vanaf dan volgt hij Hem, gelukkig, vol blijdschap en overstromend van geluk.

“Ik ga niet meer door voor tollenaar, zei hij bij zichzelf; ik ben niet meer de oude Levi; ik heb me van Levi ontdaan en me bekleed met Christus. Ik ontvlucht mijn eerste leven; ik kan slechts U volgen, Heer Jezus, U geneest mijn verwondingen. Wie kan me scheiden van de liefde van God die in U is? Een beproeving? Angst? Honger? (Rm 8,35). Ik ben door het geloof als met spijkers aan U gehecht, ik word teruggehouden door de goede boeien van de liefde. Al uw geboden zullen als een brandijzer zijn dat ik op mijn wonden houd; het geneesmiddel bijt, maar het haalt de infectie van de zweer weg. Heer Jezus, snijd met uw machtige zwaard de rotte plekken door mijn zonden af; kom snel in de diverse geheime verborgen begeertes snijden. Zuiver elke infectie met het nieuwe bad.

“Luister naar mij, mensen die aan de aarde vastgeplakt zitten, u die door uw zonden denkt als een dronkaard. Ik, Levi, was ook verwond door soortgelijke begeertes. Maar ik heb een geneesheer gevonden die in de hemel woont en die zijn geneesmiddelen over de aarde verspreidt. Hij alleen kan mijn verwondingen genezen, omdat Hij ze niet heeft; Hij alleen kan de pijn uit het hart en de neerslachtigheid van de ziel wegnemen, want Hij kent alles dat verborgen is.”
(Ambrosius van Milaan)

Zacheuszondag

border 8DS.jpg

ZACHEUSZONDAG

zacheus58.jpg

LEZINGEN :

Eerste lezing : 1 Tim.4,9-15

Dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming! Dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een redder is voor alle mensen, in het bijzonder voor de gelovigen. Dit moet u hun bijbrengen en hierin moet u hen onderrichten. Niemand mag u verachten om uw jeugd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet u zich wijden aan de voorlezing van de Schrift, de vermaning en het onderricht. Verwaarloos niet de genadegave die in u is en die u krachtens een profetenwoordwerd geschonken, onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Neem dit alles ter harte, ga er geheel in op, dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn

EVANGELIELEZING :

Lucas 19,1-10

Bij Zacheüs
Hij kwam in Jericho en trok door de stad. Daar was een man die Zacheüs heette. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa, want hij was klein van stuk. Daarom rende hij vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien te krijgen, want Hij zou daar voorbijkomen. Toen Jezus bij die plek kwam, keek Hij omhoog en zei tegen hem: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden; vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde. Iedereen die het zag sprak er schande van. ‘Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze. Zacheüs richtte zich tot de Heer. ‘Heer,’ zei hij, ‘hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.’Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is er redding gekomen voor dit huis, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.’

 

25d2bcaa01d1dd68d5d7687f4b851449.jpg

Heb de Heer uw God lief.jpg

 

54b0475ba725dec080da9274a1302ff3.jpg

clemens van Alexadrië

border5646.jpg

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215)
theoloog
Protreptiek H.1

Clemens-van-Alexandrië.jpeg

Clemens van Alexandrië

Johannes nodigt ons uit tot het heil

Is het niet vreemd, vrienden, dat God ons altijd aanspoort tot de deugd, en dat wij ons aan deze redding, die ons heil zal brengen, onttrekken? Nodigt Johannes ons niet uit tot het heil, is hij niet een stem die ons aanspoort? Laten we hem dus vragen: “Wie bent u en waar komt u vandaan?” Hij zal zeggen dat hij Elia niet is en zal ontkennen dat hij de

Lees verder clemens van Alexadrië

heiligenleven : de heilige Odo

border7.jpg

Heiligenleven

De heilige Odo, abt van Cluny

odo van Cluny.jpg

Heilige Odo van Cluny

De heilige Odo, abt van Cluny. Hij werd geboren te Tours in 879, en bracht zijn jeugd door in het paleis van de hertog van Aquitanië, de stichter van de abdij van Cluny. Hij werd opgevoed als geestelijke en op 19-jarige leeftijd werd hij kanunnik van de kerk van Tours. Toen legde hij zich met nog meer ijver toe op de geestelijke studie. Hij ging vier jaar naar Parijs voor zijn theologie, en na zijn terugkomst ging hij in Tours leven als recluus om zich geheel te wijden aan gebed en meditatie.
Door zijn geestelijke lezing leerde hij de Regel van Benedictus kennen en hoogschatten. Na drie jaar deed hij afstand van het kanunnikschap en werd monnik in de abdij van Beaume, onder de heilige Berno, in het jaar 909. Deze kreeg het bestuur over de zojuist gestichte abdij van Cluny, vanwaar de hervormingsbeweging zou uitgaan voor vele abdijen in Europa. Na zijn dood in 927 presten de bisschoppen de bijna 50-jarige Odo om deze taak over te nemen.
Vooral onder hem kwam het klooster tot bloei als de plaats waar de Regel in volle zuiverheid werd onderhouden, en de monniken een werkelijk heilig leven leidden. Er werd bijzonder belang gehecht aan het beschermen van de stilte, om een geest van gebed te cultiveren. De heilige abt bezat een grote aantrekkingskracht door de wijze waarop hij een strikte getrouwheid aan de Regel wist te verbinden met warme, persoonlijke liefde tot de broeders, en met gemoedelijke omgangsvormen. Odo had een bijzondere liefde tot de heilige Martinus. Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zich naar Tours brengen om onder diens bescherming te sterven. Hij overleed in 942, in de ouderdom van 63 jaar,

bron : heiligenlevens voor elke dag , orth.klooster Den Haag

heiligenleven: David van Menevia

border biddende handen.gif

Heiligenleven David aartsbisschop van Menevia

De heilige David(Dewi) aartsbisschop van Menevia – Patroon van Wales

David van Wales5.jpg

David van Wales

De heilige David (Dewi), aartsbisschop van Menevia, patroon van Wales. Hij was in 446 geboren in Mynyw, dat sindsdien St.-David heet. Hij was van koninklijke bloede‚ kleinzoon van de grote veroveraar van Noord-Wales. Van jongsaf was hij bestemd voor de geestelijke stand en hij werd ook in die richting opgevoed. Na zijn priesterwijding zette hij zijn studie voort, en nadat hij zich nog tien jaar had verdiept in de heilige Schrift, trok hij naar de wildernis om zich in de eenzaamheid te wijden aan studie en gebed. Hij vond een geschikte plaats bij een rivier met bergweiden, waar eetbare planten waren te vinden en daar bouwde hij een kapel met een kluis erbij. Op die plaats werd later een klooster gesticht. David zelf echter trok zich na een droomgezicht terug naar zijn geboorteplaats om daar een klooster te grondvesten, waar nu de kathedraal van St.-David staat. Hij leidde hetzelfde strenge leven als tevoren: water als enige drank en een absolute onthouding van elk dierlijk voedsel. Hij wijdde zich geheel aan het gebed, aan de studie, en aan de opvoeding van zijn leerlingen. Er ging zoveel invloed van hem uit dat hij al spoedig tot bisschop werd gewijd, zoals dat met vele abten in zijn tijd het geval was.

Lees verder heiligenleven: David van Menevia

Johannes van Damascus : Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border oooo.gif

H. Johannes van Damascus (ca 675-749)
monnik, theoloog, Kerkleraar

Johannes van Damascus.jpg

Johannes van Damascus

Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border020103.jpg

“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?” “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Zie immers dat generaties zich gelukkig prijzen, zoals u reeds hebt verklaard (Lc 1,42). De meisjes van Jeruzalem, dat wil zeggen de Kerk, hebben u gezien en hebben uw geluk verkondigd… U bent immers de koninklijke troon, waarnaast de engelen zich ophouden en hun Meester en Schepper aanschouwen, die er op gezeten is (Dn 7,9).

Lees verder Johannes van Damascus : Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming