clemens van Alexadrië

border5646.jpg

H. Clemens van Alexandrië (150- ca 215)
theoloog
Protreptiek H.1

Clemens-van-Alexandrië.jpeg

Clemens van Alexandrië

Johannes nodigt ons uit tot het heil

Is het niet vreemd, vrienden, dat God ons altijd aanspoort tot de deugd, en dat wij ons aan deze redding, die ons heil zal brengen, onttrekken? Nodigt Johannes ons niet uit tot het heil, is hij niet een stem die ons aanspoort? Laten we hem dus vragen: “Wie bent u en waar komt u vandaan?” Hij zal zeggen dat hij Elia niet is en zal ontkennen dat hij de

Lees verder clemens van Alexadrië

heiligenleven : de heilige Odo

border7.jpg

Heiligenleven

De heilige Odo, abt van Cluny

odo van Cluny.jpg

Heilige Odo van Cluny

De heilige Odo, abt van Cluny. Hij werd geboren te Tours in 879, en bracht zijn jeugd door in het paleis van de hertog van Aquitanië, de stichter van de abdij van Cluny. Hij werd opgevoed als geestelijke en op 19-jarige leeftijd werd hij kanunnik van de kerk van Tours. Toen legde hij zich met nog meer ijver toe op de geestelijke studie. Hij ging vier jaar naar Parijs voor zijn theologie, en na zijn terugkomst ging hij in Tours leven als recluus om zich geheel te wijden aan gebed en meditatie.
Door zijn geestelijke lezing leerde hij de Regel van Benedictus kennen en hoogschatten. Na drie jaar deed hij afstand van het kanunnikschap en werd monnik in de abdij van Beaume, onder de heilige Berno, in het jaar 909. Deze kreeg het bestuur over de zojuist gestichte abdij van Cluny, vanwaar de hervormingsbeweging zou uitgaan voor vele abdijen in Europa. Na zijn dood in 927 presten de bisschoppen de bijna 50-jarige Odo om deze taak over te nemen.
Vooral onder hem kwam het klooster tot bloei als de plaats waar de Regel in volle zuiverheid werd onderhouden, en de monniken een werkelijk heilig leven leidden. Er werd bijzonder belang gehecht aan het beschermen van de stilte, om een geest van gebed te cultiveren. De heilige abt bezat een grote aantrekkingskracht door de wijze waarop hij een strikte getrouwheid aan de Regel wist te verbinden met warme, persoonlijke liefde tot de broeders, en met gemoedelijke omgangsvormen. Odo had een bijzondere liefde tot de heilige Martinus. Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij zich naar Tours brengen om onder diens bescherming te sterven. Hij overleed in 942, in de ouderdom van 63 jaar,

bron : heiligenlevens voor elke dag , orth.klooster Den Haag

heiligenleven: David van Menevia

border biddende handen.gif

Heiligenleven David aartsbisschop van Menevia

De heilige David(Dewi) aartsbisschop van Menevia – Patroon van Wales

David van Wales5.jpg

David van Wales

De heilige David (Dewi), aartsbisschop van Menevia, patroon van Wales. Hij was in 446 geboren in Mynyw, dat sindsdien St.-David heet. Hij was van koninklijke bloede‚ kleinzoon van de grote veroveraar van Noord-Wales. Van jongsaf was hij bestemd voor de geestelijke stand en hij werd ook in die richting opgevoed. Na zijn priesterwijding zette hij zijn studie voort, en nadat hij zich nog tien jaar had verdiept in de heilige Schrift, trok hij naar de wildernis om zich in de eenzaamheid te wijden aan studie en gebed. Hij vond een geschikte plaats bij een rivier met bergweiden, waar eetbare planten waren te vinden en daar bouwde hij een kapel met een kluis erbij. Op die plaats werd later een klooster gesticht. David zelf echter trok zich na een droomgezicht terug naar zijn geboorteplaats om daar een klooster te grondvesten, waar nu de kathedraal van St.-David staat. Hij leidde hetzelfde strenge leven als tevoren: water als enige drank en een absolute onthouding van elk dierlijk voedsel. Hij wijdde zich geheel aan het gebed, aan de studie, en aan de opvoeding van zijn leerlingen. Er ging zoveel invloed van hem uit dat hij al spoedig tot bisschop werd gewijd, zoals dat met vele abten in zijn tijd het geval was.

Lees verder heiligenleven: David van Menevia

Johannes van Damascus : Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border oooo.gif

H. Johannes van Damascus (ca 675-749)
monnik, theoloog, Kerkleraar

Johannes van Damascus.jpg

Johannes van Damascus

Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

border020103.jpg

“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?” “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Zie immers dat generaties zich gelukkig prijzen, zoals u reeds hebt verklaard (Lc 1,42). De meisjes van Jeruzalem, dat wil zeggen de Kerk, hebben u gezien en hebben uw geluk verkondigd… U bent immers de koninklijke troon, waarnaast de engelen zich ophouden en hun Meester en Schepper aanschouwen, die er op gezeten is (Dn 7,9).

Lees verder Johannes van Damascus : Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

nafeest Theofanie

 

 

Nafeest van de heilige Theofanie – Synaxis van de H. profeet,

voorloper en Doper Johannes

 

pin Christus Pantocrator6.jpg

 

burg_rule5.jpg

 

Johannes de Doper met taferelen uit zijn leven.jpg

Johannes de Doper met taferelen uit zijn leven

 

 

Eerste lezing :

Handelingen 19,1-8
1Terwijl Apollos in Korinte was, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Éfeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen, 2aan wie hij vroeg: “Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?” Zij antwoordden: “Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat.” 3Toen zei hij: “Hoe zijt ge dan gedoopt?” Ze antwoordden: “Met het doopsel van Johannes.” 4Paulus hernam: “Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering, maar zei aan het volk, dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.” 5Toen zij dit gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. 6Nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de heilige Geest over hen; ze spraken in talen en profeteerden. 7Bij elkaar waren het een man of twaalf. 8Hij ging naar de synagoge, waar hij gedurende drie maanden vrijmoedig optrad en hen door zijn uiteenzettingen over het Koninkrijk Gods trachtte te overtuigen.

Evangelie
Johannes 1,29-34
29De volgende dag zag hij Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. 30Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want Hij was eerder dan ik. 31Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” 32Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. 33Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. 34Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

 

tekst handelingen.jpg

onthoofding Johannes de doper.jpg

1-johannes-4-16.jpg

Johannes de doper333.jpg

Johannes de doper hoofd.jpg

psalmen-25-6-7.jpg

 

 

 

Hilarius van Poitiers : Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

border oooo.gif

H. Hilarius (ca. 315-367)
bisschop van Poitiers en kerkleraar

hilarius van Poitiers.jpg

Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

“Ze praten, maar doen niet”
De Heer waarschuwt ons dat vlijende woorden en een prachtig voorkomen beoordeeld moeten worden naar de vruchten die ze voortbrengen. We moeten dus iemand niet waarderen door hoe hij zich voorstelt met woorden, maar hoe zijn gedrag werkelijk is. Want vaak verbergen zich roofzuchtige wolven onder de schapen (Mt 7,15). En

Lees verder Hilarius van Poitiers : Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

Zebinas Heilige

border fmfp.gif

Heiligenleven

 

De heilige Zevinas (of Zebinas) en zijn leerlingen Polychronios, Mozes en Damianos

 

zebinas heilige.jpgDe heilige Zevinas en zijn leerlingen Polychronios, Mozes en Damianos, hebben in het gebergte van Syrië gezamenlijk het ascetisch leven geleid, in onophoudelijk gebed met vasten en nachtwaken. Zevinas beoefende het onophoudelijk gebed in bijna letterlijke zin. Hij stond dag en nacht en zijn geest was zozeer op God gericht dat hij zich slechts met moeite uit zijn beschouwing losmaakte wanneer iemand hem raad kwam vragen, en dan zag men hoe het gloeiend verlangen om tot God terug te keren steeds sterker in hem werd.
Toen hij heel oud werd, had hij een staf waarop hij leunde om overeind te kunnen blijven staan. En nadat hij tenslotte gestorven was, werd zijn levenswijze overgenomen door zijn leerling Polychronios, die zo doordrenkt was van zijn geest, dat hij soms dezelfde mens leek. Het grootste deel van zijn persoon scheen reeds in de hemel te wonen en nog maar heel weinig hier op aarde. 

Omdat hij zo oud en zwak was, haalde bisschop Theodoretos hem over om twee leerlingen bij zich te nemen: Mozes en Damianos. Maar reeds korte tijd later waren die weer terug: ‘Dat leven is te zwaar om uit te houden. Hij blijft de hele nacht staan bidden en stuurt ons naar bed om te slapen. Dat kunnen we als jonge, sterke kerels niet verdragen, maar die zieke oude man blijft wel de hele nacht zonder rusten staan!’
Mozes ging echter weer naar hem toe en diende hem, terwijl Damianos ergens een oud hutje vond waarin hij zich net zolang oefende tot hij     ook die vermoeienissen en standvastigheid kon verdragen. Theodoretos roemt beiden evenzeer om hun eenvoud, vriendelijkheid en gematigdheid; met dezelfde liefdevolle aandacht in het gesprek, dezelfde waakzaamheid van geest, begrip van God en levenswijze in arbeid, nachtwaken en vasten. Zij leefden in de 5e eeuw.

uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg. door orth.klooster Den Haag

polychronios.jpg

Polychronius

mozes uit syrie.jpg

Mozes uit Syrië

 

 

 

1-korintiers-13-3.jpg

 

25d2bcaa01d1dd68d5d7687f4b851449.jpg

25c998339b0cd1e21a6c8c953ae855eb.jpg