Feest van de besnijdenis van de Heer

border 1010.gif

30e zondag na Pinksteren

Feest van de besnijdenis van de Heer

 

 

besnijdenis van Christus.jpg

 

LEZINGEN

2 Tim,4,5-8 :

5.Maar u, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, vervul trouw uw dienst.
Paulus’ levenseinde is nabij
[6] Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. [7] Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard. [8] Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag en niet alleen aan mij maar aan allen die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.

Evangelie :

Marcus 1,1-8

1] Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. [2] Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om uw weg te banen;
[3] een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht,
[4] zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. [5] Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. [6) Johannes ging gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. [7] Hij kondigde aan: ‘Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. [8] Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’

besnijdenis van Christus2.jpg

tekst zaligsprekingen.jpg

St.Porphyrios the nKapsolyvite.jpg

tekst bijbel Jacobus 1,12.jpg

Johannes van Damascus :“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?”

border 543.jpg

H. Johannes van Damascus (ca 675-749)
monnik, theoloog, Kerkleraar
Eerste sermon voor Maria ten Hemelopneming

johannes van Damascus65.jpg

Johannes van Damascus

“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” Zie immers dat generaties zich gelukkig prijzen, zoals u reeds hebt verklaard (Lc 1,42). De meisjes van Jeruzalem, dat wil zeggen de Kerk, hebben u gezien en hebben uw geluk verkondigd… U bent immers de koninklijke troon, waarnaast de engelen zich ophouden en hun Meester en Schepper aanschouwen, die er op gezeten is (Dn 7,9). U bent het geestelijke Eden geworden, heiliger en goddelijker dan het oude. In het eerste woonde de aardse Adam; in u, is de Heer, die uit de hemel is gekomen (1Kor 15,47). De ark van Noach heeft u voorafgebeeld, zij heeft het zaad van de tweede schepping gered, want u hebt Christus gebaard, de redding van de wereld, die de zonde onder water heeft bedolven en de stromen heeft gekalmeerd.
Van te voren bent u het, die het brandende braambos heeft afgeschilderd, die de door God geschreven tafelen hebben getekend (Ex 31,18), die de ark van het verbond heeft verhaald. U bent het die de gouden vaas, de kandelaar…, en de palmtak van Aaron, die gebloeid heeft (Nm 17,23) zichtbaar hebben voorafgebeeld… Ik vergat nog de ladder van Jacob. Zoals Jacob de hemel verbonden heeft gezien met de aarde door de uiteinden van de ladder, en door haar de engelen die afdaalden en opstegen, en degene die werkelijk de sterke en de onoverwinnelijke met Jacob verbond door een symbolische strijd. Ook bent u het die middelares is geworden en de ladder waarlangs God naar ons is afgedaald en de zwakheid van ons stoffelijke bestaan op zich heeft genomen, het omhelsd heeft en nauw met zich verbonden heeft.

http://www.dagelijksevangelie.org

 

tekst johannes van Damascus2.jpg

text bijbel Romeinen.jpg

alcuinus heilige

alcuinus.jpg

Heiligenleven : de heilige Alcuinus

Alcuinus (midden) gesteund door Hrabanus Maurus draagt zijn werk op aan aartsbisschop Olgar van Mainz.jpg

Alcuinus (midden) gesteund door Hrabanus Maurus draagt zijn

werk op aan aartsbisschop Olgar van Mainz

De heilige priester-monnik Alcuin. Geboren uit een angelsaksische adellijke familie te York, in 735, was hij van jongsaf toevertrouwd aan de Kerk en hij werd opgevoed in een klooster. Hij was een van de beste leerlingen, en ook de hogere studies doorliep hij met glans. Hij werd de metgezel van Aelbert, het hoofd van het college, bij diens reizen voor het vinden van goede boeken en het contact zoeken met vooraanstaande geleerden en onderzoekers.
Alcuin werd de opvolger van Aelbert, en onder zijn leiding groeide de reputatie van het Yorkse instituut, zodat ook velen uit het buitenland daar hun opleiding kwamen voltooien.

Lees verder alcuinus heilige

Beda de Eerbiedwaardige :”U moet Hem Jezus noemen”

border Christus panto.gif

H. Beda de Eerbiedwaardige (ca 673-735)
monnik, kerkleraar
Homilie 5 ; CCL 122,36

Beda2.jpg

Beda de Eerbiedwaardige

 

“U moet Hem Jezus noemen”

 

 

In het Hebreeuws betekent “Jezus”, “heil” of “Verlosser”, een naam die voor de profeten verwees naar een zeer specifieke roeping. Vandaar deze woorden die met een groot verlangen om Hem te zien, zijn gezongen: “Mijn ziel juicht in de Heer, jubelt in zijn verlossing. Smachtend ziet mijn ziel uit naar uw redding” (Ps 12,6; 35,9; 118,81). “Ik echter, ik verheug mij in de Heer, ik jubel om de God mijn Redder” (Hab 3,18). En vooral “Mijn God, in uw naam, red mij” (Ps 55,3). Het is alsof men zei: “U die zich Redder noemt, door mij te verlossen wordt de heerlijkheid van uw Naam getoond”. Dus de naam van de Zoon, die geboren is uit de maagd Maria, is Jezus, volgens de uitleg van de engel: “Hij zal zijn volk van hun zonden verlossen”…
Het woord “Christus” verwijst naar de priesterlijke of koninklijke waardigheid. De priesters en koningen waren immers “gezalfden”, dat wil zeggen gezalfd met het heilig olie; daardoor waren ze tekenen van Degene die, in de wereld verschijnend als de ware koning en de ware priester, de zalving heeft ontvangen van “de vreugdeolie boven al zijn metgezellen” (Ps 45,8). Door deze zalving wordt Hij Christus genoemd, en worden zij, die deel hebben aan dezelfde zalving en van de geestelijke genade, christenen genoemd worden. Dat Hij ons, door zijn naam Verlosser, mag verlossen van onze zonden! Dat Hij ons, door zijn zalving als Hogepriester, mag verzoenen met God de Vader. Dat Hij ons, door zijn zalving als koning, het eeuwige koninkrijk van zijn Vader mag geven.

http://www.dagelijksevangelie.org

christus geboorte en het oude testament.jpg

kerstfeestvieren.jpg

Ixthus met verklaring.jpg

 

Anastasios van Epirus

border Marcos.gif

Heiligenleven

Heilige Anastasios van Epirus

anastasios1.jpg

Anastasios van Epirus

 

De heilige Anastasios, nieuwe martelaar van Epirus, en Daniël, monnik. Anastasios was met zijn zuster en enkele dorpelingen de oogst aan het binnenhalen, toen een troepje Turken te paard, onder aanvoering van Mousa, de zoon van de Pasja, langs kwam. Het knappe meisje wekte zijn begeerte, en hij wilde haar lastig vallen. Anastasios wierp zich woedend op de Turken, en in de verwarring kon zijn zuster de vlucht nemen. Op haar hulpgeroep kwamen de andere dorpelingen aansnellen, en de ruiters moesten de aftocht blazen. Zij gingen zich beklagen bij de Pasja en deze liet Anastasios arresteren. Hij had plezier in de moedige knaap en beproefde hem over te halen moslim te worden. Maar deze bleef onwankelbaar, ook toen het tot bedreigingen en slagen kwam. Evenmin liet hij zich overhalen door de mooiste beloften die hem gedaan werden voor als hij zou toegeven.
Mousa, die zich al lang schaamde over zijn aanklacht, zag vol bewondering hoe Anastasios zich gedroeg. Hij wilde er meer van weten en bezocht de gevangene in zijn cel. Hij zag hem een ogenblik in het gezelschap van lichtstralende engelen en raakte nog meer geboeid. Anastasios sprak over zijn liefde tot Christus, waardoor hij in staat werd gesteld al die kwellingen te verduren, en Mousa smeekte hem christen te maken. Anastasios vroeg hem te wachten omdat een plotselinge bekering een vervolging van alle christenen in heel de streek zou kunnen veroorzaken. Enkele dagen later, 18 november 1750, werd Anastasios onthoofd.
De Pasja vertrok naar een bruiloft in de streek, en Mousa maakte van de gelegenheid gebruik om naar de Peleponnesos te gaan, waar hij verder door een oude monnik in het geloof werd onderricht. Daarna begaf hij zich naar Venetië, waar hij gedoopt kon worden zonder Turkse inmenging. Hij ontving de naam Demetrios, maar toen hij op Corfu monnik werd, kreeg hij de naam Daniël.
Hij bedreef strenge ascese, en zijn liefde tot Christus werd steeds sterker, zodat hij ging verlangen naar de marteldood om zo spoedig mogelijk bij Hem te zijn. Daartoe trok hij naar Constantinopel om zich aan te geven, maar de christenen aldaar vroegen hem dat voornemen op te geven, uit angst voor de represailles die zij dan verwachtten. Daniël zette toen zijn monniksleven voort op Corfu en is in vrede ontslapen.

Heiligenlevens voor elke dag – orth Klooster Den Haag

 

tekst bijbel psalm 46.jpg

st.John Chrysostom.jpg

tekst profaan s5s4.jpg

tekst bijbel deuteronomium.jpg

Augustinus : Twee vrouwen, twee beelden van ons leven

border heiligen2.gif

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar
Sermon 104 ; PL 38, 616

 

augustinus 87.jpg

Augustinus

Twee vrouwen, twee beelden van ons leven

Ik geloof dat u begrijpt dat de twee vrouwen, beiden geliefden van de Heer zijn, beiden Zijn liefde waard zijn en beiden leerlingen zijn…, deze twee vrouwen dus staan voor de twee vormen van leven: het leven in deze wereld en het leven in de komende wereld, het werkende leven en het rustende leven, het leven vol zorgen en het leven in zaligheid, het leven in de tijd en het eeuwige leven.

Twee levens: laten we daarover eens wat langer mediteren.. Beschouw eens waaruit het leven hier bestaat: ik heb het hier niet over een afkeurenswaardig leven…, een losbandig en zondig leven; nee, ik heb het over een werkzaam leven, vol met beproevingen, angsten en verleidingen, dat leven heeft op zich niets strafbaars, dat is het leven dat Martha leidde… Het kwaad was niet in dat huis aanwezig, niet bij Martha en niet bij Maria; als het kwaad er was geweest dan zou de komst van de Heer hem verjaagd hebben. Twee vrouwen dus, leefden daar en ze hebben beiden de Heer ontvangen. Twee achtenswaardige levens, beiden rechtschapen, de een met het werk, de ander in rust… De ene aan het werk, maar vrij van compromitterend gedrag, wat het risico is van een leven dat aan actie onderhevig is; de ander vrij van luiheid, wat het risico is van een vrijetijds leven. Er waren daar twee levens, en de Bron van het Leven zelf…

Het leven van Martha, dat is onze wereld; het leven van Maria, van de wereld die we verwachten. Laten we dit leven rechtschapen leven, om het andere voluit te leven. Wat bezitten we reeds van dat leven?… Juist op dit moment leven we al een beetje van dat leven; ver van de zaken, buiten de familiale zorg, bent u hier verzameld, bent u hier om te luisteren. Als u zich zo gedraagt, lijkt u op Maria. En dat is voor u gemakkelijker dan voor mij, omdat ik nu moet praten. Hetgeen ik zeg, krijg ik van Christus, en dat voedsel is van Christus. Want Hij is het brood voor allen, en daarvoor leef ik in eenheid met u.

http://www.dagelijksevangelie.org

 

tekst Augustinus.jpg

 

Augustinus TEKST.jpg

christus in het huis van Lazarus Maria en Martha.jpg

Martha en Maria in het huis van Lazarus