Waarom staat u hier de hele dag werkeloos?”

border 8DS.jpg

H. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar
Overwegingen over het Evangelie, nr. 19

 

Gregorius de Grote paus van Rome.jpg

Gregorius de Grote

 

“Waarom staat u hier de hele dag werkeloos?”

Wij kunnen de verschillende uren van de dag onderverdelen volgens de periodes van het leven van een mens. De vroege ochtend is de kindertijd van onze intelligentie. Het derde uur kan begrepen worden als de adolescentie, want de zon komt dan al omhoog, en de ijver van de jongeren begint zich daar te verwarmen. Het zesde uur is de periode van de volwassenheid: de zon staat daar als op zijn hoogtepunt, aangezien de mens dan in de volheid van zijn kracht is. Het negende uur duidt op de ouderdom, waar de zon neerdaalt vanaf het hoogste punt aan de hemel, omdat de ijver van de rijpere leeftijd bekoelt. Uiteindelijk is het elfde uur de periode die men hoge ouderdom noemt… Omdat sommigen vanaf hun kindertijd in een eerlijk leven geleid zijn, anderen vanaf de adolescentie, anderen vanaf een rijpere leeftijd en anderen in hun ouderdom, weer anderen tenslotte vanaf een zeer hoge ouderdom, is het net als ze naar de wijngaard geroepen zijn op verschillende uren van de dag.

Onderzoek, broeders en zusters, uw eigen wijze van leven en zie of u bent begonnen om te handelen als arbeiders van God. Denk goed na, en zie of u werkt in de wijngaard van de Heer… Hij die het leven voor de Heer verwaarloosd heeft tot aan zijn hoge leeftijd, is als een arbeider die tot aan het elfde uur werkeloos is gebleven… “Waarom bent u daar de hele dag zonder iets te doen?” Het is alsof men duidelijk zegt: “Als u niet hebt willen leven voor God in uw jeugd en uw volwassenheid, heb dan tenminste berouw op uw hoge leeftijd… Kom toch op de weg van het leven”.

http://www.dagelijksevangelie.org

 

852 tekst.jpg

 

1-Petrus-56-230x230.jpg

 

1-Joh-217-230x230.jpg

5f53766e7ba9cf7319e1569d7218af30.jpg

heiligenleven : Eucherius van Lyon

border engel5.gif

eucherius van lyon.jpg

Heilige Eucherius

 

H. Eucherius (? – ca. 450), bisschop van Lyon
Lofrede op de woestijn

 

 

“Hij ging heen, en begaf Hij Zich naar een eenzame plaats”

 

Kan men niet redelijkerwijze aannemen dat de woestijn de onbegrensde tempel van onze God is? Want Degene die in de stilte leeft, moet het zeker aangetrokken worden door teruggetrokken plaatsen. Daar heeft Hij zich vaker getoond aan zijn heiligen; dankzij de eenzaamheid heeft Hij mensen willen ontmoeten.

Mozes heeft met een lichtend gelaat, God in de woestijn gezien… Daar begon hij vertrouwelijk met God te spreken; hij wisselde woorden uit; hij onderhield zich met de hemelse Meester zoals de mens de gewoonte heeft om zich met zijn gelijke te onderhouden. Daar ontvangt hij de krachtige staf om wonderen mee te doen; en na in de woestijn gekomen te zijn als schaapsherder, verlaat hij de woestijn als herder van mensen (Ex 3; 33,11; 34).

Zoekt het volk van God niet op dezelfde wijze afgelegen oorden, als het uit Egypte en van de wereldse werken bevrijd moet worden, en vlucht het niet in eenzaamheid? Ja, in de woestijn nadert het volk God, die het uit de slavernij heeft bevrijd… En de Heer maakte zich tot Gids van zijn volk om het door de woestijn te leiden. Onderweg plaatste Hij dag en nacht een kolom, vurige vlammen of een lichtende wolk, als teken uit de hemel… De kinderen van Israël verkregen het dus om de troon van God te zien en om zijn stem te horen, terwijl ze in de woestijn leefden…

http://www.dagelijksevangelie.org

tekst tegel11.jpg

 

tekst tegel 9.jpg

 

tekst Porphirios25.jpg

 

tekst antonius de grote2.jpg

 

heiligenleven: de profeet Jeremias

border tttt.gif

Heiligenleven

De heilige profeet Jeremias

jeremias profeet1.jpg

De profeet Jeremias

De heilige profeet Jeremia, een van de vier Grote Profeten. Hij was de zoon van de priester Chelkia uit Anatoth, geboren rond 650 vóór Christus, en profeteerde tijdens de regering van koning Josia en zijn opvolgers.
Tegen koning Jojakim profeteerde hij dat deze na zijn dood zou worden weggeworpen als een ezelsbegrafenis; daarom werd hij in de gevangenis geworpen, opdat het hem onmogelijk zou zijn om nog te schrijven. Maar toen dicteerde Jeremia zijn profetieën door de tralies heen aan Baruch, die ze optekende.

Lees verder heiligenleven: de profeet Jeremias

23e zondag na Pasen

border sssss.gif

23e zondag na Pinksteren

“Het voornaamste gebod”

“De barmhartige Samaritaan”

 

barmhartige Samaritaan4.jpg

De barmhartige Samaritaan

 

tekst bijbel efesiers liefde.jpg

Lezingen :
2 Kor 9,6-11 :

6 Bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. 8En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. 9Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven. 10Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. 11Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling, oorzaak van dankbetuiging aan God.
Evangelie :

Lucas 10,25-37 :
DE BARMHARTIGE SAMARITAAN

25 Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ 26Hij sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’ 27Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’ 28Jezus zei: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.’ 29Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: ‘En wie is dan mijn naaste?’ 30Nu nam Jezus weer het woord en zei: ‘Eens viel iemand, die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem halfdood liggen. 31Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. 32Zo deed ook een leviet; hij kwam daarlangs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. 33Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; 34hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. 35De volgende morgen haalde hij twee denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg goed voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. 36Wie van deze drie lijkt u de naaste van de man die in handen van de rovers gevallen is?’ 37Hij antwoordde: ‘Die hem barmhartigheid betoond heeft.’ En Jezus sprak: ‘Ga dan en doet gij evenzo.’

 

Deze dag ook het feest van st Lievenvan Gent

 

Lieven,_Ledeberg.jpg

Beeld van st Lieven in de kerk van Ledeberg

Lieven Paneel door Gerard Horenbout. Duitsland, Aken, Suemondt_-Ludwig-muzeum.jpg

Paneel van st Lieven door Gerard Horenbout

Duitsland, Aken, Suermondt-Ludwig-muzeum

 

Lieven de marteldood st baafs Gent.jpg

Schilderij  marteldood van St.Lieven – st Baafs Gent

 

 

20.jpg

tekst hqdefault.jpg

 

 

Basilios de Grote God roept ons voortdurend om ons te bekeren:

border 5467.gif

H. Basilius (ca 330-379), monnik en bisschop van Caesarea in Cappadocië, kerkleraar
Proloog op de Grote Regel

 

Basilios de Grote14.jpg

Basilios de Grote

 

 God roept ons voortdurend om ons te bekeren

 

 

 Broeders en zusters, laten we niet onbezorgd en slap blijven ; laten we niet steeds gemakkelijk dingen naar morgen of nog later verzetten, laten we ons aan het werk zetten. “Dit is de gunstige tijd, zegt de apostel Paulus, nu is het de dag van het heil” (2Kor 6,2). Nu is het de tijd van het berouw, later zal het de tijd van de beloning zijn; nu is het de tijd van de volharding, er komt een dag van troost. Nu wil God hen te hulp komen die zich van het kwaad afkeren; later zal Hij de daden, woorden en gedachten van de mensen beoordelen. Nu kunnen we nog profiteren van zijn geduld; wij zullen de gerechtigheid van zijn oordelen bij de verrijzenis kennen, wanneer wij allen zullen ontvangen naar onze werken.

Tot wanneer stellen wij het uit om Christus te gehoorzamen, Hij roept ons naar het koninkrijk der hemelen? Maken wij onszelf niet rein? Besluiten wij niet om onze gewone manier van leven te verlaten om het Evangelie ten diepste te volgen?

De heilige Servatius (Aravatus, Sabbatius, Servaas), bisschop van Tongeren, na de heilige Maternus. Zijn afkomst is geheel onbekend, maar later werd verhaald dat hij uit Armenië of uit Syrië afkomstig zou zijn, en na een wilde jeugd zich had bekeerd. Na een bedevaart naar het Heilig Land werd hij priester gewijd en als missionaris naar Gallië gezonden. Rond 335 was hij bisschop van Tongeren. Hij nam deel aan het Concilie van Keulen in 346, en gaf getuigenis tegen de ariaansgezinde bisschop van Keulen:
Ik weet volkomen zeker wat deze valse bisschop leert; ik weet het niet van horen-zeggen, maar doordat ik het met mijn eigen oren heb gehoord. Omdat onze diocesen aan elkaar grenzen, heb ik vaak met hem gedisputeerd wanneer hij de Godheid van Jezus Christus loochende. Dat heb ik gedaan, zowel onder vier ogen als in het openbaar, in de aanwezigheid van Athanasios, bisschop van Alexandrië. Mij advies luidt: hij mag niet langer een christen bisschop zijn, en zij die in gemeenschap met hem blijven, kunnen niet langer als christenen beschouwd worden.
Servatius had de heilige Athanasios tijdens diens ballingschap met grote eer ontvangen, en zich volledig achter hem gesteld. Hij had hem ook vergezeld tijdens diens ballingschap in Trier van 336 tot 338, Ook op het concilie van Sardica in 347, en dat van Rimini in 359, was Servatius een der voornaamste bestrijders van de Arianen. Toen Tongeren door de duitse Hunnen werd bedreigd, bracht Servatius de bisschopszetel over naar de vesting Maastricht, waar hij op deze dag, Pinkstermaandag, gestorven is in 384.

http://www.dagelijksevangelie.org

 

tekst Basilios de Grote.jpg

 

tekst bijbel spreuken nederlandds.jpg

 

tekst bijbel romeinen853.jpg

heiligenleven: Johannes de zwijger (Silentiarius)

border 05478.jpg

Heiligenleven 

Heilige Johannes de zwijgzame (silentiarius)

Johannes silentiarius.jpg

Johannes de zwijgzame

De heilige Joannes de zwijgzame, geboren te Nikopolis in Armenië op 8 januari 454 in een aanzienlijke familie. Toen hij 18 jaar was, stierven zijn ouders. Hij deed afstand van zijn bezit ten bate van zijn broeders, en betrok met een tiental vrienden een kluis in de wildernis. Na 10 jaar werd hij bisschop gewijd van Colonia bij Sebaste, maar het leven werd hem daar onmogelijk gemaakt door de vijandig gezinde gouverneur, die de man van zijn zuster was. Ondanks steun van de keizer verliet Joannes zijn zetel en werd monnik in de laura van de heilige Sabbas.

Lees verder heiligenleven: Johannes de zwijger (Silentiarius)

22e zondag na Pinksteren

borderlkj.jpg

22e zondag na Pinksteren

 

” Lazarus en de rijke man “

 

Lazarus en de rijke man.jpg

 

Lezing :
Galaten 6,11-18

11 Zie met hoe grote letters ik u nu eigenhandig schrijf. 12Het zijn lieden die in de wereld een goed figuur willen slaan, die u de besnijdenis trachten op te dringen, alleen maar om niet vervolgd te worden om het kruis van Christus. 13Want die mensen van de besnijdenis onderhouden zelf niet eens de wet, maar ze willen we dat gij u laat besnijden, om zich daarop te kunnen beroemen. 14Mij moge God er voor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. 15Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid maar op de nieuwe schepping. 16Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God! 17Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. 18Broeders, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Evangelie :
Lucas 16,19-31

LAZARUS EN DE RIJKE
19Er was eens een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feestvierde, 20terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. 21Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Ja, zelfs kwamen honden zijn zweren likken. 22Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. 23In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham, en Lazarus in diens schoot. 24Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. 25Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en op gelijke manier Lazarus het kwade; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd. 26Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, zelfs als men het zou willen, van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen. 27De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, 28want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terecht komen. 29Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. 30Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren. 31Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden, als er iemand uit de doden opstaat.’

 

 

 

 

tekst5557.jpg

 

tekst33325.jpg

1-johannes-4-16.jpg