heilige Theodora van Alexandrië

border ppppp.gif

Heiligenleven

De heilige Theodora van Alexandrië

Theodora van Alexandrie.jpg

De heilige Theodora van Alexandrië, boetelinge 5e eeuw. Zij was de vrouw van de prefect van Egypte, en tijdens zijn afwezigheid was zij in zonde gevallen. Door een diepe schaamte bevangen, durfde zij haar man niet meer onder ogen komen. Zij pakte wat oude mannenkleren en liep weg, steeds verder weg, tot zij in de Thebaïde-woestijn volkomen uitgeput in een klooster opgenomen werd. Zij bleef daar en vroeg als monnik te mogen intreden. Zij werd aanvaard in de veronderstelling dat men met een eunuch van het hof te doen had, wat in die dagen wel vaker voorkwam. Van 10 vrouwen is het bekend dat zij als man in een mannenklooster hebben geleefd en juist daardoor de heiligheid hebben verworven. Theodora leefde zo 17 jaar, van 474 tot 491. Zij legde een grote ijver aan de dag, nam steeds het moeilijkste en het laagste werk op zich, en bracht hele nachten door in gebed, wenend om haar zonde, en werd zo een voorbeeld voor de anderen.
Vele jaren na haar intrede werd zij met enkele kamelen naar Alexandrië gezonden, waarbij zij enkele zaken moest afleveren aan het huis van de prefect. Tot haar ontsteltenis herkende deze zijn diepbetreurde vrouw in de armzalige kameeldrijver. Zij liet zich echter niet overhalen om tot haar vroeger leven terug te keren. Zij had nu de geloften afgelegd en wilde daaraan tenminste trouw blijven. Zo keerde zij naar de woestijn terug. Eerst toen zij stervende was, verhaalde zij de werkelijkheid over zichzelf en vroeg een boodschap te sturen aan haar man. Hij kwam ogenblikkelijk, maar Theodora was reeds gestorven, en hij kon slechts haar begrafenis bijwonen.
Enkele spreuken zijn uit haar mond overgeleverd. Zo vertelde zij over een broeder die zich beroerd en koortsig voelde en bij zichzelf dacht: “Ik ben veel te ziek om te bidden”. Maar na een tijdje kwam de gedachte: “Ik kan maar éénmaal doodgaan”. Toen kwam hij uit zijn bed en begon het officie te bidden. Toen hij dit klaar had, was de koorts verdwenen.
En over een kluizenaar die zei: “lk word hier van alle kanten omringd door alle mogelijke bekoringen. Dat is niet uit te houden, ik moet ergens anders heen”. Hij ging dus uit zijn cel en trok zijn sandalen aan. Toen zag hij zichzelf naast zich staan, die ook sandalen aandeed en zei: “Waar je ook heen gaat, daar ben ik ook”.
En tegen een volgeling van Valentinianos, die geweldige kritiek had op de wet, want het Evangelie heeft ons vrijgemaakt van alle dwang. Theodora zei toen: “De Wet die het lichaam bedwingt schenkt dat lichaam terug aan zijn Schepper”.
En over het vasten, het nachtwaken en de eenzaamheid: “De duivel eet noch drinkt, slaap is hem onbekend, de eenzaamheid is zijn geliefkoosde verblijfplaats. Maar hij vlucht voor de deemoed.”

Bron : heiligenlevens voor elke dag .Orth.Klooster Den Haag

 

1-johannes-4-16.jpg

1-johannes-4-18.jpg

1-petrus-1-15-16.jpg

Xenia van St.Petersburg

border !ei!.gif

Heiligenleven

De heilige Xenia van St. Petersburg

xenia_of_st_petersburg.jpg

De heilige Xenia van Sint Petersburg (Leningrad) was gehuwd met een briljante kolonel van het Russische leger, verbonden aan het hofkoor. Zij leidde het op plezier gerichte mondaine leven van de aristocratie in de hoofdstad. Toen zij 26 jaar was, stierf plotseling haar man en Xenia kwam met een schok tot het bewustzijn van de vergankelijkheid van het aards geluk. Dit bewustzijn veranderde haar leven totaal.
Zij wilde zich nu geheel aan de dienst van God wijden, maar deed ook dit op de meest radicale manier door de ascese van het Dwaas zijn om Christus op zich te nemen, een manier die aansloot bij haar gevoelens van totaal verlies en van rouw.
Zij begon met het wegschenken van haar bezittingen aan de armen en trok het uniform van haar man aan. Zo probeerde ze zijn persoonlijkheid in stand te houden en zij liet zich ook noemen met zijn naam. Maar weldra was zij nog slechts in lompen gehuld. Blootsvoets zwierf zij door de straten van het armenkwartier, ook in de winter, en zonder onderdak. Wanneer iemand haar geld gaf, deelde zij dat ogenblikkelijk uit aan de bedelaars. Zij at slechts af en toe, wanneer zij bij kennissen was uitgenodigd. ‘s Nachts ging zij buiten de stad en bleef in het open veld knielend bidden tot zonsopgang.
Oplettende gelovigen kwamen langzamerhand tot het inzicht dat er zich een heilige in hun midden bevond. Haar raadselachtige woorden hadden vaak een diepe zin, en soms bleek zij nog toekomstige gebeurtenissen te hebben voorspeld. Ook bracht zij merkbare zegen waar zij kwam. Zelfs op stoffelijk gebied. Winkels of koetsiers deden goede zaken wanneer zij er was geweest. Zieke kinderen die zij kuste herwonnen snel hun gezondheid. Zo veranderde in de loop der jaren het medelijden dat men voor haar voelde in een algemene verering, en men zag haar als de beschermengel van de stad. Nadat zij 45 jaar dit onmenselijk zware leven had geleid, ontsliep Xenia in de Heer in de ouderdom van 71 jaar, rond het jaar 1800.
Haar graf werd vanaf het begin bezocht en werd in steeds sterker mate een bedevaartsplaats waar wonderen, genezingen voorspellingen en verschijningen nog steeds voortduren. Over haar graf werd een kerkje gebouwd dat nu midden in een van de grote kerkhoven (met de naam: Smolensk) van St.-Petersburg staat. Door de Sovjets werd dit gesloten en bouwvallig verklaard. Toen de gelovigen toch bleven komen werd er een grote schutting omheen geplaatst, maar de spleten daarvan dienden als bevestiging voor de briefjes met gebeds-intenties, die de mensen daar kwamen brengen. De eigenlijke kerk van de begraaf-plaats herbergt een vurige gemeente die zeer actief aan de kerkelijke getijden deelneemt.
In het kader van de duizendjarige viering van de Doop van Rusland, is het grafkerkje vrijgegeven, en je geheel gerestaureerd. Haar officiële heiligverklaring vond plaats tijdens de grote millennium-herdenking in de zomer van 1988.
Op haar graf is nog het oorspronkelijk inschrift te lezen: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier rust het lichaam van de dienaresse Gods, Xenia Grigorievna, echtgenote van de keizerlijke koorzanger Kolonel Andrei Theodorowitsj Petrov. Zij werd weduwe op de leeftijd van 226 jaar; was een pelgrim gedurende 45 jaar, en zij leefde in het geheel 71jaar. Zij stond bekend onder de naam Andrei Theodorowitsj. Laat ieder die mij gekend heeft bidden voor mijn ziel opdat uw eigen ziel moge worden gered. Amen

bron : heiligenlevens voor elke dag. uitg Orth.klooster Den Haag

 

tekst ambrosius van Optina.jpg

1-Petrus-3-18.jpg

1-korintiers-13-3.jpg

Barnabas : Christus roept ons op de weg te kiezen die lijdt naar zijn Koninkrijk (Mt 7,13)

border 76UA.gif

 

Epistel toegekend aan Barnabas (ca 130)
§19

Barnabas.jpg

Christus roept ons op de weg te kiezen die lijdt naar zijn Koninkrijk (Mt 7,13)

Er bestaan twee wegen van leren en handelen: die van het licht en die van het duister. Het verschil tussen deze twee is groot. Op de ene zijn de engelen van God, dragers van het licht, geposteerd, op de andere de engelen van de duivel.

Zie hier de weg van het licht. Wie deze weg wil gaan tot het beoogde doel, zal volledig toegewijd moeten zijn aan zijn opdracht. En dit is de kennis die ons gegeven is om deze weg te gaan: Gij zult Hem liefhebben die u geschapen heeft, gij zult Hem vrezen die u gevormd heeft, gij zult Hem eren die u ontrukt heeft uit de dood, gij zult eenvoudig van hart zijn en rijk van geest. Gij zult u niet verbinden met hen die de weg gaan die ten dode voert… Gij zult uzelf niet verhogen maar immer nederig zijn. Gij zult u nergens op beroepen. Gij zult over uw naasten geen roddels verspreiden… Gij zult anderen niet aanvaardbaar maken door hun fouten over te nemen. Gij zult zachtmoedig en geduldig zijn, en gij zult in angst zijn voor de woorden die u gehoord heeft. Gij zult geen haat koesteren jegens uw broeder.

Gij zult u niet afvragen wat morgen brengen zal. Gij zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Gij zult uw naaste liefhebben boven uw eigen leven. Gij zult geen abortus plegen en pasgeborenen niet ombrengen… Gij zult al hetgeen gebeurt in uw leven ontvangen als daden van goedheid, wetend dat niets gebeurt buiten God om.

Gij zult alles delen met uw naaste, zonder iets uw eigendom te noemen, (Hand 4,32) want zo gij samen deel hebt aan het onvergankelijk goede, hoeveel te meer dan aan het vergankelijke… Gij zult het kwaad haten tot het einde toe. Gij zult rechtvaardig oordelen. Gij zult geen verdeeldheid zaaien maar vrede herstellen en tegenstanders verzoenen. Gij zult uw zonden biechten. Gij zult niet met een slecht geweten ter gebedsdienst gaan.

http://www.dagelijksevangelie.org

 

tekst bijbel Kollossenzen.jpg

pasen_78.jpg

 

tekst5557.jpg

orthodox is a life you live.jpg