. Johannes Chrysostomus : Overweging over het woord ‘kerkhof’en over het kruis

border XC NIKA.gif

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407), priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar

chrysostomos47.jpg

Overweging over het woord ‘kerkhof’en over het kruis
De bevrijding van de gevangenen

Op die dag is Jezus Christus gekomen en heeft de afgronden van de hel overwonnen. Op die dag “heeft Hij de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendels in stukken geslagen”, zoals Jesaja dat zegt (45,2). Let hier op de uitdrukkingen. Hij zegt niet dat Hij de koperen deuren “heeft geopend” en ook niet dat Hij ze heeft weggehaald, maar dat Hij ze heeft “gebroken”, om te laten weten dat er geen gevangenis meer is, om zo te zeggen dat Jezus die dag de gevangenen bevrijd heeft. Een gevangenis waarin geen deuren en geen sloten meer zijn, kan geen gevangenen meer vasthouden. Die deuren heeft Christus gebroken, wie kan ze herstellen? De grendels heeft Hij in stukken geslagen, wie van de mensen kan ze weer terugzetten?

Als de prinsen van de wereld hun gevangenen vrijlaten door genade-brieven te sturen, laten ze de deuren evenals de bewakers van de gevangenis bestaan, door aan hen die er uitkomen te laten zien, dat zij of anderen er weer in kunnen belanden. Christus handelt niet op deze wijze. Door de koperen deuren te breken, toont Hij dat er geen gevangenis meer is en ook geen dood.

Waarom spreekt men van ‘koperen’ deuren? Omdat de dood meedogenloos, inflexibel en hard als een diamant is. Nooit in alle eeuwen voor Christus had een gevangene eruit kunnen ontsnappen, tot aan de dag waarop de Almachtige uit de hemel afdaalde naar de afgronden om de slachtoffers uit de afgronden te trekken.

http://www.dagelijksevangelie.org

chrysostomos vasten.jpg

tekst Johannes Chrysostomos.jpg

H. Gregorius van Nyssa : “Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien”

logo.gif

H. Gregorius van Nyssa (ca. 335-395), monnik en bisschop
Homilie 6 over de Zaligsprekingen; PG 44,1269

Gregorius van Nyssa2.jpg

Gregorius van Nyssa

“Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien”

De gezondheid van het lichaam is iets goeds voor het menselijk leven. Welnu, men is niet alleen gelukkig om de definitie van gezondheid te kennen, maar ook om in goede gezondheid te leven… De Heer Jezus zegt niet dat men gelukkig is om iets te weten over God, maar dat men gelukkig is als men Hem in zichzelf bezit. Immers “zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien” (Mt 5,8). Hij zegt hiermee niet dat God zich laat zien door iemand die de blik van zijn ziel heeft gezuiverd…; een ander woord drukt dat duidelijker uit: “Het Koninkrijk van God is in u” (Lc 17,21). Dit onderricht zij ons nu: wie zijn hart gezuiverd heeft van elk schepsel en alle ontregelende hechtingen, ziet het beeld van de goddelijke natuur in zijn eigen schoonheid…

Er is in jou, in zekere mate, een vermogen om God te zien. Degene die je gevormd heeft, heeft een enorme kracht in jouw wezen gelegd. Toen God je schiep heeft Hij in jou de schaduw van zijn eigen goedheid afgedrukt, zoals men de afdruk van een stempel in was drukt. Maar de zonde heeft deze afdruk van God verborgen; ze is verborgen onder het vuil. Als door een poging tot volmaakt leven, jij het vuil dat aan je hart gehecht zit, zuivert, dan zal de goddelijke schoonheid opnieuw in je stralen. Zoals een stuk ijzer, dat van de roest is ontdaan in de zon schittert, zo zal ook de innerlijke mens, die de Heer “hart” noemt, gelijkenis naar zijn voorbeeld vinden als hij de roestvlekken verwijdert, die zijn schoonheid aantast…

http://www.dagelijksevangelie.org

tekst Gregorius van Nyssa.jpg

 

tekst bijbel spreuken nederlandds.jpg