18e zondag na Pinksteren

border (n(h.jpg

18e zondag na Pinksteren

“Opwekking van de jongeman uit Naïn”

Nain en Jezus jongeling.jpg

LEZINGEN :

2 Kor. 9,6-11 :

9, 6 Bedenkt: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. 8En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen, zodat gij altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien, nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk. 9Zo staat er ook geschreven: Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen, zijn milddadigheid zal immer blijven. 10Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten, zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen. 11Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen. En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling, oorzaak van dankbetuiging aan God.

Evangelie : Lucas 7,11-16

Opwekking van de zoon van een weduwe uit Naïn
Naderhand ging Jezus naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van een weduwe. Een talrijke menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, was Hij ten diepste met haar begaan. ‘Huil niet’, zei Hij tegen haar. Hij liep naar de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en Hij zei: ‘Jongeman, kom overeind, zeg Ik je!’ En de dode ging rechtop zitten en begon te praten, en Hij gaf hem aan zijn moeder. Ontzag vervulde allen en ze prezen God. Ze zeiden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan’, en: ‘God heeft naar zijn volk omgezien

tekst bijbel 127.jpg

Nain jongeling.jpg

 

Johannes van Damascus : Uw geboorte, moeder van God..

border Christus panto.gif

H. Johannes van Damascus (ca 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar
Homilie over de Geboorte van de Maagd

 

johannes van Damascus65.jpg

Joh. van Damascus

“Uw geboorte, maagdelijke Moeder van God, heeft vreugde verkondigd aan de gehele wereld, want vanuit u is de Zon van gerechtigheid opgegaan” (Openingsantifoon)

Vandaag verschijnt een maagdelijke poort, door haar moet God, die voorbij alle wezens is, ‘lichamelijk’ ter wereld komen, volgens de uitdrukking van Paulus (He 1,6; Kol 2,9). Vandaag ontspruit uit de stam van Jesse een twijg (Jes 11,1), van waaruit een bloem die door zijn natuur verenigd is met de goddelijkheid, zal openbloeien voor de wereld. Vandaag is een hemel op aarde gevormd vanuit de aardse natuur, door Degene die vroeger het firmament solide maakte door het te scheiden van de wateren en deze op te heffen tot in de hoogten. Maar het is een veel verrassender hemel dan de eerste, want Degene die in de eerste hemel de zon schiep, is zelf als een Zon van Gerechtigheid opgegaan aan die nieuwe hemel (Mal 3,20)… Het eeuwige licht, geboren vóór de eeuwen van het eeuwige licht, het niet-materiële en onlichamelijke wezen neemt een lichaam aan door deze vrouw, en als een bruidegom komt Hij uit de bruidskamer (Ps 19,6)…

Vandaag “heeft de zoon van de timmerman” (Mat 13,55), het overal actieve Woord van Hem, die alles door de machtige arm van God gedaan heeft…, een levende ladder gemaakt, waarvan de basis op aarde geplant is en waarvan de top tot in de hemelen gaat. Op haar rust God, zij is het waarvan Jacob het beeld heeft aanschouwd (Gn 28,12), door haar is God in zijn onveranderlijkheid afgedaald, of liever, heeft Hij zich met welwillendheid neergebogen, en zo “is Hij op aarde zichtbaar geworden en heeft met de mensen gesproken” (Bar 3,38). Want de symbolen vertegenwoordigen zijn komst hier beneden, zijn nederdaling uit pure genade, zijn aardse bestaan, de ware kennis die Hij van zichzelf geeft aan hen die op aarde zijn. De geestelijke ladder, de Maagd, is op aarde geplant in de aarde, want haar oorsprong is van de aarde, maar haar hoofd gaat tot in de hemel… Door haar en door de Heilige Geest is “het Woord vlees geworden en het heeft onder ons gewoond” (Joh 1,14). Door haar en door de Heilige Geest wordt de eenheid van God met de mensen volbracht.

http://www.dagelijksevangelie.org

 

geboorte van Maria.jpg

Isaak de Syrier : Wie zich vernedert zal verheven worden

border 22QQ.jpg

Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Overweging 58, 1ste serie

 

Isaak de Syriër58.jpg

 

“Wie zich vernedert, zal verheven worden”

Er is een nederigheid die komt van de vrees voor God, en er is een nederigheid die van God zelf komt. Je hebt degene die nederig is omdat hij God vreest en iemand die nederig is omdat hij de vreugde kent. De ene, die nederig is omdat hij God vreest, ontvangt zachtheid in zijn lichaam, evenwicht in zijn gevoel en een voortdurend gebroken hart. De ander, die nederig is omdat hij de vreugde kent, ontvangt een grote eenvoud en een opgeheven hart dat door niets meer wordt tegengehouden.

Augustinus : “Ik wil liever barmhartigheid dan offers”

border kruisje (2).gif

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar
Commentaar op de eerste brief van Johannes, § 8,10

 

augustinus57.jpg

Augustinus

 

“Ik wil liever barmhartigheid dan offers”

Wanneer je je vijand liefhebt, wens je dat hij je broeder was. Niet om wat hij is heb je hem lief, maar om wat je wil dat hij zou zijn. Stellen wij ons onbewerkt eikenhout voor. Een kundig beeldhouwer ziet dit hout, gekapt in het bos; het hout bevalt hem. Ik weet niet wat hij er van maken wil, maar het is niet opdat het blijft wat het nu is, dat het hout de kunstenaar bevalt. Zijn kunstzinnigheid laat hem zien wat het hout zou kunnen worden. Zijn liefde gaat niet uit naar het ruwe hout, hij houdt van wat hij daaruit zou kunnen maken, niet van het ruwe hout.

Op deze wijze had God ons lief toen we nog zondaars waren. Hij zei dan ook: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken”. Heeft Hij ons liefgehad als zondaars, opdat wij zondaars zouden blijven? De goddelijke beeldhouwer zag ons als ruw hout, afkomstig uit het bos maar wat Hij heeft gezien is het beeldhouwwerk dat Hij daaruit maken kon, niet het hout uit het bos.

Zo ook jij: je ziet jouw vijand zich tegenover jou opstellen, je bestoken met bijtende woorden, je ruw beledigen, je met zijn haat vervolgen. Maar jij hebt alleen oog voor het feit dat hij een mens is. Je ziet alles wat hij jou heeft aangedaan, én je ziet dat hij door God geschapen is. Dat hij mens is, is het werk van God. De haat die hij jou toedraagt, is het werk van hemzelf. En wat zeg je tot jezelf? “Heer wees hem genadig, vergeef hem zijn zonden, schenk hem ontzag voor U, verander hem.” Niet om wat hij is heb je hem lief, maar om wat je wil dat hij zal zijn. Dus, als je je vijand liefhebt, dan heb je je broeder lief.

http://www.dagelijksevangelie.org

 

tekst Augustinus.jpg

Augustinus TEKST.jpg

augustinus45.jpg

 

tekst55578.jpg

De zeven jongelingen van Efese

border ezrz.gif

Heiligenleven

De  zeven Jongelingen van Efese

zeven jongelingen van efeseSleepers_of_Ephesus_wm_dce3bb97-ff52-4467-9aab-bae76fde24a1.jpg

De heilige zeven jongelingen van Efese: Antoninos (Serapion), Dionysios, Exakoustodianos (Konstantinos), Jamblichos (Malchos), Joannes, Martinianos en Maximilianos. Als zonen van vooraanstaande burgers waren zij in de officiersopleiding van het leger. Tijdens de vervolging van Decius begrepen zij dat zij weldra opgeroepen zouden worden om hun trouw aan de afgoden te betuigen of terecht te staan. Zij wilden zich daarop voorbereiden door gemeenschappelijk gebed en trokken zich daarom enige dagen terug in een grot, die zij tijdens oefeningen in de omgeving hadden gevonden. Dit was echter ook aan anderen bekend en zo kwam de zaak de keizer ter ore. Deze liet nu de ingang van de grot door zware rotsblokken versperren, opdat de ingeslotenen van honger zouden omkomen.
Ongeveer 170 jaar later, hoorde keizer Theodosios de Jongere dit verhaal. Hij liet de grot opzoeken en openbreken om de relieken te bergen, maar men vond geen gebeenten doch 7 slapende jongemannen. Deze ontwaakten en vertelden wat hun overkomen was, als getuigen van de mogelijkheid van de opstanding. Enkele dagen later stierven zij in vrede, tussen 429 en 445.
Zij worden door de Kerk aangeroepen voor zwaar zieken die niet tot rust kunnen komen. Hun gedachtenis wordt ook wel gevierd op 27 juli.

Heiligenlevens voor elke dag : orth klooster Den Haag – met toestemming

 

de zeven slapers bussy en othe.jpg

 

Tekst mattheus.jpg

tekst bijbel 2 kor.png

tekst bijbel spreuken 6.jpg