Cyrillus van Alexandrië : Om de verstrooide kinderen Gods bijeen te brengen

borders1458 (2).jpg

H. Cyrillus van Alexandrië (380-444), bisschop en kerkleraar
Commentaar op de brief aan de Romeinen, 15,7

cyrillus van Alexandriê..213.jpg

Cyrillos van Alexandrië

 

“Om de verstrooide kinderen Gods bijeen te brengen

“Wij allen vormen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk, zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar” (Rom 12,5). Christus heeft ons immers door de banden van de liefde tot een eenheid gemaakt. “Want Hij is het die de twee werelden één heeft gemaakt en de scheidsmuur heeft neergehaald, door de wet der geboden met haar verordeningen te vernietigen” (Ef 2,14). Dezelfde gezindheid moeten ook wij ten opzichte van elkaar hebben, Wanneer één lid lijdt, moeten alle ledematen in het lijden delen; de één wordt geëerd, dan moeten alle delen in de vreugde (1Kor 12,26). “Aanvaard daarom elkander,” zegt Paulus, “zoals Christus u in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods” (Rom 15,7) Wij zullen elkaar aanvaarden, als wij maar eensgezind willen zijn, elkaars lasten willen dragen (Gal 6,2) en de “eenheid van de Geest door de band van vrede” (Ef 4,3) willen behouden. Zo heeft God ons in Christus opgenomen. Want Johannes spreekt de waarheid wanneer hij zegt dat onze God en Vader de wereld zo heeft liefgehad dat Hij zelfs zijn Zoon voor ons heeft gegeven (Joh 3,16), Hij is immers de losprijs die voor het leven van ons allen gegeven is. Wij zijn vrijgekocht uit de dood en daardoor zijn wij van dood en zonde verlost.

Het doen van de heilsbeschikking nu maakt Paulus duidelijk, wanneer hij zegt dat Christus ter wille van de trouw een dienaar van het joodse volk is geworden (Rom 15,8). Aangezien God de voorvaderen van de joden voorzegd had dat Hij hun geslacht zou zegenen en het zo talrijk zou maken als de sterren van de hemel, is Hij in het vlees verschenen en mens geworden. Hij was zelf God, Hij was het Woord dat de hele schepping omvat en hierdoor doet bestaan; juist omdat het woord God is, verschaft het de schepselen het welzijn. Christus is in deze wereld gekomen in het vlees niet om, zoals Hij zelf zegt, “gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mt 20,28).

http://www.dagelijksevangelie.org

 

tekst kkkk.jpg

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie