22e zondag na Pinksteren

22e zondag na pinksteren

“Rijkdom en dwaasheid”

LEZINGEN

Galaten,6,11-18

[11] Zie met wat voor grote* letters ik* u nu eigenhandig heb geschreven. [12] De lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. [13] Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden, om daarop trots te kunnen zijn.
[14] Wat mij betreft: ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. [15] Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. [16] Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven, en over het Israël van God! [17] Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.
[18] Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

EVANGELIE

Lucas 10,38-42;11,27-28

Bij Marta en Maria
[38] Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. [39] Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. [40] Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’ [41] De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, [42] maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.’
Gelukwensen
[27] Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: ‘Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.’ [28] ‘Inderdaad*,’ zei Hij, ‘gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.’

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie