storm op het meer

9e zondag na Pinksteren

Storm op het meer

storm op het meer45.jpg

 

Eerste lezing :1 Korintiërs 3,9-17

Apollos en Paulus

[5] Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan dienaren die u geholpen hebben om tot het geloof te komen, en wel ieder op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft: [6] ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. [7] Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft. [8] Wie plant en wie begiet staan op één lijn, al* ontvangt wel ieder loon naar eigen inspanning. [9] Gods medewerkers zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk bent u.
[
10 Naar de mij gegeven genade van God heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen uitkijken hoe hij daarop verder bouwt. [11] Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.

 

EVANGELIE : Matteüs 14,22-34

Tegenwind op het meer
[
22] Meteen hierna dwong Hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor Hem uit over te steken; dan zou Hij intussen de mensen wegsturen. [23] Toen Hij de mensen had weggestuurd, ging Hij de berg op om te bidden, Hij alleen. Toen het avond geworden was, was Hij daar nog alleen. [24] Toen de boot al veel stadiën* uit de kust was, had die het zwaar te verduren van de golven, omdat de wind tegenzat. [25] Op het einde van de nacht ging Hij lopend over het meer naar hen toe. [26] Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. ‘Een spook!’, riepen ze, en ze schreeuwden van angst. [27] Meteen zei Jezus: ‘Rustig maar, Ik ben het. Wees niet bang.’ [28] Petrus gaf Hem ten antwoord: ‘Heer, als U het bent, laat me dan over het water naar U toekomen.’ [29] Hij zei: ‘Kom.’ En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. [30] Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang, en toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: ‘Heer, red me.’ [31] Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ [32] Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. [33] De mensen in de boot vielen voor Hem op de knieën en zeiden: ‘Werkelijk, U bent de Zoon van God*.’ [34
] Ze staken over en kwamen aan land in Gennesaret.

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie