Clemens van Alexandrië : Meteen was de boot aan land

  1. Clemens van Alexandrië (150- ca 215), theoloog De Pedagoog, III, 12, 101

Clemens van alexandrie3.jpg

Clemens van Alexandrië

 

“Meteen was de boot aan land”

 

Laten we tot het Woord bidden, tot het Woord van God: wees genadig voor uw kinderen, Meester, Vader, gids van Israël, Zoon en Vader, één en twee tegelijkertijd, Heer! Maak dat wij uw geboden navolgen, om te komen tot de volle gelijkenis van het beeld (Gn 1,26), om de goedheid van God en de rechter zonder hardheid te begrijpen naar ons eigen vermogen. Geef ons uzelf: om in uw vrede te leven, om in uw stad gebracht te worden, om door te gaan zonder ten onder te gaan in de stormen van de zonde; om meegenomen te worden naar de rustige wateren van de Heilige Geest; door de onuitspreekbare Wijsheid. Maak dat wij dag en nacht tot aan de laatste dag de Enige Vader en Zoon, Zoon en Vader, Zoon, Pedagoog (1Kor 4,15) en Meester en tegelijkertijd de Heilige Geest, danken en loven. Alles is van de Ene, in wie alles is, door wie alles één is, door wie de eeuwigheid is, van wie wij allen ledematen zijn (1Kor 12,27). Aan Hem zij de heerlijkheid en de eeuwen; alles voor de Goede, alles voor de Schone, alles voor de Wijsheid, alles voor de Rechtvaardige! Aan Hem zij de glorie nu en in de eeuwen der eeuwen, amen!

Bron : http://www.dagelijksevangelie.org

Gerolf

Heiligenleven

De heilige Gerulphus (Gerolf)

 

 

Gerolf.gif

 

 

 

Siint Gerolf woonde te Merendree in Oost-Vlaanderen.

Hij is dus een jongen uit ons volk.

Moedig stierf hij de marteldood.

Hij leefde in de tijd, toen het christendom nog maar jeugdig opkwam in onze landen. Zijn ouders, begoede mensen, waren christenen.

Gerolf was dertien jaar oud, toen hij hoorde dat de bisschop van Doornik, naar Goent kwam om het heilige Vormsel toe te dienen. Voortdurend vroeg hij aan zijn ouders of hij naar Gent mocht om ook gevormd te worden. Ze lieten het niet graag toe. Maar tenslotte mocht het. Een oom van hem zou meegaan. Heel blijgezind trok hij te paard naar de st.Pietersabdij. Daar diende de bisschop hem het sacrament toe.

Toen de plechtigheid gedaan was reed hij metb zijn oom langs Drongen naar huis. In Drongen was er ook een abdij. De heilige Maagd was er patrones. Zij werd er door de nieuwe christenen heel vurig vereerd.Gerof was in zo’n innig gelukkige stemming. Hij had; zo dacht hij, de Heer en de Heilige Maagd nog niet genoeg kunnen bedanken op deze grote dag. Hij hield de toom van zijn paardje in. ‘Oom’, vroeg hij ‘laat mij nog wat gaan bidden in de kerrk van Drongen’. De peter was echter nog een half heidens man. Hij begreep het verlangen van de jongen niet. ‘Als je ’t dan toch wilt’ zei hij boos, ‘goed dan, maar haast je wat’ Buiten stond hij wrevelig, ongeduldig te wachten. Hij bleef zitten op zijn trappelend paard en werd zenuwachtig omdat Gerolf zo lang bleef bidden.

Toen Gerolf buiten kwam, stralend van geluk, werd de oom razend. Hij schoot tegen hem uit, hij sloeg hem met zijn wapen alsof Gerolf een geharnaste vijand was. De jongen viel bloedend van zijn paard. De moordenaar vluchtte weg. Het bebloede paard liep naar huis. De ouders schrokken, zij vreesden, zoals ouders doen, het ergste en trokken op zoektocht. Ze vonden Gerolf te Drongen nog in leven.

Haal een priester, vroeg hij, ik wil de sakramenten nog ontvangen.

Hij had gevraagd in de abdij te mogen begraven worden en schonk zijn erfenis, zijn paardje, aan de monniken. Dint Gerolf werd martelaar om zijn ijver voor het heilig Vormsel en zijn echte verering van Maria. Een knaap uit ons volk en van onze leeftijd is nu heilige bij de Heer

gerolf reliek.jpg

Reliek van de heilige Gerolf in de kerk van Drongen

 

 

Gerolf kapel.jpg

Kapel op de Varendries, de plaats waar Gerof werd vermoord

 

(Er is een boekje rond deze heilige uitgegeven in 1948 met als titel ‘Taferelen uit de geschiedenis van Drongen’ door Florimond Deprest)

 

Caesarius van Arles : Met heel je hart je broeder vergeven

H. Caesarius van Arles (470-543), monnik en bisschop

Sermon verzameld door Morin 35 ; PLS IV, 303v

 

Caesaire_d'Arles_icone_byzantine.jpg

Caesarius van Arles (byzantijnse icoon)

 

Met heel je hart je broeder vergeven

 

 

Jullie weten wat wij tegen God gaan zeggen voordat we ter communie gaan: “Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij aan anderen hun zonden vergeven”. Bereid je innerlijk voor om te vergeven, want deze woorden, kom je tegen in het gebed. Hoe ga je ze zeggen? Misschien zeg je ze niet? Het gaat uiteindelijk om deze vraag: zeg je deze woorden wel of niet? Je hebt een hekel aan uw broeder en je zegt: “Vergeef ons zoals wij vergeven”? -Ik vermijd die woorden, zul je zeggen. Maar bid je dan? Let goed op, mijn broeders en zusters. Jullie gaan over enkele ogenblikken bidden; vergeef met heel jullie hart!

Kijk naar Christus die aan het kruis hangt; luister naar zijn bidden: “Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen” (Lc 23,34). Je zult zeker zeggen: Hij kon dat doen, maar ik ben slechts een mens en Hij is God. Kun je Christus niet navolgen? Waarom heeft de apostel Paulus ons dan geschreven: “Wees navolgers van God, als geliefde kinderen” (Ef 5,1) Waarom zei de Heer zelf: “Leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt 11,29)? Wij schipperen, wij zoeken uitvluchten, wanneer wij menen dat hetgeen we willen doen, onmogelijk is … Mijn zusters en broeders, laten we Christus niet beschuldigen dat Hij ons te moeilijke geboden, die onmogelijk zijn om te realiseren, heeft gegeven. Zeggen we liever in alle nederigheid met de psalmist: “Heer, U bent rechtvaardig, en uw voorschriften zijn onberispelijk” (Ps 119,137).

Bron : http://www.dagelijksevangelie.org

 

begrafenis Vader Ignace

Verloop begrafenis Vader Ignace Peckstadt

 

De uitvaart dienst zal dus als volgt verlopen.

 

Orthodoxe Kerk

09.00 Goddelijke Liturgie

10.30 einde liturgie en processie naar de Elisabethkerk – Begijnhofkerk (Katholieke kerk einde van de straat)

De Goddelijke Liturgie wordt gecelebreerd naar orthodoxe gewoonte en heeft plaats in de kerk die vader Ignace oprichtte.

 

Elisabethkerk

11.00 Dienst der Overledenen

12.30 vertrek naar het kerkhof van Langerbrugge en ter aarde bestelling

13.30 – 14.00 voorzien einde

De Dienst der Overledenen heeft plaats in deze grote katholieke kerk voor de vele vele mensen – ook van buiten de orthodoxie – die zullen aanwezig zijn.

 

 

In Christus,

Matoushka Mita, Vader Dominique en M. Martine, Vader Paolo en M. Anne

 

vader Ignace Peckstadt

Overlijden van Aartspriester Ignace Peckstadt 

op 7 mei 2016

 

ignace peckstadt.jpg

 

Ignace Peckstadt (Evergem, 4 november 1926) is ere-advocaat en priester van de Orthodoxe Kerk in België (Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel).

Levensloop

Ignace Peckstadt, afkomstig uit Langerbrugge bij Gent, is de oudste van de vijf kinderen van André Peckstadt en Irma Mistiaen. Hij liep school in het Sint-Barbaracollege in Gent en studeerde Rechten aan de Universiteit van Gent. Hij was actief in de scoutsbeweging en richtte groepen op in Langerbrugge en Eeklo. Gerdurende een aantal jaren was hij districtscommissaris voor het District Gent-Noord (VVKSM).

Hij was advocaat aan de Balie van Gent (1950-1998), lid van de Raad van de Orde, docent aan hogescholen voor het graduaat verpleegkunde in Gent en Eeklo en plaatsvervangend vrederechter in Kaprijke en Eeklo.

In 1953 trouwde hij Marie-Thérèse Janssens uit Dendermonde; ze hebben vier kinderen (Bernadette, Martine, Yves en Bernard).

Reeds op jonge leeftijd kwam hij in contact met de Orthodoxe Kerk en haar spiritualiteit. Dit bracht hem er toe de contacten te vermenigvuldigen in het kader van het genootschap “Apostolos Andreas – Contacten met de Orthodoxie”. Zo liet hij na het Tweede Vaticaans Concilie heel wat prominenten uit de Orthodoxe Kerk naar Gent komen, om er te spreken over aspecten van de Orthodoxe Kerk.

Priester

Nadat hij was toegetreden tot de Orthodoxe Kerk, richtte hij in 1972 in Gent een orthodoxe parochie op.

Op 2 juni 1974 werd hij door Aartsbisschop Georges Tarasoff (Aartsbisschop van Syracuse en aan het hoofd van de Russische parochies van West-Europa onder het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel) tot diaken gewijd en op 5 oktober 1975 tot priester. Beide wijdingen vonden plaats in de Orthodoxe kathedraal van de heilige Alexander Nevsky in Parijs.

In 1976 werd hij benoemd tot rector van de Orthodoxe Parochie van de heilige Apostel Andreas in Gent. Kort nadien werd hij benoemd tot ‘aartspriester’.

Ignace Peckstadt maakte ook talrijke reizen in traditioneel orthodoxe landen, waar hij permanente contacten tot stand bracht met orthodoxe geestelijken.

Zijn zoon Yves  werd in 2003 door de Patriarch van Constantinopel benoemd tot hulpbisschop van de toenmalige Metropoliet Panteleimon.  Bij diens afscheid in  2013 werd hij onder de naam Athenagoras van België Metropoliet Aartsbisschop van de orthodoxe kerk in België, en zijn zoon Bernard en schoonzoon Dominique Verbeke, zijn eveneens priester van de orthodoxe kerk (Brugge en Gent)

Publicaties

  • De sterkte van Gods aanwezigheid. Wijsheid uit de orthodoxe spiritualiteit” (2001), Uitg. Averbode, 215p.
  • Een open venster op de Orthodoxe Kerk” (2005), Uitg. Averbode, 285p.

 

Begrafenis op zaterdag 14 mei om 11 uur in de St.Elisabethkerk, Sophie van Akenstraat te Gent

Vooraf wordt in de orthodoxe kerk, Sophie van Akenstraat een goddelijke liturgie gecelebreerd

 

Christus Verrezen uit de doden,

door Zijn dood overwon Hij de dood

en schenkt terug het leven aan hen in het graf

 

Eeuwige gedachtenis