de heilige Arnulf

Heiligenleven

De heilige Arnulf

 

 

Arnulf%20van%20Metz.jpg

Arnulf van Metz

 

De heilige Arnulf, bisschop van Metz, kwam als frankische edelknaap aan het hof van Theodebert toen hij 16 jaar oud was. Hij diende de koning in oorlog en vrede, want hij had veel talenten : hij kon lezen maar ook vechten, schrijven maar ook jagen. Hij trouwde met een dame uit Zwaben en had twee zonen : de heilige Chlodulph en Ansigis, de stamvader der Karolingers.

Onder het bloeddorstige bewind van de opvolgers van Theodebert wilde Arnulf, die God beminde en gerechtigheid zocht, niet langer aan het hof dienen. De koning weigerde om hem naar een klooster te laten gaan maar stond later wel toe dat hij priester werd gewijd.

In 599 werd hij tot bisschop van Metz gekozen, maar in 622 werd hij opnieuw het politieke leven binnengehaald als raadgever van Dagobert, die als zelfstandig hoofd was gesteld over Austrasië. Toen daar de grootste moeilijkheden overwonnen waren, drong hij er steeds weer bij de koning op aan hem van zijn verantwoordelijkheden te bevrijden. Dagobert verzette zich hevig, dreigde zelfs zijn zonen te onthoofden en zwaaide zijn zwaard naar Arnulf. Maar deze hield vol en tenslotte kon hij zich  als kluizenaar  terugtrekken in de Vogezen, in de buurt van Remiremont, om zich voor te bereiden op zijn dood. Daar is hij gestorven in 640.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orth.Klooster Den Haag

34e zondag na Pinksteren

34e zondag na Pinksteren

 

“De blinde van Jericho”

 

blindgeborene ethiopisch.jpg

Blinde van Jericho (ethiopisch)

 

 

Lezingen

Kolossenzen 3,12-16

 

 [12] Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. [13] Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. [14] Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. [15] En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. [16] Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen.

 Evangelie :

Lucas 18,35-43

Genezing van een blinde bij Jericho
    
 [35] Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er een blinde langs de weg te bedelen. [36] Die hoorde veel mensen voorbijkomen en vroeg wat er aan de hand was. [37] ‘Jezus de Nazoreeër* komt hierlangs’, vertelden ze hem. [38]Toen riep hij: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ [39] Degenen die voorop liepen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ [40] Jezus bleef staan en gaf opdracht om de man bij Hem te brengen. Toen hij voor Hem stond, vroeg Hij : [41] ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Hij zei: ‘Dat ik weer zien kan, Heer.’ [42] ‘Kijk Me aan!’ zei Jezus, ‘uw vertrouwen* is uw redding.’ [43]Meteen kon hij weer zien; en hij volgde Hem terwijl hij God verheerlijkte. Heel het volk zag het en prees God.

Cyprianos van Carthago : jullie moeten zo bidden : Onze Vader

  1. Cyprianus (ca. 200-258), bisschop van Carthago en martelaar
    Het gebed van de Heer, 8 (vert. brevier)

 

Cyprianus-de-Carthago 58.jpg

Cyprianos van Carthago

 

“Juliie moeten zo bidden: Onze Vader”

 

De Leraar van de vrede en Heer van de eendracht, Christus, wil niet dat ieder alleen voor zichzelf bidt. In ons gebed zeggen wij niet: “Mijn Vader die in de hemel zijt”, evenmin: “Geef mij heden mijn dagelijks brood”. Niemand vraagt dat alleen hem zijn schuld wordt vergeven of dat alleen hij niet in bekoring wordt gebracht en voor het kwaad behoed. Het is onze gemeenschap die bidt, voor allen. Wij bidden niet voor één persoon maar voor het gehele volk, want als volk zijn wij één.

De God van de vrede en de Heer van de eendracht, die ons geleerd heeft één te zijn en ons allen tezamen heeft gedragen, wil dat ieder bidt voor allen tezamen. Overeenkomstig dit gebod baden de drie jongelingen in de vuuroven één van geest en één van hart, met één stem … : “Toen hieven de drie mannen als uit één mond een loflied aan en verheerlijkten en prezen God” (Dan. 3,51) …. De apostelen en leerlingen baden op die wijze na de hemelvaart van de Heer: “Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria de moeder van Jezus en met zijn broeders” (Hand. 1, 14). Dat zij zo vermochten te volharden in een eensgezind gebed, toont ons dat God die, zoals de psalm zegt, de eensgezinden in één huis doet wonen (Ps. 68,7 Vulg), alleen hen in zijn goddelijk en eeuwig huis toelaat die eensgezind zijn in het gebed.

http://www.dagelijksevangelie.org

Gregorius de Grote : je zult een schat in de hemel bezitten

  1. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar Homilie over het Evangelie, nr.5 ; PL 76, 1093 (vert E. Dekkers en G. Bartelink osb)

gregorius de Grote 4876.jpg

Gregorius de Grote

 

“Je zult een schat in de hemel bezitten”

 

      Laat niemand, ook niet wanneer hij ziet dat sommigen veel hebben verlaten, bij zichzelf zeggen: “Ik wil hen die deze wereld verachten navolgen, maar ik heb niets om achter te laten”. Veel verlaat u, broeders en zusters, als u afstand doet van aardse verlangens. Al dat uitwendige, hoe gering ook, is voor God voldoende. Hij weegt immers ons hart en niet ons vermogen. En Hij weegt niet hoeveel men bij het offeren daarvan aanbiedt, maar op hoeveel liefde dit offer berust. … Het Rijk Gods is zoveel waard als je bezit… . Voor Petrus en Andreas was het de achtergelaten netten en het schip waard (Mt 4,20), voor de weduwe twee penningskes (Lc 21,2), voor een ander een beker koud water (Mt 10,42). Het Rijk Gods is dus, zoals wij reeds zeiden, zoveel waard als je bezit. Denkt eens na, broeders en zusters, wat is er goedkoper a Is men het koopt, wat kostbaarder, als men het bezit.       Maar misschien heeft men zelfs geen beker koud water ter beschikking om aan een hulpbehoevende te reiken; ook dan stelt het goddelijk woord ons gerust….: “Ere aan God in den hoge, en vrede op aarde voor de mensen van goede wil” (Lc 2,14). Want voor de ogen van God is de hand nooit zonder gave als de beurs van het hart met goede wil gevuld is… “Hoewel ik uitwendig geen gaven bezit om te offeren, vind ik toch iets binnen in mijzelf om op uw lofaltaar neer te leggen, mijn God….: aan U bevalt het offer op het altaar van het hart (Ps 55,13).

Bron : http://www.dagelijksevangelie.org