de heilige Arnulf

Heiligenleven

De heilige Arnulf

 

 

Arnulf%20van%20Metz.jpg

Arnulf van Metz

 

De heilige Arnulf, bisschop van Metz, kwam als frankische edelknaap aan het hof van Theodebert toen hij 16 jaar oud was. Hij diende de koning in oorlog en vrede, want hij had veel talenten : hij kon lezen maar ook vechten, schrijven maar ook jagen. Hij trouwde met een dame uit Zwaben en had twee zonen : de heilige Chlodulph en Ansigis, de stamvader der Karolingers.

Onder het bloeddorstige bewind van de opvolgers van Theodebert wilde Arnulf, die God beminde en gerechtigheid zocht, niet langer aan het hof dienen. De koning weigerde om hem naar een klooster te laten gaan maar stond later wel toe dat hij priester werd gewijd.

In 599 werd hij tot bisschop van Metz gekozen, maar in 622 werd hij opnieuw het politieke leven binnengehaald als raadgever van Dagobert, die als zelfstandig hoofd was gesteld over Austrasië. Toen daar de grootste moeilijkheden overwonnen waren, drong hij er steeds weer bij de koning op aan hem van zijn verantwoordelijkheden te bevrijden. Dagobert verzette zich hevig, dreigde zelfs zijn zonen te onthoofden en zwaaide zijn zwaard naar Arnulf. Maar deze hield vol en tenslotte kon hij zich  als kluizenaar  terugtrekken in de Vogezen, in de buurt van Remiremont, om zich voor te bereiden op zijn dood. Daar is hij gestorven in 640.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orth.Klooster Den Haag

34e zondag na Pinksteren

34e zondag na Pinksteren

 

“De blinde van Jericho”

 

blindgeborene ethiopisch.jpg

Blinde van Jericho (ethiopisch)

 

 

Lezingen

Kolossenzen 3,12-16

 

 [12] Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. [13] Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. [14] Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. [15] En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. [16] Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen.

 Evangelie :

Lucas 18,35-43

Genezing van een blinde bij Jericho
    
 [35] Toen Hij in de buurt van Jericho kwam, zat er een blinde langs de weg te bedelen. [36] Die hoorde veel mensen voorbijkomen en vroeg wat er aan de hand was. [37] ‘Jezus de Nazoreeër* komt hierlangs’, vertelden ze hem. [38]Toen riep hij: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ [39] Degenen die voorop liepen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ [40] Jezus bleef staan en gaf opdracht om de man bij Hem te brengen. Toen hij voor Hem stond, vroeg Hij : [41] ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Hij zei: ‘Dat ik weer zien kan, Heer.’ [42] ‘Kijk Me aan!’ zei Jezus, ‘uw vertrouwen* is uw redding.’ [43]Meteen kon hij weer zien; en hij volgde Hem terwijl hij God verheerlijkte. Heel het volk zag het en prees God.

Cyprianos van Carthago : jullie moeten zo bidden : Onze Vader

  1. Cyprianus (ca. 200-258), bisschop van Carthago en martelaar
    Het gebed van de Heer, 8 (vert. brevier)

 

Cyprianus-de-Carthago 58.jpg

Cyprianos van Carthago

 

“Juliie moeten zo bidden: Onze Vader”

 

De Leraar van de vrede en Heer van de eendracht, Christus, wil niet dat ieder alleen voor zichzelf bidt. In ons gebed zeggen wij niet: “Mijn Vader die in de hemel zijt”, evenmin: “Geef mij heden mijn dagelijks brood”. Niemand vraagt dat alleen hem zijn schuld wordt vergeven of dat alleen hij niet in bekoring wordt gebracht en voor het kwaad behoed. Het is onze gemeenschap die bidt, voor allen. Wij bidden niet voor één persoon maar voor het gehele volk, want als volk zijn wij één.

De God van de vrede en de Heer van de eendracht, die ons geleerd heeft één te zijn en ons allen tezamen heeft gedragen, wil dat ieder bidt voor allen tezamen. Overeenkomstig dit gebod baden de drie jongelingen in de vuuroven één van geest en één van hart, met één stem … : “Toen hieven de drie mannen als uit één mond een loflied aan en verheerlijkten en prezen God” (Dan. 3,51) …. De apostelen en leerlingen baden op die wijze na de hemelvaart van de Heer: “Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria de moeder van Jezus en met zijn broeders” (Hand. 1, 14). Dat zij zo vermochten te volharden in een eensgezind gebed, toont ons dat God die, zoals de psalm zegt, de eensgezinden in één huis doet wonen (Ps. 68,7 Vulg), alleen hen in zijn goddelijk en eeuwig huis toelaat die eensgezind zijn in het gebed.

http://www.dagelijksevangelie.org

Gregorius de Grote : je zult een schat in de hemel bezitten

  1. Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus en kerkleraar Homilie over het Evangelie, nr.5 ; PL 76, 1093 (vert E. Dekkers en G. Bartelink osb)

gregorius de Grote 4876.jpg

Gregorius de Grote

 

“Je zult een schat in de hemel bezitten”

 

      Laat niemand, ook niet wanneer hij ziet dat sommigen veel hebben verlaten, bij zichzelf zeggen: “Ik wil hen die deze wereld verachten navolgen, maar ik heb niets om achter te laten”. Veel verlaat u, broeders en zusters, als u afstand doet van aardse verlangens. Al dat uitwendige, hoe gering ook, is voor God voldoende. Hij weegt immers ons hart en niet ons vermogen. En Hij weegt niet hoeveel men bij het offeren daarvan aanbiedt, maar op hoeveel liefde dit offer berust. … Het Rijk Gods is zoveel waard als je bezit… . Voor Petrus en Andreas was het de achtergelaten netten en het schip waard (Mt 4,20), voor de weduwe twee penningskes (Lc 21,2), voor een ander een beker koud water (Mt 10,42). Het Rijk Gods is dus, zoals wij reeds zeiden, zoveel waard als je bezit. Denkt eens na, broeders en zusters, wat is er goedkoper a Is men het koopt, wat kostbaarder, als men het bezit.       Maar misschien heeft men zelfs geen beker koud water ter beschikking om aan een hulpbehoevende te reiken; ook dan stelt het goddelijk woord ons gerust….: “Ere aan God in den hoge, en vrede op aarde voor de mensen van goede wil” (Lc 2,14). Want voor de ogen van God is de hand nooit zonder gave als de beurs van het hart met goede wil gevuld is… “Hoewel ik uitwendig geen gaven bezit om te offeren, vind ik toch iets binnen in mijzelf om op uw lofaltaar neer te leggen, mijn God….: aan U bevalt het offer op het altaar van het hart (Ps 55,13).

Bron : http://www.dagelijksevangelie.org

Heilige Efraïm de Syriër : Dan zal je scherp genoeg zien

H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrië, kerkleraar
Sermon 3, 2.4-5

 

“Dan zal je scherp genoeg zien”

 

Door de stralende dag die U kent,

duw de duistere nacht weg, Heer,

ephraim_the_syrian2 28 januari.jpgopdat verlichte intelligentie

U dient met nieuwe zuiverheid.

Het begin van de omloop van de zon

markeert voor de stervelingen het begin van het werk;

bereid in onze zielen, Heer,

een woning voor die dag zonder einde.

Maak dat we in onze persoon

het verrezen leven zien

en vervul onze harten met uw eeuwig genot.

Druk in ons Heer, door onze trouw om U te dienen,

het teken van die Dag die niet afhangt

van het opkomen of de omloop van de zon.

Iedere dag omhelzen we U in de sacramenten

en we ontvangen U in ons lichaam:

sta ons toe dat we in onszelf

de verrijzenis waarop we hopen, ervaren.

Wees voor onze gedachten, Heer,

de vleugels die ons optillen in de hoogten

en ons brengen bij onze ware verblijfplaats.

Wij verbergen door de genade van de doop,

een schat in ons lichaam …

Konden we maar begrijpen tot welke schoonheid

wij geroepen zijn door de geestelijke schoonheid

die uw onsterfelijke wil in ons wakker maakt…

Dat uw verrijzenis, Jezus,

in ons de innerlijke mens laat groeien (cf Ef 3,16),

en dat het schouwen van uw mysteriën

de spiegel is, waarin we U van aangezicht tot aangezicht kunnen zien (cf 1Kor 13,12).

Maak dat we ons haasten, Heer, naar ons heilig vaderland,

en om het vanaf nu reeds te bezitten door het te schouwen,

zoals Mozes het heilige land

heeft gezien vanaf de top van de berg (Dt 34,1).

 

Bron : http://www.dagelijksevangelie.org

Cyprianus van Carthago :God dag en nacht dienen

  1. Cyprianus (ca. 200-258), bisschop van Carthago en martelaar
    Over het Onze Vader; PL 4, 544

 

Cyprian van Carthago.jpg

Cyprianus van Carthago

“God dag en nacht dienen”

 

In de heilige Schriften is Christus de ware zon en de ware dag; daarom is voor de christenen geen enkel uur uitgesloten, zonder ophouden en altijd moet men God aanbidden. Laten we, omdat we in Christus zijn, dat wil zeggen in het ware licht, gedurende de dag smeken en bidden. En wanneer volgens het tijdsverloop de nacht na de dag terugkomt, verhindert niets van de nachtelijke duisternis ons om te bidden: voor de kinderen van het licht (1Tes 5,5) is het altijd dag, zelfs ’s nachts. Wanneer is degene die het licht in zijn hart heeft, dan zonder licht? Wanneer ontbreekt dan de zon, wanneer is het dan geen dag meer voor degene voor wie Christus Zon en Dag is?

Verlaten we het gebed dus niet tijdens de nacht. Zo verkreeg Hanna, de weduwe, de gunst van God door te volharden in het gebed en in het waken, zoals er in het Evangelie staat geschreven: “Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht met vasten en bidden”… Dat de luiheid en de nonchalance ons niet verhinderen om te bidden. Door de barmhartigheid van God zijn we herschapen in de heilige Geest en wij zijn herboren. Laten we dus al zijn wat we zullen worden. Wij moeten in een koninkrijk wonen waar er geen nacht meer bestaat, waar de zon onafgebroken zal schijnen, laten we nu al waken gedurende de nacht alsof het volop dag is. Wij zijn tot gebed geroepen en om God in de hemel onafgebroken te danken, laten we nu al beginnen om zonder ophouden te bidden en hierbeneden al dank te zeggen.

Bron : http://www.dagelijksevangelie.org