Gregorius van Nazianze :“U hebt de mens wonderbaarlijk geschapen, U hebt om nog wonderbaarlijker wijze zijn waardigheid hersteld” (Collecta)

  1. Gregorius van Nazianze (330-390), bisschop en kerkleraar Sermon nr. 38, voor de Geboorte van Christus ; PG 36, 311v

 

gregorius van Nazianze (2).jpg

Gregorius van Nazianze

 

“U hebt de mens wonderbaarlijk geschapen, U hebt om nog wonderbaarlijker wijze zijn waardigheid hersteld” (Collecta)

 

Jezus Christus is geboren, breng Hem hulde! Christus is nedergedaald uit de hemel, ga Hem haastig tegemoet! Christus is op aarde, verheerlijk Hem! “Zing voor de Heer, heel de aarde. Laat de hemel verheugd zijn, laat de aarde juichen” (Ps 96,1.11). Hij komt vanuit de hemel bij de mensen wonen; jubel van vrees en vreugde: vrees om de zonden, vreugde om onze hoop. Vandaag zullen de schaduwen verdwijnen en het licht zal over de wereld opgaan; zoals vroeger in Egypte de duisternis werd verslagen, verlicht vandaag een kolom van vuur Israël. O volk, dat gezeten was in de duisternis van de onwetendheid, schouw vandaag dit enorme licht van de ware kennis, want “de oude wereld is voorbij, het nieuwe is er al” (2Kor 5,17). De wet trekt zich terug, de geest overwint (Rom 7,6); de schaduw gaat voorbij, de werkelijkheid verschijnt (Kol 2,17). Degene die ons het bestaan heeft geschonken, wil ons ook vervullen met geluk; dat geluk wat de zonde ons liet verliezen, wordt door de menswording van de Zoon weer gebracht… Zo is deze plechtigheid: wij begroeten vandaag de komst van God onder de mensen, opdat wij niet zouden komen tot bij God, maar terugkomen bij God; opdat we ons ontdoen van de oude mens en ons bekleden met de nieuwe mens (Kol 3,9); opdat wij, die dood waren in Adam, leven in Christus (1Kor 15,22)… Laten we deze dag vieren, deze dag is gevuld met goddelijke vreugde, niet met wereldse vreugde, maar ware hemelse vreugde. Wat een feest is dit mysterie van Christus! Hij is mijn voltooiing, mijn nieuwe geboorte.

bron : http://www.dagelijksevangelie.org

Anastasius van Antiochië : Hij is toch geen God van doden, maar van levenden

  1. Anastasius van Antiochië (?-599), monnik en daarna patriarch van Antiochië Overweging 5, over de Verrijzenis; PG 89, 1358

 

“Hij is toch geen God van doden, maar van anastasius van antiochie.jpglevenden”

 

       “Christus heeft de dood en vervolgens het leven gekend om de Heer te worden van de doden en de  levenden” (Rom 14,9); “God is niet de God van de doden, Hij is de God van levenden”. Aangezien de Heer van de doden leeft, zijn de doden niet meer doden maar levenden; het leven regeert in hen, opdat zij leven en de dood niet meer vrezen, evenals “Christus, verrezen uit de doden niet meer sterft” (Rom 6,9). Verrezen en bevrijd van de vergankelijkheid, zullen zij de dood niet meer zien; zij zullen aan de opstanding van Christus deelnemen, zoals Hijzelf deel nam aan hun dood. Immers als Hij op aarde is gekomen, welke tot dan toe de eeuwige gevangenis was, was dat om “de bronzen deuren te breken en de ijzeren grendels te verbrijzelen” (Jes 45,2), om ons leven uit de vergankelijkheid te trekken door het naar zich toe te trekken, en ons de vrijheid te geven in plaats van de slavernij.       Als dit heilsplan nog niet ten volle is verwezenlijkt, want de mensen sterven nog altijd en hun lichamen worden ontbonden door de dood, moet dat geen reden van ongeloof zijn. Nu reeds hebben wij de eerste vruchten ontvangen van wat ons werd beloofd, in de persoon van Degene die onze eerstgeborene is: “Met Hem, heeft Hij ons doen opstaan; Hij heeft ons met Hem in de hemelen laten regeren, in Christus Jezus” (Ef 2,6). Wij zullen de volle realisatie van deze belofte bereiken, als de tijd komt die door de Vader wordt bepaald, wanneer wij ons van de kinderjaren zullen ontdoen en “de staat van de volmaakte mens” hebben bereikt (Ef 4,13). Want de eeuwige Vader heeft gewild dat de gave die Hij ons heeft gedaan krachtig blijft… De apostel Paulus heeft het verklaard, want hij wist goed, dat het aan de gehele mensheid moest gebeuren door Christus, die ons armzalige lichaam naar het voorbeeld van zijn verheerlijkt lichaam zal omvormen” (Fil 3,21)… Het verheerlijkte lichaam van Christus is niet verschillend van het lichaam “in zwakte, zonder waarde gezaaid” (1Kor 15,43); het is hetzelfde lichaam dat in heerlijkheid wordt veranderd. En wat Christus heeft verwezenlijkt door zijn eigen mensheid, als eerste van onze natuur, naar de Vader te brengen, zal Hij volgens zijn belofte voor de hele mensheid doen: “Wanneer Ik van aarde zal worden opgeheven, zal Ik alle mensen tot Mij trekken” (Joh  12,32).

bron : http://www.dagelijksevangelie.org