De heilige Alban

Heiligenleven

De heilige Alban

 

alban_protomartyr_of_britain.jpg

 

De heilige Alban, de eerste martelaar van Groot-Britannië. In de eerste tijd drong de vervolging nog niet door tot Engeland, en dat droeg er zeker toe bij dat zich daar vrij veel gelovigen uit zuidelijker streken vestigden. Ook bij de bekering van koning Lucius vermeerde het aantal christenen. Maar onder Diokletiaan begon aan die rust een einde te komen, er vielen slachtoffers, waaronder Alban de eerste en beroemdste was.

Hij behoorde tot een in de belangrijkste britse stad Verulamium ( nu Saint-Albans) gevestigde romeinse familie, en zijn opvoeding had hij in Rome genoten. Later was hij zelf een der belangrijkste burgers van die stad. Hij was edelmoedig, reeds in  zijn heidense tijd, met een open hart voor ongelukkigen, en toen de vervolging in Engeland begon uit te breken gaf hij onderdak aan een gevluchte priester. Hij kwam zo onder de indruk van diens zichtbare Godsliefde toen hij toevallig getuige was geweest van diens nachtelijke gebeden, dat hij zich door hem liet onderrichten en dopen. Toen de aanwezigheid van de priester verraden werd, en een groep soldaten hem kwam ophalen, trok Alban de lange mantel van de priester aan en bood zichzelf aan de soldaten als de man die zij zochten.

Toen voor het gerecht het bedrog uitkwam, gebeurde het onvermijdelijke : Alban werd na foltering ter dood veroordeeld. De aangewezen beul wilde dit vonnis niet voltrekken en verklaarde eveneens christen te willen zijn. Zij werden samen gedood, ongeveer in 304. Volgens latere onderzoekingen zou dit echter reeds in 209 gebeurd zijn. Direct nadat de kerkvrede gesloten was, werd op de plaats van hun terechtstelling een kerk gebouwd ter ere van de heilige Alban.

Uit : ‘heiligenlevens voor elke dag’, uitg.orth.klooster Den Haag

18e zondag na Pinksteren : Heb uw vijanden lief

18e zondag na Pinksteren

“Heb uw vijanden lief”

 

heb-elkaar-lief.jpg

 

 

 

LEZINGEN :

Eerste lezing :Kol.4,5-11;14-18

Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid. Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven.
Mededelingen, groeten, zegenwens      Tychikus, onze geliefde broeder, mijn trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u volledig inlichten over mijn omstandigheden. Juist daarom stuur ik hem naar u toe, opdat u verneemt hoe het ons gaat en hij u mag vertroosten. Met hem stuur ik Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een van uw mensen is. Zij zullen u op de hoogte brengen van alles wat hier gebeurd is.      De groeten van Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u al aanwijzingen hebt gekregen; ontvang hem goed, als hij bij u komt. Eveneens groet Jezus u, ook Justus genaamd. Van de besnedenen zijn zij de enigen die met mij werken voor het koninkrijk van God; ze zijn voor mij dan ook een grote troost geweest

Mijn vriend Lucas, de arts, groet u, en Demas.      Groet de broeders te Laodicea, en Nymfa en de gemeente die in haar huis samenkomt. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief uit Laodicea te lezen krijgt. Zeg tegen Archippus: ‘Zorg ervoor dat u de taak goed vervult die u omwille van de Heer op u genomen hebt.’      Eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien! De genade zij met u.

 

Evangelie : Lucas : 6,31-36

Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Als jullie je vrienden liefhebben, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars hebben hun vrienden lief. En als jullie je weldoeners weldoen, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook de zondaars doen dat. En als jullie lenen aan mensen van wie je iets terugverwacht, is er dan reden tot dankbaarheid? Ook zondaars lenen aan zondaars om op hun beurt hetzelfde te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe wel en leen uit, en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn: je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.

Caesarius van Arles : dat hij Mij volgt

H. Caesarius van Arles (470-543), monnik en bisschop Sermon 159, 1,4-6 ; CCL 104,650

“Dat hij Mij volgt”

 

Cesaire_d'Arles_icone_byzantine.jpg

Caesarius van Arles (ook Caesarius Arelatensis genaamd)

 

 

      Toen de Heer ons in het Evangelie zei: “Als iemand Mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen”, dan vinden we dat Hij van ons iets moeilijks vraagt en we vinden dat Hij ons een zwaar juk oplegt. Maar als Degene, die het van ons vraagt, ons helpt om te vervullen wat Hij vraagt, dan is het niet moeilijk meer…       Waarheen moeten we Christus volgen, behalve daar waar Hij zelf was? Wij weten dat Hij verrezen is en opgestegen naar de hemel: daar moeten we Hem heen volgen. We moeten ons zeker niet laten overheersen door de wanhoop, want wij kunnen niets uit onszelf, we hebben de belofte van Christus. De hemel was ver van ons voordat ons Hoofd er naartoe was opgeheven. Als wij voortaan ledematen zijn van het lichaam van dit Hoofd (Kol 1,18), waarom zouden we dan wanhopen om de hemel te bereiken? Als het waar is dat veel zorg en lijden op deze aarde ons overspoelen, laten we dan Christus volgen, in wie het volmaakte geluk zich bevindt, evenals de opperste vrede en de eeuwige rust.       Maar de mens, die verlangt om Christus te volgen zal luisteren naar dit woord van de apostel Johannes: “Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft” (1Joh 2,6). Wil je Christus volgen? Wees nederig, zoals Hij dat was. Je wilt je bij Hem voegen in de hoge hemel? Minacht jouw nederigheid niet.