Chrysostomos : “Spreek met niemand over wat jullie hebben aanschouwd, voordat de Mensen­zoon uit de doden is opgestaan”

H. Johannes Chrysostomos (ca 345-407), priester in Antiochië, vervolgens bisschop in Constantinopel, Kerkleraar Homilie over het Evangelie van Mattheus, nr. 56 ; PG 58, 549

Chrysostomos- onbekend uit Turkije.jpg

“Spreek met niemand over wat jullie hebben aanschouwd, voordat de Mensen­zoon uit de doden is opgestaan”

      Jezus Christus heeft vaak tegen zijn leerlingen gesproken over zijn lijden, over zijn Passie en over zijn dood en Hij heeft hun de pijnen voorspeld die ze zelf moesten verduren en zelfs de gewelddadige dood welke men hun op een dag zou doen lijden (Mt 16,21-26). Daarom probeert Hij hen, na hun zulke harde en moeilijke zaken te hebben verteld, te troosten door de beloning te noemen die Hij zal geven als Hij in heerlijkheid van zijn Vader zal komen (v.27)…  Van te voren wil Hij hen, voor zover ze ertoe in staat zouden zijn in dit leven, hun deze grote majesteit laten zien waarin Hij moest komen, en voorkomt zo de zorg en de pijn die zijn leerlingen, in het bijzonder Petrus, zou kunnen voelen voor zijn dood…
     “Jezus nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee.” Waarom neemt Hij slechts deze drie apostelen mee? Ongetwijfeld omdat ze de anderen verder dan de anderen waren. Petrus door zijn ijver en zijn liefde; Johannes omdat hij de leerling was van wie Jezus hield (Joh 1, 23); en Jacobus omdat hij samen met zijn broer had gezegd: “Wij kunnen die beker drinken”(Mt 20,22), en omdat hij zich vervolgens aan zijn woord heeft gehouden (Hand 12,2)…
      Waarom liet Jezus met Mozes en Elia verschijnen?… Men beschuldigde Hem ervan dat Hij de Wet overtrad en dat Hij God lasterde, door zich een heerlijkheid toe te dichten die Hem niet toekwam, de heerlijkheid van zijn Vader… Zo wilde Hij tonen dat Hij de Wet niet overtrad en zich geen heerlijkheid toekende die Hem niet toekwam, Jezus riep de autoriteit van twee van de meest onberispelijke getuigen op: Mozes die de Wet had gegeven … en Elia die brandde van ijver voor de heerlijkheid en de dienst aan God (1Kon 19,10)… Hij wilde ze ook onderrichten dat Hij de meester van het leven en de dood is, door een mens te laten komen die dood is en een ander die met een vurige wagen werd meegevoerd (2Kon 2,11). En Hij wilde aan zijn leerlingen de heerlijkheid van het kruis openbaren, Petrus en zijn metgezellen troosten, die angstig waren door zijn Passie en hun moed geven. Want Mozes en Elia spraken met Hem over de heerlijkheid die Hij in Jeruzalem zou ontvangen (Lc 9,31), dat wil zeggen ze spraken over zijn Passie en over zijn kruis, dat door de profeten altijd zijn heerlijkheid werd genoemd.

http://www.dagelijksevangelie.org.

heilige Basilios van Ostrog

 

Heiligenleven

 De heilige Basilios van Ostrog

 

Basil_of_Ostrog.jpg

 

De heilige Basilios van Ostrog (Montenegro) was afkomstig uit Herzegowina, de grensstreek bij Montenegro. Hij was een kind met een sterk godsdienstige aanleg, en zodra hij de leeftijd bereikt had ging hij naar het Moeder Gods klooster te Treblinski, en wijdde zich geheel aan het monastieke leven. Zijn warme persoonlijkheid en diepe godsdienstigheid trokken de mensen aan, en hij werd tot bisschop gekozen van Zahum en Skendrië. Daar moest hij op twee fronten strijden, tegen de wreedheid der turkse overheersers, en tegen de opdringerigheid der Latijnen. Daarbij had hij zijn intrek genomen in het klooster van Tvrdos, van waaruit hij zijn diocees bestuurde.

De moeilijkheden werden echter steeds groter, en toen het klooster door de Turken verwoest was, verplaatste Basilios zijn  zetel naar het meer beschutte Ostrog.

Daar is hij in vrede gestorven in de 16e eeuw. Bij zijn graf geschieden talrijke wonderen tot in onze dagen. Zowel Christenen als moslims zoeken zijn hulp, en elk jaar met Pinksteren komt een grote menigte ter bedevaart.

Op de ruïnes van het oude Tvrdos is later een nieuwe stichting gebouwd.

 

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Orth.klooster Den Haag

2e zondag van de vasten : Zondag van de heilige H. Gregorios Palamas

2e zondag van de vasten

Zondag van de heilige H. Gregorios Palamas

 

 

palamas5.jpg

 

Heilige Gregorius Palamas

 

 

….Gij zult grotere dingen zien…. Voorwaar, voorwaar ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen….(1e zondag)

Hieraan worden wij herinnerd bij de lezing uit de Hebreeënbrief op de tweede zondag van de vasten.

……Daarom moeten wij temeer aandacht schenken aan hetgeen we gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven…hoe zullen wijn dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil.

In de evangelie lezing op de tweede zondag wordt die inzet en dat verlangen verbeeld door de lamme die bij Christus gebracht wordt door het dak:

…en daar Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde : uw zonden worden u vergeven.

Lezingen :

Hebr.1,10-2,3

  En:  In het begin, Heer, hebt U de aarde gegrondvest,  en de hemel is het werk van uw handen.  Zij zullen vergaan, U echter blijft.  Alle zullen ze verslijten als kleren,  U zult ze opvouwen als een mantel,  als een kledingstuk zullen zij verwisseld worden.  U echter bent dezelfde  en uw jaren nemen geen einde.  Tot welke engel heeft Hij ooit gezegd:  Ga zitten aan mijn rechterhand,  totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd?  Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen die de redding zullen erven? Trouw aan de boodschap 2.Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat wij gehoord hebben, om niet uit de koers te raken. Want als het door engelen gesproken woord zo’n gezag had dat elke overtreding of ongehoorzaamheid haar rechtmatige vergelding ontving,  hoe zullen wij dan ontkomen, wanneer wij een zo grote redding verwaarlozen, die eerst verkondigd is door de Heer, en getrouw aan ons is doorgegeven door hen die Hem gehoord hebben;

Evangelie :

Marcus,2,1-12

Toenemende tegenstand  Toen Hij enkele dagen later weer in Kafarnaüm kwam, hoorde men dat Hij thuis was.  Er liepen zoveel mensen te hoop dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen, en Hij sprak hen toe. ] Ze kwamen een verlamde bij Hem brengen, door vier man gedragen.  Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken.  Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’  Nu zaten daar een paar schriftgeleerden die hun bedenkingen hadden:  ‘Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonden vergeven?’  Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen: ‘Waarom hebt u eigenlijk bezwaren?  Wat is eenvoudiger? Tegen de verlamde zeggen: “Uw zonden worden vergeven”, of zeggen: “Sta op en pak uw bed en loop?”  Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven ‘, zei Hij, nu tegen de verlamde:  ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’  En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien’, zeiden ze.

Wat het bdetekent een christen te zijn volgens de heilige Paulus

Wat het betekent een christen te zijn volgens de heilige Paulus

Een toespraak van Metropoliet Anthony van Sourozh bij de ontvangst van de graad van Doctor in de Theologie ‘Honoris Causa’ aan de Theologische Academie van Moskou op 3 februari 1983

 

Nadat ik het Evangelie las op jeugdige leeftijd – ik was een jongen van 14 jaar – voelde ik dat er voor mij geen andere taak in het leven kon zijn dan met anderen de vreugde te delen die het leven vernieuwt en die mij geopend was in de kennis van God en Christus. Het was toen, in mijn opgroeiende jaren, dat ik, op gunstige en niet gunstige momenten – op school, in de metro, in jeugdkampen – over Christus begon te spreken, hoe ik Hem ervaarde: als leven, als vreugde, als zin, als iets dat zo nieuw was dat het alles vernieuwde. Als het passend zou zijn mijzelf te beschrijven in de woorden van de Heilige Schrift, zou ik met de heilige Paulus willen zeggen: “Want wee mij, als ik niet het Evangelie predik! (l Kor. 9:16).” ‘Wee’, omdat het niet delen van dit wonder een misdaad zou zijn tegen God, Die dit wonder bewerkte, en voor de mensen, die ook vandaag overal ter wereld dorsten naar het levende woord van God.

Maar wie van ons, priesters en degenen die studeren voor priester, kan de woorden van Christus vergeten: “Want door uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en door uw woorden zult gij veroordeeld worden (Mat. 12:37).” Toen ik begon te preken – voor het eerst als leek met de zegen van Metropoliet Eleutherius van Vilna en Litouwen, vroeg ik mijzelf af: “Hoe kan ik over dingen spreken die ik niet volbracht heb, over heiligheid waar ik nog ver van af sta, waarnaar ik alleen kan zien met eerbied, ontzag en vrees? Hoe kan ik over dingen preken die ik in mijn leven niet verricht?” Maar daar ik zo’n grote geestelijke honger rondom mij waarnam, bracht ik mij de woorden in herinnering: van de heilige Johannes Climacus, die zei dat er mensen zijn die het Woord van God preken, hoewel zij onwaardig zijn dat te doen. Bij het Laatste Oordeel, echter, zullen zij gerechtvaardigd worden door het getuigenis van diegenen die, door hun woorden, vernieuwd werden, nieuwe schepselen werden. “Heer”, zullen zij zeggen, “als hij niet gepreekt had, zou ik nooit gehoord hebben van Uw levenschenkende Waarheid…”

Wanneer men preekt, staat men vóór het eigen geweten, dat veroordeelt, dat nuchter, streng, en ontoegeeflijk is, en vóór het aangezicht van Christus, de barmhartige Verlosser, Die ons Zijn goddelijk Woord toevertrouwt, maar dat wij, helaas, dragen in aarden vaten. En men is gedwongen zich af te vragen: “Wat betekent het een christen te zijn?” Het antwoord is, aan de ene kant, erg eenvoudig: het gehele Evangelie maakt duidelijk hoe men moet leven, hoe men moet denken en voelen teneinde een christen te zijn. Aan de andere kant, hetzelfde Evangelie openbaart ons, en de Vaders van de Kerk onderwijzen het ons, dat het niet genoeg is alleen maar de geboden te vervullen. Men moet een nieuw mens worden, een mens voor wie Gods gebod niet meer slechts een bevel is, maar een persoonlijke drijfveer in het leven: we moeten worden dat wat het Evangelie ons openbaart.

Dit is echter niet waar ik vandaag over wil uitweiden. Ieder van ons moet zich in het Evangelie inleven, daarin die geboden vinden, die roep van God, de smeking van God, aan ons allen persoonlijk gericht, waaraan men met zijn hele leven – geest, hart, en ziel, met alle krachten en zwakheden – kan beantwoorden. Woorden moeten gevonden worden die niet aan iedereen in het algemeen gericht zijn, maar aan ieder van ons persoonlijk; woorden die het hart doen ontbranden, de geest verlichten, de wil versterken, en Gods kracht in ons uitstorten. Wij moeten bovendien die nieuwe diepte ontdekken die in God is, in de mens, in de kosmos, en in gehele wereld die door het Woord geschapen is, en in onze gemeenschap met Christus, Zijn liefde voor ons en onze beantwoordende liefde voor Hem. Dit betekent dat wij het leven moeten ontdekken en dit ervaren zoals God liet leven ziet.

Ik zou graag de heilige Paulus als voorbeeld nemen.

U zult zich allen zijn vermetele woorden herinneren: “Daarom verzoek ik u, wees navolgers van mij, zoals ook ik van Christus ben (l Kor. 4:16).” Lange tijd was ik verbijsterd: hoe kon Paulus tot ons zeggen: “Volg mij na, wees zoals ik, want ik ben, blijkbaar, aan Christus gelijk.” Maar plotseling drong het tot mij door dat hij dat in het geheel niet had bedoeld, maar ons eraan herinnerde wat met hem gebeurd was.

U kent allen zijn leven onder de Joden, hoe hij Christus en Zijn discipelen vervolgde, hoe hij alle pogingen deed, al zijn krachten aanwendde, vanuit een brandende begeerte, om het werk van Degene Die hij beschouwde als een valse profeet, te vernietigen. Op weg naar Damaskus kwam hij echter van aangezicht tot aangezicht tegenover Christus te staan, Die hij slechts gekend had als een gekruisigde misdadiger, maar Die Zich aan hem openbaarde als zijn verrezen Verlosser en God, Die in het vlees was verschenen om de wereld te redden. Toen werd zijn hele leven door elkaar geschud, maar Paulus wendde zich niet, zoals hij zelf zegt, tot Zijn voornaamste apostelen. Datgene dat aan hem werd geopenbaard kwam rechtstreeks van God. Het nieuwe leven dat hem geschonken werd, drong hem het te delen met anderen, het te delen ondanks de grote prijs die hij ervoor moest betalen. U zult zich herinneren hoe de heilige Paulus zijn strijd beschrijft in zijn brieven. Hij kon waarachtig zeggen: “Ik draag in mijn lichaam de kentekenen van de Heer Jezus (Gal. 6:17)”; “en vul in mijn lichaam aan wat ontbreekt aan het lijden van Christus… (Kol. 1:24).”

Hier vervulde hij iets waarin wij hem moeten navolgen, aan hem gelijk moeten zijn bij het keerpunt van berouw, dat hem veranderde van een vervolger in een discipel, en dat hem in staat stelde, niet alleen met woorden maar met zijn hele leven, de oproep te volgen van Christus aan Jakobus en Johannes: “Kunt gij de beker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? Mat. 20:22)”, dat wil zeggen, de verschrikking doorstaan die Mij wacht: de verschrikking van Gethsemane, van het lijden, van de kruisiging, van het verlaten zijn door God, de afdaling in de hel…? Als Paulus tot ons zegt: “… wees navolgers van mij, zoals ook ik van Christus ben”, dan bedoelt hij: Leer van mij en bekeer u op dezelfde wijze, zodat gij nieuwe mensen zult worden, inwoners van de hemel en de gezonden getuigen van Christus in deze wereld.

Christus roept een ieder van ons en zegt: “Volg Mij!” Toen Christus op aarde was, was deze roep eenvoudig, maar toch hoe moeilijk, hoe verschrikkelijk moeilijk (denk aan het verhaal van de rijke jongeling), maar ook hoe duidelijk: “Laat al uw zorgen achter u; verlaat wat gij bezig zijt te doen, en volg Mij op de wegen van het Heilige Land …”

Wat betekent dit in ons leven van vandaag? Hetzelfde als tijdens het leven van Christus op aarde: “Ruk uzelf los, keer af van alles dat u een slaaf van het verderf maakt, een gevangene van de aarde, van alles dat u bindt, en volg Mij.”

Om te beginnen, ga tot in het diepste van uw leven, uw geest, uw ziel en uw hart: de enige plaats waar u Christus de Verlosser en de levende God kunt vinden, het Koninkrijk der hemelen. En als u dit Koninkrijk hebt gevonden en deel hebt gekregen aan het nieuwe leven, vervolg moedig uw weg van het apostelschap. En tenslotte, “het sterven van de Heer Jezus in uw lichaam dragende (2 Kor. 4:l0)”, Zijn volmaakte vervreemding van alles dat ten diepste de oorzaak is van zonde, van dood, van vervreemding van God, en van afkeer van uw medemens, groei tot de maat dat u een ikoon zult zijn, het beeld, het woord en de aanwezigheid van Christus de Verlosser.

In zijn brief aan de Filippenzen schrijft de heilige apostel Paulus: “Want voor mij is leven Christus (l:2l).” Wij vragen ons vaak af wat dit zou kunnen betekenen. Wanneer wij van iemand houden, of iets heel sterk begeren, of iets wordt ons zeer dierbaar, zodat wij bereid zijn alles op te geven terwille daarvan, dan geloven wij dat de persoon of zaak waar het om gaat ons eigen leven is. Wat ons geboeid houdt kan bijvoorbeeld de wetenschap zijn, de theologie, ons gezin, onze trots. Met een dergelijke onweerstaanbare kracht moeten wij geboeid zijn door Christus. Hij zou voor ons moeten worden, voor ons moeten zijn, ons hele leven en op elk moment, met al onze gedachten, geloof en kracht, met onze gehele persoon, wat de beminde is voor de minnaar: de betekenis en inhoud van ons leven. Alles dat van Christus is, zou van ons moeten zijn, en alles dat lijkt te getuigen dat Hij tevergeefs leefde en tevergeefs stierf, zou ons niet alleen vreemd moeten zijn, maar ook afschrikwekkend, dan zal Christus waarlijk ons leven zijn.

Maar hoe bereiken wij dit? Is dit werkelijk mogelijk? Welk een geweldige kracht is nodig om dit te verwezenlijken. Hier moeten wij opnieuw aan de heilige Paulus herinneren, hoe hij Christus om kracht verzocht, en Christus hem antwoordde: “Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht (2 Kor. 12:9).” De menselijke kracht is niet toereikend om de christelijke roeping te volbrengen. Wie kan enkel uit eigen kracht een lid, een deel worden van Christus’ Lichaam, de voortzetting van Zijn geïncarneerde aanwezigheid op aarde? Wie kan enkel uit eigen kracht een ongerepte tempel van de Heilige Geest worden? Wie kan uit eigen kracht een deelnemer aan de goddelijke Natuur worden? Wie kan uit eigen kracht een zoon van God worden zoals Christus de Zoon van God is? Tezelfdertijd deelt de heilige IrenaeГјs van Lyon ons mee dat de mens Gods heerlijkheid wordt, Gods schittering, wanneer hij de volheid en volmaaktheid heeft bereikt; en wanneer wij met Christus verenigd zijn door de kracht van de Heilige Geest, dan zullen wij in Christus en de Heilige Geest zonen van God zijn in de Zoon van God. Niets dat de mens verricht, geen enkele handeling van de mens, kan dit tot stand brengen, maar de goddelijke genade kan alle dingen tot stand brengen.

Gods kracht wordt inderdaad in zwakheid volbracht, maar niet de zwakheid die ons voortdurend verhindert één met Christus te worden – vrees, luiheid, traagheid, zondigheid, gehechtheid aan aardse zaken, afkeer van alles dat hemels is, maar een ander soort zwakheid – buigzaamheid, doorzichtigheid – een zwakheid waarin de Heer Zijn kracht kan schenken. Wij moeten de zwakheid leren die volmaakt plooibaar is in Gods handen, volmaakt buigzaam, dan zal Gods kracht waarlijk vervuld worden, ondanks onze zwakheid, ondanks het feit dat wij in ander opzicht zondaars zijn en redding behoeven evenzeer als, zo niet meer dan, degenen aan wie wij het leven en de redding prediken.

Maar in de aanhaling waarmee ik begon staat meer: “Voor mij is leven Christus en sterven gewin (Fil. 1:2l).” Hier is het tweede, nuchtere criterium voor ons allen: hoe bezien wij de dood, niet de dood in het algemeen (want dat is een theologisch begrip), maar onze eigen dood? Toen ik een jongen was, zei mijn vader tot mij: “Leer te leven op een wijze dat je altijd de dood zult verwachten, zoals een jongeling de komst van zijn geliefde, zijn bruid verwacht.” Op deze wijze verwachtte de heilige Paulus zijn dood, omdat, zoals hij zegt, wij zolang wij in het vlees zijn gescheiden zijn van Christus. Hoe groot ook onze ervaring is van het gebed, hoe groot ook onze ervaring van de sacramenten die ons transfigureren, wij zijn nog steeds gescheiden; er is een sluier tussen Hem en ons: wij zien de dingen als door een beslagen spiegel. Hoe begeren wij niet door deze spiegel heen te breken, de sluier weg te rukken, en door te dringen tot wat zich daarachter bevindt, God te kennen zoals wij door Hem gekend worden!

Als wij ons afvragen: “Zijn wij het eigendom van Christus?”, wordt de vraag gesteld met betrekking tot ons leven. “Terwille waarvan ben ik bereid te leven, te leven van dag tot dag, van uur tot uur; waarvoor ben ik bereid mijn leven neer te leggen?” Het neer te leggen van dag tot dag, van uur tot uur, mijzelf te verloochenen, mijn kruis op te nemen en Christus te volgen op Zijn weg, niet alleen in Zijn heerlijkheid, maar ook op Zijn weg van het kruis. Hoe beschouwen wij die dood, onze eigen dood? Zien wij er naar uit de dood te ontmoeten, zien wij hem als het einde van ons leven, of als de deur die zal opengaan naar de volheid van het leven? Paulus zegt dat sterven voor Hem niet betekent ontdaan te worden van het aardse leven, maar bekleed te worden met de eeuwigheid (vgl. 2 Kor. 5:4). Is dit ons geloof, het geloof waarmede wij de eeuwigheid verkondigen?

Paulus voegt hier echter iets anders aan toe, wat ik in mijn eigen woorden zal weergeven. Na zijn laatste woorden over de dood zegt hij: “Voor u is het beter dat ik leef…” En hij blijft leven. Overweeg goed wat dit betekent, het betekent dat het leven voor hem is de Weg van het Kruis op de aarde, dat de dood voor hem het moment inhoudt dat hij de heerlijkheid zal verwerven van het leven van de verrezen Christus, maar hij is bereid zich dit zelfs te ontzeggen teneinde anderen in aanraking te brengen met het levenschenkende, transformerende en reddende Woord van God.

En hier is het derde criterium dat ik aan u wil meedelen, een criterium, waarvan ik mij altijd bewust ben en dat mij doet zeggen: “Heer, vergeef mij, want ik ben zelfs nog niet begonnen een christen te zijn. Help mij te groeien in het geloof, niet naar de mate van Paulus, maar te groeien opdat Gij mijn liefde zijt, dat mijn verlangen is U te ontmoeten en met U verenigd te worden, dat ik bereid moge zijn alles te doen om U te dienen, in de harten, zielen, de bestemmingen en levens van anderen.”

 

(Vertaling uit het Engels door Andreas Wilts)

Begin van de vastentijd

 

vasten2.jpg

 

BEGIN VAN DE VASTENTIJD 

“Open voor mij de deur van het berouw,

O Schenker van het leven.

Want zie, mijn geest waakt en verlangt

Naar uw heilige tempel

Omdat de tempel van mijn lichaam

Geheel veronteinigd is;

Maar Gij Bermahrtige, reinig mij door uw grote genade.

 

Leid mij op het pad des heils,

O Moeder van God,

Want met beschamende daden

Heb ik mijn ziel besmeurd

En de traagheid mijn leven verdaan.

Maar bevrijd mij door uw gebeden

Van al mijn onreinheid.

 

Denkende aan de vele boosheden

Die ik heb begaan,

Beef ik, ongelukkige,

Voor de dag des oordeels.

Maar hopende op de genade

Van uw barmhartigheid,

Roep ik als David U toe :

Ontferm U over mij, o God,

Volgens uw grote genade

 

(Horologion,p120)

vredesoproep van patriarch van Moscou

Vredesoproep van patriarch van Moskou

Hilversum (van onze redactie) 2 maart 2014 – De Russisch-orthodoxe patriarch Kyrill I van Moskou heeft opgeroepen tot vrede in Oekraïne. Er moet alles aan worden gedaan om te vermijden dat er in Oekraïne meer onschuldige mensen worden gedood, aldus de patriarch vandaag in een brief aan het Oekraïens-orthodoxe genootschap dat ressorteert onder het patriarchaat van Moskou.

Geen kritiek op Poetin Volgens Kyrill is het de schuld van “politieke twisten” in de hoofdstad Kiev dat de eenheid van Oekraïense republiek nu wordt bedreigd. De patriarch valt de Russische president Vladimir Poetin niet af en gaat niet in op de militaire interventie van de Russen op de Krim.

Metropoliet Onufri De patriarch reageert met zijn brief op een oproep van de leiding van het met Moskou verbonden Oekraïens-orthodoxe kerkgenootschap. Hoofd daarvan is metropoliet Onufri. Die had er bij Kyrill op aangedrongen om de Russische regering op te roepen “de territoriale integriteit van de Oekraïense staat” te respecteren en alles in het werk te stellen om bloedvergieten in Oekraïne te voorkomen. Onufri vreest voor de “catastrofale gevolgen” voor een Russische invasie van Oekraïne.

‘Vredesmissie’ De Russisch-orthodoxe aartspriester Vsevolod Tsjaplin, referent van het Moskouse patriarchaat voor maatschappelijke kwesties, zei gisteravond de militaire interventie op de Krim te rechtvaardigen. Hij zei dat er sprake is van een vredesmissie die als doel heeft de Russische inwoners van de Krim te beschermen.

Twee kerken In Oekraïne bestaan twee orthodoxe genootschappen: de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat Kiev en de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat Moskou. Het land kent ook een met de paus van Rome verbonden Grieks-Katholieke Kerk. Vanochtend lieten Oekraïense kerkleiders, onder wie patriarch Filaret, de Grieks-katholieke grootaartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek en opperrabbijn Jakob Bleich, een verklaring uitgaan waarin zij de Russische regering opriepen de troepen onmiddellijk terug te trekken. Ook beschuldigden zij het Kremlin ervan valse propaganda te verspreiden waarin de machtswisseling in Oekraïne een fascistische putsch wordt genoemd.    

VN-vredesmacht Westerse wereldleiders uitten dit weekeinde dreigende taal tegen Poetin. Ze riepen hem op de provocerende militaire activiteiten in Oekraïne onmiddellijk te stoppen. De VS eisten dat er een VN-vredesmacht naar Oekraïne wordt gestuurd en dreigden met zware sancties tegen Rusland. Verschillende landen staakten de voorbereidingen voor de top van de G8 in Sotsji.

Marine De Russische Federatieraad (senaat) gaf Poetin gisteren toestemming voor een militaire interventie in Oekraïne. Het Kremlin liet weten dat Poetin nog niet heeft besloten over militair ingrijpen. Zijn besluit zal afhangen van de verdere ontwikkeling op de Krim. Het schiereiland is sinds gisteren feitelijk afgescheiden van Oekraïne. Er zouden al 15.000 Russische militairen zijn. De Oekraïense marine op de Krim is uitgeweken naar zee.

NAVO Westerse landen voerden ondertussen koortsachtig diplomatiek overleg. NAVO-chef Anders Fogh Rasmussen heeft Rusland opgeroepen de militaire dreigingen op de Krim onmiddellijk te stoppen. De Amerikaanse president Barack Obama liet weten dat een Russische invasie Moskou duur te staan zou komen. Canada is voorlopig het enige land dat zijn ambassadeur terughaalt uit Moskou.

Bron : RKK