de heilige Theodora en Didymos

Heiligenleven

De heilige Theodora en Didymos

 

 

Theodora en Didymos.jpg

Theodora en Didymos

 

De heilige Theodora en Didymos die geleden hebben in Alexandrië in 303. De prefect van de stad beval dat Theodora voorgeleid moest worden. Hij begon nte vragen tot welke stand zij behoorde. Zij antwoordde : ‘Ik ben een Christen’. De prefect : ‘Zijt ge een slavin of een vrije vrouw ?’ ‘Jezus Christus heeft mij vrijgekocht. Maar volgens uw begrippen waren mijn  ouders vrije burgers’. De prefect liet dit verifiëren door de stadsgriffier en hoorde van hem dat Theodora tot een aanzienlijke familie behoorde. Daarop wendde hijzicj weer tot haar en vroeg : ‘Waarom zijt ge niet gehuwd ?’ Zij antwoordde : ‘Ik geef de voorkeur aan het dienen van Jezus Christus’. ‘Als ge niet wilt offeren volgens het decreet van de keizer dan zal ik u in een bordeel plaatsen’. ‘Wanneer ik vast besloten ben om mijn ziel ongerept te bewaren, dan zal ik niet schuldig  geacht worden aan de verkrachting waaraan ik misschien ten prooi zal vallen’. Daarop zei de prefect : ‘ Uw hoge geboorte en uw schoonheid boezemen mij medelijden in . Breng toch het offer, anders wordt ge een schandvlek voor uw familie en voor alle fatsoenlijke mensen’. ‘Ik vertrouw mijzelf toe aan God. Hij zal me beschermen. Jezus zal Zijn duif ontrukken aan de klauw van de valk’. En opnieuw zei de prefect : ‘Ge doet me leed en ik geef u drie dagen uitstel om de zaak te overdenken’. Theodora vroeg toen : ‘Sta mij dan toe deze drie dagen in vrede door te brengen zonder door iemand lastig gevallen te worden’. De prefect : ‘Dat is billijk. Breng haar weg en behandel haar met het aan haar geboorte toekomend respect, totdat de drie dagen voorbij zijn.

Nadat deze dagen verlopen waren, en toen Theodora bij haar overtuiging bleef, beval de prefect haar in het openbaar bordeel te plaatsen. Toen zij het huis der schande binnenging sloeg zij haar ogen ten hemel en bad :’Almachtige God, Vader van mijn Heer Jezus Christus, kom Uw kind te hulp en bevrijd mij uit dit zondige oord. Gij hebt immers Petros uit de gevangenis verlost : zie en bewaar mijn onschuld, opdat heel de wereld moge weten dat ik U toebehoor’.

Nu was er in het gerechtshof een jonge christen aanwezig, die bij het horen van het vonnis met goddelijke ijver werd vervuld en besloot de maagd uit dat hol der slechtheid te bevrijden. Hij wist een soldatenuniform te bemachtigen en meldde zich bij het bordeel om als eerste Theodora te bezoeken. Tot het dodelijk verschrikte meisje zei hij : ‘Wees maar niet bang, mijn  zuster, want ik ben uw broeder in Jezus Christus en ik ben gekomen om u te redden. Laten we van kleding verwisselen’.

Verscholen in zijn wapenrusting ging zij ongehinderd naar buiten. Maar al deze heftige gemoedsbewegingen hadden een te grote inspanning van haar gevergd. Zij viel neer en haar ziel ontkwam naar God en vond daar rust. Toen werd Didymos gegrepen, voor de prefect gebracht en veroordeeld om onthoofd te worden. Zijn lichaam werd verbrand.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Orthodox klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie