de heilige Zosima

 

 

Heiligenleven

De heilige Zosima

zosimas en maria van Egypte 2.jpg

Zosima en Maria van Egypte

De heilige Zosima was van jongsaf opgevoed in een klooster van Palestina en leidde een voorbeeldig monnikenleven in onthouding, zelfverloochening en gebed, zodat velen zijn raad inwonnen en zich naar hem richtten. Toen hij zo tot zijn 53e jaar had ge’leefd begon hij tevreden over zichzelf te worden, en de gedachte drong zich aan hem op dat hij wel zo’n beetje de top van de monastieke ontwikkeling had bereikt. Toen kwam er een stem die tot hem zei : ‘Ge hebt wel goed gestreden, maar er zijn nog heel wat andere mogelijkheden. Ga naar het klooster aan de Jordaan’.

Zosima gaf hieraan ogenblikkelijk gehoor en tro als Abraham weg uit zijn huis, waar hij zoveel jaren had gewoond. Zonder zich bekend te maken vroeg hij om toegang tot het afgelegen Jordaan-klooster en leefde met de monniken mee. Hij werd gesticht door de daar gevolgde levenswijze. De gehele nacht werd doorgebracht met zingen van de diensten. Overdag werd er ijverig gewerkt onder het reciteren van psalmen, onderlinge gesprekken werden zoveel mogelijk vermeden. Het voedsel bestond in hoofdzaak uit water en brood.Maar het meest byzondere was de wijze waarop de Grote Vasten gevierd werd. Allen communiceerden op de 1e zondag en daarna trokken ze weg over de jordaan, terwijl ieder een eigen weg zocht in de woestijn, zo ver mogelijk van de anderen verwijderd, met slechts het hoogst noodzakelijke voedsel bij zich, zoals elk meende te kunnen opbrengen. Vijf weken later kwamen ze weer in het klooster terug op Palmzondag, om gezamenlijk het Pascha te vieren.

Zosima zou door dit gebruik komen tot het hoogtepunt van zijn leven. Hij trok steeds verder de woestijn in, gedreven door de hoop op een byzondere ontmoeting. Na drie weken volgde toen de samenkomst met die buitengewone oude vrouw, de heilige Maria van Egypte, zo ontroerend beschreven in haar levensverhaal. Hij bracht een dag door in opperste verrukking in haar nabijheid en mocht haar levensverhaal horen dat zich in zijn geheugen inbrandde. Toen werd hij weggestuurd met de opdracht volgend jaar voor haar de heilige communie gereed te houden op de tijd van het Laatste Avondmaal. Hij zag haar toen naar zich toekomen over de Jordaan, toen het reeds avond was.

De volgende vasten ging hij haar opnieuw opzoeken doch hij vond slechts haar lichaam, mat haar naam en stervensbericht op de Grote Vijdag van het vorige jaar, en met het verzoek haar te begraven. Hij was uitgeput van het vasten, de leeftijd en de lange tocht en zag geen kans in de harde bodem te graven. In die omgeving, waar Maria nooit enig dier gezien had, kwam nu een leeuw te voorschijn, die hem hielp bij het graven van een laatste rustplaats.

Eerst nu had Zosima verlof zijn verhaal aan de andere monniken te doen en haar sterfdag werd jaarlijks in het klooster gevierd. Zosima leefde daar nog tot hij 100 jaar oud was en is toen in vrede opgegaan tot de Heer en tot de ontmoeting met haar, die hij in de weinige uren van hun samenzijn had liefgekregen met heel zijn ziel. Het was ongeveer het jaar 560.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

24e zondag na Pinksteren : De opstanding van het dochtertje van Jaïrus

 

24e zondag na Pinksteren

“De opstanding van het dochtertje van Jaïrus”

 jairus6.jpg

 

 opstanding van het dochtertje van Jaïrus

 

 LEZINGEN :

 

Ef.2,14-22

Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.
Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de Geest.

EVANGELIE :

Lucas 8,41-56 :

Daar kwam een man naar voren, een zekere Jaïrus, hoofd van de synagoge. Hij wierp zich aan zijn voeten en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis,
omdat zijn enig kind, een dochter van een jaar of twaalf, op sterven lag.
Op weg daar naartoe raakte Jezus bekneld in de mensenmassa. Een vrouw die al twaalf jaar aan vloeiingen leed en haar hele inkomen aan dokters had besteed zonder bij iemand genezing te vinden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van zijn kleren aan. Onmiddellijk hielden haar vloeiingen op. Jezus vroeg: ‘Wie heeft Me aangeraakt?’ Iedereen ontkende het en Petrus zei: ‘Meester, al die mensen staan te duwen en te dringen om U heen.’ Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft Me aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitstromen.’ Omdat de vrouw besefte dat het niet verborgen kon blijven, kwam ze bevend naar Jezus toe, wierp zich neer voor zijn voeten, en vertelde waar het hele volk bij stond waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk genezen was. Jezus zei tot haar: ‘Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede.’
Hij was nog niet uitgesproken of de voorzitter van de synagoge kreeg van thuis het bericht: ‘Uw dochter is gestorven; val de meester niet langer lastig.’ Jezus hoorde dat en zei tegen Hem: ‘Wees niet bang; heb maar vertrouwen, dan zal ze gered worden.’ Bij het huis gekomen liet Hij alleen Petrus, Johannes en Jakobus mee naar binnen gaan, en de vader en de moeder van het meisje. Iedereen was in tranen en rouwde om haar, maar Jezus zei: ‘Huil niet; ze is niet gestorven, ze slaapt.’ Ze lachten Hem uit, omdat ze ervan overtuigd waren dat ze gestorven was. Hij pakte haar echter bij de hand en riep: ‘Meisje, sta op.’ Het leven keerde in haar terug, ze stond onmiddellijk op, en Jezus liet haar te eten geven. Haar ouders stonden versteld, maar Hij verbood hun met iemand te praten over wat er was gebeurd.

Johannes Chrysostomos :”Wanneer U in uw Koninkrijk gekomen zijt”

 

Johannes Chrysostomos

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar 
Homilie 1 over het kruis en de misdadiger voor Goede Vrijdag, 2 ; PG 49, 401 
Chrisostomos - onbekend [1600x1200].jpg

Johannes Chrysostomos

“Wanneer U in uw Koninkrijk gekomen zijt”

 

      Nu is het paradijs dat gesloten was voor duizenden jaren voor ons geopend; op deze dag, op dit uur heeft God er de misdadiger binnen gelaten. Hij heeft zo twee wonderen verricht: Hij heeft het paradijs voor ons geopend en heeft er een misdadiger binnen laten gaan. God heeft ons ons oude vaderland teruggegeven, Hij heeft ons nu teruggebracht naar de stad van onze vaderen, nu heeft Hij een gemeenschappelijk verblijf voor de hele mensheid geopend. “Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn.” Wat zegt U daar, Heer? U bent gekruisigd, vastgehecht met spijkers en U belooft het paradijs? Ja, zegt Hij, opdat je door het kruis mijn macht leert kennen… 

       Want niet door de verrijzenis uit de doden, door de zee en de wind te bevelen, noch door demonen uit te drijven heeft Hij de slechte ziel van de dief kunnen veranderen, maar gekruisigd, vastgehecht door spijkers, bedekt met beledigingen, spuug, bespottingen, smaad, opdat je de twee aspecten van zijn integere macht ziet. Hij heeft de hele schepping laten wankelen, Hij heeft rotsen gespleten (Mt 27,51); en Hij heeft de ziel van de misdadiger, welke harder was dan steen, naar zich toegetrokken en Hij heeft hem met eer vervuld… 

      Zeker, geen enkele koning zal ooit een misdadiger of een andere onderdaan toestaan om naast hem te komen zitten, als Hij zijn stad binnenkomt. Maar Christus heeft dat gedaan: als Hij in zijn heilige vaderland binnengaat, neemt Hij een misdadiger met Zich mee naar binnen. Door zo te handelen… onteert Hij haar niet door de aanwezigheid van een misdadiger: integendeel, Hij eert het paradijs, want het is een heerlijkheid voor het paradijs om een meester te hebben die een misdadiger waardig kan maken voor de heerlijkheden die men er proeft. Zo ook als Hij tollenaars en prostituees binnenlaat in de hemelen (Mt 21,31)… het is voor de glorie van die heilige plaats, want Hij toont dat de meester van het Koninkrijk der hemelen zo groot is dat Hij aan tollenaars en prostituees al hun waardigheid terug kan geven om deze eer en gave te verdienen. Wij bewonderen een geneesheer nog meer als wij hem mensen die lijden aan bekende ongeneeslijke ziekten, zien genezen. Het is dus juist om Christus te bewonderen… als Hij de tollenaars en de prostituees herstelt in zo’n spirituele gezondheid dat ze de hemel waardig worden

http://www.dagelijksevangelie.org

 

De heilige Perpetuus van Tours

 

 

Heiligenleven

De heilige Perpetuus van Tours


perpetuus van Tours.jpgDe heilige Perpetuus van Tours


De heilige Perpetuus, bisschop van Tours, stamde uit een rijke senatorenfamilie. Zijn vele bezittingen besteedde hij aan kerkelijk werk en aan de ondersteuning der behoeftigen. Hij regelde het kerkelijk leven, beschreef hoe de Vigilies van de grote feesten moesten worden gevierd, dat gedurende het jaar gevast wordt op woensdag en vrijdag en dat er nog een derde dag gevast wordt in de voorbereidingstijd van Kerstmis. Zijn medelijdende liefde voor de armen komt prachtig tot uiting in het testament dat hij schreef in 475, ongeveer 15 jaar voor zijn dood : ‘In de naam van Jezus Chrustus, Amen. Ik, Perpetuus, zondaar en priester van de Kerk van Tours, wil niet sterven zonder mijn laatste wil bekend te hebben gemaakt, want ik ben bang dat dan de armen vergeten zouden worden bij het verdelen van mijn bezittingen. Gij, mijn zo innig beminde broeders, mijn kroon, mijn vreugde, mijn meesters en mijn kinderen, gij armen van Christus, die in nood verkeert, die uw brood moet bedelen, gij zieken, weduwen en wezen ! Ik verklaar hierbij dat ik u benoem en aanstel tot mijn erfgenamen. Ik draag o over al wat ik bezit aan land, akkers en wouden, zilver en kleding, en wat er ook maar is. En ik wil dat direct na mijn dood dat alles zal worden verkocht en aan de rechthebbenden zal worden uitgedeeld’. Daaraan voegt hij nog lieflijk gestelde opwekkingen toe tot eensgezindheid en vroomheid, en hij verdeelt een aantal persoonlijke voorwerpen onder zijn vrienden. Nadat hij 30 jaar zijn diocees had bestuurd is hij gestorven op 8 april 491.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Akathist tot de Moeder Gods in het SLOVAAKS

Akatist k presvätej Bohorodičke

 

 

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. 3 razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď ľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kondak 1

Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Ikos 1

Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza! Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie! Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama! Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine! Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina! Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské! Raduj sa, nádherný trón kráľovský!Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíra! Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje! Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval! Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie! Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame. Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 2

Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem matkou, pričom voláš: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 2

Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju s bázňou a úctou pozdravil: Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva! Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich! Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov! Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy! Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil! Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza! Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli! Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať! Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné! Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo! Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov! Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 3

Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, – jej nepoškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse – a takto jej spievajú: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 3

Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľala sa k Alžbete. – Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, – zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke: Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života! Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia! Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milovníkom ľudí! Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života! Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá milosti! Raduj sa stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia! Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody! Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty! Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb! Raduj sa, zmierenie sveta celého! Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrdenstvo hriešnikom! Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dôveru! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 4

Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa a trápil sa, – pozeral na teba, Nepoškvrnená, a snoval plán, že ťa tajne prepustí, – ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 4

Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristovom narodení, ponáhľali sa k nemu. – Našli ho ako nepoškvrneného baránka v bezpečnom Máriinom lone, – preto jej spievali hymnus: Raduj sa, Matka baránka a pastiera! Raduj sa, košiar duchovných ovečiek! Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov! Raduj sa, lebo brány raja otváraš! Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje! Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi plesajú! Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnavne hovoria! Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera! Raduj sa, našej viery pevná opora! Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti! Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie! Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 5

Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasledovali ju, – svietila im na cestu a zastavila sa nad miestom, kde našli mocného kráľa. – A keď sa približovali k Neprístupnému, klaňali sa mu a volali: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 5

Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služobníka, spočíva v panenskom náručí, – ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali: Raduj sa, Matka hviezdy, ktorá nehasne! Raduj sa, zora dňa tajomného a večného! Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila! Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice! Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran svojej moci zbavený! Raduj sa, lebo si Krista milujúceho ľudí zrodila! Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva pohanstva! Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí! Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu! Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení plamene! Raduj sa, vodkyňa veriacich po cestách panenstva! Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam veselosť! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 6

Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, – ohlasovali ľudom, že sa splnilo proroctvo o príchode Krista Vykupiteľa, – ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spievať: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 6

Spasiteľ ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt a odohnal si preč temnoty bludu. – Jeho modly nemohli odolať tvojej múdrosti, preto padli. A tí, čo sa vyslobodili z ich zajatia, volali Bohorodičke: Raduj sa, všetkých ľudí obnova! Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva! Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón! Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote! Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v temnotách! Raduj sa, ochranný plášť sveta širší ako obloha! Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cennejší! Raduj sa, služobníčka sladkého a svätého pokrmu!Raduj sa, krajina zasľúbená! Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 7

Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa, a1e on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 7

Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho neporušil, – a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme: Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne! Raduj sa, veniec striedmosti! Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia! Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov! Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí veriacich! Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia! Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa zajatých! Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených! Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu! Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom! Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty! Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko poznanie! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 8

Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. – Zabudnime aj my na tento svet a naše mysle obráťme k nebu. – Najvyšší Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 8

Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, – svojím príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá počúva naše hlasy: Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok! Raduj sa, brána presvätého tajomstva! Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obráteniu! Raduj sa, nekonečná chvála veriacich! Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na cherubínoch spočíva! Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slúžia serafíni! Raduj sa, nepriateľov zmierenie! Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s materstvom! Raduj sa, prostredníčka odpustenia priestupkov!Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!Raduj sa, nádej večných radostí! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 9

Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom vtelenia. – Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre všetkých prístupným človekom. – Medzi nami prebývaš a počúvaš naše volanie: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 9

Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. – Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, – lež my obdivujeme toto tajomstvo a s vierou voláme: Raduj sa, príbytok Božej múdrosti! Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti! Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí nemúdrou! Raduj sa, lebo pred tebou aj slávni rečníci zamĺkli! Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci! Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov! Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly! Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov! Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty! Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poznaním! Raduj sa, archa pre tých, čo túžia po spáse! Raduj sa, prístav na ceste životom! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 10

Obetoval seba samého, aby spasil svet. – Preto prišiel ako pastier a ako Boh v ľudskej podobe. – Všetkých nás volá k sebe a počúva naše volanie: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 10

Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. Stvoriteľ neba a zeme ťa ozdobil, Nepoškvrnená, – a prebývajúc v tvojom lone, naučil všetkých vzdávať ti slávu: Raduj sa, pilier panenstva! Raduj sa, brána spasenia! Raduj sa, začiatok duchovnej obrody! Raduj sa, prostredníčka Božích milostí! Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých! Raduj sa, učiteľka sklamaných! Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala! Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty! Raduj sa, palác zásnub prečistých! Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi! Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá! Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 11

Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemôže ospievať veľkosť tvojho zmilovania. – Hoci by sme ti ich venovali toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám dávaš, – preto ti spievame: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 11

Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. – Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. – Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme: Raduj sa, lúč duchovného slnka!Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla! Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše! Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa! Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu! Raduj sa, prameň rieky mohutnej! Raduj sa, predobraz liečivého prameňa! Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš! Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie! Raduj sa, čaša naplnená radosťou! Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej! Raduj sa, život plný svätej radosti. Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 12

Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom všetky tresty. – Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou, – otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Ikos 12

Velebíme tvojho Syna i teba, Bohorodička, – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať: Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok! Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých! Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom! Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života! Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!Raduj sa, Božej cirkvi pevná opora! Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú víťazstvá!Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú! Raduj sa, môjho tela uzdravenie! Raduj sa, mojej duše záchrana! Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondak 13

Nekonečne velebená Bohorodička a Matka najsvätejšieho Slova, – prijmi ako dar túto našu oslavu, – chráň nás od všetkých pokušení a vysloboď od večných múk, aby sme ti vždy spievali: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja!

Tento kondak sa opakuje tri razy.

A opäť ikos 1:

Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza! Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie. Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama! Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine! Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina! Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské! Raduj sa, nádherný trón kráľovský!Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíra! Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje! Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval! Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie! Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame! Raduj sa, panenská Nevesta!

A opäť kondak 1:

Tebe, Bohorodička, mocná vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Modlitba:

Prijmi, najblaženejšia, prečistá Pani a Vládkyňa, Bohorodička, tieto vznešené dary, ktoré patria jedine tebe, od nás, tvojich nehodných služobníkov. Ty si vyvolená zo všetkých pokolení, svojou vznešenosťou prevyšuješ všetko nebeské a pozemské tvorstvo, veď skrze teba k nám zostúpil Pán zástupov. Tvojím prostredníctvom sme poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté telo a prečistú krv. Preto si blažená z pokolenia na pokolenie, od Boha požehnaná. Jasnejšia si ako cherubíni a vznešenejšia ako serafíni. A teraz, presvätá starostlivá Bohorodička, neprestaň za nás ustavične orodovať, hoci sme iba tvojimi nehodnými služobníkmi, aby sme boli zbavení zla a súženia a ochráň nás krehkých od všetkých jedovatých mámení démonov. Pomôž nám vytrvať v dobrom až do konca, aby sme boli spasení s tvojou pomocou a aby sme oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.