De heilige Aartsengel Gabriël

De heilige Aartsengel Gabriël

 

gabriel 26 maart, 13 juli, 8 november.jpgDe heilige Aartsengel Gabriël was Gods afgezand bij de geboorte zowel van Jezus van Nazareth als van de heilige Johannes de Voorloper. Zijn naam betekent ‘Kracht Gods’; hij behoort tot de zeldzame Engelen van wie de naam genoemd wordt in de Heilige Schrift, zelfs herhaalde malen, want hij speelt ook een rol in de apocalyptischevisioenen van de profeet Daniël  (Dan.8.16 en 9.21, en Luk.1.19 en 1.26). Daniël aanschouwde een geheimzinnig visioen van geweldige grootheid en ruwe kracht. ‘En hij hoorde een menselijke stem roepen : Gabriël, geef hem de verklaring van het visioen. Daarop kwam hij naar mij toe, maar terwijl hij naderde, werd ik door zulk een vrees aangegrepen dat ik ter aarde viel…. En ik lag bewusteloos op de grond. Hij raakte mij aan en richtte mij weer op en zei : ik ga u bekend maken wat er gebeuren zal….in de eindtijd’.

De tweede keer was Daniël aan het bidden en beleed zijn zonden en die van het volk Israël. ‘Ik was nog aan het bidden toen Gabriël, de man die ik vroeger in een visioen had gezien, naar mij kwam toevliegen op de tijd van het avondoffer. Hij sprak tot mij en gaf mij inzicht….’

Daarna horen we weer over hem bij Lucas die verhaalt hoe Zacharias als priester het wierookoffer opdroeg, terwijl het volk buiten stond te bidden. ‘Er verscheen hem een Engel des Heren, staande aan de rechterkant van het wierookaltaar…’ Hij verkondigt hem dat hij een zoon zal krijgen, die een groot profeet zal zijn. Zacharias trekt zijn woorden in twijfel om de hoge ouderdom van hem en zijn vrouw. Met een verpletterend zelfbewustzijn gaf de engel hem ten antwoord : ‘Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht sta, en ik ben gezonden om u die blijde boodschap aan te kondigen. Zie gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag waarop het gebeuren zal, omdat ge mijn woorden niet geloofd hebt; doch deze zullen op hun eigen tijd in vervulling gaan’.

Scherp contrasteert hiermee zijn optreden bij de Maagd Maria. Hij spreekt haar toe met die bijzondere groet : ‘Verheug u, Hoogbegenadigde, de Heer is met u’. Dan verkondigt hij haar Gods Blijde Boodschap en wanneer dan ook zij uiteenzet waarom dat is, geeft hij haar uitvoerig uitleg, bekrachtigd door het teken aan Elizabeth, totdat zij haar jawoord uitspreekt. En Maria vertrekt ogenblikkelijk om met eigen ogen dit teken te aanschouwen.

Zo krijgen we een indruk van wat wij het karakter van Gabriël zouden kunnen noemen. De Schrift noemt hem een ‘man’, maar zegt tegelijk dat hij vliegt. Hij heeft de herhaalde opdracht om uitleg te geven van geheimvolle dingen, maar wanneer de menselijke twijfel te grof wordt, laat hij zich gelden met gezag. Maar tegenover de toekomstige moeder van de Heer treedt hij op met de grootste fijngevoeligheid.

Zijn syntax wordt gevierd op de dag na de Verkondiging omdat hij als het ware de drager was van het goddelijk Woord dat toegang zocht bij de Maagd Maria om Zich door middel van haar schoot te bekleden met ons menselijk vlees. Hij heeft daarmee de dankbaarheid gewonnen van allen die aan Christus willen toebehoren. Wij zingen daarom voor hem een eigen officie, maar als Troparion dat van het feest der verkoniging.

Uit : Heiligenleven voor elke dag. Uitg.orthodox klooster Den Haag

3e zondag na Pinksteren : de leliën op het veld

 3e zondag na Pinksteren

“Over de leliën in het veld”

 

 

Zie de leliën op het veld

 

Zie de leliën op het veld
Zie, hoe schoon zij bloeien 
Wie doet haar, van zorgen vrij 
Daar zo heerlijk groeien? 
Wie gaf haar die stille pracht? 
Wie dat kleed zo rein en zacht 
Zonder zijns gelijke, zonder zijns gelijke?

God, de heer, riep u uit d’aard
Doet zo blij u tieren 
Hij gaf u dat schone kleed 
Dat gij d’aard zoudt sieren 
Dat gij ons bij zorg en smart 
Met een stil gelovig hart 
Leert op hem vertrouwen, leert op hem vertrouwen

O, verblijd u dan mijn hart 
Werp op Hem uw zorgen 
Die na droeve winternacht 
Roept de lentemorgen 
O, vertrouw in lief en leed 
Die de bloemen niet vergeet 
Is ook mij een vader, is ook mij een vader

F. Silcher

 

Eerste lezing

Romeinen 5,1-10

Leven in vrede met God [1] Gerechtvaardigd door het geloof leven* wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. [2] Hij is het die ons door het geloof* de toegang* heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen*op onze hoop op de heerlijkheid* van God. [3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. [5] En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.      [6] Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde* tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. [7] Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. [8] God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. [9] Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn*. [10] Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.

Evangelielezing

Mattheüs 6,22-33

22] De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. [23] Maar als je oog slecht is, zal heel je lichaam duister zijn. Als nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn! [24] Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel*niet tegelijk dienen. [25] Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? [26] Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? [27] Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? [28] En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. [29] Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. [30] Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? [32] Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. [33] Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij

Ambrosius : Ik zeg je, sta op

H. Ambrosius (ca 340-397), bisschop van Milaan en Kerkleraar Commentaar op het evangelie van Lucas, 6, 60-63 ; SC 45

Ambrosius4.jpg

Heilige Ambrosius van Milaan

 “Ik zeg je, sta op”

      Voordat Hij een dood meisje liet verrijzen, geneest Jezus een vrouw die aan bloedvloeiingen leed om zo de mensen mee te nemen in het geloof. Om te onderrichten dat Hij de bloeding kan stelpen en dat Hij deze vrouw genezen heeft, begeeft Hij zich vervolgens naar het meisje.
      Om te geloven in onze eeuwige verrijzenis vieren wij op dezelfde wijze de historische verrijzenis van de Heer, die zijn Passie heeft gevolgd… “De dienaren van de Heer komen en zeggen: ‘Stoor de meester niet’”: ze geloven nog niet in de verrijzenis van Jezus, die voorspeld is in de Wet en vervuld in het Evangelie. Daarom neemt Jezus, bijeenkomst bij haar huis, slechts weinig getuigen van de aankomende verrijzenis met zich mee: niet de grote menigte heeft meteen geloofd in de verrijzenis. Als Jezus verklaart: “Het kind is niet dood, het slaapt”, “bespot” de menigte Hem, want zij die niet geloven, spotten. Dat zij, die denken dat ze dood zijn, over hun doden wenen: wanneer men in de verrijzenis gelooft, is de dood niet het einde, maar een soort rustperiode…
      Jezus geneest het meisje door haar bij de hand te nemen en Hij geeft haar te eten. Dat is een getuigenis van het leven, zodat men niet in een illusie gelooft, maar in een werkelijkheid. Gelukkig zij die door de Wijsheid bij de hand genomen wordt! Dat het God ook behaagt, dat de Wijsheid mijn handelingen vasthoudt, dat de gerechtigheid mijn hand vasthoudt, dat het Woord van God mijn hand vasthoudt, dat Hij me naar de verborgen plaats leidt waar Hij woont. Dat Hij mijn geest van de vergissing afkeert, dat Hij degene die Hij redt, terugbrengt, en dat Hij beveelt om mij te eten te geven, want het Woord van God is het brood uit de hemel (Joh 6,32). Daarom verklaart deze Wijsheid, die het goddelijke voedsel op het heilig altaar van zijn Lichaam en zijn Bloed heeft neergelegd: “Kom en eet van mijn brood en drink van deze wijn die ik bereid heb” (Spr. 9,5).

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Ireneus van lyon : wij hebben vandaag wonderbare dingen gezien

H. Ireneus van Lyon (rond 130-rond 208), bisschop, theoloog en martelaar Tegen de ketterij, III, 2, 2

“We hebben vandaag wonderbare dingen gezien”

 Irenaeus_of_lyons 45.jpg

 

 

     Het Woord van God is in de mens komen wonen; Hij heeft zich “Mensenzoon” gemaakt om de mens er aan te wennen God te ontvangen en om God er aan te wennen in de mens te wonen; zoals de Vader het wenste. Daarom werd het teken van ons heil, Emmanuel geboren uit de Maagd geschonken door de Heer zelf (Jes 7,14). Het is immers de Heer zelf die de mensen redt, omdat zij zichzelf niet kunnen redden… De profeet Jesaja heeft gezegd: “Geeft de zwakke handen weer kracht, maakt sterk de bevende knieën! Zegt tot allen die radeloos zijn: houdt moed, weest niet bang, hier is uw God. Hij brengt wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij brengt u redding” (35,3-4). Want het is alleen de redding van God, en niet van onszelf, we zouden ons heil zelf niet kunnen bewerkstelligen.

 

 Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org