de heilige Gontran

Heiligenleven

De heilige Gontran (Gunthranus)

 

 

 

 

gontran van Bourgondie.jpg

Heilige Gontran – griekse ikoon door Constantin Zaponidis (Thessalonika 2002)

 

 

De heilige Gontran, koning van Bourgogne, kleinzoon van Clovis I, werd geboren in 525 en koning gekroond toen hij 36 jaar oud was, te Orleans. Na een barbaarse beginperiode, die het leven kostte aan zijn beide broers, ontfermde hij zich over hun kinderen en begon hij oprecht te zoeken naar het welzijn van zijn onderdanen. Hij gebruikte de onderrichtingen van het Evangelie als richtsnoer voor zijn bestuur en hechtte de hoogste waarde aan goede betrekkingen met de bisschoppen. Hij steunde alom de kerkbouw en het oprichten van kloosters.

Toen een langdurige periode van slecht weer niet alleen algemene hongersnood veroorzaakte, maar er daarbij ook nog een pestepidemie uitbrak, achtte hij zich persoonlijk voor God verantwoordelijk, en hij trachtte door dag en nacht te bidden en te vasten Gods toorn af te wenden, terwijl hij alle maatregelen nam voor het verzorgen van zieken.

Persoonlijke beledigingen en zelfs moordaanslagen, vergaf hij gemakkelijk maar de wreedheden van zijn officieren tegen anderen ,bestrafte hij streng. Hij is gestorven in het jaar 593, bijna 70 jaar oud, te Chalons-sur-Saône. De heilige Gregorius van Tours, die zijn leven heeft beschreven, verhaalt ook verschillende, op Gontrans voorspraak verkregen wonderen, waarvan hij getuige is geweest.

Uit : Heiligenleven voor elke dag – Orth.klooster Den Haag

Pinksteren

 

PINKSTEREN

 

 

 

 

Pinksteren 2587.jpg

Pinksteren

 

LEZINGEN :

Eerste lezing : Handelingen 2,1-11

Pinksteren [1] Toen de dag* van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. [2] Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis* waar zij waren. [3] Er verschenen hun vurige tongen*, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. [4] Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken* in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.      [5] Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. [6] Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. [7] Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! [8] Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal* van zijn geboortestreek hoort? [9] Parten* en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, [10] Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, [11] Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’

EVANGELIE

Johannes 7,37-5. 8,12.

Stromen levend water      [37] Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: ‘Heeft* iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken [38] wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.’ [39] Hiermee doelde Hij op de Geest die men zou ontvangen als men tot geloof in Hem kwam. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt* was.
Verdeeldheid onder de toehoorders      [40] Onder het volk waren er die bij het horen van deze woorden zeiden: ‘Dit is werkelijk de profeet*.’ [41] Sommigen beweerden: ‘Hij is de Messias.’ Maar er waren er ook die zeiden: ‘De Messias komt toch niet uit Galilea*? [42] Zegt de Schrift niet dat de Messias uit het geslacht van David komt en uit Betlehem, de woonplaats van David?’ [43] Zo ontstond er verdeeldheid over Hem onder het volk. [44] Er waren er die Hem wilden grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe.
Ongeloof van de autoriteiten      [45] Toen de gerechtsdienaren bij de hogepriesters en farizeeën terugkwamen, vroegen dezen: ‘Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?’ [46] De dienaars zeiden: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ [47] Waarop de farizeeën antwoordden: ‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? [48] Heeft een van de leiders Hem geloof geschonken? Of iemand van de farizeeën? [49] Maar dat volk, dat de wet* niet kent, vervloekt zijn ze!’ [50] Nikodemus, de man die indertijd naar Jezus toe was gekomen, iemand uit hun eigen kring, merkte op: [51] ‘Sinds wanneer staat de wet ons toe iemand te veroordelen zonder hem eerst te horen en ons over zijn daden een oordeel te vormen?’ [52] Maar hij kreeg als antwoord: ‘Bent u soms ook een Galileeër? Zoek het maar na en u zult zien: uit Galilea komen geen profeten*!’

 [12] Weer richtte Jezus zich tot* hen: ‘Ik* ben het licht* van de wereld. Wie Mij volgt*, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten.

Techniek voor het schilderen van ikonen

Techniek voor het schilderen van ikonen

Gewoonlijk denktmen bij het begrip ikoon aan een op hout geschilderde religieuze voorstelling.Maar vooral uit de vroege tijd zijn ikonen behouden die uit ivoor, goud, email,mozaïek of marmer zijn gemaakt.Ook geweven of bestikte textielikonen zijn bewaard gebleven. Vooral in de 18e en 19e eeuw in Rusland waren de kleine metaalikonen zeer populair.Deze waren meestal in brons of in messing gegoten.

Lees verder Techniek voor het schilderen van ikonen

Johannes Chrysostomos : Het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de mensenzoon u zal geven

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar Homilie over het evangelie van Mattheus, nr 82, 5 ; PG 58, 743

Chrysostome  miniature 17e eeuw.jpg

Johannes Chrysostomos“Het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven”

      De Joden aten het Paasmaal staande, met sandalen aan hun voeten, stok in de hand, en met haast (cf Ex 12,11). Om hoeveel meer goede redenen moet jij staande wakker blijven! Zij hadden zich voorbereid om naar het Beloofde Land te gaan en gedroegen zich dus als reizigers; jij bent iemand die naar de hemel gaat. Daarom moeten we altijd op onze hoede zijn… De vijanden van Christus hebben zijn heilige lichaam geslagen zonder te weten wat ze deden (Lc 23,34); en jij ontvangt Hem na zoveel weldaden, in een onzuivere ziel! Want het was Hem niet genoeg om mens te worden, om gemarteld te worden en ter dood gebracht – Hij wilde zich door zijn liefde nog verenigen met ons, zich met ons identificeren, niet alleen door het geloof, maar in werkelijkheid door de deelname aan zijn eigen lichaam…
      Beschouw de grote eer die je ontvangt, en aan welke tafel je deelneemt. De engelen zien Hem slechts bevend aan, ze durven Hem niet zonder vrees aanschouwen door de schittering van zijn heerlijkheid die van zijn gelaat afstraalt, en Hij wordt ons voedsel en wij worden één enkel lichaam en vlees met Hem. “Wie kan zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de Heer laten klinken?” (Ps 106,2) Welke herder heeft ooit zijn schapen gevoed met zijn eigen vlees?… Het gebeurt vaak dat een moeder haar kinderen aan voedsters geeft. Christus doet dat niet: Hij voedt ons met zijn eigen bloed, Hij laat ons één lichaam met Hem worden.

 

Bron : Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org