Ignace Peckstadt : een vanster op de orthodoxe Kerk (boek)

EEN VENSTER OP DE ORTHODOXE KERK (boek)

 

BRUSSEL (KerkNet/KERK & leven) – Na een lange persoonlijke zoektocht ging de Gentse advocaat Ignace Peckstadt veertig jaar geleden over naar de orthodoxe Kerk. In 1975 werd hij tot priester gewijd en aangesteld tot rector van de orthodoxe parochie in Gent. Samen met zijn familie – een zoon is hulpbisschop, een andere zoon en schoonzoon zijn priester – is hij een van de steunpilaren van de orthodoxie in ons land.

In 2005 publiceerde Peckstadt een inleiding in het orthodoxe geloof en kerkelijke leven voor een groot publiek. Een van de opmerkelijkste passages was wellicht die waarin hij de geschiedenis van de evangelisatie en de vroege Kerk in onze streken tot vóór 1054, het jaar van de scheiding tussen de Kerken van Constantinopel en Rome, als onderdeel van de orthodoxie beschouwde. ‘Onze’ oude heiligen zijn dus ook hun’ heiligen.

In deze herziene uitgave een hoofdstuk van de hand van bisschop Athenagoras Peckstadt met het verhaal van de orthodoxe gemeenschappen in de Lage Landen. Al woonden hier al eeuwen Grieken en Russen, pas in de eerste helft van de negentiende eeuw kwam er een eerste orthodoxe gebedsruimte. Dat was ten behoeve van Anna Pavlovna, de Russische echtgenote van de Nederlandse vorst Willem II, die toen resideerde in het paleis in Brussel.

De eerste parochie kwam er in 1900 in Antwerpen voor Griekse handelaars en zeelui. Na 1945 migreerden nieuwe groepen gelovigen uit Oost-Europa en groeide de behoefte aan een Nederlandstalige orthodoxe liturgie. In 1985 werd de orthodoxie een door de Belgische staat erkende eredienst en werd het oecumenische patriarchaat van Constantinopel als representatief orgaan aangesteld. Momenteel telt België ruim vijftig orthodoxe parochies, waarvan tien autochtone. (eds)

Ignace Peckstadt, Een open venster op de orthodoxe Kerk, Averbode, Averbode, 2013, 312 blz., 23,50 euro.

4e zondag van de vasten : Johannes Climax

4e zondag in de vasten

Zondag van de heilige Johannes Climax

 

 

john_author_of_the_ladder 30 maart.jpg

Johanes Climax

 

Apostellezing : Hebr.4,13-20

Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Jezus, onze hogepriester
     Nu wij een verheven hogepriester* hebben, een die de hemelse sferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.

Evangelielezing : Marcus 9,17-31

Iemand uit de menigte gaf Hem ten antwoord: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar U meegenomen, omdat hij in de greep is van een stomme geest. Wanneer hij hem aangrijpt, knijpt hij hem de keel dicht, en dan staat het schuim hem op de mond, knarst hij met de tanden en wordt hij helemaal stijf. Ik vroeg uw leerlingen hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat.’ Hij antwoordde hun: ‘Ongelovig slag mensen! Hoelang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoelang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij Me.’ En ze brachten hem naar Hem toe. Zodra de geest Hem zag, liet hij hem stuiptrekken. Hij viel op de grond en rolde heen en weer met het schuim op zijn mond. Jezus vroeg zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij dat al?’ Hij zei: ‘Van kindsbeen af. Hij heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water gegooid om hem te doden. Maar als U enigszins kunt, wees met ons begaan, kom ons te hulp.’ Jezus zei tegen hem: ‘Of Ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft.’ Meteen riep de vader van de jongen uit: ‘Ik heb vertrouwen. Kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp.’ Toen Jezus zag dat de menigte toestroomde, bestrafte hij de onreine geest met de woorden: ‘Stomme en dove geest, Ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug.’ Onder gekrijs en veel stuiptrekkingen ging hij weg. Hij bleef achter als een lijk, zodat velen zeiden: ‘Hij is dood.’ Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem opstaan, en hij stond op.
     Thuisgekomen, alleen met zijn leerlingen, vroegen dezen Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij zei tegen hen: ‘Dit soort kun je niet anders uitdrijven dan met gebed.’

Onderricht aan de leerlingen
     Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.


Johannes climacos.jpg


Germanus van Constantinopel :De troon van het kruis

H. Germanus van Constantinopel (?-733), bisschop
In Domini corporis supulturam; PG 98, 251-260


Germanus_I van Constantinopel1.jpg

Germanus van Constantinopel
De troon van het kruis

“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen” (Jes 9,1), het licht van de verlossing. Door de dood te zien die haar tiranniseerde en dodelijk verwonde, komt dit volk terug uit de duisternis naar het licht; van de dood gaat zij naar het leven.

Het hout van het kruis draagt Hem die het universum gemaakt heeft. Hij onderging de dood voor mijn leven, Hij die het universum draagt is aan een kruis genageld als een dode; Hij die de doden het leven heeft ingeblazen, blaast de laatste adem uit op het kruis. Het kruis brengt Hem geen schaamte, maar het is een trofee, ze bevestigt de totale overwinning. Hij zetelt als rechtvaardige rechter op de troon van het kruis. De doornenkroon die Hij op het hoofd draagt bevestigt zijn overwinning: “Houd moed: ik heb de wereld en de prins van deze wereld overwonnen, door de de zonde van de wereld weg te nemen.” (Joh 16,33; 1,29)

Dat het kruis een triomf mag zijn, roepen de stenen, deze stenen van de Calvarieberg waar, volgens de oude traditie van de vaderen, Adam, onze eerste vader, begraven is. “Adam, waar ben je? (Gn 3,9) roept Christus opnieuw op het kruis. Ik ben gekomen om je te zoeken en om je te kunnen vinden, heb Ik mijn handen uitgestrekt op het kruis. Met uitgestrekte handen keer Ik me tot de Vader om te danken dat Ik je heb gevonden, dan keer Ik me tot jou om je te omhelzen. Ik ben niet gekomen om over je zonde te oordelen, maar om je door mijn liefde voor de mensen te redden (Joh 3,17); Ik ben niet gekomen om je aan te klagen voor je ongehoorzaamheid, maar om je te zegenen met mijn gehoorzaamheid. Ik zal je bedekken met mijn vleugels en je zult een schuilplaats vinden in mijn schaduw, mijn trouw zal je bedekken met het schild van het kruis en je zult de het nachtelijk onheil niet meer vrezen (Ps 91, 1-5) want je zult de eeuwige dageraad kennen (Wijsh 7,10). Ik zal je leven zoeken dat verborgen is in de duisternis en in de schaduw van de dood (Lc 1,79). Ik zal geen rust hebben, totdat Ik, vernederd en afgedaald tot in de hellen om je te zoeken, je weer naar de hemel heb gebracht.”

Bron : Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heiligenleven : Sofronios, patriarch van Jeruzalem

Heiligenleven

Sofronios , patriarch van Jerusalem

 


sofronios_patriarxis_ierosolumon_526.jpg

Sofronios, patriarch van Jeruzalem


De heilige Sofronios, patriarch van Jeruzalem, bijgenaamd de Geleerde, was afkomstig uit Damascus, en monnik in het klooster van de heilige Theodosios de Grote. Zijn leraar was de bekende Joannes Moschos, met wie hij de kloosters en de kleuizenaars in de egyptische woestijn bezocht. Hun ervaringen legden zij neer in het boek :’De geestelijke weide’. Vervolgens gingen zij samen naar Rome waar moschos stierf. Hij had aan Sofronios de opdracht gegeven zijn lichaam mee te nemen naar de Sinaï of naar het Theodosios-klooster in Jeruzalem.                                    

Om zijn vroomheid en geleerdheid, die hem kracht verleenden in de strijd van de kerk tegen de Monofysieten en Monotheleten, werd hij tot patriarch gekozen in 634. Toen de Perzische koning Chosroës Jeruzalem ingenomen had, vluchtte Sofronios naar zijn vriend Joannes de Barmhartige in Alexandrië, die hem ondersteunde tot hij naar Jeruzalem kon terugkeren. Onder zijn leiding werd daar de synode gehouden, gericht tegen de Monotheleten, die bestreden dat er in Christus ook een menselijke wil was naast de goddelijke wil, omdat Hij alleen daardoor een volledig mens kan zijn.

Sofronios schreef ook het Leven van de heilige Maria van Egypte, stelde de ritus samen van de Grote Waterwijding, en componeerde verschillende hymnen die nog in de Diensten gebeden worden.

Opnieuw werd Jeruzalem ingenomne, nu door de Arabieren, onder kalief Omar. Sodronios ging naar hem toe en verkreeg de belofte dat het leven van de christenen gespaard zou worden. Maar desondanks begon Omar op grote schaal te plunderen en de inwoners te mishandelen. Sofronios stierf toe letterlijk van hartzeer, in 638.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Cyrillus van Alexandrië : Voortaan zullen alle eeuwen mij gelukkig prijzen

Homilie toegekend aan de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië (380-444), kerkleraar 
Homilie gehouden op het concilie van Efeze in 431(vert. brevier) 


cyrillus_of_alexandria1.jpg

Cyrillus van Alexandrië
“Voortaan zullen alle eeuwen mij gelukkig prijzen”

      Wees gegroet, Maria, u die de Moeder van God zijt, eerbiedwaardig kleinood van de hele wereld, onblusbare toorts, krans van maagdelijkheid, scepter van de juiste leer, onverwoestbare tempel, woonplaats van Hem die door geen ruimte wordt begrensd. Moeder en maagd, door u wordt in het heilig evangelie Hij die komt in de naam des Heren, gezegend genoemd (vgl. Mt. 21, 9).

      Wees gegroet, u die in uw maagdelijke schoot Hem hebt omvat die hemel en aarde niet kunnen omvatten. Door u wordt het kostbaar kruis over de hele wereld vereerd. Door u juicht de hemel van vreugde. Door u verheugen zich de engelen en de aartsengelen. Door u worden duivels op de vlucht gedreven. Door u is de verleider, de duivel, uit de hemel gevallen. Door u worden de gevallen schepselen weer in de hemel opgenomen. Door u is heel de schepping die in afgodendienst verstrikt was, weer tot de kennis van de waarheid gekomen. Door u ontvangen zij die geloven, het water van het doopsel en de olie van de vreugde. Door u zijn over de gehele wereld kerken gegrondvest. Door u worden volkeren tot bekering gebracht.

      Wat moet ik nog meer zeggen? Door u is het licht van de eniggeboren Zoon van God opgegaan over hen die in het duister en de schaduw van de dood gezeten zijn (vgl. Lc. 1, 79)… Wie van de mensen is bij machte Maria die alle lof waardig is, naar behoren te verheerlijken? Moeder en maagd is zij. Een wonder dat mij verbijstert. Maar wie heeft er ooit gehoord dat een bouwmeester gehinderd wordt in de tempel te wonen die hijzelf gebouwd heeft? Wie zou men ervan kunnen beschuldigen dat hij zijn dienares als zijn moeder beschouwt? Zie, alles verheugt zich. Moge het nu zo zijn dat wij … de ondeelbare Drie-eenheid vrezen en vereren. Laten wij Maria, altijd maagd, Gods heilige tempel, bezingen, samen met haar Zoon, de onbevlekte bruidegom. 

Bron : Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Pasen in de orthodoxe kerk (5 mei)

PASEN  in de Orthodoxe kerk (5 mei)

Het Orthodox Pasen valt dit jaar ongeveer één maand later dan het Katholieke Pasen. Hieronder kan je de data zien waarop in de Orthodoxe Kerk Pasen valt (waar een sterretje staat, betekent dat het samenvalt met het Westers Paasfeest)

Pasen in de XXIe eeuw
2001  april  15*
2034  april  9*
2067  april 10
2002 mei  5
2035  april  29
2068  april  29
2003  april  27
2036  april 20
2069  april 14*
2004  april 11*
2037  april 5*
2070  mei  4
2005  mei  1e
2038  april  25*
2071  april  19*
2006  april  23
2039  april 17
2072  april 10*
2007  april  8*
2040  mei  6
2073  april 30
2008  april  27
2041  april  21*
2074  april 22
2009 april  19
2042  april  13
2075  april 7*
2010  april  4*
2043  mei  3
2076  april  26
2011  april  24*
2044  april  24
2077  april  18
2012  april  15
2045  april 9*
2078  mei  8
2013  mei 5
2046  april  29
2079  april  23*
2014  april  20*
2047  april 21
2080  april  14
2015  april  12
2048  april  5*
2081  mei  4
2016  mei  1e
2049  april  25
2082  april  19*
2017  april  16*
2050  april  17
2083  april  11
2018  april 8
2051  mei  7
2084  april  30
2019  april 28
2052  april  21*
2085  april  15*
2020  april 19
2053  april  13
2086  april 7
2021  mei  2
2054  mei  3
2087  april  27
2022  april  24
2055  april  18*
2088  april  18
2023  april  16
2056  april  9
2089  mei  1e
2024  mei  5
2057  april  29
2090  april  23
2025  april 20*
2058  april  14*
2091  april  8*
2026  april 12
2059  mei  4
2092  april  27
2027  mei  2
2060  april  25
2093  april  19
2028  april  16
2061  april  10*
2094  april  11
2029  april  8
2062  april  30
2095  april 24*
2030  april 28
2063  april 22
2096  april 15*
2031  april  13*
2064  april 13
2097  mei  5
2032  mei  2
2065  april  26
2098  april 27
2033  april  24
2066  april 18
2099  april  12*
 
 
2100  mei  1e
opmerking : Het sterretje (*) duidt de dagen aan waarop het Oosters Paasfeest samenvalt met het Westers (katholieke) Paasfeest. In de loop van de XXI e eeuw zal Pasen door alle Christenen samen dertig maal gevierd worden op dezelfde datum. Vanaf 2099 zal het echter 801 jaar duren voordat het Paasfeest nog eens op dezelfde datum valt (in 2900)