De heilige Erasmos van het Holenklooster in Kiev

Heiligenleven

De heilige Erasmos van het Holenklooster in Kiev

erasmus van Kiev.jpgDe heilige Erasmos had van zijn ouders grote rijkdommen geërfd, en vol enthousiasme besteedde hij al het geld aan de verfraaiing van de Kerk. En terwijl hij in tranen bad voor de iconen die hij met gouden en zilveren riza’s had getooid, werd zijn eigen hart getooid met geloof en liefde en alle monastieke deug. Nu kwamen er echter andere monniken bij hem die hem beschuldigden van aardse ijdelheid en dat hij zijn bezit aan de armen had moeten geven Het was te laat en niet meer mogelijk om terug te nemen wat hij zo spontaan gegeven had. Erasmos ,raakte in volkomen onzekerheid en verloor zijn vurige ijver. Een diepe neerslachtigheid maakte zich van hem meester en tenslotte werd hij zo ziek dat men oordeelde dat hij stervende was. Dagenlang sprak hij geen enkel woord en hij scheen volkomen buiten bewustzijn. De aanwezige monniken bespraken met elkaar hoe zwaar hij het te verantwoorden zou krijgen nu hij zijn leven zo nutteloos had doorgebracht; en hij zag eruit of hij door een schrikwekkend visioen tot zwijgen was gebracht.

Maar plotseling richtte Erasmos zich op en zei : ‘Inderdaad, mijn broeders, ik ben een zondaar en heb geen berouw gekend. Maar onze heilige Vaders zijn mij verschenen en zeiden me dat zij voor mij gebeden hadden dat Christus mij tijd van bekering zou geven. En toen verscheen mij de heilige Moeder Gods van onze icoon, samen met allerlei Heiligen, en zij sprak tot mij : ‘Erasmos, jij hebt mijn kerk opgeluisterd, daarom zal ik jou luister schenken in het Koninkrijk van mijn Zoon. Over drie dagen kom ik je halen, omdat je de luister van mijn Huis hebt liefgehad’.

Hierna stond Erasmos op, beleed voor de broeders zijn zonden, ging naar de kerk, en ontving vol vreugde het Grote Schima. En al biddend ontsliep hij op de derde dag, in blijdschap, om op te gaan naar Christus en Zijn heilige Moeder, omstreeks 1160.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orthodox klooster Den Haag

30e zondag na Pinksteren:Gedachtenis van de heilige Jozef, bruid van Maria

30e zondag na Pinksteren

Gedachtenis van de heilige Jozef, bruid van Maria

 

 

Jozef H. loki.jpg

De heilige Jozef

 

LEZINGEN

Galaten 1,11-19

Ik* verzeker u, broeders en zusters, het evangelie* dat door mij is verkondigd, is niet door mensen* uitgedacht. [12] Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring* van Jezus Christus.
Voorvallen uit Paulus’ leven
[13] U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb: hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien; [14] en hoever ik het gebracht heb in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen* van mijn voorouders. [15] Maar* toen God, die mij had uitgekozen, nog in mijn moeders schoot, en die mij heeft geroepen door zijn genade, [16] besloot zijn Zoon aan mij te openbaren om Hem onder de heidenvolken* te verkondigen, toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, [17] zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië* en vandaar naar Damascus teruggekeerd.
[18] Pas drie* jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan om met Kefas* kennis te maken, en ik ben veertien dagen bij hem gebleven. [19] Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus*, de broer van de Heer.

Evangelie

Matth.2,13-23

Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.’
[14] Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte,
[15] en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is:
Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
[16] Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. [17] Toen werd vervuld wat bij monde van de profeet Jeremia gezegd is: [18] In Rama werd een stem gehoord,
een hevig gejammer en geklaag.
Rachel jammert om haar kinderen,
en ze wil niet getroost worden,
want ze zijn er niet meer.
[19] Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei:
[20] ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.’
[21] Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël.
[22] Toen hij hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. In een droom gewaarschuwd, week hij uit naar het gebied van Galilea,
[23] en vestigde zich in de stad Nazaret, opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeten gezegd is:

[23] Hij zal Nazoreeër* genoemd worden

Johannes van damascus : “Hij zal vervuld worden met de heilige Geest …; hij gaat voor de Heer uit met de kracht van Elia (Lc 1,17)

 

 

H. Johannes van Damascus (ca. 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar
Overweging over Elia de Tisbiet

john-of-damascus-01.jpg“Hij zal vervuld worden met de heilige Geest …; hij gaat voor de Heer uit met de kracht van Elia (Lc 1,17)

Wie heeft de macht om de hemelen te openen en te sluiten, om het te laten regenen of niet? Wie kan het vuur laten neerdalen op een offer dat doordrenkt is met water of op twee troepen soldaten om hun slechte daden? Wie liet in ontvlamde ijver de profeten vergaan van schaamte voor hun beledigende afgoden die ze aanbaden? Wie heeft God gezien in een lichte bries?… Al deze zaken zijn alleen eigen aan Elia en aan de Geest die in hem is.
Maar men kan over nog wonderbaarlijker gebeurtenissen spreken… Elia is degene die tot op vandaag de dood niet ondergaan heeft, maar hij werd ten hemel opgeheven en bleef onvergankelijk; sommigen dachten dat hij met de engelen leefde, van wie hij de onvergankelijke en immateriële natuur navolgde door een zuiver leven te leiden… En uit het feit dat Elia verscheen bij de transfiguratie van de Zoon van God, en Hem met bedekt gelaat zag, en zich van gelaat tot gelaat tegenover Hem ophield. Op het einde der tijden, als het heil van God gemanifesteerd zal zijn, dan zal hij de komst van God voor de anderen verkondigen en zal hij dit aan de andere mensen tonen; door veel bijzondere tekenen, zal hij de dag bevestigen die geheim is gehouden. Die dag zullen ook wij, als we klaar zijn, hopen om deze bewonderenswaardige man, die ons de weg bereid, die naar deze dag leidt, achterna te gaan. Dat hij ons dus de hemelse verblijven binnen laat gaan, in Christus Jezus onze Heer , die de eer en glorie toekomt, nu en alle dagen tot in eeuwigheid.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Efaim de Syrier : Jozef,zoon van david, wees niet bevreesd

H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrië, Kerkleraar
Hymne voor de Geboorte

“Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd”

Jozef omhelsde
de Zoon van de hemelse Vader,
als een pasgeborene,
en hij diende Hem als zijn God.
Het Kind behaagde hem
als de goedheid zelve;
en Hij vereerde hem
als de rechtvaardige bij uitstek (Mt 1,19).
Groot was zijn verbazing!
“Hoe komt het toch,
Zoon van de Allerhoogste,
om Jou als zoon te hebben?
Ik was geërgerd door je moeder,
Ik wilde haar verstoten.
Ik wist niet
dat er in haar schoot een grote schat was,
die me in mijn armoede,
plotseling rijk maakte.”
“Koning David heeft mijn ras laten ontstaan
en hij heeft de kroon aanvaard.
Wat is de armoede groot
waarin ik ben beland!
In plaats van koning ben ik arbeider;
maar een kroon kwam tot mij,
want op mijn hart rust
de Meester van alle kronen.”

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org