Isaak de Syrier : Herodes probeerde Jezus te zien

H. Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Geestelijke overweging, 1e serie, nr. 20

 

Isaak de Syriër567.jpg

Isaak de Syrier    Herodus probeerde Jezus te zien

Hoe kunnen de geschapen wezens God schouwen? Het zien van God is zo verschrikkelijk dat Mozes zelf zegt dat hij vreest en beeft. Wanneer de glorie van God immers verschenen is op de berg Sinaï (Ex 20), rookte de berg en beefde uit angst voor de openbaring; de beesten die deze helling naderden stierven. De kinderen van Israel zijn voorbereid; ze hebben zich gereinigd gedurende drie dagen naar het bevel van Mozes, om waardig te zijn om de stem van God te horen en zijn openbaring te zien. Welnu, toen de tijd kwam hebben ze noch het zien van het licht kunnen opnemen, noch de kracht van zijn donderende stem kunnen ontvangen.
Maar nu heeft Hij zijn genade over de wereld gegoten door zijn komst, Hij is niet neergedaald in een aardbeving, noch in het vuur, noch door met een verschrikkelijke stem te verkondigen, maar als dauw op de vacht (Richt. 6,37) als een druppel die zachtjes op aarde valt. Hij is onder een andere gedaante onder ons gekomen. Hij heeft immers zijn grootheid met een sluier van vlees bedekt. Hij heeft daar een schat van gemaakt; Hij heeft onder ons geleefd in dat vlees dat zijn wil had gevormd in de schoot van de Maagd Maria, de Moeder van God, opdat door Hem te zien van ons soort en levend onder ons, wij niet bezorgd zouden zijn uit angst om Hem te schouwen. Daarom hebben zij, die zich met hetzelfde kleed hebben bekleed waarin de Schepper is verschenen, in dat lichaam waarmee Hij zich bedekt heeft, Christus zelf bekleed (Gal 3,27). Want ze wensten om hun innerlijke mens (Ef 3,16) dezelfde nederigheid waarmee Christus zich geopenbaard heeft bij zijn schepping en in haar geleefd heeft, als Hij zich nu aan zijn dienaren toont. In plaats van het kleed van eer en de uiterlijke glorie, hebben ze zich met deze nederigheid gesierd.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie