Johannes Chrysostomos : De ontvangen gaven vrucht laten dragen

H. Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
Homilie over het Evangelie van Matteus, nr 78, 2-3; PG 58, 713-714

 

Basilius en Chrysostomos.jpg

De heilige Basilios en Johannes Chrysostomos

De ontvangen gaven vrucht laten dragen

      De parabel van de talenten gaat over alle mensen, die in plaats van hun medemensen te hulp te komen met hun goederen, hun advies of op een andere wijze, slechts voor zichzelf leven… In deze parabel wil Jezus ons het grote geduld van de Heer openbaren, maar naar mijn mening, verwijst Hij ook naar de algemene verrijzenis… Allereerst erkennen de dienaren, die rekenschap van hun handel afleggen, zonder omwegen wat hun door de meester gegeven is en wat de vrucht van hun handelen is. De eerste zegt: “Heer, U hebt me vijf talenten toevertrouwd” en de tweede: “Heer, U hebt me twee talenten toevertrouwd”; ze erkennen daarmee dat ze het hebben uit goedheid van hun meester, dat ze het ten gunste van hen in waarde hebben laten toenemen. Hun dankbaarheid gaat zover dat ze de hele verdienste toekennen en de hele glorie van hun succes wijten aan het vertrouwen van hun meester. Wat antwoordt de meester dan? “Heel goed, trouwe en goede knecht.” Is werkelijk goed zijn niet het zich toewijden aan het goed doen voor zijn naaste? “Ga de vreugde van je meester binnen”: het gaat hier om een zaligspreking van het eeuwige leven.

      Maar zo gaat het niet bij de slechte dienaar… Wat is dan het antwoord van de meester? “Slechte en luie dienaar, je moest mijn geld op de bank zetten”, dat wil zeggen dat men zijn naasten moest spreken, aansporen, en raadgeven. “Maar, antwoordde de ander misschien, de anderen luisteren niet naar me.” Waarop de meester antwoordde: “Dat is jouw zaak niet…. Je had toch tenminste je geld in bewaring kunnen geven en mij bij mijn terugkomst ervoor  laten zorgen, zodat er rente zou zijn.” Deze rente verwijst naar de goede werken die voortkomen uit het luisteren naar het Woord dat we moeten zeggen. “Je hoefde alleen maar het gemakkelijke deel van het werk te doen en Mij het moeilijkste te laten doen”… Wat wil dat zeggen? Degene die voor het welzijn van de ander de genade van het woord en van het onderricht heeft ontvangen en er geen gebruik van maakt, laat zich deze genade afnemen. Maar degene die de genade die hij heeft ontvangen, met ijver en wijsheid besteedt,zal een nog overvloediger genade ontvangen.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Groene Patriarch roept op tot ecologische bekering

GROENE PATRIARCH ROEPT OP TOT ECOLOGISCHE BEKERING

BRUSSEL (KerkNet/CNS) – Bidden voor de Schepping impliceert ook dat wij Gods vergiffenis vragen voor de kleine of ernstige manieren waarop wij bijdragen tot de vervuiling. Dat schrijft de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel, beter bekend als de groene’ patriarch’, in zijn boodschap naar aanleiding van de Scheppingsdag. De patriarch roept alle christenen deze dag op om berouw te hebben voor de ecologische schade die wij, vaak ook uit onwetendheid, berokkenen. De Scheppingsdag werd in 1898 door de voorganger van patriarch Bartholomeus in het leven geroepen. Hij wordt wereldwijd op 1 september gehouden. Paus Benedictus XVI beschreef de dag recentelijk nog als ‘een van de belangrijkste oecumenische initiatieven’.
De oecumenische patriarch schrijft dat God het universum en de aarde heeft geschapen als een perfecte plaats voor de mens om te wonen. “Tot God bidden voor de bescherming van de Schepping is in de eerste plaats berouw hebben voor de manier waarop wij de wereld vernietigen, in plaats van ons in te zetten om de Schepping te bewaren en zijn rijkdommen redelijk en zorgzaam te beheren.” De patriarch hoopt op de bekering van de machtigen van de aarde, opdat zij het ecosysteem van de aarde niet uit egoïsme of winstbejag vernietigen.

(Kerknet)

Heilige Gertruda van Nijvel

Heiligenleven

Heilige Gertruda van Nijvel

Gertruda van Nijvel.jpgDe heilige Gertruda, abdis van Nijvel, werd in 626 geboren als dochter van Pepijn van Landen, de hofmeier van koning Dagobert. Na de dood van haar vader, in 646, stichtte haar moeder, op raad van de heilige bisschop Amandus, in Nijvel een dubbelklooster : één voor mannen en één voor vrouwen, maar onder gezamenlijk bestuur. Hoewel haar dochter pas 20 jaar oud was, stelde ze haar aan als abdis en werd zelf moniale onder haar gehoorzaamheid. Gertruda was een krachtige persoonlijkheid, die volstrekte trouw eiste aan de kloostertucht, maar ze had een medelijdende goedheid voor de zwakken en jongeren.Zij bouwde het klooster uit dat een grote faam genoot om het strikte monastieke leven dat er geleid werd en de warme gastvrijheid waarmee vreemdelingen en pelgrims werden ontvangen. Zij nodigde ook Ierse monniken uit, die een roep van grote heiligheid genoten, en deed hen een klooster en een ziekenhuis bouwen op door haar geschonken land.

In 652 stierf haar moeder, en Gertruda, wier gezondheid verzwakt was door het harde leven dat zij leidde, voelde zich niet meer in staat om zoznder die steun aan het hoofd van de beide comunauteiten te staan. Zij trad af, liet de zorg voor de uitwendige zaken over aan de monniken en stelde haar nicht aan tot geestelijke moeder. Zelf wijdde zij zich geheel aan de studie van de Heilige Schrift en aan het gebed. Tenslotte werd zij ziek en steeds zwakker. De laatste nacht van haar leven riep zij haar zusters bijeen om samen met haar te bidden, en de ochtend van de tweede vastenzondag stierf zij gedurende de viering van de heilige Eucharistie, 17 maart 659.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orth.klooster Den Haag

OECUMENISCH CONGRES OVER SCHEPPINGSVERANTWOORDELIJKHEID

OECUMENISCH CONGRES OVER SCHEPPINGSVERANTWOORDELIJKHEID

BRUSSEL (KerkNet/VIS) – In het Italiaanse Bose eindigt op zaterdag 8 september de twintigste internationale oecumenische conferentie van orthodoxe spiritualiteit, waarin dit jaar het thema ‘De mens, hoeder van de Schepping’ centraal staat. De vier dagen durende bijeenkomst van monniken, Bijbelgeleerden en specialisten van de orthodoxie vindt plaats op initiatief van de monastieke gemeenschap van Bose, in samenwerking met de orthodoxe Kerken. De katholieke Kerk is er onder meer vertegenwoordigd door kardinaal Etchegaray, aartsbisschop Mennini en de Italiaanse bisschop Mansueto Bianchi.
Zowel de oosterse als de westerse Kerken delen de visie dat de mens de zorg voor de Schepping kreeg toevertrouwd. De deelnemers van de bijeenkomst in Bose gaan onder meer na of de Bijbelse scheppingsvisie en de geschriften van de kerkvaders geen waarden aanreiken, die kunnen helpen om de ecologische crisis te overwinnen en de vaak onherstelbare schade die de mens aan de aarde toebrengt te bestrijden.

(Kerknet)

Hilarius van Poitiers : Vraagt en men zal u geven; zoekt en u zult vinden

H. Hilarius (ca 315-367), bisschop van Poitiers, Kerkleraar
De Drie-eenheid, I, 37-38

Hilarius van Poitiers.jpg

“Vraagt en men zal u geven; zoekt en u zult vinden”

      Ik weet het best, o God, almachtige Vader : me aan U geven opdat alles in mij… over U spreekt, dat is het belangrijkste werk in mijn leven. U hebt me de gave van het woord gegeven, en het kan me slechts een grotere beloning brengen, door de eer om U te dienen en door aan de wereld, die Hem niet kent en aan de ketter die Hem ontkent, te tonen wie U bent, de Vader van de eniggeboren Zoon van God. Ja werkelijk, dat is mijn enige verlangen! Maar ik heb het erg nodig om uw barmhartigheid aan te roepen opdat U met de adem van uw Geest, de zeilen van mijn geloof bol blaast, naar U uitreikend, en dat U meer toe brengt om overal uw heilige naam te verkondigen. Want U hebt niet vergeefs de belofte gedaan : “Vraag en het zal u gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden open gedaan”.

      Arm als we zijn, smeken we om hetgeen wij tekort komen. Wij leggen ons met ijver toe op de studie van uw profeten en uw apostelen; wij kloppen op alle deuren die onze intelligentie gesloten aantreft. Maar U alleen kunt onze gebeden verhoren…; U alleen kunt de deur, waarop wij kloppen, openen. U zult ons moeilijke begin aanmoedigen; U zult onze vooruitgang bevestigen; en U zult ons oproepen om deel te nemen aan de Heilige Geest die uw profeten en uw apostelen heeft geleid. Zo zullen we aan hun woorden geen andere betekenis geven dan hetgeen ze voor ogen hadden.

      Geef ons dus de ware betekenis van de woorden, het licht van de intelligentie, de schoonheid van de uitdrukking, het geloof in waarheid. Geef dat wij zeggen wat wij geloven…: dat er slechts één God is, de Vader, en slechts één Heer, Jezus Christus.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org