Johannes Chrysostomos : De ontvangen gaven vrucht laten dragen

H. Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
Homilie over het Evangelie van Matteus, nr 78, 2-3; PG 58, 713-714

 

Basilius en Chrysostomos.jpg

De heilige Basilios en Johannes Chrysostomos

De ontvangen gaven vrucht laten dragen

      De parabel van de talenten gaat over alle mensen, die in plaats van hun medemensen te hulp te komen met hun goederen, hun advies of op een andere wijze, slechts voor zichzelf leven… In deze parabel wil Jezus ons het grote geduld van de Heer openbaren, maar naar mijn mening, verwijst Hij ook naar de algemene verrijzenis… Allereerst erkennen de dienaren, die rekenschap van hun handel afleggen, zonder omwegen wat hun door de meester gegeven is en wat de vrucht van hun handelen is. De eerste zegt: “Heer, U hebt me vijf talenten toevertrouwd” en de tweede: “Heer, U hebt me twee talenten toevertrouwd”; ze erkennen daarmee dat ze het hebben uit goedheid van hun meester, dat ze het ten gunste van hen in waarde hebben laten toenemen. Hun dankbaarheid gaat zover dat ze de hele verdienste toekennen en de hele glorie van hun succes wijten aan het vertrouwen van hun meester. Wat antwoordt de meester dan? “Heel goed, trouwe en goede knecht.” Is werkelijk goed zijn niet het zich toewijden aan het goed doen voor zijn naaste? “Ga de vreugde van je meester binnen”: het gaat hier om een zaligspreking van het eeuwige leven.

      Maar zo gaat het niet bij de slechte dienaar… Wat is dan het antwoord van de meester? “Slechte en luie dienaar, je moest mijn geld op de bank zetten”, dat wil zeggen dat men zijn naasten moest spreken, aansporen, en raadgeven. “Maar, antwoordde de ander misschien, de anderen luisteren niet naar me.” Waarop de meester antwoordde: “Dat is jouw zaak niet…. Je had toch tenminste je geld in bewaring kunnen geven en mij bij mijn terugkomst ervoor  laten zorgen, zodat er rente zou zijn.” Deze rente verwijst naar de goede werken die voortkomen uit het luisteren naar het Woord dat we moeten zeggen. “Je hoefde alleen maar het gemakkelijke deel van het werk te doen en Mij het moeilijkste te laten doen”… Wat wil dat zeggen? Degene die voor het welzijn van de ander de genade van het woord en van het onderricht heeft ontvangen en er geen gebruik van maakt, laat zich deze genade afnemen. Maar degene die de genade die hij heeft ontvangen, met ijver en wijsheid besteedt,zal een nog overvloediger genade ontvangen.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie