heiligenleven : de heilige Onesimos

Heiligenleven

De heilige Onesimos

onesimus apostel van de zeventig.jpg

De heilige Onesimos behoort tot de zeventig Apostelen. De heilige Paulos schreef over hem een ontroerende brief aan Filemon. Filemon was een voorname inwoner van Kolosse in Frygië. Hij werd christen, en later bisschop, en wordt eveneens tot de Zeventig gerekend. Hij had een heidense slaaf, Onesimos, aan wie de verandering in het huis blijkbaar niet beviel, zodat hij wegliep. Later werd hij daar toch angstig over, want de straf die een weggelopen slaaf te wachten stond in het romeinse rijk was uiterst wreed en vernederend. Zo moest immers de schrik erin gehouden worden. Hij wist Rome te bereiken en spoorde Paulos op in zijn gevangenis, om diens bemiddeling in te roepen.

Paulos deed een dringend beroep op Filemon, en deze gaf daaraan van harte gehoor. Hij stuurde Onesimos, die door Paulus bekeerd was , naar de heilige Apostel terug, en hij heeft Paulos inderdaad terzijde gestaan tot aan diens dood. Onder de invloed van de heilige was hij een vurig christen geworden; hij werd bisschop gewijd en trok predikend rond om het Evangelie te verkondigen, onder andere in Spanje, Kolosse en Patra. Na de dood van de heilige Timotheus werd hij bisschop van Efese in Klein-Azië, zoals blijkt uit de brief van de heilige Ignatios aan de Efesiërs.

Later werd hij gevangen genomen en naar Rome gevoerd om geoordeeld te worden door de rechter Tertullus, die blijkbaar nog niet streng wilde optreden tegen zulk een oud man, want na achttien dagen gevangenisstraf werd hij naar de streek van Puteoli verbannen met het bevel niet meer te prediken. Toen Onesimos echter niet ophield Christus te verkondigen, werd hij opnieuw gegrepen en zo lang met knuppels geslagen tot al zijn beenderen gebroken waren en zijn bloed in stromen vloeide. Zo gaf hij de geest terug aan God in het jaar 109.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

9e zondag na Pçinksteren : feest van de Transfiguratie

Transfiguratie van Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus

9e zondag na Pinksteren

 

TRANSFIGURATIE VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS

 

 

Transfiguratie11.jpg

 Transfiguratie

 

Lezingen :

2 Petrus 1,10-19:

Daarom, broeders en zusters, doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als u zo handelt, zult u nooit ten val komen, en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.
Trouw aan de traditie

Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon u ze weet en vast staat in de waarheid die u hebt ontvangen. Maar zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald; onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen, dat u zich dit alles ook na mijn heengaan telkens opnieuw voor de geest kunt halen.
Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie.Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot Hem gericht werd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met Hem op de heilige berg verbleven. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

EVANGELIE : Matth.17,1-9

Jezus met Mozes en Elia
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. [ Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’ Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.’ Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en wees niet bang.’ Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Vertel niemand van dit visioen voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’