Ambrosius van Milaan :”Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn klederenwerden blinkend en wit”

Ambrosius (ca 340-397), bisschop van Milaan en Kerkleraar
Commentaar op het evangelie van Lucas, VII, 9v

ambrosius van Milaan987.jpg

Ambrosius van Milaan

 

“Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn klederenwerden blinkend en wit”

      Er zijn er drie uitgenodigd om mee de berg op te gaan en twee om met deHeer te verschijnen… Petrus gaat mee omhoog, hij zal de sleutels van hetKoninkrijk der hemelen ontvangen, en Johannes die aan de moeder van Jezustoevertrouwd zal worden, en Jacobus die als eerste de waardigheid van eenbisschop zal bekleden. Dan verschijnen Mozes en Elia, de Wet en de profetie,bij het Woord… Laten wij ook de berg opgaan, laten we het Woord van Godaanroepen opdat Hij voor ons verschijnt in zijn “schittering en schoonheid”,en dat Hij “komt om over de aarde te heersen” (Ps 98,9)…

      Want als je niet de bergkam van een verheven kennis beklimt, dan zal deWijsheid en de kennis van de mysteriën niet voor je verschijnen, het zal nietduidelijk worden welk een schittering en schoonheid de inhoud van het Woordvan God heeft, maar het Woord van God zal aan jou verschijnen als een lichaamdat “iedere schoonheid mist” (Jes 53,2). Hij verschijnt aan je als eengebroken man, die in staat was om aan onze gebreken te lijden (v.5). Hijverschijnt aan jou als een woord dat uit de mens voortkomt, bedekt met desluier van de letter, en niet stralend met de kracht van de Heilige Geest (cf.2Kor 3,6-17)…

      Zijn kleding is anders beneden aan de berg dan bovenaan. Misschien zijnde kleden van het Woord de woorden van de Schrift, die als het ware degoddelijke gedachten kleden. Zoals Hij aan Petrus, Jacobus en Johannes ondereen andere gedaante is verschenen, wanneer zijn kleding straalt van witheid,zo zal ook de betekenis van de goddelijke Schrift zich verduidelijken voorjouw geestelijke ogen. De goddelijke woorden worden dus als sneeuw, de kledenvan het Woord” blinkend van een witheid dat niemand op aarde zal kunnenverkrijgen”…

      Een wolk kwam en nam ze onder zijn schaduw. De wolk is die van degoddelijke Geest; zij versluiert niet het hart van de mensen, maar openbaartwat er in verborgen is… Je ziet: niet alleen voor de beginners, maar ookvoor de volmaakten en zelfs voor de hemelbewoners, is het volmaakte geloof deZoon van God te kennen.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie