Origines : De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht

Origines (ca.185-253), priester en theoloog
Homilie over het evangelie van Lucas, nr. 32

Origenes.jpg

Origines

“De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht”

      Als u leest dat Jezus onderricht gaf in synagogen en door allen geprezen werd, prijs hen, die Christus toen gehoord hebben,wees dan gelukkig en beschouw u zelf als verstoken van onderricht. Want de Schrift is waar, de Heer heeft niet alleen vroeger in bijeenkomsten van Joden gesproken, maar vandaag ook inonze bijeenkomst, en niet alleen hier en nu, maar in bijeenkomsten van de gehele wereld.. Vandaag wordt Jezus “door velen gevierd”,  terwijl Hij toen slechts bekend was in één gebied…

      “Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden”,zegt Hij. De armen betekenen hier de heidenen; zij waren immers arm, ze bezaten niets: noch God, noch Geboden, noch rechtvaardigheid, noch kracht.Waarom heeft God Hem als boodschapper naar de heidenen gezonden? Om “aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen” – wij waren gevangenen: geboeide gevangenen voor lange tijd, onderworpen aan de macht van de Satan. En om “aan blinden het licht in hun ogen aan te kondigen”, want zijn woord geeft zicht aan blinden.

      “Jezus rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht”. Ook nu nog als u dat wilt, kunt u hier in onze bijeenkomst, uw ogen op de Verlosser richten. Als u uw blik richt op het diepst van uw hart om de Wijsheid en de Waarheid, de eniggeboren Zoon van God te schouwen, dan hebt u uw blik gericht op Jezus. Gelukkig die bijeenkomst waarvan de Schrift zegt:”De ogen van alle aanwezigen waren op Hem gericht”! Wat zou ik graag dezelfde getuigenis willen in onze bijeenkomst, en dat de ogen van allen, catechisanten en gelovigen, vrouwen, mannen en kinderen, Jezus zien met de ogen van hun ziel! Want als u Hem hebt geschouwd, dan zullen uw gelaat en uw blik verlicht zijn met zijn licht en dan kunt u zeggen: “Heer, het licht van uw gelaat heeft zijn zegel op ons gelegd” (Ps 4,7 LXX).

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

 

Heiligenleven : De heilige Vaast van Atrecht

Heiligenleven

De heilige Vaast van Atrecht

 

 

 

vaast heilige.jpg

Heilige Vaast

 

De heilige Vaast, bisschop van Atrecht, afkomstig uit west-Frankrijk, leefde teruggetrokken als kluizenaar in de nog niet ontgonnen omgeving van Toul. De heiligheid van zijn leven bleef echter niet verborgen, er werd steeds meer over hem gesproken, en de bisschop wijdde hem tot priester. Toen Clovis I, na zijn overwinning op de Duitsers, christen wilde worden, vroeg hij om een heilige priester die hem moest voorbereiden. Vaast werd daartoe aangewezen. Terwijl ze samen op de brug over de Aisne liepen, riep een blinde bedelaar die daar zijn standplaats had, hem luidkeels achterna om hem het gezicht terug te geven. Vaast, die nog nooit zoiets had meegemaakt, voelde zich innerlijk gedrangen de ogen van de blinde te zegenen, en op hetzelfde ogenblik kon deze weer zien.

Dit stralende wonder had natuurlijk grote invloed op koning Clovis en ook vele andere edelen kwamen onder de indruk hiervan tot het christendom. De heilige Remigius, die ervan hoorde, wijdde Vaast tot bisschop van Arras, om missiewerk te doen in een streek waar in de loop van de tijd, en onder de zware druk die op het leven gelegd was door  de voortdurende volksverhuizingen en de invallen van vreemde stammen, het geloof vrijwel verdwenen was. Bij zijn intrede in Atrecht, in 499, gebeurden opnieuw verschillende opzienbarende genezingen.

In de stad waren alle sporen van het christendom verdwenen, alleen op het platteland bevond zich hier en daar de ruïne van een kerk, waar nog enkele oude boeren bijeenkwamen. Het was een harde strijd die Vaast te voeren had tegen de verwilderde zeden en overheersend bijgeloof, maar hij werkte zo geduldig en volhardend dat bij zijn dood, in 539, het diocees een middelpunt was geworden van bloeiend geloof.

Uit : heiligenlevens voor elke dag . Uitg. Orth.klooster Den Haag

8e zondag na Pinksteren : Van de wonderbare spijziging

8e zondag na Pinksteren

“Van de wonderbare spijziging”

 

broodvermenigvuldiging33.jpg

broodvermenigvuldiging

 

 

Lezingen :

1 Kor,1,10-18:

Verdeeldheid in de gemeente
Maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, doe ik een beroep op u: wees allen eensgezind laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen één van zin en één van gevoelen. Ik heb namelijk van Chloë’s huisgenoten gehoord, broeders en zusters, dat er onenigheid onder u heerst. Ik* bedoel dit: Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: ‘Ik ben van Paulus.’ ‘Ik van Apollos*.’ ‘Ik van Kefas*.’ ‘Ik van Christus*.’ Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gajus. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; en dat niet met geleerde* woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren.
De wijsheid van de wereld

Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is het een kracht Gods.

Evangelie :

Matth.14,14-22 :

Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen: ‘Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven.’ Zij zeiden Hem: ‘Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng die hier.’ Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol. [Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.
Tegenwind op het meer

Meteen hierna dwong Hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor Hem uit over te steken; dan zou Hij intussen de mensen wegsturen.

Heiligenleven : Simeon en Anna

Heiligenleven

Simeon en Anna

simeon en anna.jpg

Simeon en Anna

 

Simeon en Anna worden als profeten gevierd op de dag na het hoofdfeest, zoals dat vaak gebeurt met personen die in betrekking stonden tot het heilsfeit dat op de eigenlijke feestdag wordt gevierd. Simeon herkende de toekomstige grootheid van het Kind dat hij in zijn armen mocht dragen en waaraan hij zulk een ontroerende afscheidsrede wijdde. Ook aan de Moeder verkondigde hij de toekomstige smarten welke zij om dat Kind te verduren zou hebben. Volgens de overlevering was Simeon een van de 72 vertalers van de Septuagint, de beroemde officiële vertaling van de gehele Bijbel uit het Hebreeuws in het Grieks, in de laatste eeuw voor Christus. Toen hij bij Jesaja gekomen was aan de profetie over de Emmanuel die geboren zou worden uit een Maagd, vermoedde hij dat er een fout in de tekst stond en hij wilde die verbeteren door te vertalen : “Zie, een vrouw zal ontvangen…”. Maar toen verscheen hem een engel om hem te onderrichten dat het om een werkelijke profetie ging, en dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de Verlosser zou hebben aanschouwd. Vandaar zijn hoge leeftijd toen de profetie in vervulling ging en zijn direct daaropvolgend einde.

Over Anna legt het Evangelie getuigenis af dat zij profetes was, sinds haar jonge jaren weduwe en nu 84 jaar oud, en aan God toegewijd door onophoudelijk gebed, bij dag en bij nacht, terwijl zij in de Tempel leefde (zoals we dat nog kunnen zien in sommige kerken in Rusland) (Meneon V, 100)

Uit: Heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orth.klooster Den Haag

Romanus melodicus : “Ze brachten alle zieken bij Hem”

H. Romanos de Melodicus (?- ca 560) dichter van hymnen
2e Hymne voor Epifanie, § 15-18

RomanosMelodos (Menologios of Basil II.jpg

Romanus Melodicus (menologion of Basil II)

 

“Ze brachten alle zieken bij Hem”

      Laten we onze ogen opheffen naar de Heer die in de hemel is en roepen als de profeet: “Degene die op aarde verschenen is, is onze God, en Hij leefde onder de mensen. Door zijn wil heeft Hij de mensen tot bekering gebracht”(vgl. Bar 3,36-38)… Hij heeft zich aan de profeten getoond onder verschillende verschijningen, Hij werd door Ezechiël als een mens op een wagen van vuur geschouwd (Ez 1,26) En Daniël die de Mensenzoon en de Oude Wijze, ouden jong tegelijk, heeft gezien (Dan 7,9.13) en één enige Heer verkondigde, Hij die verschenen is en die alles heeft verlicht.

      Hij heeft de onheilspellende nacht verdreven; dankzij Hem is alles rond het middaguur. Over de wereld straalde een licht zonder avond, Jezus onze Verlosser. Het land van Zebulon is in overvloed en lijkt op het paradijs, want”hun dorst wordt gelest met een stroom van vreugden” (Ps 36,9) en stort een stroom van eeuwig levend water in hen… In Galilea zien we “de bron van levend water” (v.10), dat is Degene die verschenen is en alles heeftverlicht.

      Jezus, ik zal dus ook zien dat U mijn geest verlicht en tegen mijn gedachten zegt: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken” (Joh 7,37).Bevloei mijn vernederd hart, dat gebroken is door mijn dwaalweg. Ze heeft het uit honger en dorst aanvaard: geen honger naar voedsel, geen dorst naar drank,maar om het woord van de Heilige Geest te horen… Daarom zucht ze heel zacht,wachtend op het oordeel van U die verschenen bent en die alles heeftverlicht…

      Geef mij een duidelijk teken, zuiver mijn verborgen fouten, want mijngeheime wonden ondermijnen me… Ik val op mijn knieën voor U, Heer, zoals de vrouw met bloedvloeiingen. Ik grijp uw zoom ook vast en zeg: “Als ik alleenzijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik al gered worden” (Mc 5,28).  U bentde dokter van de zielen, laat mijn geloof niet vergeefs zijn… ; ik zal U vinden voor mijn heil, U bent verschenen en hebt alles verlicht.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org