Heilige Olivia

Heiligenleven

De heilige Olivia

 

olivia icoon 4.jpg

 

Olivia (ook Oliva) van Palermo, Tunis, Noord-Afrika; martelares; † 9e eeuw.

Feest 10 juni

Ze was afkomstig uit Palermo op Sicilië. Binnenvallende Noormannen roofden haar van thuis weg, misbruikten haar en joegen haar tenslotte de wildernis in, waar ze ongedeerd tussen leeuwen, slangen en schorpioenen verbleef. Na verloop van tijd werd ze door jagers ontdekt.

Dezen brachten haar weer onder de mensen, gaven haar les in de christelijke leer en doopten haar. Op haar dertiende jaar werd zij door de moslims die op hun beurt Sicilië binnenvielen, buitgemaakt en meegevoerd naar Tunis. Daar bleek zij zo standvastig in haar geloof dat men niets beters wist te doen dan haar te doden. Haar vijanden vatten zo’n bewondering voor haar op, dat de moskee van Tunis nog altijd naar dit christenmartelaresje heet: Olivia-moskee!

ZONDAG VAN DE MYRONDRAAGSTERS

ZONDAG VAN DE MYRONDRAAGSTERS

en de heilige Jozef van Arimathea

3e zondag na Pasen

 

Myrondraagsters.jpg


 

Apostellezing: Handelingen,6, 1-7

Zeven medewerkers gekozen; groei van de gemeente
In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning* werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.’ De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op.
Het woord van God bleef zich verbreiden; het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Evangelie : Marcus 15,43 – 16,8

de dag vóór de sabbat – durfde Jozef van Arimatea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus was verbaasd dat Hij al dood zou zijn, en hij riep de centurio bij zich en vroeg hem of Hij al gestorven was. Toen hij dat van de centurio vernomen had, gaf hij het lijk aan Jozef. Deze kocht een linnen doek, nam Hem van het kruis af, en wikkelde Hem in het linnen; hij legde Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen, en hij rolde een steen voor de ingang van het graf.

De vrouwen bij het graf
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria van Jakobus, en Salome kruiden om Hem te gaan zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen bij de ingang van het graf wegrollen?’ Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was; hij was overigens buitengewoon groot. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jongeman zitten met een wit kleed om, en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: ‘Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden. Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus* zeggen: “Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.” ‘ Ze vluchtten naar buiten, van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang.

 

 

Joseph_of_Arimathea2.jpg

Jozef van Arimathea

Rusland heropent kathedraal van revolutiebastion Kronstadt

 

 

 

Rusland heropent kathedraal van revolutiebastion Kronstadt

kathedraal.jpg

 

Bron: belga.be© getty.

De Russische president Dmitri Medvedev heeft, samen met de orthodoxe patriarch Kirill, de gerestaureerde Sint-Nikolaskathedraal op de militaire vesting Kronstadt ingehuldigd na meer dan een eeuw sluiting. Kronstadt speelde een belangrijke rol in de revolutie van 1917, maar was in 1921 ook de wieg van een rebellie tegen het bolsjevistische bewind.

Medvedev verklaarde dat de matrozen van de Russische vloot in de kathedraal kunnen komen “bidden, hun strijdmakkers herdenken en de zegen voor nieuwe wapenfeiten ontvangen”. “Niets versterkt het leger en marine meer dan spirituele eenheid”, besloot de Russische president.
De constructie van de kathedraal van de Russische vloot begon in 1902 door tsaar Nikolas II. Kronstadt is een versterkte Russische havenstad op het eiland Kotlin in de Finse golf en beschermt Sint-Petersburg (Leningrad tijdens het Sovjettijdperk, daarvoor Petrograd). De vesting was een belangrijke plaats voor de revolutionaire beweging. In 1921 keerden echter duizenden ontevreden matrozen en burgers zich tegen het nieuwe Sovjet-bewind. De rebellie werd in bloed gesmoord.
De kathedraal werd in 1929 gesloten en diende achtereenvolgend als opslagruimte, bioscoop, concertzaal en een museum. De restauratiewerkzaamheden werden in 1995 opgestart.
De orthodoxe kerk kende een revival na de val van het communistische regime in 1991. Het geloof vond een steeds sterkere rol in het leger, vooral door toedoen van de politieke macht.

http://www.1tv.ru/newsvideo/204800

Gebed van de heilige Basilios de Grote

Gebed van de heilige Basilios de Grote

 

Basilios de grote11.jpg

Basilios de Grote

 

Heer, Alheerser, God over de Machten en over alle vlees; die in de hoge woont, maar toch ziet op het geringe; die harten en nieren doorgrondt en het verborgene van iedere mens in uw wijsheid vooruitziet.

Beginloos, ontoegankelijk licht, dat nooit door omkeer of verandering verduisterd wordt; Gij, onsterfelijke Koning, aanvaard onze smeking, die wij U met onreine lippen, doch vertrouwend op uw overvloedige barmhartigheid tot U opzenden.

Vergeef ons onze zonden, die wij in woord en daad, bewust of onbewust, begaan hebben.

Reinig ons van alle bevlekking van vlees en geest door ons tot tempels te maken van de Heilige Geest. Geef ons om met een waakzaam hart en een nuchter verstand heel de nacht van dit leven te doorlopen, in de verwachting van de wederkomst op de stralende, God-openbarende dag van uw Eengeboren Zoon, onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, wanneer Hij met heerlijkheid op aarde zal komen als rechter van het heelal om ieder volgens zijn werken te vergelden.

Moge Hij ons dan niet ledig en slapend vinden, maar waakzaam en vol ijver in het volbrengen van zijn geboden, opdat wij gereed zijn om binnen te treden in de vreugde van de goddelijke bruiloftszaal zijner heerlijkheid, waar zonder einde de zang weerklinkt van het feest der onzegbare blijdschap van hen, die de onuitsprekelijke schoonheid van uw gelaat aanschouwen.

Want Gij zijt het ware Licht, dat het heelal verlicht en heiligt, en U bezingt al het geschapene, in alle eeuwen der eeuwen. Amen

Nerses Snorhall : Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel

H. Nerses Snorhali (1102-1173), Armeens patriarch
Jezus, eniggeboren Zoon van de Vader; § 150-161 ; SC 203

 

 

Nerses_shnorhali_illustration.jpg

Nerses Snorhal

 

“Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel”

Voor de Hebreeërs hebt U de goed zichtbare zee in tweeën gedeeld (Ex 14)
En voor mij de dikke duisternis.
In die tijd hebt U de Farao verslonden;
En nu de Prins van deze wereld, de maker van de dood (Joh 12,31;8,44)

Voor hen was U een beschermende wolk gedurende de dag
En ’s nachts een kolom van vuur (Ex 13,21).
Voor mij mijn licht is de kennis van uw Zoon het Woord,
En mijn bescherming is de heilige Geest.

In die tijd hebt U vergankelijk manna gegeven,
En zij die het gegeten hebben zijn dood;
Nu is het uw hemels lichaam
Dat leven geeft aan hen die het eten.

Zij hebben gedronken van het water dat opsprong uit de rots (Ex 17),
En ik heb het bloed uit uw zijde gedronken, U bent mijn Rots (Joh 16,34; Ps19,3).
Zij hebben een bronzen slang zien hangen (Nm 21,9)
En ik heb U op het kruis gezien, U bent het leven,

Aan hen hebt U de Wet van Mozes gegeven,
Geschreven op stenen tafelen;
En voor mij de wijsheid van uw Geest
Uw goddelijk Evangelie.

Daarom zal er van mij gevraagd worden
Om het goede, veel meer zal er van hen gevraagd worden
Maar U bent hun Zoenoffer geworden
O mijn Heer, vol met medelijden, eniggeboren Zoon van de Vader…

Verhinder niet zoals aan de meesten van hen
Om het Beloofde land binnen te gaan
Maar net als de twee die er binnen zijn gegaan (Dt 1,36; 31,3),
Breng mij in uw hemels vaderland.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heiligenleven : de heilige Symeon de Myronvloeiende

Heiligenleven

Symeon de Myronvloeiende

 

 

Symeon de Myronvloeiende.jpg

 

De heilige Symeon de Myronvloeiende

 

De heilige Symeon de Myronvloeiende was de vorst Stefan I Nemanja van servië, de grote heerser van het Servische volk, die verschillende Servische landen tot eenheid had gebracht onder een onafhankelijk servisch bestuur. Hij was gedoopt in de latijnse kerk maar later overgegaan tot de Orthodoxie. Nadat hij langdurig zijn volk had gediend en door zijn voorbeeld het christendom had verbreid, werd hij op tachtigjarige leeftijd monnik, terwijl zijn vrouw moniale werd. Hij droeg de regering over aan zijn zoon Stefan ( de Eerstgekroonde), en met zijn andere zoon , de heilige Sabbas (Sava) herbouwde hij het tot een ruïne vervallen Chilandariklooster, dat sindsdien  het servisch klooster op de Athos gebleven is. Zelf bleef hij eerst nog in Servië, in het klooster Studenitsa (waar hij later ook begraven is), maar toen na twee jaar de toestand in het land gestabiliseerd was, ging ook hij naar de Athos en stond onder de geestelijke leiding van zijn zoon tot hij drie jaar later, toen hij voelde dat zijn einde nabij was, zich liet neerleggen op een biezen mat op de grond. Terwijl hij zeide : “Alles wat adem heeft, love de Heer”, gaf hij de geest, 86 jaar oud , in 1200.

Zijn gebeente bleek een rijkvloeiende bron van hemels-geurende myron te zijn, ook in Servië, waarheen zijn relieken werden overgebracht.

Uit : Heiligenleven voor elke dag. Uitg. Orth.klooster Den Haag