Heilige Olivia

Heiligenleven

De heilige Olivia

 

olivia icoon 4.jpg

 

Olivia (ook Oliva) van Palermo, Tunis, Noord-Afrika; martelares; † 9e eeuw.

Feest 10 juni

Ze was afkomstig uit Palermo op Sicilië. Binnenvallende Noormannen roofden haar van thuis weg, misbruikten haar en joegen haar tenslotte de wildernis in, waar ze ongedeerd tussen leeuwen, slangen en schorpioenen verbleef. Na verloop van tijd werd ze door jagers ontdekt.

Dezen brachten haar weer onder de mensen, gaven haar les in de christelijke leer en doopten haar. Op haar dertiende jaar werd zij door de moslims die op hun beurt Sicilië binnenvielen, buitgemaakt en meegevoerd naar Tunis. Daar bleek zij zo standvastig in haar geloof dat men niets beters wist te doen dan haar te doden. Haar vijanden vatten zo’n bewondering voor haar op, dat de moskee van Tunis nog altijd naar dit christenmartelaresje heet: Olivia-moskee!

Rusland heropent kathedraal van revolutiebastion Kronstadt

 

 

 

Rusland heropent kathedraal van revolutiebastion Kronstadt

kathedraal.jpg

 

Bron: belga.be© getty.

De Russische president Dmitri Medvedev heeft, samen met de orthodoxe patriarch Kirill, de gerestaureerde Sint-Nikolaskathedraal op de militaire vesting Kronstadt ingehuldigd na meer dan een eeuw sluiting. Kronstadt speelde een belangrijke rol in de revolutie van 1917, maar was in 1921 ook de wieg van een rebellie tegen het bolsjevistische bewind.

Medvedev verklaarde dat de matrozen van de Russische vloot in de kathedraal kunnen komen “bidden, hun strijdmakkers herdenken en de zegen voor nieuwe wapenfeiten ontvangen”. “Niets versterkt het leger en marine meer dan spirituele eenheid”, besloot de Russische president.
De constructie van de kathedraal van de Russische vloot begon in 1902 door tsaar Nikolas II. Kronstadt is een versterkte Russische havenstad op het eiland Kotlin in de Finse golf en beschermt Sint-Petersburg (Leningrad tijdens het Sovjettijdperk, daarvoor Petrograd). De vesting was een belangrijke plaats voor de revolutionaire beweging. In 1921 keerden echter duizenden ontevreden matrozen en burgers zich tegen het nieuwe Sovjet-bewind. De rebellie werd in bloed gesmoord.
De kathedraal werd in 1929 gesloten en diende achtereenvolgend als opslagruimte, bioscoop, concertzaal en een museum. De restauratiewerkzaamheden werden in 1995 opgestart.
De orthodoxe kerk kende een revival na de val van het communistische regime in 1991. Het geloof vond een steeds sterkere rol in het leger, vooral door toedoen van de politieke macht.

http://www.1tv.ru/newsvideo/204800

Gebed van de heilige Basilios de Grote

Gebed van de heilige Basilios de Grote

 

Basilios de grote11.jpg

Basilios de Grote

 

Heer, Alheerser, God over de Machten en over alle vlees; die in de hoge woont, maar toch ziet op het geringe; die harten en nieren doorgrondt en het verborgene van iedere mens in uw wijsheid vooruitziet.

Beginloos, ontoegankelijk licht, dat nooit door omkeer of verandering verduisterd wordt; Gij, onsterfelijke Koning, aanvaard onze smeking, die wij U met onreine lippen, doch vertrouwend op uw overvloedige barmhartigheid tot U opzenden.

Vergeef ons onze zonden, die wij in woord en daad, bewust of onbewust, begaan hebben.

Reinig ons van alle bevlekking van vlees en geest door ons tot tempels te maken van de Heilige Geest. Geef ons om met een waakzaam hart en een nuchter verstand heel de nacht van dit leven te doorlopen, in de verwachting van de wederkomst op de stralende, God-openbarende dag van uw Eengeboren Zoon, onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, wanneer Hij met heerlijkheid op aarde zal komen als rechter van het heelal om ieder volgens zijn werken te vergelden.

Moge Hij ons dan niet ledig en slapend vinden, maar waakzaam en vol ijver in het volbrengen van zijn geboden, opdat wij gereed zijn om binnen te treden in de vreugde van de goddelijke bruiloftszaal zijner heerlijkheid, waar zonder einde de zang weerklinkt van het feest der onzegbare blijdschap van hen, die de onuitsprekelijke schoonheid van uw gelaat aanschouwen.

Want Gij zijt het ware Licht, dat het heelal verlicht en heiligt, en U bezingt al het geschapene, in alle eeuwen der eeuwen. Amen

Nerses Snorhall : Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel

H. Nerses Snorhali (1102-1173), Armeens patriarch
Jezus, eniggeboren Zoon van de Vader; § 150-161 ; SC 203

 

 

Nerses_shnorhali_illustration.jpg

Nerses Snorhal

 

“Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel”

Voor de Hebreeërs hebt U de goed zichtbare zee in tweeën gedeeld (Ex 14)
En voor mij de dikke duisternis.
In die tijd hebt U de Farao verslonden;
En nu de Prins van deze wereld, de maker van de dood (Joh 12,31;8,44)

Voor hen was U een beschermende wolk gedurende de dag
En ’s nachts een kolom van vuur (Ex 13,21).
Voor mij mijn licht is de kennis van uw Zoon het Woord,
En mijn bescherming is de heilige Geest.

In die tijd hebt U vergankelijk manna gegeven,
En zij die het gegeten hebben zijn dood;
Nu is het uw hemels lichaam
Dat leven geeft aan hen die het eten.

Zij hebben gedronken van het water dat opsprong uit de rots (Ex 17),
En ik heb het bloed uit uw zijde gedronken, U bent mijn Rots (Joh 16,34; Ps19,3).
Zij hebben een bronzen slang zien hangen (Nm 21,9)
En ik heb U op het kruis gezien, U bent het leven,

Aan hen hebt U de Wet van Mozes gegeven,
Geschreven op stenen tafelen;
En voor mij de wijsheid van uw Geest
Uw goddelijk Evangelie.

Daarom zal er van mij gevraagd worden
Om het goede, veel meer zal er van hen gevraagd worden
Maar U bent hun Zoenoffer geworden
O mijn Heer, vol met medelijden, eniggeboren Zoon van de Vader…

Verhinder niet zoals aan de meesten van hen
Om het Beloofde land binnen te gaan
Maar net als de twee die er binnen zijn gegaan (Dt 1,36; 31,3),
Breng mij in uw hemels vaderland.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heiligenleven : de heilige Symeon de Myronvloeiende

Heiligenleven

Symeon de Myronvloeiende

 

 

Symeon de Myronvloeiende.jpg

 

De heilige Symeon de Myronvloeiende

 

De heilige Symeon de Myronvloeiende was de vorst Stefan I Nemanja van servië, de grote heerser van het Servische volk, die verschillende Servische landen tot eenheid had gebracht onder een onafhankelijk servisch bestuur. Hij was gedoopt in de latijnse kerk maar later overgegaan tot de Orthodoxie. Nadat hij langdurig zijn volk had gediend en door zijn voorbeeld het christendom had verbreid, werd hij op tachtigjarige leeftijd monnik, terwijl zijn vrouw moniale werd. Hij droeg de regering over aan zijn zoon Stefan ( de Eerstgekroonde), en met zijn andere zoon , de heilige Sabbas (Sava) herbouwde hij het tot een ruïne vervallen Chilandariklooster, dat sindsdien  het servisch klooster op de Athos gebleven is. Zelf bleef hij eerst nog in Servië, in het klooster Studenitsa (waar hij later ook begraven is), maar toen na twee jaar de toestand in het land gestabiliseerd was, ging ook hij naar de Athos en stond onder de geestelijke leiding van zijn zoon tot hij drie jaar later, toen hij voelde dat zijn einde nabij was, zich liet neerleggen op een biezen mat op de grond. Terwijl hij zeide : “Alles wat adem heeft, love de Heer”, gaf hij de geest, 86 jaar oud , in 1200.

Zijn gebeente bleek een rijkvloeiende bron van hemels-geurende myron te zijn, ook in Servië, waarheen zijn relieken werden overgebracht.

Uit : Heiligenleven voor elke dag. Uitg. Orth.klooster Den Haag

Oecumenisch patriarch Bartholomeus krijgt international four freedom award 2012

OECUMENISCHE PATRIARCH KRIJGT ‘INTERNATIONAL FOUR FREEDOM AWARD 2012’

 

 

patriarch.jpg

 

 Oecumenisch patriarch Bartholomeüs I

 

 De oecumenische patriarch Bartholomeus Bron: Orthobel

MIDDELBURG (KerkNet/Orthobel) – De oecumenische patriarch Bartholomeus ontvangt op zaterdag 12 mei 2012 in de Nieuwe Kerk in Middelburg de Internationale Four Freedoms Award 2012, in aanwezigheid van koningin Beatrix en minister-president Mark Rutte. Het Amerikaanse Franklin en Eleanor Roosevelt Instituut kent de onderscheiding toe aan personen die wereldwijd een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage leverden tot de vrijheid in de wereld. De prijs is genoemd naar de ‘Four freedoms’-toespraak van president Franklin Roosevelt.
De andere winnaars van dit jaar zijn de Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva, het televisiekanaal Al Jazeera, mevrouw Ela Ramesh Bhatt (voor haar inzet voor onderdrukte vrouwen in India) en de Iraakse vicepremier en minister van Energie Hussain al-Shahristani.
Godsdienstvrijheid
Het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute kent Bartholomeus I, de oecumenische patriarch van Constantinopel, de Four Freedoms Awards 2012 toe voor zijn inzet voor het fundamentele recht op godsdienstvrijheid, zowel voor de bevolking van zijn geboorteland Turkije als voor de volkeren van Midden- en Oost-Europa. Met paus Benedictus XVI levert hij bovendien een belangrijke bijdrage tot de dialoog gericht op verzoening tussen christenen, moslims en joden. Daarbij veroordeelt hij consequent elke vorm van fanatisme. Patriarch Bartholomeus I staat voor zijn inzet voor het milieu en tegen de opwarming van de aarde bekend als ‘de groene patriarch’.

(Kerknet)

Chrysologus : Raak mij aan en zie

Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna, Kerkleraar
Sermon 31, 8ste over de verrijzenis van de Heer; PL 52, 427

 

Chrysologus Petrus54.jpg

Chrysologus

“Raak Me aan en zie”

      Na de verrijzenis was Jezus door gesloten deuren binnengekomen (Joh20,19), maar de leerlingen geloofden niet dat Hij werkelijk een lichaam had,maar veronderstelden dat alleen zijn ziel teruggekomen was in de verschijningvan een lichaam, zoals de beelden die je in dromen kunt zien. “Ze dachten eengeest te zien”…

      “Waarom zijn jullie bezorgd en waarom komt er twijfel op in uw hart? Ziehier mijn handen en mijn voeten.” Zie, dat wil zeggen, wees oplettend. Waarom?Omdat het geen droom is die jullie zien. Zie mijn handen en mijn voeten metjullie vermoeide ogen, jullie kunnen mijn gelaat nog niet zien. Zie de wondenin mijn vlees, jullie kunnen de werken van God nog niet zien. Schouw detekenen die door de vijand zijn aangebracht, want jullie kunnen demanifestatie van God nog niet waarnemen. Raak Mij aan, opdat jullie handjullie het bewijs geeft, want jullie ogen zijn op dit punt nog blind… Ontdekde gaten in mijn handen, onderzoek mijn zijde, maak mijn wonden weer open,,want Ik kan niet aan mijn leerlingen weigeren met het oog op het geloof wat Ikniet aan mijn vijanden geweigerd heb met mijn smeekbede. Raak aan, raak aan…zoek tot op mijn botten, om de werkelijkheid van het vlees te bevestigen, endat de wonden nog open zijn bewijst dat Ik het ben…

      Waarom geloven jullie niet dat Ik verrezen ben, Ik die zovelen terug inhet leven geroepen heb onder jullie ogen?… Toen Ik aan het kruis hing,beledigde men Mij door te zeggen: “Jij was toch de man die de tempel konafbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, redjezelf dan maar en kom van dat kruis af” (Mt 27,40). Wat is er moeilijker, vanhet kruis afkomen door de spijkers eruit te halen of om naar de hel af tedalen en de dood verjagen? Zie Ik heb mijzelf gered door de boeien van de helte verbreken en Ik ben opgestegen naar de wereld boven

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heiligenleven : priscilla en Akyla

Heiligenleven

 De heilige Priscilla en Akylas

 

 

Priscilla en Akylas.jpg

Priscilla en Akyla

 

 

De heilige Priscilla en Akylas, apostelen, een joods-christelijk echtpaar, leerlingen en medewerkers van de heilige apostel Paulos, met wie zij door een bijzondere vriendschap verbonden waren, zoals uit verschillende en zijn brieven blijkt. Akylas was afkomstig uit Pontus, het verre Oosten van het keizerrijk; hij was naar Rome getrokken waar hij als vakman tentenmaker een zekere positie bekleedde. Door de vervolging onder keizer Claudius werden zij uit Rome verdreven, en Paulos ontmoette hen in Korinthe. Akylas had daar blijkbaar een vooraanstaande positie onder de tentenmakers, want Paulos kwam bij hem om werk, omdat het ook zijn vak was en hij altijd in zijn eigen levensonderhoud wilde voorzien. Er moet direct een goed contact tot stand gekomen zijn, want het echtpaar nam Paulos bij zich in huis en zij werkten samen (hand.18). In die tijd van samenwerken raakten zij zo nauw met elkaar verbonden, dat Priscilla en Akylas Paulos volgden op zijn missiereis naar Syrië; hij nam echter afscheid van hen in Efese.

Later waren zij blijkbaar toch weer in Rome en stonden daar aan het hoofd van de christengemeente (Rom.16,3-5), zoals zij dat reeds gedaan hadden in Korinthe (1 Kor.16,19). Minder historisch is de overlevering dat Akylas tenslotte bisschop was van Heraklea (Kreta), waar zij de marteldood gestorven zijn.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag . Uitg. Orth. Klooster – Den haag.