2e zondag van de vasten : Zondag van de heilige H. Gregorios Palamas

2e zondag van de vasten

Zondag van de heilige H. Gregorios Palamas

 

 

Gregorius Palamas2.jpg

 

Heilige Gregorius Palamas

 

….Gij zult grotere dingen zien…. Voorwaar, voorwaar ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen….(1e zondag)

Hieraan worden wij herinnerd bij de lezing uit de Hebreeënbrief op de tweede zondag van de vasten.

……Daarom moeten wij temeer aandacht schenken aan hetgeen we gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven…hoe zullen wijn dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil.

In de evangelie lezing op de tweede zondag wordt die inzet en dat verlangen verbeeld door de lamme die bij Christus gebracht wordt door het dak:

…en daar Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde : uw zonden worden u vergeven.

Lezingen :

Hebr.1,10-2,3

En:
In het begin, Heer, hebt U de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
Zij zullen vergaan, U echter blijft.
Alle zullen ze verslijten als kleren,
U zult ze opvouwen als een mantel,
als een kledingstuk zullen zij verwisseld worden.
U echter bent dezelfde
en uw jaren nemen geen einde.
Tot welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ga zitten aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd?
Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen die de redding zullen erven?
Trouw aan de boodschap

2.Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat wij gehoord hebben, om niet uit de koers te raken. Want als het door engelen gesproken woord zo’n gezag had dat elke overtreding of ongehoorzaamheid haar rechtmatige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen, wanneer wij een zo grote redding verwaarlozen, die eerst verkondigd is door de Heer, en getrouw aan ons is doorgegeven door hen die Hem gehoord hebben;

Evangelie :

Marcus,2,1-12

Toenemende tegenstand
Toen Hij enkele dagen later weer in Kafarnaüm kwam, hoorde men dat Hij thuis was. Er liepen zoveel mensen te hoop dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen, en Hij sprak hen toe. ] Ze kwamen een verlamde bij Hem brengen, door vier man gedragen. Omdat ze de man niet bij Hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd, en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag, zakken. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Nu zaten daar een paar schriftgeleerden die hun bedenkingen hadden: ‘Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonden vergeven?’ Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen: ‘Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger? Tegen de verlamde zeggen: “Uw zonden worden vergeven”, of zeggen: “Sta op en pak uw bed en loop?” Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven ‘, zei Hij, nu tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien’, zeiden ze.

 

 

Metropolietenkerk Thessaloniki.jpg

Metropolietenkerk te Thessaloniki die de relieken bevat van de Heilige Gregorius Palamas

 

reliekschrijn van de heilige Joh palamas.jpg

 

Reliekenschrijn van de Heilige Gregorius Palamas

 

Onze Vader onder de heiligen, Gregorios Palamas (1296-1359) werd geboren te Constantinopel. Na een verblijf op de berg Athos (Vatopedi Monasterie en Esphigmenou Monasterie) werd hij Aartsbisschop van Thessaloniki. Hij was een uitnemend theoloog en een ijveraar voor de hesychastische theologie.

Eerste Nederlandstalig boek over de poëzie en theologie van Efrem de Syriër

 

Eerste Nederlandstalige boek over de poëzie en theologie van Efrem de Syriër

 

 Onlangs publiceerde Bar Ebroyo Press, de uitgeverij van de Syrisch Orthodoxe Kerk, de eerste Nederlandstalige monografie over de voornaamste dichter van het oriëntaalse christendom, Efrem de Syriër (ca. 300-373). Beroemd om zijn weergaloze poëzie en symbolische theologie, wordt St. Efrem door alle Oosters Orthodoxe en Oriëntaals Orthodoxe Kerken vereerd evenals door de Katholieke Kerk. Dankzij het werk van geleerden als Edmund Beck, Robert Murray, Sebastian P. Brock, Tanios Bou Mansour en Phil J. Botha, is de studie van Efrems teksten en gedachten sinds de eeuwwisseling een steeds hogere vlucht aan het nemen. Kees den Biesen heeft heel het moderne onderzoek naar Efrem geëvalueerd en samengevat in Simple and Bold: Ephrem’s Art of Symbolic Thought en nu voor Nederlandstalige lezers een toegankelijke inleiding geschreven.

 

 

Efrem.jpg

 

 

Dit boek richt zich niet tot geleerde specialisten, maar tot geïnteresseerde lezers die nader kennis willen maken met deze grote dichter en kerkvader. Het eerste hoofdstuk, ‘Efrem in ruimte en tijd’, overbrugt eerst maar eens de grote geografische en historische afstand die hedendaagse christenen van Efrem scheidt. Het tweede hoofdstuk, ‘Efrem in taal en poëzie’ brengt hem dan nog wat dichterbij: het vertelt over het Syrisch, de Aramese taal waarin Efrem schreef, over de oudste Syrische literatuur, en over de literaire genres die we in Efrems werken tegenkomen.

Het derde hoofdstuk, ‘Een symbolische visie op God, mens en wereld’, dompelt de lezers onder in een grote stroom van citaten uit Efrems werken, aan de hand waarvan het hen binnenleidt in zijn christelijke kijk op de wereld waarin wij leven.Efrem gebruikt een manier van spreken en denken, die karakteristiek is voor heel de christelijke oudheid en middeleeuwen, maar voor hedendaagse lezers tegelijk een grote uitdaging én een grote verrijking vormt. Het vierde hoofdstuk, ‘Van symbolische taal naar symbolisch denken’, analyseert daarom twee prachtige teksten, die laten zien hoe Efrem taal gebruikt om over de mysteries van God en het mens-zijn te praten en na te denken.Om de actuele waarde van Efrems werken toe te lichten, laat het vijfde hoofdstuk, ‘De wijsheid van symbolische theologie’, zien hoe men de afgelopen decennia steeds meer oog heeft gekregen voor de kwaliteiten van zijn unieke Syrische theologie. Het zesde hoofdstuk, ‘Christelijke litera­tuur, liturgie en levenskunst’, bespreekt de potentiële betekenis van deze theologie voor hedendaagse christenen.

 

 

efrem 2.jpg

Efrem de Syriër

 

 

 Het boek verschijnt als paperback bij Bar Ebroyo Press, St. Efrem de Syriër Klooster, Glanerbrugstraat 33, 7585 PK Losser. Het telt 214 bladzijden en kost € 20,- exclusief verzendkosten, en is te bestellen via deze website: http://morephrem.com.

De auteur, dr. Kees den Biesen (1959) publiceerde interdisciplinaire studies over Efrems symbolische theologie en is lid van de Syrisch Orthodoxe Kerk. Als literatuurwetenschapper is hij gespecialiseerd in de vroegchristelijke literatuur van het Midden-Oosten, als filosoof in de intellectuele kracht van poëtische vorm en taal, en als christelijk intellectueel in symbolische theologie. Hij is bijzonder geboeid door de wisselwerking tussen kunst, intellect en levens­beschouwing, die hij ook bij Dante Alighieri bestudeert en waarover hij regelmatig cursussen en lezingen geeft.

Dank aan het Verborgen Licht: de vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër is ook bij de auteur verkrijgbaar via een mailtje naar purshana@live.com.

 

Anastasius van Sinaï : “Ze vroegen zich onder elkander af, wat het beduidde: op te staanvan de doden”

Anastasius van Sinaï (?-na 700), monnik
Homilie voor de Transfiguratie (vert. brevier)

“Ze vroegen zich onder elkander af, wat het beduidde: op te staan van de doden”

    

Anastasius van de Sinaï.jpg

Anastasius van de Sinaï

 

 

 Op de berg Tabor liet Jezus zijn leerlingen getuige zijn van eenwonderbare verschijning, een goddelijke openbaring, bij wijze vanvoorafbeelding van het rijk der hemelen. Het was alsof Hij hun zei: om tebeletten dat deze tussentijd ongeloof in u doet opkomen, daarom zeg Ik uonmiddellijk, reeds nu: voorwaar, er zijn er onder de hier aanwezigen, die dedood niet zullen ervaren, voordat zij de Mensenzoon zullen zien komen in deheerlijkheid van zijn Vader (vgl. Mt. 16, 28)…. Dit zijn de wonderlijkefeiten van het heilsmysterie dat zich heden voor ons heeft voltrokken. Wantwat ons thans samenbrengt, is zowel de dood des Heren, als dit Christusfeest.Willen wij nu met de uitverkoren en door Gods Geest geleide leerlingen dieperdoordringen in deze onuitsprekelijke en heilige mysteries, laten wij danluisteren naar de goddelijke stem die ons vanuit den hoge… nadrukkelijksamenroept: “Kom roep naar de berg naar de Heer,  op de dag van de Heer, naarde plaats van de Heer en het huis van onze God”. Laten we luisteren zodat wedoor dit visioen verlicht, getransformeerd en vervoerd worden. Laten we datlicht aanroepen en zeggen: “Wat een ontzagwekkende plaats is dit, dit is nietsanders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!”(Gn28,17).

       Naar die berg moeten wij ons haasten om Jezus te volgen, die hier opaarde onze leidsman naar de hemel en onze voorloper is. Met Hem zullen wijeens stralen van licht dat alleen zichtbaar is voor de ogen van de geest. Totin het diepste van onze ziel vernieuwd, zullen wij op zijn beeld gelijken en,evenals Hij, in een oogwenk van gedaante worden veranderd, vergoddelijkt engereedgemaakt voor wat boven is…

        Laten wij dan welgemoed en vol vreugde ons haasten naar de berg en dewolk binnengaan als een andere Mozes of Elia, Jakobus en Johannes. Laten wijzijn zoals Petrus: in vervoering om dit goddelijke visioen en dezeverschijning, als het ware verheven boven de wereld, aan de aarde onttrokken.Treed uit het lichaam, verlaat deze schepping en keer u tot de Schepper, totwie Petrus, geheel buiten zichzelf, zei: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn'(Mt. 17, 4). Inderdaad, Petrus, het is werkelijk goed hier te zijn met Jezusen hier voor eeuwig te blijven.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Heilige Barsanufios en Joannes van Gaza

De heilige Barsanufios en Joannes van Gaza.

 

 

 

Barsanufios en Joannes van Gaza.jpg

Heilige Barsanufios en Joannes van Gaza

 

 

Barsanufios was een Egyptenaar die in zijn jeugd ook grieks had geleerd. Reeds jong wilde hij monnik worden. Hij werd leerling van een Vader Markellos in de buurt van Gaza in Palestina. Na diens dood vond hij niet vervandaan onderdak in het klooster van abba Seridos. Hij betrok een cel buiten  het eigenlijk klooster, waar hij als ingeslotene leefde. Hij sprak met niemand san alleen met abba Seridos, die hem twee- of driemaal per week de heilige mysteriën en wat brood bracht, en die zijn correspondentie verzorgde. Want hij onderhield een uitgebreide briefwisseling met geestelijke kinderen  die hij alleen van geschrift kende, en die zich vaak geheel aan hem toevertrouwden. Want door hun voortdurend gebed had hij zijn hartstochten zozeer overwonnen dat de demonen hem niet meer durfden te benaderen en zijn hart een woonplaats was geworden van de Heilige Geest. Hij werd de grote Oudvader genoemd om zijn grotekennis van het menselijk hart en de werkzame raad die hij gaf.

Zijn eenzaamheid voerde hij zo strikt door dat hij zelfs bij ernstige ziekte geen verzorging wilde ontvangen. Ook mengde hij zich niet in geschillen tussen monniken en kloosters of in dogmatische twisten van die tijd. Heel zijn aandacht was gericht op het persoonlijk verkeer met God in gebed en lofzang en op het geestelijk leven van zijn kinderen, die hij bijstond met zijn innige gebeden. Door de consequente strijd tegen zijn eigen welbehagen had hij de gave van onderscheid verworven, en door zijn standvastigheid in ziekte en zwakte de gave om ziekten van anderen te genezen.

Joannes was een soort hemelse tweelingbroer van Barsanufios. Hij had over Barsanufios horen spreken, zocht hem op en bleef bij hem. Deze stond aan joannes zijn eigen cel af en ging in een andere cel wonen, wat verder op. Hij leidde een soortgelijk ascetisch leven als Barsanufios, ontving ook alleen abba seridos en nam deel aan de geestelijke briefwisseling. Zij dicteerden hun brieven aan abba seridos, die er ook kopie van bijhield. Zo bleef de geestelijke briefwisseling als een kostbare schat in het klooster bewaard.

De gezondheid van Joannes was heel zwak, zodat hij de verzoring moest aanvaarden van de ziekenverzorger van het klooster, de heilige Dorotheos, een geletterd man. Joannes had ook de gave om in de toekomst te zien en werd daarom ‘de Profeet’ genoemd. Achttien jaar heeft de zieke Joannes gewoond in de cel van Barsanufios, altijd met een kalme geest, slechts diep ontroerd wanneer hij de heilige Gaven ontving. Zijn dood greep Barsanufios zo aan dat deze zich nu geheel en al in zichzelf terugtrok en ook op de brieven geen antwoord meer gaf.

Vijftig jaar heeft Barsanufios zo als kluizenaar geleefd; slechts éénmaal is hij op dringend verzoek van de patriarch van Jeruzalem naar de keizer gegaan. Hij wist deze af te brengen van diens plan om de orthodoxen te vervolgen die geen deel wilden hebben aan de ketterij welke verkondigde dat Christus in Zijn aardse lichaam onsterfelijk was geweest, waardoor de Verlossing haar diepte zou missen. Hij is in hoge ouderdom gestorven, tegen het einde van de vierde eeuw.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orthodox klooster Den Haag

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE

 

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE

1e zondag van de Grote Vasten

H. Basiliosliturgie

 


zondag van de orthodoxie 1145.jpg

In de meeste plaatselijke kerken geen liturgie !

Gezamelijke liturgie in de orthodoxe kathedraal te Brussel – Stalingradlaan,34 (Nabij Zuidstation) voorgegaan door onze Metropoliet Panteleimon en Aartsbisschop Simon, omringd door priesters en diakens van alle jurisdicties

Het iconoclasme en het einde ervan

De strijd die in de achtste en negende eeuw in Byzantium onder leiding van de keizers woedde tegen de verering van de iconen.

De achtergrond van deze strijd was drieledig. Ten eerste cultureel: een semitische huivering met betrekking tot beeld en afbeelding, die haaks stond op de Hellenistische achtergrond van veel christenen in Byzantium. Ten tweede politiek: het bevestigen van keizerlijke macht tegenover aanspraken van de kerk, patriarch en monniken. Ten derde theologisch: het oud-testamentisch verbod op het afbeelden van God en verzet tegen de ontaarding van iconenverering die in bepaalde monastieke kringen verworden was tot beeldenaanbidding. Het iconoclasme is veroordeeld op het concilie van Nicea.

In de orthodoxe Kerk wordt het terug toestaan van de iconenverering gevierd op de 1e zondag van de vasten.

Op deze dag wordt er in Brussel om 10.00 u.een Pontificale celebratie gehouden met allen orthodoxe bisschoppen in België (van gelijk welk patriarchaat. Op het einde worden de iconen plechtig in processie de kerk rond gedragen.

 

Eerste lezing : Hebr.11,24-26,32 – 12,2

Door het geloof heeft Mozes zelf, toen hij groot geworden was, geweigerd om door te gaan voor een zoon van de dochter van de farao. Hij wilde liever mishandeld worden met het volk van God dan voor korte tijd profiteren van de zonde. Voor hem was de smaad van de Messias kostbaarder dan al de schatten van Egypte, want hij hield het oog gericht op de komende beloning

En wat moet ik nog meer noemen? De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuël en de profeten.

Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterkant van Gods troon.

EVANGELIE : Joh 1,43-51

. Jezus roept Filippus en Natanaël
De volgende dag, toen Hij besloten had om naar Galilea te gaan, ontmoette Hij Filippus. ‘Volg Mij’, zei Jezus tegen hem. Filippus was afkomstig uit Betsaïda, de stad waar ook Andreas en Petrus vandaan kwamen.Filippus ging Natanaël opzoeken en zei tegen hem: ‘Degene over wie Mozes in de Wet en ook de profeten hebben geschreven, die hebben we gevonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ Maar Filippus hield vol: ‘Kom mee en je zult het zien.’ Jezus zag dat Natanaël naar Hem toe kwam en zei over hem: ‘Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is.’ ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Nog voordat Filippus je kwam roepen, toen je onder de vijgenboom zat, had Ik je al gezien.’ ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ Waarop Jezus zei: ‘Je gelooft dus omdat Ik zei dat Ik je gezien heb onder de vijgenboom? Je zult nog grotere dingen zien!’ En Hij voegde eraan toe: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult zien hoe de hemel geopend is en Gods engelen opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon.’

OECUMENISCHE PATRIARCH HEEFT ‘HISTORISCH’ GESPREK MET TURKSE PARLEMENTSLEDEN

OECUMENISCHE PATRIARCH HEEFT ‘HISTORISCH’ GESPREK MET TURKSE PARLEMENTSLEDEN

De oecumenische patriarch Bron: Persdienst CEK

BRUSSEL (KerkNet/La Croix) – De oecumenische patriarch Bartholomeus kreeg gisteren de kans om gedurende veertig minuten de problemen en moeilijkheden toe te lichten waarmee de religieuze minderheden in Turkije kampen. De patriarch was te gast bij de parlementscommissie die de nieuwe Turkse grondwet uitwerkt. Die grondwet vervangt de grondwet van het Turkse leger uit 1982. 99% van de Turkse bevolking is moslim. De religieuze minderheden vertegenwoordigen samen 100.000 gelovigen. In het verleden werden zij al te vaak als tweederangsburger behandeld. Onder druk van de Europese Unie en met het oog op een mogelijk EU-lidmaatschap worden de erkende religieuze minderheden nu bij het opstellen van de nieuwe grondwet betrokken.
De oecumenische patriarch benadrukte tijdens zijn ontmoeting met de parlementsleden in Ankarra het historische karakter van dit gesprek. Het is de eerste keer sinds de oprichting van de Turkse Republiek dat minderheden zo nauw bij de besluitvorming worden betrokken. “Wij wensen dat dit een grondwet wordt van iedereen. Wij willen geen tweederangsburger zijn. Wij willen niets meer dan de erkenning van onze rechten in het nieuwe Turkije, wij wensen slechts gelijk te worden behandeld”, zei de patriarch.
De patriarch presenteerde tijdens de ontmoeting een achttien pagina’s tellend document, dat de belangrijkste eisen herhaalde van de erkende religieuze minderheden in Turkije. De voornaamste eis is die van de erkenning van de gewetens- en godsdienstvrijheid. De patriarch drong ook aan op een duidelijk juridisch statuut voor de Kerken en de steun van de overheid voor de kerkelijke activiteiten op het vlak van het onderwijs en de cultuur. Kort voor de patriarch had Kuryakos Ergün, de voorzitter van de Stichting voor het Syrisch-orthodoxe klooster Mor Gabriel, aangeklaagd dat de 15.000 Arameeërs en Assyriërs in de regio van Tur Abdin nog steeds tevergeefs op hun erkenning en de uitvoering van het ‘Verdrag van Laussanne’ van 1923 wachten. ”Dat verdrag erkent de rechten van niet-islamitische minderheden in Turkije. In de praktijk bezitten enkel de Grieks-orthodoxen, Armeniërs en Joden religieuze en culturele rechten.”
Volgens de Franse krant ‘La Croix ‘ bestaat er bij Turkse christelijke minderheden een gematigd optimisme over de nieuwe grondwet, al is de commissie niet verplicht om met hun aanbevelingen rekening te houden. Het oecumenische patriarchaat van Constantinopel stelt zich afwachtend op. Een woordvoerder van het patriarchaat zei gisteren dat er in het verleden vele contacten waren met ministeries en vertegenwoordigers van de overheid. “De bedoelingen waren steeds goed. Maar al te vaak werden beloften niet nagekomen.”

(Kerknet)