Anastasius van Sinaï : “Ze vroegen zich onder elkander af, wat het beduidde: op te staanvan de doden”

Anastasius van Sinaï (?-na 700), monnik
Homilie voor de Transfiguratie (vert. brevier)

“Ze vroegen zich onder elkander af, wat het beduidde: op te staan van de doden”

    

Anastasius van de Sinaï.jpg

Anastasius van de Sinaï

 

 

 Op de berg Tabor liet Jezus zijn leerlingen getuige zijn van eenwonderbare verschijning, een goddelijke openbaring, bij wijze vanvoorafbeelding van het rijk der hemelen. Het was alsof Hij hun zei: om tebeletten dat deze tussentijd ongeloof in u doet opkomen, daarom zeg Ik uonmiddellijk, reeds nu: voorwaar, er zijn er onder de hier aanwezigen, die dedood niet zullen ervaren, voordat zij de Mensenzoon zullen zien komen in deheerlijkheid van zijn Vader (vgl. Mt. 16, 28)…. Dit zijn de wonderlijkefeiten van het heilsmysterie dat zich heden voor ons heeft voltrokken. Wantwat ons thans samenbrengt, is zowel de dood des Heren, als dit Christusfeest.Willen wij nu met de uitverkoren en door Gods Geest geleide leerlingen dieperdoordringen in deze onuitsprekelijke en heilige mysteries, laten wij danluisteren naar de goddelijke stem die ons vanuit den hoge… nadrukkelijksamenroept: “Kom roep naar de berg naar de Heer,  op de dag van de Heer, naarde plaats van de Heer en het huis van onze God”. Laten we luisteren zodat wedoor dit visioen verlicht, getransformeerd en vervoerd worden. Laten we datlicht aanroepen en zeggen: “Wat een ontzagwekkende plaats is dit, dit is nietsanders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!”(Gn28,17).

       Naar die berg moeten wij ons haasten om Jezus te volgen, die hier opaarde onze leidsman naar de hemel en onze voorloper is. Met Hem zullen wijeens stralen van licht dat alleen zichtbaar is voor de ogen van de geest. Totin het diepste van onze ziel vernieuwd, zullen wij op zijn beeld gelijken en,evenals Hij, in een oogwenk van gedaante worden veranderd, vergoddelijkt engereedgemaakt voor wat boven is…

        Laten wij dan welgemoed en vol vreugde ons haasten naar de berg en dewolk binnengaan als een andere Mozes of Elia, Jakobus en Johannes. Laten wijzijn zoals Petrus: in vervoering om dit goddelijke visioen en dezeverschijning, als het ware verheven boven de wereld, aan de aarde onttrokken.Treed uit het lichaam, verlaat deze schepping en keer u tot de Schepper, totwie Petrus, geheel buiten zichzelf, zei: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn'(Mt. 17, 4). Inderdaad, Petrus, het is werkelijk goed hier te zijn met Jezusen hier voor eeuwig te blijven.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie