Johannes Chrysostomos : Christus ontvangen

H. Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
Homilie over de bekering nr 3, over de aalmoes

Chrysostomos  detail muurschildering Bulgaars XXe eeuw [1600x1200].jpg

Johannes Chrisostomos

 

 Christus ontvangen

 

   De armen die voor de kerk stonden vroegen om een aalmoes. Hoeveel moetje geven? Dat moet u zelf beslissen; Om u niet in verlegenheid te brengen,stel ik geen hoogte vast. Koop in de mate van uw behoeften. Hebt u een muntjeover? Koop de hemel! Niet dat de hemel op de markt te koop is, maar degoedheid van de Heer staat u het toe. Hebt u geen muntje over? Geef dan eenglas fris water (Mt 10,42)…

Wij kunnen de hemel kopen, en we verwaarlozen het! Voor een brood dat ugeeft, verkrijgt u het paradijs. Geef zelfs dingen van weinig waarde en u zultschatten ontvangen; geef een gave aan wie u tegenkomt en u zult deonsterfelijkheid ontvangen; geef vergankelijke zaken en u ontvangt in ruildaarvoor onvergankelijke zaken… Als het gaat om vergankelijke zaken, danweet u veel duidelijke bewijzen geven; waarom toont u zoveel onverschilligheidals het om het eeuwige leven gaat?…We kunnen overigens een parallel trekkentussen deze twee bakken die gevuld zijn met water die men bij de ingang van dekerk vindt om zijn handen te wassen, en de armen die buiten het gebouw gezetenzijn opdat u uw ziel kunt zuiveren door hen. U hebt uw handen in het watergewassen: was uw ziel op dezelfde wijze door de aalmoes…

Een weduwe, die extreem arm was, bood Elia gastvrijheid aan (1Kon17,9v): haar tekorten verhinderden haar niet om hem met grote vreugde teontvangen. En dan als teken van dankbaarheid, heeft ze veel cadeaus ontvangendie de vrucht van haar gebaar symboliseren. Door dit voorbeeld wenst umisschien om een Elia te ontvangen. Waarom zou u om Elia vragen? Ik stel u deMeester van Elia voor, en u biedt Hem geen gastvrijheid aan… Dit zegtChristus, de Heer van het universum: “Iedere keer dat u iets gedaan heeft vooreen van de kleinen, die mijn broeders en zusters zijn, dan hebt u dat voor Mijgedaan” (Mt 25,40).

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

 

  

Heilige Blasios van sebaste

Heiligenleven

Blasios van Sebaste

 

 

blasius-sebaste_1.jpg

Heilige Blasios van sebaste

 

De heilige Blasios van sebaste (klein-Armenië) was een arts ten tijde van Diokletiaan. Hij werd door heel de stad hooggeacht om zijn onvermoeibare hulpvaardigheid en mensenliefde, waarbij hij geen enkel onderscheid maakte tussen arm of rijk, christen of heiden, vriend of vreemde. Ieder die zijn hulp vroeg, behandelde hij als een eigen broeder.Na de dood van de bisschop werd hij daarom door de jonge christengemeente als diens opvolger gekozen. Niet lang daarna brak opnieuw de vervolging uit en zijn gelovigen smeekten hem zich te verbergen opdat hij voor hen behouden zou blijven. Blasios trok daarop in een grot in een woeste streek. De legende verhaalt hoe hij daar gewonde dieren verzorgde die van alle kanten naar hem toekwamen en hem ook voedsel brachten. Toen een grote jachtpartij van de stadhouder in de buurt kwam, merkte men hoe alle dieren in een bepaalde richting vluchtten, omdat ze gewend waren in geval van nood naar Blasios te gaan. Zo werd zijn schuilplaats ontdekt, Blasios werd gevangen genomen en heftig gemarteld.

Terwijl hij in de gevangenis verbleef, kwamen er velen naar hem toe, en zijn woord temidden van zulk een lijden bezat zoveel overtuigingskracht dat zeven vrouwen zich bekeerden en onthoofd werden. Ook zij worden vandaag (11 februari) herdacht, evenals twee kinderen die met Blasios onthoofd zijn. Op weg naar de martelplaats genas hij door zijn gebed een kind dat dreigde te stikken in een visgraat. Voor zijn dood bad hij God om allen die zijn voorspraak aanriepen te hulp te komen, vooral in het geval van keelziekten. Hij stierf in 316.

Zijn verering heeft zich verbreid in de kerk van Oost en West en veel kerken zijn ter zijner ere opgericht. Nog lang werd ook in ons land op deze dag de Blasius-zegen gegeven, waarbij de priester elke gelovige twee gekruiste, brandende kaarsen tegen de keel hield en de zegen gaf in de naam van de heilige Blasius, reeds vanaf de zesde eeuw. In de Middeleeuwen was hij een van de veertien Noodhelpers en de patroon van vele beroepsgilden. In het Westen wordt zijn feest gevierd op 3 februari.

 

Bron : Heiligenlevens voor elke dag : uitg. Ortho. klooster, Den Haag

Feest van de boodschap van de heilige Moeder Gods

Metten en basiliosliturgie

 

FEEST VAN DE BOODSCHAP VAN DE HEILIGE MOEDER GODS

25 maart

 

Boodschap van de engel aan Maria.jpg

 

 

Hebr.2,11-18

[11] Want* Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben allen één Oorsprong; daarom schrikt Hij er ook niet voor terug om hen zijn broeders te noemen, wanneer Hij zegt: [12] Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders
en uw lof zingen midden in de gemeente;
[13] en opnieuw:
Ik zal mij geheel op Hem verlaten;
en nog eens:
Hier ben Ik met de kinderen die God Mij gegeven heeft.
[14] Omdat* ‘de kinderen’ mensen zijn van vlees en bloed, heeft Hij ons bestaan willen delen, om door zijn dood de vorst* van de dood, de duivel*, te onttronen, [15] en hen te bevrijden die door de vrees voor de dood* heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. [16] Want het zijn niet de engelen van wie Hij zich het lot aantrekt, maar de nakomelingen van Abraham. [17] Vandaar dat Hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden, om een barmhartig en getrouw hogepriester te worden bij God en de zonden van het volk uit te boeten. [18] Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij allen helpen die beproefd worden.

Evangelie :

Lucas 1,24-38

[24] Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Zij hield zich vijf maanden lang verborgen. Ze zei: [25] ‘Dit heeft de Heer voor mij gedaan, toen Hij zich mijn lot aantrok en mijn smaad* onder de mensen wegnam.’
Aankondiging van de geboorte van Jezus

[26] In* de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, [27] naar een maagd die verloofd* was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. [28] De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug* u, begenadigde, de Heer is met u.’ [29] Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. [30] Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. [31] U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. [32] Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. [33] Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ [34] ‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ [35] De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken*. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. [36] Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. [37] Want voor God is niets onmogelijk.’ [38] Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

Isaan de Syriër : Hij had medelijden met hen

Isaak de Syriër (7 e eeuw), monnik nabij Mossoel in het actuele Irak, heiligein de orthodoxe Kerk
Ascetische overweging, 1e serie, nr 60

isaac_thesyrian.jpg

Isaak de Syriër

 

“Hij had medelijden met hen”

      Noem God niet alleen rechtvaardig. Want het is niet door wat jij doetdat Hij zijn rechtvaardigheid openbaart. Als David Hem rechtvaardig noemt (Ps33,5), heeft zijn Zoon ons geopenbaard dat Hij liever goed en zachtaardig is:”Hij is goed voor slechten en kwaadaardigen” (Lc 6,35)… Waar is derechtvaardigheid van God? Is het niet dat “toen we nog zondaars waren,Christus voor ons is gestorven”? (Rom 5,8) En als God zich medelijdendhierbeneden toont, geloven we dan niet dat Hij er in alle eeuwigheid alwas.

      Laten we deze onrechtvaardige gedachte dat God geen medelijden zouhebben, ver van ons houden. Het eigene van God verandert niet zoals bij destervende wezens…; er mist niets aan Hem en er kan niets worden toegevoegdzoals dat bij de schepselen is. Maar deze barmhartigheid die God heeft vanafhet begin, zal Hij altijd hebben, voor eeuwig… Zoals Cyrillus zegt in zijncommentaar op Genesis, vereer God met liefde en niet om deze harde naam vangerechtigheid die men op Hem geplakt heeft. Heb Hem lief zoals men Hem zoumoeten liefhebben: niet om de beloning die Hij je zal geven, maar om wat wehebben ontvangen voor deze wereld, die Hij heeft geschapen om het aan ons tegeven. Wie zou Hem iets terug kunnen geven voor wat Hij voor ons heeft gedaan?Wat zouden we Hem kunnen teruggeven door onze werken? Wie heeft Hem vanaf hetbegin overtuigt om ons te gaan scheppen? En wie bidt tot Hem voor ons, wanneerwij geen dankbaarheid tonen? Wat is de barmhartigheid van Godbewonderenswaardig! Wat een wonder is de genade van God, onze Schepper! Wiebrengt Hem eer?

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Zacharias Profeet

Heiligenleven

Zacharias Profeet

zacharias16_png.jpg

Zacharias Profeet

 

De heilige Zacharias, profeet, geboren uit de priesterstam Levi, heeft reeds vijf eeuwen voordat het gebeurde, allerlei tekenende bijzonderheden uit het Lijden van Christus voorspeld. Hij beschrijft de intocht in Jeruzalem, het verraad van Judas voor dertig zilverlingen, het vluchten van de Apostelen en hoe Hij doorboord werd aan het kruis. ‘Jubel luid, gij dochter Sion, juich, dochter Jeruzalem ! Zie uw Koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend ; hij is deemoedig, hij is gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier’ (Zach.9,9 ; Joa.20,15).

‘En zij telden mijn loon uit, dertig zilverstukken….de prijs waarop ik door hen geschat ban. En ik nam de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van God, voor de pottenbakker’ (Zach.11,12-13;Math.26,15).

‘Zo luid de godsspraak van God de Heer der heerscharen : Sla de herder, dan zullen de schapen verstrooid worden ‘ (Zach.13,7 ; Markus 14,27).

‘Over het huis van David en de bevolking van Jerruzalem zal ik een Geest van mededogen uitstorten, die hen tot didden brengt. Dan zullen zij opzien naar Hem Die zij doorstoken hebben’ (Zach.12,10, Joa.19,3; Hand 1,7).

Zijn optreden viel tijdens het leven van de Perzische koning Darius, en voor deze profetie geeft hij als tijdstip : het tweede jaar van Darius (Zach.1,1), dit is 520 voor Christus.

Uit: heiligenleven voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Overlijden van Paus Shenouda III

 

koptisch kruis.png

 

 

“DE HEER GEEFT, DE HEER NEEMT, GEZEGEND DE NAAM DES HEREN!”

[Job 1:21]

 

May his soul and the souls of all the departed faithful by God’s mercy rest in peace

His Holiness SHENOUDA III

Patriarch & Pope of Alexandria & All Africa

3 August 1923 – †17March 2012

 

koptische paus.jpg

De overleden Paus  werd opgebaard op zijn troon

 

 

 

 

 

Laat rusten , o Heiland, de ziel van Uw dienaar tezamen met de zielen van de rechtvaardigen, en behoud hem bij U in het eeuwige leven, o Menslievende.

In Uw woningen, Heer, waar al Uw heiligen rusten, breng daar ook de ziel van Uw dienaar, want Gij alleen zijt de Menslievende.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Gij zijt de God Die tot in de hades is nedergedaald om de geboeiden van hun ketenen te bevrijden.

Doe nu ook rusten  de ziel van Uw dienaar Patriarch Shenouda.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij alreine en ongerepte Maagd die God zonder man hebt gebaard: bid tot Hem, dat zijn ziel mag worden gered.

Ontferm U over ons, o God, volgens Uw grote ontferming, wij bidden U: verhoor ons en ontferm U.

Heer ontferm U.

Bidden wij om rust voor de ziel van de ontslapen dienaar Gods heilige Vader Shenouda , en om de vergeving van al zijn zonden, vrijwillig en onvrijwillig begaan.

Heer ontferm U.

Dat de Heer God zijn ziel daar moge brengen, waar de rechtvaardigen rust genieten.

Heer ontferm U.

Om de barmhartigheid Gods, het hemelse Koninkrijk en om de vergeving van zijn zonden, bidden wij Christus, onze onsterfelijke Koning en God.

Geef ons o Heer.

God van de geesten en van alle vlees, Die de dood hebt vertreden, de duivel vernietigd en aan de wereld het leven hebt geschonken, breng nu Zelf tot rust, Heer, de ziel van Uw ontslapen dienaar  heilige Vader Shenouda, in een plaats van licht, een plaats van verkwikking, een plaats van rust, waar alle smart, droefheid en verzuchtingen verdreven zijn: vergeef hem iedere zonde die hij door woorden, daden of gedachten heeft begaan, als goede en menslievende God: er bestaat immers geen mens die leeft zonder te zondigen: Gij alleen toch zijt de Zondeloze, Uw gerechtigheid duurt tot in eeuwigheid en Uw wood is waarheid. Want Gij zijt de opstanding, en het leven, en de rust van Uw ontslapen dienaar heilige vader Shenouda, o Christus onze God, en aan U zenden wij de lof,  evenals aan Uw eeuwige Vader, en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

(uit de 1e Panichida gebed]

 

Busongeval in Zwitserland

 

Busongeval in Zwitserland

 

De orthodoxe kerk in ons land betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. Metropoliet Panteleimon van Belgie, exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel, drukt samen met de orthodoxe kerk in ons land zijn condoleances uit aan koning Albert II en toont zijn solidariteit en steun aan de families van de slachtoffers.

 

GEBED

Onze vragen God, Vader van ons mensen, kunnen U niet vreemd zijn, want Gij weet dat onze kinderen ons zö dierbaar blijven.
Zegen de herinneringen aan onze overleden kinderen, houd hun namen levend in ons midden.
Help ons dat wij elke dag een beetje meer leren leven met eenzaamheid en gemis.
Vul ons hart met zachtmoedigheid en begrip zodat wij elkaar kunnen blijven troosten.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer
Amen.